7.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 118/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/566

оd 30. ožujka 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) soj BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (prije „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (prije „T. harzianum”) sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije „T. harzianum”) soj T11, Trichoderma gamsii (prije „T. viride”) soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/421 (3) rok važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) soj BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (prije „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (prije „T. harzianum”) sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije „T. harzianum”) soj T11, Trichoderma gamsii (prije „T. viride”) soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram produljen je do 30. travnja 2021.

(3)

Podneseni su zahtjevi za produljenje odobrenja tih tvari u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (4).

(4)

Budući da je ocjenjivanje tih tvari odgođeno zbog razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva, odobrenja tih aktivnih tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njihovu produljenju. Stoga je potrebno produljiti rok važenja tih odobrenja.

(5)

Nadalje, rok važenja odobrenja aktivnih tvari ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pirimetanil, spinosad, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram potrebno je produljiti i kako bi se osiguralo potrebno vrijeme za ocjenu svojstava endokrine disrupcije tih aktivnih tvari u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012.

(6)

U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se utvrđuje da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobravanje, Komisija kao datum isteka određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se utvrđuje da se odobrenje aktivne tvari ne produljuje, ovisno o tome koji je datum kasniji. U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se utvrđuje produljenje odobrenja aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(7)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/421 od 18. ožujka 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, Lecanicillium muscarium (prije „Verticillium lecanii”) soj Ve6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) soj BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea sojevi FOC PG 410.3, VRA 1835 i VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (prije „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (prije „T. harzianum”) sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije „T. harzianum”) sojevi IMI 206040 i T11, Trichoderma gamsii (prije „T. viride”) soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram (SL L 84, 20.3.2020., str. 7.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 74., ziram, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

2.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 89., Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

3.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 90., mepanipirim, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

4.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 123., klodinafop, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

5.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 124., pirimikarb, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

6.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 125., rimsulfuron, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

7.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 127., tritikonazol, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

8.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 129., klopiralid, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

9.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 130., ciprodinil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

10.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 131., fosetil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

11.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 132., trineksapak, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

12.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 133., diklorprop-P, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

13.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 134., metkonazol, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

14.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 135., pirimetanil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

15.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 136., triklopir, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

16.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 137., metrafenon, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

17.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 138., Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

18.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 139., spinosad, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

19.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 193., Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai soj ABTS-1857 i soj GC-91, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

20.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 194., Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

21.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 195., Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj ABTS 351, soj PB 54, soj SA 11, soj SA 12, soj EG 2348, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

22.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 197., Beauveria bassiana soj ATCC 74040, soj GHA, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

23.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 198., Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”.

24.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 200., Metarhizium anisopliae var. anisopliae (prije Metarhizium anisopliae) soj BIPESCO 5/ F52, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

25.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 202., Pythium oligandrum soj M1, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

26.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 203., Streptomyces K61 (prije S. griseoviridis) soj K61, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

27.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 204., Trichoderma atroviride (prije T. harzianum) soj T11, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

28.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 206., Trichoderma harzianum Rifai soj T-22, soj ITEM 908, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

29.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 207., Trichoderma asperellum (prije T. harzianum) soj ICC012, soj T25, soj TV1, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

30.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 208., Trichoderma gamsii (prije T. viride) soj ICC080, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

31.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 210., abamektin, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”;

32.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 213., fenpiroksimat, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2022.”.