25.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 225/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1040

оd 16. travnja 2021.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/128 u pogledu zahtjeva za pesticide u hrani za posebne medicinske potrebe koja je razvijena u svrhu zadovoljavanja prehrambenih potreba dojenčadi i male djece

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/128 (2) utvrđeni su, među ostalim, posebni zahtjevi u pogledu pesticida i njihovih ostataka u hrani za posebne medicinske potrebe koja je razvijena u svrhu zadovoljavanja prehrambenih potreba dojenčadi i male djece.

(2)

U Delegiranoj uredbi (EU) 2016/128 ostaci pesticida definirani su upotrebom terminologije iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(3)

Međutim, člankom 3. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (4) predviđena je preciznija definicija ostataka pesticida.

(4)

Radi pravne sigurnosti i jasnoće potrebno je uskladiti definiciju ostatka pesticida iz Delegirane uredbe (EU) 2016/128 s definicijom iz članka 3. stavka 2. točke (c) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(5)

Uzimajući u obzir da bi se definicije ostataka za aktivne tvari trebale primjenjivati kako su definirane u Uredbi (EZ) br. 396/2005, s obzirom na buduće izmjene Uredbe (EZ) br. 396/2005 primjereno je na popise utvrđene u prilozima II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/128 uvrstiti samo matične spojeve aktivnih tvari.

(6)

Delegiranu uredbu (EU) 2016/128 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 3. stavak 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/128 zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe ovog članka „ostatak” znači ostatak pesticida kako je navedeno u članku 3. stavku 2. točki (c) Uredbe (EZ) br. 396/2005.”

Članak 2.

Prilozi II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/128 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 181, 29.6.2013., str. 35.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (SL L 25, 2.2.2016., str. 30.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


PRILOG

Prilozi II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/128 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

AKTIVNE TVARI IZ ČLANKA 3. STAVKA 3.

Kemijski naziv matičnog spoja tvari1

Maksimalna razina ostataka (mg/kg)

Kadusafos

0,006

Demeton-S-metil

Demeton-S-metil sulfon

Oksidemeton-metil

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil

0,004

Propineb

0,006

2.

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

AKTIVNE TVARI IZ ČLANKA 3. STAVKA 4.

Kemijski naziv matičnog spoja tvari (1)

Aldrin

Dieldrin

Disulfoton

Endrin

Fensulfotion

Fentin

Haloksifop

Heptaklor

Heksaklorobenzen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos


(1)  Primjenjuje se najnovija definicija ostatka kako je utvrđena u relevantnim prilozima II., III., IV. ili V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 (definicija ostatka navedena je u zagradi iza matičnog spoja tvari).