29.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/703

od 26. travnja 2021.

o izmjeni uredaba (EU) 2021/91 i (EU) 2021/92 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2021. u vodama Unije i vodama izvan Unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2021/91 (1) utvrđuju se ribolovne mogućnosti za 2021. i 2022. za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove. Uredbom Vijeća (EU) 2021/92 (2) utvrđuju se ribolovne mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije.

(2)

Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane (3) („Sporazum o trgovini i suradnji”) privremeno se primjenjuje od 1. siječnja 2021.

(3)

Ribolovne mogućnosti iz uredaba (EU) 2021/91 i (EU) 2021/92 za stokove koji se dijele s određenim trećim zemljama privremene su i u kvantitativnom su smislu ograničene na zadržavanje razine za tri mjeseca na osnovi uredaba Vijeća (EU) 2020/123 (4) i (EU) 2018/2025 (5). U vrlo ograničenom broju slučajeva upotrijebljena je drukčija metodologija za stokove koji se pretežno love na početku godine ili ako je u znanstvenim savjetima zatraženo znatno smanjenje ribolovnih mogućnosti.

(4)

U skladu s člankom 499. stavkom 2. Sporazuma o trgovini i suradnji, privremenim ukupnim dopuštenim ulovima (TAC-ovi) nastoji se osigurati nastavak održivih ribolovnih aktivnosti Unije do zaključenja savjetovanja između Unije i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 498. tog sporazuma i prenošenja u pravni poredak Unije. Utvrđeni su na razinama koje su u skladu s razinama dopuštenima na temelju članka 499. tog sporazuma.

(5)

Savjetovanja između Unije i Ujedinjene Kraljevine još su u tijeku. Stoga je potrebno izmijeniti uredbe (EU) 2021/91 i (EU) 2021/92 kako bi se produljilo važenje privremenih jednostranih TAC-ova Unije radi stvaranja pravne sigurnosti za subjekte Unije i osiguravanja nastavka održivih ribolovnih aktivnosti do zaključenja tih savjetovanja u skladu s pravnim okvirom Unije i Sporazumom o trgovini i suradnji.

(6)

Taj se pristup temelji na članku 499. stavku 2. Sporazuma o trgovini i suradnji, kojim se predviđa da ako za stok uvršten u Prilog 35. tom sporazumu ili u tablicama A. i B. Prilogu 36. tom sporazumu nije dogovoren TAC, svaka stranka treba utvrditi privremeni TAC koji odgovara razini koju preporučuje Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) i koji se primjenjuje od 1. siječnja. Na temelju članka 499. stavaka od 3. do 5. Sporazuma o trgovini i suradnji te odstupajući od stavka 2. tog članka, TAC-ovi za posebne stokove utvrđuju se u skladu sa smjernicama koje do 1. srpnja 2021. donosi Posebni odbor za ribarstvo.

(7)

Stoga bi se, kao opći pristup, privremene ribolovne mogućnosti za Uniju trebale temeljiti na savjetu ICES-a za 2021., a kad je riječ o dubokomorskim stokovima, i za 2022., ako je dostupan. One bi trebale odgovarati udjelu Unije dogovorenom na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji.

(8)

Kao opći pristup, važenje privremenih TAC-ova trebalo bi produljiti do 31. srpnja 2021. i oni bi trebali odgovarati omjeru od sedam dvanaestina ili 58,3 % godišnje razine ulova koju je ICES savjetovao za 2021., a kad je riječ o dubokomorskim stokovima, i za 2022. U određenim bi slučajevima trebali odgovarati tom omjeru iz stajališta Unije u tekućim savjetovanjima s Ujedinjenom Kraljevinom, kako je utvrđeno u Odluci Vijeća od 5. ožujka 2021. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom i kako je dalje utvrđeno u skladu s tom odlukom.

(9)

Ta se razina u načelu smatra dostatnom za ribarska plovila Unije barem do 31. srpnja 2021., odnosno mjesec dana nakon datuma do kojeg se s Ujedinjenom Kraljevinom trebaju dogovoriti smjernice za posebne stokove.

(10)

Za ograničen broj stokova privremeni TAC-ovi trebali bi odgovarati većem omjeru savjetovane godišnje razine ulova kako bi se uzela u obzir sezonska narav ribolovnih aktivnosti za te stokove.

(11)

Ne dovodeći u pitanje smjernice za posebne stokove i uzimajući u obzir činjenicu da one još nisu donesene, TAC-ovi za te stokove u skladu su s člankom 499. Sporazuma o trgovini i suradnji.

(12)

Očekuje se da će Unija, s jedne strane, i Vlada Grenlanda i Vlada Danske, s druge strane, sklopiti sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s obzirom na to da je prethodni sporazum istekao 31. prosinca 2020. Vijeće bi stoga trebalo utvrditi ribolovne mogućnosti koje proizlaze iz tog sporazuma uzimajući u obzir razmjene ribolovnih mogućnosti s trećim zemljama. Te bi ribolovne mogućnosti trebale proizvoditi učinke od datuma početka privremene primjene tog sporazuma.

(13)

Države članice trebale bi iskoristiti svu primjenjivu fleksibilnost među područjima, fleksibilnost među vrstama i međugodišnju fleksibilnost na način kojim se osigurava da ukupna razina ulovâ Unije u 2021. ne premašuje udio Unije u najvećoj razini TAC-a koju Unija može utvrditi na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji.

(14)

Uzimajući u obzir omjer koji se primjenjuje, iskorištenost kvota, uvjete za upotrebu fleksibilnosti, kao i druge uvjete utvrđene u postojećem zakonodavstvu Unije, u skladu s člankom 499. stavkom 7. Sporazuma o trgovini i suradnji, privremeni TAC-ovi poštuju udjele Unije dogovorene na temelju tog sporazuma, kako je utvrđeno u njegovim Prilozima 35. i 36.

(15)

Privremeni TAC-ovi u skladu su i s primjenjivim pravnim okvirom Unije, posebno s člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 8. Uredbe (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i člankom 4, člankom 5. stavkom 3. i člankom 7. Uredbe (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Oni se temelje na razini koju je savjetovao ICES, pri čemu se uzima u obzir posebna situacija stokova ulovljenih u mješovitom ribolovu na koje bi mogle utjecati situacije u kojima neke vrste ograničavaju ribolov te savjet ICES-a o mješovitom ribolovu i o neizbježnim usputnim ulovima.

(16)

Za određene stokove prema objavljenom znanstvenom savjetu ICES-a ne bi smjelo biti ulova. Ako se TAC-ovi za te stokove utvrde na razini navedenoj u znanstvenom savjetu, obveza iskrcavanja svih ulova u mješovitom ribolovu, uključujući usputni ulov iz tih stokova, dovela bi do pojave pod nazivom „vrste koje ograničavaju ribolov”. Kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između daljnjeg obavljanja ribolova s obzirom na moguće teške društveno-gospodarske posljedice i potrebe da se ostvari dobro biološko stanje tih stokova, uzimajući u obzir poteškoće u istodobnom ribolovu svih stokova u mješovitom ribolovu na razini koja osigurava najviši održivi prinos (MSY), primjereno je utvrditi posebne TAC-ove za usputne ulove tih stokova. Ti bi TAC-ovi trebali biti na razini kojom se smanjuje smrtnost tih stokova te pružaju poticaji za poboljšanje selektivnosti i izbjegavanje ulova tih stokova. Kako bi se smanjili ulovi stokova za koje se utvrđuju TAC-ovi za usputni ulov, ribolovne mogućnosti za vrste ribolova u kojima se lovi riba iz tih stokova trebalo bi utvrditi na razinama kojima se pomaže oporavku biomase osjetljivih stokova do održivih razina.

(17)

Tim se ribolovnim mogućnostima ni u kojem slučaju ne bi trebalo dovesti u pitanje utvrđivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s ishodom savjetovanjâ s Ujedinjenom Kraljevinom, smjernicama za posebne stokove koje treba dogovoriti s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 499. stavka 5. Sporazuma o trgovini i suradnji te pravnim okvirom Unije.

(18)

Prema znanstvenom savjetu biomasa stoka lubina (Dicentrarchus labrax) u mrijestu u Keltskome moru, kanalu La Manche, Irskome moru i južnom Sjevernome moru (zone ICES-a 4b, 4c, 7a i od 7d do 7h) u padu je od 2009. te je trenutačno ispod vrijednosti MSY Btrigger i samo malo iznad vrijednosti Blim. Zbog mjera koje je poduzela Unija ribolovna se smrtnost smanjila i trenutačno je ispod razine FMSY. Međutim, razina novačenja je niska i od 2008. fluktuira bez vidljivog trenda. Stoga bi trebalo nastaviti ograničenja ulova, istodobno osiguravajući da ciljana ribolovna smrtnost za taj stok bude u skladu s MSY-jem.

(19)

U Uredbi (EU) 2021/92 TAC za hujice u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4 utvrđen je na nulu do objave relevantnog znanstvenog savjeta ICES-a koji je postao dostupan 25. veljače 2021. Ribolov hujica, koje su vrste kratkog životnog vijeka, počinje 1. travnja, ubrzo nakon objave znanstvenog savjeta.

(20)

Ograničenja ulova za hujice u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4 trebalo bi izmijeniti u skladu s najnovijim znanstvenim savjetom ICES-a.

(21)

Uredbom (EU) 2021/92 utvrđuju se preliminarne ribolovne mogućnosti za prvo tromjesečje 2021. Nadalje, člankom 14. te uredbe utvrđuje se zabrana od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za plovila koja obavljaju ribolov hujica određenim vrstama alata u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4. Budući da se ovom Uredbom utvrđuju ribolovne mogućnosti za cijelu ribolovnu godinu, tom bi zabranom trebalo obuhvatiti i razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2021., kao u 2020.

(22)

U skladu s postupkom predviđenim u sporazumima o odnosima u području ribarstva s Norveškom i u skladu sa Sporazumom o trgovini i suradnji, Unija je održala trilateralna savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom i Norveškom te bilateralna savjetovanja s Norveškom o ribolovnim pravima za stokove. Trebalo bi utvrditi ribolovne mogućnosti za bakalara u Sjevernome moru kako bi se osigurali jednaki uvjeti za subjekte Unije i omogućio oporavak tog stoka. U skladu s postupkom predviđenim u Sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Grenlanda i Vlade Danske, s druge strane te provedbenim Protokolom uz navedeni sporazum, Zajednički odbor utvrdio je razinu ribolovnih mogućnosti dostupnih Uniji u grenlandskim vodama u 2021. Stoga je potrebno te ribolovne mogućnosti uključiti u ovu Uredbu.

(23)

Unija i Ujedinjena Kraljevina postigle su dogovor o svojim udjelima u TAC-ovima za određene stokove kojima upravlja ICCAT. Ti su udjeli utvrđeni u Tablici C. Priloga 36. Sporazumu o trgovini i suradnji. Relevantne tablice s ribolovnim mogućnostima trebalo bi izmijeniti kako bi se ti udjeli uzeli u obzir.

(24)

Ograničenja napora za ribarska plovila Unije na području primjene Konvencije ICCAT-a temelje se na informacijama iz planova ribolova, ribolovnih kapaciteta i uzgoja plavoperajne tune koje su države članice dostavile Komisiji. Ta se ograničenja napora prijavljuju putem plana Unije koji je ICCAT potvrdio na sastanku održanom između dviju sjednica Skupine 2 4. i 5. ožujka 2019. Ona bi se trebala utvrditi kao dio ribolovnih mogućnosti na temelju ove Uredbe.

(25)

Regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) donijela je na svojem devetom godišnjem sastanku 2021. nova ograničenja ulova za čileanskog šnjura (Trachurus murphyi) i odobrila istraživački ribolov za zubane (Dissostichus spp.). Primjenjive mjere trebalo bi prenijeti u pravo Unije.

(26)

Uredbe (EU) 2021/91 i (EU) 2021/92 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(27)

Ograničenja ulova predviđena uredbama (EU) 2021/91 i (EU) 2021/92 primjenjuju se od 1. siječnja 2021. Stoga bi se i odredbe uvedene ovom Uredbom koje se odnose na ograničenja ulova trebale primjenjivati od tog datuma. Takva retroaktivna primjena ne utječe na načela pravne sigurnosti i zaštite opravdanih očekivanja jer su dotične ribolovne mogućnosti povećane ili još nisu iscrpljene.

(28)

S obzirom na potrebu nastavka održivih ribolovnih aktivnosti i pravodobnog početka ribolovne sezone hujica 1. travnja 2021., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) 2021/91

Uredba (EU) 2021/91 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se u tablici s ribolovnim mogućnostima iz Priloga ovoj Uredbi upućuje na ovaj stavak, ribolovne mogućnosti u toj tablici su privremene i primjenjuju se od 1. siječnja do 31. srpnja 2021. Tim privremenim ribolovnim mogućnostima ne dovodi se u pitanje utvrđivanje konačnih ribolovnih mogućnosti za 2021. i 2022., na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta i u skladu s ishodima međunarodnih pregovora i/ili savjetovanja, smjernicama za posebne stokove koje treba dogovoriti s Ujedinjenom Kraljevinom, primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 1380/2013 i relevantnim višegodišnjim planovima.”;

2.

dio 2. Priloga mijenja se u skladu s dijelom A. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EU) 2021/92

Uredba (EU) 2021/92 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se u tablici s ribolovnim mogućnostima iz Priloga I.A ili Priloga I.B upućuje na ovaj članak, ribolovne mogućnosti u toj tablici su privremene i primjenjuju se od 1. siječnja do 31. srpnja 2021. Tim privremenim ribolovnim mogućnostima ne dovodi se u pitanje utvrđivanje konačnih ribolovnih mogućnosti za 2021. i 2022., na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta i u skladu s ishodima međunarodnih pregovora i/ili savjetovanja, smjernicama za posebne stokove koje treba dogovoriti s Ujedinjenom Kraljevinom, primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 1380/2013 i relevantnim višegodišnjim planovima.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Države članice iskorištavaju primjenjivu fleksibilnost među područjima, fleksibilnost među vrstama i međugodišnju fleksibilnost na način kojim se osigurava da ukupna razina ulovâ Unije u 2021. ne premašuje udio Unije u najvećoj razini privremenog TAC-a koju Unija može utvrditi na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane.”;

2.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 7.a

Primjena ribolovnih mogućnosti u grenlandskim vodama

Ako se u tablici s ribolovnim mogućnostima u Prilogu I.B upućuje na ovaj članak, ribolovne mogućnosti u toj tablici primjenjuju se od datuma početka privremene primjene Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Grenlanda i Vlade Danske, s druge strane, do 31. prosinca 2021.”;

3.

članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. datum „31. ožujka 2021.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2021.”;

(b)

u stavku 3. datum „31. ožujka 2021.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2021.”;

4.

članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. uvodni se tekst prvog podstavka zamjenjuje sljedećim:

„2.   Odstupajući od stavka 1., u siječnju 2021. i od 1. travnja do 31. srpnja, ribarska plovila Unije u zonama ICES-a 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h smiju loviti lubina te zadržavati, prekrcavati, premještati ili iskrcavati lubina ulovljenog na tom području s pomoću sljedećeg alata i u skladu sa sljedećim ograničenjima:”;

(b)

u stavku 2. prvom podstavku točki (c) brojka „1,43” zamjenjuje se brojkom „3,32”;

(c)

u stavku 2. prvom podstavku točki (d) brojka „0,35” zamjenjuje se brojkom „0,82”;

(d)

u stavku 5. prvom podstavku točki (b) riječi „od 1. do 31. ožujka” zamjenjuju se riječima „od 1. ožujka do 31. srpnja”;

5.

članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Sezone zabrane ribolova hujica

Gospodarski ribolov hujica pridnenom povlačnom mrežom, potegačom ili sličnim povlačnim alatom veličine oka mrežnog tega manje od 16 mm zabranjuje se u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4 od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. i od 1. kolovoza do 31. prosinca 2021.”;

6.

u članku 60. datum „31. ožujka 2021.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2021.”;

7.

Prilog I.A mijenja se u skladu s dijelom B. Priloga ovoj Uredbi;

8.

Prilog I.B mijenja se u skladu s dijelom C. Priloga ovoj Uredbi;

9.

Prilog I.C mijenja se u skladu s dijelom D. Priloga ovoj Uredbi;

10.

Prilog I.D mijenja se u skladu s dijelom E. Priloga ovoj Uredbi;

11.

Prilog I.H mijenja se u skladu s dijelom F. Priloga ovoj Uredbi;

12.

poglavlje III. Priloga II. mijenja se u skladu s dijelom G. Priloga ovoj Uredbi;

13.

Prilog VI. mijenja se u skladu s dijelom H. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. travnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  Uredba Vijeća (EU) 2021/91 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2021. i 2022. (SL L 31, 29.1.2021., str. 20.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2021/92 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 31, 29.1.2021., str. 31.).

(3)  SL L 444, 31.12.2020., str. 14.

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2020/123 od 27. siječnja 2020. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 25, 30.1.2020., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) 2018/2025 od 17. prosinca 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2019. i 2020. (SL L 325, 20.12.2018., str. 7.).

(6)  Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (SL L 83, 25.3.2019., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (SL L 179, 16.7.2018., str. 1.).


PRILOG

DIO A.: Izmjene dijela 2. Priloga Uredbi (EU) 2021/91

U dijelu 2. Priloga Uredbi (EU) 2021/91 relevantne tablice ribolovnih mogućnosti zamjenjuju se sljedećim:

„Vrsta:

crni zmijičnjak

Aphanopus carbo

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6, 7 i 12

(BSF/56712-)

Godina

2021.

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

13

 

Estonija

6

 

Irska

33

 

Španjolska

65

 

Francuska

922

 

Latvija

43

 

Litva

1

 

Poljska

1

 

Druge zemlje

3

(1)

Unija

1 087

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (BSF/56712_AMS).


Vrsta:

ribe roda Beryx

Beryx spp.

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

(ALF/3X14-)

Godina

2021.

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 1. ove Uredbe.

Irska

4

(1)

Španjolska

30

(1)

Francuska

8

(1)

Portugal

85

(1)

Unija

127

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.


Vrsta:

tuponosi grenadir

Coryphaenoides rupestris

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6 i 7

(RNG/5B67-)

Godina

2021.

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

3

(1) (2)

Estonija

22

(1) (2)

Irska

99

(1) (2)

Španjolska

24

(1) (2)

Francuska

1 252

(1) (2)

Litva

29

(1) (2)

Poljska

15

(1) (2)

Druge zemlje

3

(1) (2)(3)

Unija

1 447

(1) (2)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Najviše 10 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vode u zonama 8, 9, 10, 12 i 14 (RNG/*8X14- za tuponosoga grenadira; RHG/*8X14- za usputni ulov grenadira)).

(2)

Nije dopušten usmjereni ribolov grenadira. Od te kvote oduzimaju se usputni ulovi grenadira (RHG/5B67-). Ne smiju premašiti 1 % kvote.

(3)

Isključivo za usputne ulove. Nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (RNG/5B67_AMS za tuponosoga grenadira; RHG/5B67_AMS za usputni ulov grenadira).


Vrsta:

tuponosi grenadir

Coryphaenoides rupestris

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 8, 9, 10, 12 i 14

(RNG/8X14-)

Godina

2021.

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

5

(1) (2)

Irska

1

(1) (2)

Španjolska

526

(1) (2)

Francuska

24

(1) (2)

Latvija

9

(1) (2)

Litva

1

(1) (2)

Poljska

165

(1) (2)

Unija

731

(1) (2)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Najviše 10 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vode u zonama 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- za tuponosoga grenadira; RHG/*5B67- za usputni ulov grenadira).

(2)

Nije dopušten usmjereni ribolov grenadira. Od te kvote oduzimaju se usputni ulovi grenadira (RHG/8X14-). Ne smiju premašiti 1 % kvote.


Vrsta:

rumenac okan

Pagellus bogaraveo

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6, 7 i 8

(SBR/678-)

Godina

2021.

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 1. ove Uredbe.

Irska

2

(1)

Španjolska

49

(1)

Francuska

2

(1)

Druge zemlje

2

(1) (2)

Unija

55

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.

(2)

Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (SBR/678_AMS).


Vrsta:

rumenac okan

Pagellus bogaraveo

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 10

(SBR/10-)

Godina

2021.

2022.

Zaštitni TAC”

Španjolska

5

5

Portugal

600

600

Unija

605

605

Ujedinjena Kraljevina

pm

pm

TAC

pm

pm

DIO B.: Izmjene Priloga I.A Uredbi (EU) br. 2021/92

U Prilogu I.A Uredbi (EU) 2021/92 relevantne tablice ribolovnih mogućnosti zamjenjuju se sljedećim:

„Vrsta:

hujice i povezani usputni ulovi

Ammodytes spp.

Zona:

vode Unije u zonama 2a, 3a i 4(1)

Danska

95 295

(2) (3)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

146

(2) (3)

Švedska

3 499

(2) (3)

Unija

98 940

(2)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(2) (3)

 

 

 

TAC

pm

(2)

(1)

Isključujući vode unutar šest nautičkih milja od polaznih crta Ujedinjene Kraljevine uz Shetlandske otoke i otoke Fair Isle i Foula.

(2)

Na područjima upravljanja 1r i 2r TAC se smije loviti samo kao TAC za praćenje uz odgovarajući protokol uzorkovanja za tu vrstu ribolova.

(3)

Do 2 % kvote može se sastojati od usputnih ulova pišmolja i skuše (OT1/*2A3A4X). Usputni ulovi pišmolja i skuše oduzeti od kvote na temelju ove odredbe i usputni ulovi vrsta oduzeti od kvote na temelju članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zajedno ne smiju premašiti 9 % kvote.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota ne smije se izloviti više od količina navedenih u nastavku na sljedećim područjima upravljanja za hujice, kako su definirana u Prilogu III.:

Zona: vode Unije na područjima upravljanja za hujice

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danska

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Njemačka

8

7

19

112

0

0

0

Švedska

189

173

447

2 685

0

5

0

Unija

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Ujedinjena Kraljevina

pm

pm

pm

pm

0

pm

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

pm

pm

pm

pm

0

pm

0


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(ARU/1/2.)

Njemačka

9

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

3

 

Nizozemska

8

 

Unija

20

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije u zonama 3a i 4

(ARU/3A4-C)

Danska

418

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

4

 

Francuska

3

 

Irska

3

 

Nizozemska

20

 

Švedska

16

 

Unija

464

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6 i 7

(ARU/567.)

Njemačka

165

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

3

 

Irska

153

 

Nizozemska

1 725

 

Unija

2 046

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Njemačka

pm

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

pm

(1)

Druge zemlje

pm

(1) (2)

Unija

pm

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.

(2)

Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (USK/1214EI_AMS).


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Unije u zoni 4

(USK/04-C.)

Danska

40

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

12

 

Francuska

27

 

Švedska

4

 

Druge zemlje

4

(1)

Unija

87

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (USK/04-C_AMS).


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6 i 7

(USK/567EI.)

Njemačka

35

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Španjolska

121

 

Francuska

1 441

 

Irska

139

 

Druge zemlje

35

(1)

Unija

1 771

 

Norveška

0

(2) (3) (4) (5)

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (USK/567EI_AMS).

(2)

Lovi se u vodama Unije u zonama 2a, 4, 5b, 6 i 7 (USK/*24X7C).

(3)

Poseban uvjet: od čega je dopušten slučajan ulov drugih vrsta u iznosu od 25 % po plovilu, u bilo kojem trenutku, u zonama 5b, 6 i 7. Međutim, taj se postotak smije premašiti u prvih 24 sata nakon početka ribolova na određenom području. Ukupan usputni ulov drugih vrsta u zonama 5b, 6 i 7 ne smije premašiti sljedeću količinu u tonama (OTH/*5B67-). Usputni ulov bakalara na temelju ove odredbe na području 6a ne smije premašiti 5 %.

3 000

(4)

Uključujući manjića. Sljedeće kvote za Norvešku smiju se loviti samo parangalima u zonama 5b, 6 i 7:

 

 

 

manjić (LIN/*5B67-)

0

 

riba vrste Brosme brosme(USK/*5B67-)

0

 

(5)

Kvote ribe vrste Brosme brosme i manjića za Norvešku zamjenjive su do sljedeće količine, u tonama:

pm


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

norveške vode u zoni 4

(USK/04-N.)

Belgija

0

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

75

 

Njemačka

0

 

Francuska

0

 

Nizozemska

0

 

Unija

75

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

kljunke

Caproidae

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6, 7 i 8

(BOR/678-)

Danska

2 740

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Irska

7 715

 

Unija

10 455

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danska

9 080

(2)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

145

(2)

Švedska

9 498

(2)

Unija

18 723

(2)

Norveška

2 881

 

Farski Otoci

pm

pm

 

TAC

21 604

 

(1)

Ulovi haringe ulovljeni u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega 32 mm ili više.

(2)

Poseban uvjet: najviše 50 % te količine smije se izloviti u vodama Unije u zoni 4 (HER/*04-C.).


Vrsta:

haringa(1)

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i norveške vode u zoni 4 sjeverno od 53o30' S

(HER/4AB.)

Danska

49 993

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

33 852

 

Francuska

18 838

 

Nizozemska

46 381

 

Švedska

3 449

 

Unija

152 513

 

Farski Otoci

pm

 

Norveška

103 344

(2)

Ujedinjena Kraljevina

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Ulovi haringe ulovljeni u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega 32 mm ili više.

(2)

Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u. U okviru ograničenja te kvote u vodama Unije u zonama 4a i 4b (HER/*4AB-C) ne smije se izloviti više od količine navedene u nastavku.

3 000

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota Unija u norveškim vodama južno od 62o S ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku.

norveške vode južno od 62o S (HER/*4N-S62)

Unija

3 000


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(HER/4N-S62)

Švedska

878

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, koljaka, kolje, pišmolja i ugljenara oduzimaju se od kvote za te vrste.


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danska

5 692

(2)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

51

(2)

Švedska

916

(2)

Unija

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Isključivo za ulove haringe ulovljene kao usputni ulov u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega manjih od 32 mm.

(2)

Poseban uvjet: najviše 50 % te kvote smije se izloviti u vodama Unije u zoni 4 (HER/*04-C-BC).


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d i vode Unije u zoni 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

38

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

7 421

 

Njemačka

38

 

Francuska

38

 

Nizozemska

238

 

Švedska

36

 

Unija

7 609

 

Ujedinjena Kraljevina

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Isključivo za ulove haringe ulovljene kao usputni ulov u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega manjih od 32 mm.


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgija

8 257

(3)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

668

(3)

Njemačka

452

(3)

Francuska

9 274

(3)

Nizozemska

16 142

(3)

Unija

34 793

(3)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Isključivo za ulove haringe ulovljene u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega 32 mm ili više.

(2)

Uz iznimku stoka Blackwatera: riječ je o stoku haringe u morskoj regiji estuarija rijeke Temze unutar područja ograničenog loksodromom koja ide u smjeru juga od točke Landguard (51° 56′ S, 1° 19.1′ I) do geografske širine 51° 33′ S i odatle prema zapadu do točke na obali Ujedinjene Kraljevine.

(3)

Poseban uvjet: najviše 50 % ove kvote može se izloviti u zoni 4b (HER/*04B.).


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6b i 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Njemačka

206

(2)

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

39

(2)

Irska

278

(2)

Nizozemska

206

(2)

Unija

729

(2)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Riječ je o stoku haringe u dijelu zone ICES-a 6a koji se nalazi istočno od geografske dužine 7° Z i sjeverno od paralele geografske širine 55° S, ili zapadno od meridijana geografske dužine 7° Z i sjeverno od paralele geografske širine 56° S, isključujući estuarij rijeke Clyde.

(2)

Zabranjen je ciljani ribolov haringe u dijelu zona ICES-a podložnom tom TAC-u koji se nalazi između 56° S i 57° 30' S, osim u pojasu od šest nautičkih milja mjereno od polaznih crta teritorijalnog mora Ujedinjene Kraljevine.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

721

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Nizozemska

72

 

Unija

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Riječ je o stoku haringe na području 6a južno od 56o 00' S i zapadno od 07o 00' Z.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irska

471

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Unija

471

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Ta je zona smanjena za područje omeđeno:

na sjeveru geografskom širinom 52o 30' S,

na jugu geografskom širinom 52o 00' S,

na zapadu obalom Irske,

na istoku obalom Ujedinjene Kraljevine.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7e i 7f (HER/7EF.)

Francuska

271

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Unija

271

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7g(1), 7h(1), 7j(1) i 7k(1)

(HER/7G-K.)

Njemačka

6

(2)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

31

(2)

Irska

437

(2)

Nizozemska

31

(2)

Unija

505

(2)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Ta je zona smanjena za područje omeđeno:

na sjeveru geografskom širinom 52o 30' S,

na jugu geografskom širinom 52o 00' S,

na zapadu obalom Irske,

na istoku obalom Ujedinjene Kraljevine.

(2)

Ta se kvota smije dodijeliti samo plovilima koja sudjeluju u kontrolnom ribolovu kako bi se omogućilo prikupljanje podataka iz ribolova za taj stok kako to procjenjuje ICES. Dotične države članice obavještavaju Komisiju o imenima tih plovila prije dopuštanja ulova.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

5

 

Analitički TAC

Danska

1 515

 

Njemačka

38

 

Nizozemska

9

 

Švedska

265

 

Unija

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a; dio zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

(COD/2A3AX4)

Belgija

347

(1)

Analitički TAC

Danska

1 993

 

Njemačka

1 263

 

Francuska

428

(1)

Nizozemska

1 126

(1)

Švedska

13

 

Unija

5 170

 

Norveška

2 252

(2)

Ujedinjena Kraljevina

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u: zoni 7d (COD/*07D.).

(2)

Smije se loviti u vodama Unije. Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (COD/*04N-)

Unija

4 494


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(COD/4N-S62)

Švedska

382

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

382

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi koljaka, kolje, pišmolja i ugljenara oduzimaju se od kvote za te vrste.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6b; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b zapadno od 12o 00' Z i u zonama 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgija

0

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

0

 

Francuska

1

 

Irska

2

 

Unija

3

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6a; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b istočno od 12o 00' Z

(COD/5BE6A)

Belgija

1

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Njemačka

7

(1)

Francuska

76

(1)

Irska

142

(1)

Unija

226

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za ulove bakalara ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. Unutar te kvote nije dopušten usmjereni ribolov bakalara.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgija

1

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

3

(1)

Irska

49

(1)

Nizozemska

1

(1)

Unija

54

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 i 10; vode Unije

na području CECAF-a 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

7

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Francuska

114

(1)

Irska

166

(1)

Nizozemska

0

(1)

Unija

287

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za ulove bakalara ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. Unutar te kvote nije dopušten usmjereni ribolov bakalara.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgija

33

(1)

Analitički TAC

Francuska

648

(1)

Nizozemska

19

(1)

Unija

700

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u: zoni 4; vodama Unije u zoni 2a; dijelu zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom (COD/*2A3X4).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

5

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

4

 

Njemačka

4

 

Francuska

24

 

Nizozemska

19

 

Unija

56

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b; 6;

međunarodne vode u zonama 12 i 14

(LEZ/56-14)

Španjolska

308

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

1 204

(1)

Irska

352

 

Unija

1 864

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u: vodama Unije u zonama 2a i 4 (LEZ/*2AC4C).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgija

274

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Španjolska

3 045

(2)

Francuska

3 696

(2)

Irska

1 680

(2)

Unija

8 695

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Postotak od 10 % te kvote smije se iskoristiti u zonama 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE) za usputne ulove u usmjerenom ribolovu lista.

(2)

Postotak od 35 % te kvote smije se izloviti u zonama 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španjolska

585

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

472

 

Unija

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(ANF/2AC4-C)

Belgija

182

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

401

(1)

Njemačka

196

(1)

Francuska

37

(1)

Nizozemska

138

(1)

Švedska

5

(1)

Unija

959

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u: zoni 6; vodama Unije i međunarodnim vodama u zoni 5b; međunarodnim vodama u zonama 12 i 14 (ANF/*56-14).


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

norveške vode u zoni 4

(ANF/04-N.)

Belgija

37

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

935

 

Njemačka

15

 

Nizozemska

13

 

Unija

1 000

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgija

118

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

134

(1)

Španjolska

126

 

Francuska

1 449

(1)

Irska

328

 

Nizozemska

113

(1)

Unija

2 268

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u: vodama Unije u zonama 2a i 4 (ANF/*2AC4C).


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgija

2 046

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

228

(1)

Španjolska

813

(1)

Francuska

13 129

(1)

Irska

1 678

(1)

Nizozemska

265

(1)

Unija

18 159

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u zonama 8a, 8b, 8d i 8e (ANF/*8ABDE).


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Španjolska

941

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

5 235

 

Unija

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgija

12

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

2 120

 

Njemačka

135

 

Nizozemska

2

 

Švedska

250

 

Unija

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a

(HAD/2AC4.)

Belgija

287

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

1 970

 

Njemačka

1 254

 

Francuska

2 185

 

Nizozemska

215

 

Švedska

169

 

Unija

6 080

 

Norveška

9 841

 

Ujedinjena Kraljevina

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (HAD/*04N-)

Unija

4 523


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(HAD/4N-S62)

Švedska

707

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

707

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, kolje, pišmolja i crne kolje oduzimaju se od kvote za te vrste.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6b, 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgija

7

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

9

 

Francuska

347

 

Irska

247

 

Unija

610

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b i 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgija

6

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

6

(1)

Francuska

264

(1)

Irska

650

(1)

Unija

925

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Najviše 10 % te kvote smije se izloviti u zoni 4: vodama Unije u zoni 2a (HAD/*2AC4.).


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

91

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

5 441

 

Irska

1 814

 

Unija

7 346

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgija

29

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

129

 

Irska

771

 

Unija

929

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danska

271

 

Zaštitni TAC

Nizozemska

1

 

Švedska

29

 

Unija

301

 

 

TAC

929

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a

(WHG/2AC4.)

Belgija

296

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

1 281

 

Njemačka

333

 

Francuska

1 925

 

Nizozemska

740

 

Švedska

2

 

Unija

4 575

 

Norveška

2 131

(1)

Ujedinjena Kraljevina

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Smije se loviti u vodama Unije. Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (WHG/*04N-)

Unija

4 518


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(WHG/56-14)

Njemačka

1

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Francuska

20

(1)

Irska

122

(1)

Unija

143

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za ulove pišmolja ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. Unutar te kvote nije dopušten usmjereni ribolov pišmolja.


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgija

1

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Francuska

9

(1)

Irska

114

(1)

Nizozemska

0

(1)

Unija

124

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za ulove pišmolja ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. Unutar te kvote nije dopušten usmjereni ribolov pišmolja.


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j i 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgija

46

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

2 928

 

Irska

2 324

 

Nizozemska

25

 

Unija

5 323

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

pišmolj i kolja

Merlangius merlangus i

Pollachius pollachius

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(W/P/4N-S62)

Švedska

190

(1)

Zaštitni TAC

Unija

190

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, koljaka i crne kolje oduzimaju se od kvote za te vrste.


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danska

2 058

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Švedska

175

(1)

Unija

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Tu je kvotu moguće prenijeti na vode Unije u zonama 2a i 4. Međutim, o takvim se prijenosima unaprijed obavješćuje Komisija.


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(HKE/2AC4-C)

Belgija

21

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

865

(1)

Njemačka

99

(1)

Francuska

191

(1)

Nizozemska

50

(1)

Unija

1 226

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Najviše 10 % ove kvote smije se upotrijebiti za usputni ulov u zoni 3a (HKE/*03A.).


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

6 i 7; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b;

međunarodne vode u zonama 12 i 14

(HKE/571214)

Belgija

290

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Španjolska

9 311

 

Francuska

14 379

(1)

Irska

1 742

 

Nizozemska

187

(1)

Unija

25 909

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Tu je kvotu moguće prenijeti na vode Unije u zonama 2a i 4. Međutim, o takvim se prijenosima unaprijed obavješćuje Komisija.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

8a, 8b, 8d i 8e (HKE/*8ABDE)

Belgija

38

Španjolska

1 533

Francuska

1 533

Irska

192

Nizozemska

19

Unija

3 315

Ujedinjena Kraljevina

pm


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgija

9

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Španjolska

6 622

 

Francuska

14 870

 

Nizozemska

19

(1)

Unija

21 520

 

 

TAC

pm

 

(1)

Tu je kvotu moguće prenijeti na vode Unije u zonama 2a i 4. Međutim, o takvim se prijenosima unaprijed obavješćuje Komisija.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

6 i 7; vodama Unije i međunarodnim vodama u zoni 5b; međunarodnim vodama u zonama 12 i 14 (HKE/*57-14)

Belgija

2

Španjolska

1 918

Francuska

3 453

Nizozemska

6

Unija

5 379


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

norveške vode u zonama 2 i 4

(WHB/24-N.)

Danska

0

 

Analitički TAC

Unija

0

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

(WHB/1X14)

Danska

45 680

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

17 761

 

Španjolska

38 726

(1)

Francuska

31 789

 

Irska

35 373

 

Nizozemska

55 700

 

Portugal

3 598

(1)

Švedska

11 300

 

Unija

239 927

(2)

Norveška

37 500

 

Farski Otoci

pm

 

Ujedinjena Kraljevina

71 670

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Tu je kvotu moguće prenijeti na zone 8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1. Međutim, o takvim se prijenosima unaprijed obavješćuje Komisija.

(2)

Poseban uvjet: iz kvota EU-a u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) i u zonama 8c, 9 i 10; vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1 (WHB/*NZJM2), sljedeću količinu smije se izloviti u norveškoj gospodarskoj zoni ili u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayena:

141 648


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španjolska

28 644

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Portugal

7 161

 

Unija

35 805

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Poseban uvjet: iz kvota EU-a u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) i u zonama 8c, 9 i 10; vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1 (WHB/*NZJM2), sljedeću količinu smije se izloviti u norveškoj gospodarskoj zoni ili u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayena:

141 648


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

vode Unije u zonama 2, 4a, 5, 6 sjeverno od 56° 30′ S i u zoni 7 zapadno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

141 648

(1) (2)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Farski Otoci

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Oduzima se od kvote koju utvrđuje Norveška.

(2)

Poseban uvjet: ulov u zoni 4a ne smije premašiti sljedeću količinu (WHB/*04A-C):

pm


Vrsta:

iverak limun i pašara

Microstomus kitt i

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(L/W/2AC4-C)

Belgija

160

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

440

 

Njemačka

57

 

Francuska

121

 

Nizozemska

366

 

Švedska

5

 

Unija

1 149

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6 i 7

(BLI/5B67-)

Njemačka

68

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Estonija

10

 

Španjolska

213

 

Francuska

4 858

 

Irska

19

 

Litva

4

 

Poljska

2

 

Druge zemlje

19

(1)

Unija

5 193

 

Norveška

0

(2)

Farski Otoci

pm

(3)

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (BLI/5B67_AMS).

(2)

Lovi se u vodama Unije u zonama 2a, 4, 5b, 6 i 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Od te se kvote oduzimaju usputni ulovi tuponosog grenadira i crnog zmijičnjaka. Lovi se u vodama Unije u zoni 6a sjeverno od 56° 30' S i u vodama Unije u zoni 6b. Ta se odredba ne primjenjuje na ulove koji podliježu obvezi iskrcavanja.


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

međunarodne vode u zoni 12

(BLI/12INT-)

Estonija

0

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Španjolska

54

(1)

Francuska

1

(1)

Litva

1

(1)

Druge zemlje

0

(1) (2)

Unija

56

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.

(2)

Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (BLI/12INT_AMS).


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 2 i 4

(BLI/24-)

Danska

1

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

1

 

Irska

1

 

Francuska

5

 

Druge zemlje

1

(1)

Unija

9

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (BLI/24_AMS).


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 3a

(BLI/03A-)

Danska

1

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

1

 

Švedska

1

 

Unija

3

 

 

TAC

3

 


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(LIN/1/2.)

Danska

pm

 

Zaštitni TAC

Njemačka

pm

 

Francuska

pm

 

Druge zemlje

pm

(1)

Unija

pm

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (LIN/1/2_AMS).


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije u zoni 3a

(LIN/03A-C.)

Belgija

5

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

42

 

Njemačka

5

 

Švedska

16

 

Unija

68

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije u zoni 4

(LIN/04-C.)

Belgija

10

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

160

(1)

Njemačka

100

(1)

Francuska

90

 

Nizozemska

3

 

Švedska

7

(1)

Unija

370

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 25 %, ali ne više od 75 t smije izloviti u: vodama Unije u zoni 3a (LIN/*03A-C).


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 5

(LIN/05EI.)

Belgija

pm

 

Zaštitni TAC

Danska

pm

 

Njemačka

pm

 

Francuska

pm

 

Unija

pm

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

(LIN/6X14.)

Belgija

30

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

5

(1)

Njemačka

110

(1)

Irska

596

 

Španjolska

2 231

 

Francuska

2 380

(1)

Portugal

5

 

Unija

5 357

 

Norveška

0

 

Farski Otoci

pm

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 35 % smije izloviti u: vodama Unije u zoni 4 (LIN/*04-C.).


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

norveške vode u zoni 4

(LIN/04-N.)

Belgija

7

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

858

 

Njemačka

24

 

Francuska

10

 

Nizozemska

1

 

Unija

900

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(NEP/2AC4-C)

Belgija

581

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

581

 

Njemačka

9

 

Francuska

17

 

Nizozemska

300

 

Unija

1 488

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

norveške vode u zoni 4

(NEP/04-N.)

Danska

200

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

0

 

Unija

200

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b

(NEP/5BC6.)

Španjolska

pm

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

pm

 

Irska

pm

 

Unija

pm

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07)

Španjolska

579

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

2 345

(1)

Irska

3 557

(1)

Unija

6 481

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

funkcionalna jedinica 16 na potpodručju ICES-a 7 (NEP/*07U16):

Španjolska

578

Francuska

362

Irska

696

Unija

1 636

Ujedinjena Kraljevina

pm


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danska

1 741

 

Analitički TAC

Švedska

9 38

 

Unija

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(PRA/2AC4-C)

Danska

286

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Nizozemska

3

 

Švedska

12

 

Unija

301

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(PRA/4N-S62)

Danska

200

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Švedska

123

(1)

Unija

323

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, koljaka, kolje, pišmolja i crne kolje oduzimaju se od kvota za te vrste.


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN)

Belgija

82

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

10 596

 

Njemačka

54

 

Nizozemska

2 038

 

Švedska

568

 

Unija

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a; dio zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

(PLE/2A3AX4)

Belgija

4 472

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

14 533

 

Njemačka

4 192

 

Francuska

839

 

Nizozemska

27 949

 

Unija

51 985

 

Norveška

10 039

 

Ujedinjena Kraljevina

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (PLE/*04N-)

Unija

39 153


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b;

međunarodne vode u zonama 12 i 14

(PLE/56-14)

Francuska

6

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Irska

144

 

Unija

150

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A)

Belgija

43

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

19

 

Irska

737

 

Nizozemska

13

 

Unija

812

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

7d i 7e

(PLE/7DE.)

Belgija

1 126

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

3 755

 

Unija

4 881

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

7f i 7g

(PLE/7FG.)

Belgija

247

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

443

 

Irska

145

 

Unija

835

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j i 7k

(PLE/7HJK.)

Belgija

2

(1)

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Francuska

4

(1)

Irska

15

(1)

Nizozemska

9

(1)

Unija

30

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Isključivo za ulove iverka zlatopjega ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. Unutar te kvote nije dopušten usmjereni ribolov iverka zlatopjega.


Vrsta:

kolja

Pollachius pollachius

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(POL/56-14)

Španjolska

1

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

30

 

Irska

9

 

Unija

40

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

crna kolja

Pollachius virens

Zona:

3a i 4; vode Unije u zoni 2a

(POK/2C3A4)

Belgija

19

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

2 287

 

Njemačka

5 776

 

Francuska

13 594

 

Nizozemska

58

 

Švedska

314

 

Unija

22 048

 

Norveška

31 096

(1)

Ujedinjena Kraljevina

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Smije se loviti samo u vodama Unije u zonama 4 i 3a (POK/*3A4-C). Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u.


Vrsta:

crna kolja

Pollachius virens

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 12 i 14

(POK/56-14)

Njemačka

319

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

3 160

 

Irska

369

 

Unija

3 848

 

Norveška

0

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

crna kolja

Pollachius virens

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(POK/4N-S62)

Švedska

880

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

880

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, koljaka, kolje i pišmolja oduzimaju se od kvote za te vrste.


Vrsta:

crna kolja

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgija

4

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

694

 

Irska

870

 

Unija

1 568

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

romb kvrgaš i romb glatki

Scophthalmus maximus i Scophthalmus rhombus

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(T/B/2AC4-C)

Belgija

248

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

530

 

Njemačka

135

 

Francuska

64

 

Nizozemska

1 879

 

Švedska

3

 

Unija

2 859

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(SRX/2AC4-C)

Belgija

145

(1) (2) (3) (4)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

6

(1) (2) (3)

Njemačka

7

(1) (2) (3)

Francuska

23

(1) (2) (3) (4)

Nizozemska

123

(1) (2) (3) (4)

Unija

304

(1) (3)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(3)

(1)

Ulovi plave raže (Raja brachyura) u vodama Unije u zoni 4 (RJH/04-C), male raže (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) i raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) prijavljuju se zasebno.

(2)

Kvota usputnog ulova. Te vrste ne smiju činiti više od 25 % žive mase ulova zadržanog na plovilu po izlasku u ribolov. Uvjet se primjenjuje samo na plovila čija duljina preko svega premašuje 15 metara. Ta se odredba ne primjenjuje na ulove koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(3)

Ne primjenjuje se na plavu ražu (Raja brachyura) u vodama Unije u zoni 2a i sitnooku ražu (Raja microocellata) u vodama Unije u zonama 2a i 4. Ako dođe do slučajnog ulova, tim se vrstama ne smije nauditi. Primjerci se odmah puštaju u more. Ribari se potiču na razvoj i uporabu tehnika i opreme koje omogućuju brzo i sigurno puštanje vrsta u more.

(4)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u vodama Unije u zoni 7d (SRX/*07D2), ne dovodeći u pitanje zabrane iz članaka 20. i 57. ove Uredbe za područja utvrđena u njoj. Ulovi plave raže (Raja brachyura) (RJH/*07D2), male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*07D2) i raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*07D2) prijavljuju se zasebno. Taj poseban uvjet ne primjenjuje se na sitnooku ražu (Raja microocellata) i ražu vijošarku (Raja undulata).


Vrsta:

voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u zoni 3a

(SRX/03A-C.)

Danska

22

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Švedska

6

(1)

Unija

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C), plave raže (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) i raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/03A-C.) prijavljuju se zasebno.


Vrsta:

voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u zonama 6a, 6b, 7a-c i 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgija

473

(1) (2) (3) (4)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Estonija

3

(1) (2) (3) (4)

Francuska

2 121

(1) (2) (3) (4)

Njemačka

6

(1) (2) (3) (4)

Irska

683

(1) (2) (3) (4)

Litva

11

(1) (2) (3) (4)

Nizozemska

2

(1) (2) (3) (4)

Portugal

12

(1) (2) (3) (4)

Španjolska

571

(1) (2) (3) (4)

Unija

3 882

(1) (2) (3) (4)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(3) (4)

(1)

Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/67AKXD), plave raže (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/67AKXD), raže smeđe (Raja circularis) (RJI/67AKXD) i Fullerove raže (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) prijavljuju se zasebno.

(2)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u vodama Unije u zoni 7d (SRX/*07D.), ne dovodeći u pitanje zabrane iz članaka 20. i 57. ove Uredbe za područja utvrđena u njoj. Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*07D.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/*07D.), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*07D.), raže smeđe (Raja circularis) (RJI/*07D.) i Fullerove raže (Raja fullonica) (RJF/*07D.) prijavljuju se zasebno. Taj poseban uvjet ne primjenjuje se na sitnooku ražu (Raja microocellata) i ražu vijošarku (Raja undulata).

(3)

Ne primjenjuje se na sitnooku ražu (Raja microocellata), osim u vodama Unije u zonama 7f i 7g. Ako dođe do slučajnog ulova, toj se vrsti ne smije nauditi. Primjerci se odmah puštaju u more. Ribari se potiču na razvoj i uporabu tehnika i opreme koje omogućuju brzo i sigurno puštanje vrsta u more. U okviru ograničenja navedenih kvota, u vodama Unije u zonama 7f i 7g ne smije se izloviti više od količina sitnooke raže (RJE/7FG.) navedenih u nastavku:

Vrsta:

sitnooka raža

Raja microocellata

Zona:

vode Unije u zonama 7f i 7g

(RJE/7FG.)

Belgija

5

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Estonija

0

Francuska

23

Njemačka

0

Irska

7

Litva

0

Nizozemska

0

Portugal

0

Španjolska

6

Unija

41

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

TAC

pm

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u vodama Unije u zoni 7d i prijaviti pod sljedećom oznakom: (RJE/*07D.). Tim posebnim uvjetom ne dovode se u pitanje zabrane utvrđene u člancima 20. i 57. ove Uredbe za ondje utvrđena područja.

(4)

Ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata).


Vrsta:

voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u zoni 7d

(SRX/07D.)

Belgija

61

(1) (2) (3) (4)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

514

(1) (2) (3) (4)

Nizozemska

3

(1) (2) (3) (4)

Unija

578

(1) (2) (3) (4)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(4)

(1)

Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*07D.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/*07D.), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*07D) i sitnooke raže (Raja microocellata) (RJE/*07D.) prijavljuju se zasebno.

(2)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u vodama Unije zona 6a, 6b, 7a – c i 7e – k (SRX/*67AKD). Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*67AKD), plave raže (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) i raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*67AKD) prijavljuju se zasebno. Taj poseban uvjet ne primjenjuje se na sitnooku ražu (Raja microocellata) i ražu vijošarku (Raja undulata).

(3)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u vodama Unije u zonama 2a i 4 (SRX/*2AC4C). Ulovi plave raže (Raja brachyura) u vodama Unije u zoni 4 (RJH/*04-C.), male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) i raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) prijavljuju se zasebno. Taj poseban uvjet ne primjenjuje se na sitnooku ražu (Raja microocellata).

(4)

Ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata).


Vrsta:

voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u zonama 8 i 9

(SRX/89-C.)

Belgija

10

(1) (2)

Zaštitni TAC

Francuska

1 949

(1) (2)

Portugal

1 580

(1) (2)

Španjolska

1 590

(1) (2)

Unija

5 129

(1) (2)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/89-C) i raže kamenice (Raja clavata) (RJC/89-C.) prijavljuju se zasebno.

(2)

Ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata). Ta se vrsta ne smije ciljano loviti na područjima obuhvaćenima tim TAC-om. U slučajevima kada ne podliježe obvezi iskrcavanja, usputni ulov raže vijošarke na potpodručjima 8 i 9 smije se iskrcati samo u komadu ili bez utrobe. Ulovi ostaju u okviru kvota prikazanih u tablici u nastavku. Navedenim se odredbama ne dovode u pitanje zabrane utvrđene u člancima 20. i 57. ove Uredbe za područja utvrđena u njoj. Usputni ulov raže vijošarke prijavljuje se zasebno pod oznakama naznačenima u tablicama u nastavku. U okviru ograničenja navedenih kvota, ne smije se izloviti više raže vijošarke od količina navedenih u nastavku:

Vrsta:

raža vijošarka

Raja undulata

Zona:

vode Unije u zoni 8

(RJU/8-C.)

Belgija

0

Zaštitni TAC

Francuska

13

Portugal

10

Španjolska

10

Unija

33

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

TAC

pm

Vrsta:

raža vijošarka

Raja undulata

Zona:

vode Unije u zoni 9

(RJU/9-C.)

Belgija

0

Zaštitni TAC

Francuska

20

Portugal

15

Španjolska

15

Unija

50

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

TAC

pm


Vrsta:

grenlandski halibut

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4; vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b i 6

(GHL/2A-C46)

Danska

pm

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

pm

 

Estonija

pm

 

Španjolska

 

 

Francuska

pm

 

Irska

pm

 

Litva

pm

 

Poljska

pm

 

Unija

pm

 

Norveška

pm

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Lovi se u vodama Unije u zonama 2a i 6. U zoni 6 ta se količina smije loviti samo parangalima (GHL/*2A6-C).


Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Zona:

3a i 4; vode Unije u zonama 2a, 3b, 3c i podzonama 22 – 32

(MAC/2A34.)

Belgija

544

(1) (2)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

18 666

(1) (2)

Njemačka

567

(1) (2)

Francuska

1 713

(1) (2)

Nizozemska

1 724

(1) (2)

Švedska

5 108

(1) (2) (3)

Unija

28 322

(1) (2)

Norveška

191 845

(4)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2)

 

TAC

852 284

 

(1)

U okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedeće se dvije zone također ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode u zoni 2a (MAC/*02AN-)

vode Farskih Otoka (MAC/*FRO1)

Belgija

109

pm

Danska

3 732

pm

Njemačka

113

pm

Francuska

343

pm

Nizozemska

345

pm

Švedska

1 022

pm

Unija

5 664

pm

Ujedinjena Kraljevina

pm

pm

(2)

Smije se loviti i u norveškim vodama u zoni 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Poseban uvjet: uključujući sljedeću tonažu za lov u norveškim vodama u zonama 2a i 4a (MAC/*2A4AN):

251

Pri ribolovu u skladu s ovim posebnim uvjetom usputni ulovi bakalara, koljaka, kolje, pišmolja i ugljenara oduzimaju se od kvota za te vrste.

(4)

Oduzima se od norveškog udjela u TAC-u (pristupna kvota). Ta količina uključuje sljedeći norveški udjel u TAC-u Sjevernog mora:

55 397

Ta se kvota smije izloviti samo u zoni 4a (MAC/*04 A.), osim sljedeće količine u tonama koja se smije izloviti u zoni 3a (MAC/*03 A.):

pm

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

3a

3a i 4bc

4b

4c

6, međunarodne vode u zoni 2a, od 1. siječnja do 15. veljače te od 1. rujna do 31. prosinca

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danska

0

4 130

0

0

11 200

Francuska

0

490

0

0

0

Nizozemska

0

490

0

0

0

Švedska

0

0

390

10

2 914

Ujedinjena Kraljevina

0

490

0

0

0

Norveška

pm

0

0

0

0


Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 2a, 12 i 14

(MAC/2CX14-)

Njemačka

18 254

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Španjolska

19

(1)

Estonija

152

(1)

Francuska

12 171

(1)

Irska

60 847

(1)

Latvija

112

(1)

Litva

112

(1)

Nizozemska

26 620

(1)

Poljska

1 285

(1)

Unija

119 573

(1)

Norveška

14 843

(2)(3)

Farski Otoci

pm

(4)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 25 % može staviti na raspolaganje za razmjene količina koje trebaju loviti Španjolska, Francuska i Portugal u zonama 8c, 9 i 10 te vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Smije se loviti u zonama 2a, 6a sjeverno od 56° 30' S, 4a, 7d, 7e, 7f i 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Norveška smije izloviti sljedeću dodatnu količinu kvote pristupa, u tonama, sjeverno od 56° 30' S te je oduzeti od svojeg ograničenja ulova (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Ta se količina oduzima od ograničenja ulova za Farske Otoke (pristupna kvota). Smije se loviti samo u zoni 6a sjeverno od 56° 30' S (MAC/*6AN56). Međutim, od 1. siječnja do 15. veljače te od 1. listopada do 31. prosinca ta se kvota smije loviti i u zonama 2a, 4a sjeverno od 59° (zona EU-a) (MAC/*24N59).

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama tijekom sljedećih razdoblja ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

vode Unije u zoni 2a; vode Unije i norveške vode u zoni 4a tijekom razdoblja od 1. siječnja do 15. veljače te od 1. rujna do 31. prosinca

norveške vode u zoni 2a

vode Farskih Otoka

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Njemačka

4 591

1 281

pm

Francuska

3 061

853

pm

Irska

15 305

4 269

pm

Nizozemska

6 696

1 867

pm

Unija

42 091

20 013

pm

Ujedinjena Kraljevina

pm

pm

pm


Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španjolska

32 081

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

213

(1)

Portugal

6 631

(1)

Unija

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Poseban uvjet: količine koje podliježu razmjenama s drugim državama članicama smiju se izloviti u zonama 8a, 8b i 8d (MAC/*8ABD). Međutim, količine koje za razmjenu nude Španjolska, Portugal ili Francuska te koje se love u zonama 8a, 8b i 8d ne smiju premašiti 25 % kvota države članice davateljice.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

8b (MAC/*08B.)

Španjolska

2 694

Francuska

18

Portugal

557


Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Zona:

norveške vode u zonama 2a i 4a

(MAC/2A4A-N)

Danska

13 359

 

Analitički TAC

Unija

13 359

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(SOL/24-C.)

Belgija

954

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

437

 

Njemačka

764

 

Francuska

191

 

Nizozemska

8 619

 

Unija

10 964

 

Norveška

10

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Smije se loviti samo u vodama Unije u zoni 4 (SOL/*04-C).


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(SOL/56-14)

Irska

27

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Unija

27

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgija

213

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

3

 

Irska

61

 

Nizozemska

68

 

Unija

345

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgija

507

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

1 014

 

Unija

1 521

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgija

37

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

400

 

Unija

437

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

7f i 7g

(SOL/7FG.)

Belgija

497

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

50

 

Irska

25

 

Unija

572

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

list obični

Solea solea

Zona:

7h, 7j i 7k

(SOL/7HJK.)

Belgija

13

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

27

 

Irska

73

 

Nizozemska

22

 

Unija

135

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

papalina i povezani usputni ulovi

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danska

pm

(1) (2)

Analitički TAC

Njemačka

pm

(1) (2)

Švedska

pm

(1) (2)

Unija

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Do 5 % kvote može se sastojati od usputnih ulova pišmolja i koljaka (OTH/*03A.). Usputni ulovi pišmolja i koljaka oduzeti od kvote na temelju ove odredbe i usputni ulovi vrsta oduzeti od kvote na temelju članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zajedno ne smiju premašiti 9 % kvote.

(2)

Ta se kvota smije loviti samo od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022.


Vrsta:

papalina i povezani usputni ulovi

Sprattus sprattus

Zona:

Vode Unije u zonama 2a i 4

(SPR/2AC4-C)

Belgija

pm

(1) (2)

Analitički TAC

Danska

pm

(1) (2)

Njemačka

pm

(1) (2)

Francuska

pm

(1) (2)

Nizozemska

pm

(1) (2)

Švedska

pm

(1) (2) (3)

Unija

pm

(1) (2)

Norveška

pm

(1)

Farski Otoci

pm

(1) (4)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Kvota se smije loviti samo od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022.

(2)

Do 2 % kvote smije se sastojati od usputnih ulova pišmolja (OTH/*2AC4C). Usputni ulovi pišmolja oduzeti od kvote na temelju ove odredbe i usputni ulovi vrsta oduzeti od kvote na temelju članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zajedno ne smiju premašiti 9 % kvote.

(3)

Uključujući hujice.

(4)

Može sadržavati do 4 % usputnog ulova haringe.


Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

Zona:

7d i 7e

(SPR/7DE.)

Belgija

2

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

166

 

Njemačka

2

 

Francuska

36

 

Nizozemska

36

 

Unija

242

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

pm

 


Vrsta:

kostelj

Squalus acanthias

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14

(DGS/15X14)

Belgija

10

(1)

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

2

(1)

Španjolska

5

(1)

Francuska

44

(1)

Irska

28

(1)

Nizozemska

0

(1)

Portugal

0

(1)

Unija

89

(1)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Kostelj se ne smije ciljano loviti na područjima obuhvaćenima tim TAC-om. Ako dođe do slučajnog ulova, u ribolovu u kojem kostelj ne podliježe obvezi iskrcavanja, primjercima se ne smije nauditi i oni se odmah puštaju u more, kako se zahtijeva člancima 20. i 57. ove Uredbe. Odstupajući od članka 14., plovilo koje sudjeluje u programu izbjegavanja usputnog ulova koji je STECF pozitivno ocijenio mjesečno smije iskrcati najviše 2 tone kostelja koji je već uginuo u trenutku kada se ribolovni alat povuče natrag na plovilo. Države članice koje sudjeluju u programu izbjegavanja usputnih ulova dužne su pobrinuti se da ukupni godišnji iskrcani ulovi kostelja na temelju tog odstupanja ne premašuju navedene količine. Države članice Komisiji dostavljaju popis plovila koja sudjeluju u programu prije nego što dopuste iskrcaj. Države članice razmjenjuju informacije o područjima na kojima se provodi izbjegavanje.


Vrsta:

šaruni i povezani usputni ulovi

Trachurus spp.

Zona:

vode Unije u 4b, 4c i 7d

(JAX/4BC7D)

Belgija

7

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

3 118

(1)

Njemačka

275

(1) (2)

Španjolska

58

(1)

Francuska

258

(1) (2)

Irska

196

(1)

Nizozemska

1 876

(1) (2)

Portugal

6

(1)

Švedska

44

(1)

Unija

5 838

 

Norveška

0

(3)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

 

(1)

Do 5 % kvote može se sastojati od usputnih ulova kljunki, koljaka, pišmolja i skuše (OTH/*4BC7D). Usputni ulovi kljunki, koljaka, pišmolja i skuše oduzeti od kvote na temelju ove odredbe i usputni ulovi vrsta oduzeti od kvote na temelju članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zajedno ne smiju premašiti 9 % kvote.

(2)

Poseban uvjet: do 5 % te kvote izlovljene u zoni 7d može se smatrati ulovom u okviru kvote koja se odnosi na sljedeću zonu: vode Unije u zonama 2a, 4a, 6, 7a – c,7e – k, 8a, 8b, 8d i 8e; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Smije se loviti u vodama Unije u zoni 4a, ali ne u vodama Unije u zoni 7d (JAX/*04-C.).


Vrsta:

šaruni

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Španjolska

5 808

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

101

 

Portugal

574

(1)

Unija

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Poseban uvjet: do 10 % te kvote smije se izloviti u zoni 9 (JAX/*09.).


Vrsta:

norveška ugotica i povezani usputni ulovi

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; vode Unije u zonama 2a i 4

(NOP/2A3A4.)

Godina

2021.

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

94 372

(1) (3)

Njemačka

19

(1) (2) (3)

Nizozemska

70

(1) (2) (3)

Unija

94 461

(1) (3)

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

Norveška

0

(4)

Farski Otoci

pm

(5)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Do 5 % kvote može se sastojati od usputnih ulova koljaka i pišmolja (OT2/*2A3A4). Usputni ulovi koljaka i pišmolja oduzeti od kvote na temelju ove odredbe i usputni ulovi vrsta oduzeti od kvote na temelju članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zajedno ne smiju premašiti 9 % kvote.

(2)

Kvota se smije loviti samo u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 4.

(3)

Kvota Unije smije se loviti samo od 1. studenoga 2020. do 31. srpnja 2021.

(4)

Rabi se odvajajuća rešetka.

(5)

Rabi se odvajajuća rešetka. Uključuje najviše 15 % neizbježnih usputnih ulova (NOP/*2A3A4) koji su oduzeti od te kvote.


Vrsta:

riba za industrijsku upotrebu

Zona:

norveške vode u zoni 4

(I/F/04-N.)

Švedska

800

(1) (2)

Zaštitni TAC

Unija

800

 

 

TAC

Nije relevantno

(1)

Usputni ulovi bakalara, koljaka, kolje, pišmolja i crne kolje oduzimaju se od kvota za te vrste.

(2)

Poseban uvjet: od čega je najviše sljedeća količina šarunâ (JAX/*04-N):

400


Vrsta:

druge vrste

Zona:

vode Unije u zonama 5b, 6 i 7

(OTH/5B67-C)

Unija

Nije relevantno

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Norveška

pm

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Ulovljeno samo parangalom.


Vrsta:

druge vrste

Zona:

norveške vode u zoni 4

(OTH/04-N.)

Belgija

23

 

Zaštitni TAC

Danska

2 081

 

Njemačka

234

 

Francuska

96

 

Nizozemska

166

 

Švedska

Nije relevantno

(1)

Unija

2 600

(2)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Kvota koju Norveška uobičajeno dodjeljuje Švedskoj za „druge vrste”.

(2)

Vrste koje nisu obuhvaćene drugim TAC-ovima.


Vrsta:

druge vrste

Zona:

vode Unije u zonama 2a, 4 i 6a sjeverno od 56° 30' S

(OTH/2A46AN)

Unija

Nije relevantno

 

Zaštitni TAC

Norveška

1 000

(1) (2)

Farski Otoci

pm

(3)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Ograničeno na zone 2a i 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Vrste koje nisu obuhvaćene drugim TAC-ovima.

(3)

Lovi se u zonama 4 i 6a sjeverno od 56o 30' S (OTH/*46AN).


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

norveške vode u zoni 4

(HKE/04-N.)

Belgija

17

 

Zaštitni TAC”

Danska

1 601

 

Njemačka

180

 

Francuska

74

 

Nizozemska

128

 

Švedska

Nije relevantno

 

Unija

2 000

 

 

TAC

Nije relevantno

 

DIO C.: Izmjene Priloga I.B Uredbi (EU) 2021/92

U Prilogu I.B Uredbi (EU) 2021/92 relevantne tablice ribolovnih mogućnosti zamjenjuju se sljedećim:

„Vrsta:

Haringa

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i Farskih Otoka te norveške i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(HER/1/2-)

Belgija

13

(1)

Analitički TAC

Danska

13 015

(1)

Njemačka

2 279

(1)

Španjolska

43

(1)

Francuska

562

(1)

Irska

3 370

(1)

Nizozemska

4 658

(1)

Poljska

659

(1)

Portugal

43

(1)

Finska

202

(1)

Švedska

4 823

(1)

Unija

29 667

(1)

Ujedinjena Kraljevina

12 715

(1)

Farski Otoci

pm

(2) (3)

Norveška

0

(2) (4)

 

TAC

651 033

 

(1)

Pri prijavljivanju ulova Komisiji prijavljuju se i količine izlovljene na svakom od sljedećih područja: regulatorno područje NEAFC-a i vode Unije.

(2)

Smije se loviti u vodama Unije sjeverno od 62° S.

(3)

Oduzima se od ograničenja ulova za Farske Otoke.

(4)

Oduzima se od ograničenja ulova za Norvešku.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja navedenih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

norveške vode sjeverno od 62° S i u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayena (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b sjeverno od 62° S (vode Farskih Otoka) (HER/*25B-F)

Belgija

pm

Danska

pm

Njemačka

pm

Španjolska

pm

Francuska

pm

Irska

pm

Nizozemska

pm

Poljska

pm

Portugal

pm

Finska

pm

Švedska

pm

Ujedinjena Kraljevina

pm


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

norveške vode u zonama 1 i 2

(COD/1N2AB.)

Njemačka

2 336

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Grčka

290

 

Španjolska

2 607

 

Irska

290

 

Francuska

2 144

 

Portugal

2 607

 

Unija

10 274

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

1 i 2b

(COD/1/2B.)

Njemačka

5 626

(3)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Španjolska

11 331

(3)

Francuska

2 658

(3)

Poljska

2 335

(3)

Portugal

2 274

(3)

Ostale države članice

421

(1)(3)

Unija

24 645

(2) (3)

Ujedinjena Kraljevina

pm

(3)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Osim Njemačke, Španjolske, Francuske, Poljske i Portugala. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (COD/1/2B_AMS).

(2)

Dodjelom stoka bakalara dostupnog Uniji u zoni Spitsbergena i Medvjeđeg otoka i povezanim usputnim ulovima koljaka nikako se ne dovode u pitanje prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora iz Pariza iz 1920.

(3)

Usputni ulovi koljaka mogu činiti do 14 % po izvlačenju. Količine usputnih ulova koljaka pribrajaju se kvoti za bakalara.


Vrsta:

bakalar i koljak

Gadus morhua i Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Farskih Otoka u zoni 5b

(C/H/05B-F.)

Njemačka

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

pm

 

Unija

pm

 

Ujedinjena Kraljevina

pm

 

 

TAC

Nije relevantno


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

norveške vode u zonama 1 i 2

(HAD/1N2AB.)

Njemačka

312

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

188

 

Unija

500

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

vode Farskih Otoka

(WHB/2A4AXF)

Danska

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

pm

 

Francuska

pm

 

Nizozemska

pm

 

Unija

pm

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Ulovi ugotice pučinke mogu obuhvaćati neizbježne usputne ulove velikog srebrnjaka.


Vrsta:

manjić i manjić morski

Molva molva i molva dypterygia

Zona:

vode Farskih Otoka u zoni 5b

(B/L/05B-F.)

Njemačka

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

pm

 

Unija

pm

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Od te se kvote smiju oduzeti usputni ulovi tuponosog grenadira i crnog zmijičnjaka, do sljedećeg ograničenja (OTH/*05B-F):

pm


Vrsta:

crna kolja

Pollachius virens

Zona:

norveške vode u zonama 1 i 2

(POK/1N2AB.)

Njemačka

663

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

107

 

Unija

770

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

crna kolja

Pollachius virens

Zona:

vode Farskih Otoka u zoni 5b

(POK/05B-F.)

Belgija

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

pm

 

Francuska

pm

 

Nizozemska

pm

 

Unija

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

grenlandski halibut

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

norveške vode u zonama 1 i 2

(GHL/1N2AB.)

Njemačka

50

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

50

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.


Vrsta:

dubinski bodečnjak

Sebastes mentella

Zona:

norveške vode u zonama 1 i 2

(REB/1N2AB.)

Njemačka

851

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Španjolska

106

 

Francuska

93

 

Portugal

450

 

Unija

1 500

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

crveni bodečnjaci

Sebastes spp.

Zona:

vode Farskih Otoka u zoni 5b

(RED/05B-F.)

Belgija

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

pm

 

Francuska

pm

 

Unija

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

druge vrste

Zona:

norveške vode u zonama 1 i 2

(OTH/1N2AB.)

Njemačka

71

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

29

(1)

Unija

100

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.


Vrsta:

druge vrste (1)

Zona:

vode Farskih Otoka u zoni 5b

(OTH/05B-F.)

Njemačka

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

pm

 

Unija

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Isključujući riblje vrste bez komercijalne vrijednosti.


Vrsta:

plosnatice

Pleuronectiformes

Zona:

vode Farskih Otoka u zoni 5b

(FLX/05B-F.)

Njemačka

pm

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

pm

 

Unija

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

grenlandske vode u zoni NAFO-a 1F i grenlandske vode u zonama 5, 12 i 14

(COD/N1GL14)

Njemačka

1 950

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Unija

1 950

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Ne smije se loviti od 1. ožujka do 31. svibnja unutar „područja upravljanja Kleine Bank” omeđenog crtama koje spajaju sljedeće koordinate:

Točka

Geografska širina

Geografska dužina

1

65° 00' S

38° 00'

2

65° 00' S

35° 15' Z

3

64° 00' S

35° 15' Z

4

64° 00' S

38° 00' Z


Vrsta:

grenadiri

Macrourus spp.

Zona:

grenlandske vode u zonama 5 i 14

(GRV/514GRN)

Unija

75

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

 

TAC

Nije relevantno

(2)

(1)

Poseban uvjet: tuponosi grenadir (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i grenadir (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne smiju se ciljano loviti. Smiju se loviti isključivo kao usputni ulov i prijavljuju se zasebno.

(2)

Sljedeća količina, u tonama, raspodjeljuje se Norveškoj. Poseban uvjet za tu količinu: tuponosi grenadir (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i grenadir (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne smiju se ciljano loviti. Smiju se loviti isključivo kao usputni ulov i prijavljuju se zasebno.

25


Vrsta:

grenadiri

Macrourus spp.

Zona:

grenlandske vode u zoni NAFO-a 1

(GRV/N1GRN.)

Unija

60

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

 

TAC

Nije relevantno

(2)

(1)

Poseban uvjet: tuponosi grenadir (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) i grenadir (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne smiju se ciljano loviti. Smiju se loviti isključivo kao usputni ulov i prijavljuju se zasebno.

(2)

Sljedeća količina, u tonama, raspodjeljuje se Norveškoj. Poseban uvjet za tu količinu: tuponosi grenadir (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) i grenadir (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne smiju se ciljano loviti. Smiju se loviti isključivo kao usputni ulov i prijavljuju se zasebno.

40


Vrsta:

kapelin

Mallotus villosus

Zona:

grenlandske vode u zonama 5 i 14

(CAP/514GRN)

Danska

za utvrditi

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Njemačka

za utvrditi

 

Švedska

za utvrditi

 

Sve države članice

za utvrditi

(1)

Unija

za utvrditi

(2)

Norveška

za utvrditi

(2)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Danska, Njemačka i Švedska mogu pristupiti kvoti koja se odnosi na „sve države članice” samo nakon što iscrpe vlastitu kvotu. Međutim države članice s više od 10 % kvote Unije uopće ne smiju pristupiti kvoti koja se odnosi na „sve države članice”. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Za razdoblje ribolova od 20. lipnja 2021. do 15. travnja 2022.


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

grenlandske vode u zonama 5 i 14

(PRA/514GRN)

Danska

1 325

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Francuska

1 325

 

Unija

2 650

 

Norveška

1 000

 

Farski Otoci

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

grenlandske vode u zoni NAFO-a 1

(PRA/N1GRN.)

Danska

1 300

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Francuska

1 300

 

Unija

2 600

 

 

TAC

Nije relevantno

 


Vrsta:

grenlandski halibut

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

grenlandske vode u zoni NAFO-a 1

(GHL/N1G-S68)

Njemačka

1 700

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Unija

1 700

(1)

Norveška

550

(1)

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Lovi se južno od 68oS.


Vrsta:

grenlandski halibut

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

grenlandske vode u zonama 5, 12 i 14

(GHL/5-14GL)

Njemačka

4 190

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Unija

4 190

(1)

Norveška

650

 

Farski Otoci

pm

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Lovi se s najviše 6 plovila istodobno.


Vrsta:

crveni bodečnjaci (pelagični)

Sebastes spp.

Zona:

grenlandske vode u zoni NAFO-a 1F i grenlandske vode u zonama 5, 12 i 14

(RED/N1G14P)

Njemačka

0

(1) (2) (3)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Francuska

0

(1) (2) (3)

Unija

0

(1) (2) (3)

Norveška

0

(1) (2)

Farski Otoci

0

(1) (2) (4)

 

TAC

Nije relevantno

(1)

Smije se loviti samo od 10. svibnja do 31. prosinca.

(2)

Smije se loviti samo u grenlandskim vodama unutar područja očuvanja crvenih bodečnjaka omeđenog crtama koje spajaju sljedeće koordinate:

Točka

Geografska širina

Geografska dužina

1

64°45' S

28°30' Z

2

62°50' S

25°45' Z

3

61°55' S

26°45' Z

4

61°00' S

26°30' Z

5

59°00' S

30°00' Z

6

59°00' S

34°00' Z

7

61°30' S

34°00' Z

8

62°50' S

36°00' Z

9

64°45' S

28°30' Z

(3)

Poseban uvjet: ta se kvota također smije loviti u međunarodnim vodama navedenog područja za očuvanje crvenih bodečnjaka (RED/*5-14P).

(4)

Smije se loviti samo u grenlandskim vodama u zonama 5 i 14 (RED/*514GN).


Vrsta:

crveni bodečnjaci (pridneni)

Sebastes spp.

Zona:

grenlandske vode u zoni NAFO-a 1F i grenlandske vode u zonama 5 i 14

(RED/N1G14D)

Njemačka

1 831

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7.a ove Uredbe.

Francuska

9