30.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/60


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/547

оd 29. ožujka 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1715 u pogledu postupaka za uspostavu i uporabu sustavâ ADIS i EUROPHYT, izdavanja elektroničkih certifikata o zdravlju životinja, službenih certifikata, certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i komercijalnih isprava, upotrebe elektroničkih potpisa i funkcioniranja sustava TRACES te o stavljanju izvan snage Odluke 97/152/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 51.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (2) („Zakon o zdravlju životinja”), a posebno njezin članak 23. prvi stavak točke od (b) do (f), članak 30. stavak 1. točku (b) podtočku ii. te članak 35. prvi stavak točku (c),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (3), a posebno njezin članak 104. prvi stavak točke (a), (b) i (c),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (4) (Uredba o službenim kontrolama), a posebno njezin članak 58. prvi stavak točku (a), članak 90. prvi stavak točku (f), članak 102. stavak 6. prvi podstavak točke (a) i (b), članak 103. stavak 6. i članak 134. prvi stavak točke od (a) do (d) i točku (g),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1715 (5) utvrđena su pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC) i komponenata tog sustava, a to su sustav iRASFF, s pomoću kojeg se provode postupci RASFF (sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) i AAC (sustav za upravnu pomoć i suradnju), sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima životinja (ADIS), sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o prisutnosti štetnih organizama na bilju i u biljnim proizvodima na području država članica (EUROPHYT) te računalni sustav TRACES, koji služi za razmjenu podataka, informacija i dokumenata. Njome su utvrđena i pravila o nužnim vezama među tim komponentama.

(2)

Njome su utvrđena i pravila za uspostavu mreže za funkcioniranje sustava ADIS i popis regija obavješćivanja i izvješćivanja za potrebe obavješćivanja o bolestima životinja u Uniji i izvješćivanja o bolestima životinja u Uniji.

(3)

Kako bi se osigurala ujednačena uporaba sustava ADIS od strane država članica, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/2002 (6) utvrđena su pravila o formatu i strukturi podataka koji se unose u računalni informacijski sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima u Uniji, formatu i postupku za izvješćivanje te o rokovima i učestalosti obavješćivanja i izvješćivanja o bolestima u Uniji.

(4)

U Provedbenu uredbu (EU) 2019/1715 trebalo bi uključiti zajednička pravila za kontaktne točke mreže ADIS u pogledu obavješćivanja u Uniji i izvješćivanja u Uniji u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2020/2002. Ta pravila trebala bi uključivati i odredbe o najduljem dopuštenom razdoblju pohrane osobnih podataka u sustavu ADIS, radi usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti podataka.

(5)

Ovom Uredbom trebalo bi utvrditi i pravila, koja treba uključiti u Provedbenu uredbu (EU) 2019/1715, o vezama između sustava ADIS i sustava TRACES koje su nužne kako bi se osiguralo da se relevantni podaci iz obavijestī o bolestima životinja u Uniji automatski razmjenjuju ili stavljaju na raspolaganje u oba sustava te o pružanju relevantnih informacija članovima mreže.

(6)

Provedbenom uredbom (EU) 2019/1715 utvrđena su pravila o podnošenju, u mreži EUROPHYT za zadržavanja, obavijesti EUROPHYT o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz drugih država članica ili trećih zemalja koje mogu predstavljati neposrednu opasnost od unošenja ili širenja štetnih organizama. Njome je utvrđeno da je podnošenje obavijestī o zadržavanju pošiljaka kojima se trguje u Uniji dužnost kontaktnih točaka mreže EUROPHYT za zadržavanja, dok je podnošenje obavijestī o zadržavanju pošiljaka koje ulaze u Uniju dužnost ovlaštenog službenika za zdravlje bilja koji donosi odluku o tim pošiljkama.

(7)

S obzirom na to da su obavijesti o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kojima se trguje u Uniji obuhvaćene područjem primjene obavijestī o neusklađenosti robe s pravilima tj. područjem primjene Uredbe (EU) 2017/625 te da ih kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju razmjenjuju u sustavu iRASFF, obavijesti o zadržavanju tih pošiljaka trebalo bi dostavljati u sustavu iRASFF.

(8)

Kako bi se dodatno osiguralo da se sustav iRASFF upotrebljava i za razmjenu obavijestī o neusklađenim pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kojima se trguje u Uniji koje mogu predstavljati rizik za zdravlje bilja, primjereno je preformulirati definiciju pojma „obavijest o neusklađenosti” u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1715.

(9)

Osim toga, kako bi se izbjegle nedoumice u pogledu značenja pojma „rizik” definiranog u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1715, definiciju tog pojma potrebno je izbrisati te izmijeniti određene definicije obavijestī u sustavu iRASFF tako da se pojasne različite kategorije rizika.

(10)

Slično tome, kako bi se izbjegle nedoumice u pogledu značenja definiranih pojmova „mreža za prijevare povezane s hranom” i „obavijest o prijevari povezanoj s hranom” iz Provedbene uredbe (EU) 2019/1715 i kako bi ti definirani pojmovi bolje odražavali područje primjene Uredbe (EU) 2017/625, u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1715 potrebno je te definirane pojmove preimenovati u „mreža za prijevare” i „obavijest o prijevari” te na odgovarajući način prilagoditi sve odredbe u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1715 koje se odnose na prijevare povezane s hranom.

(11)

Provedbenom uredbom (EU) 2019/1715 utvrđeno je i da informacije o zadržanim pošiljkama koje ulaze u Uniju moraju uključivati i informacije koje je u zajedničkom zdravstvenom ulaznom dokumentu (ZZUD) zabilježio ovlašteni službenik za zdravlje bilja u skladu s člankom 55. stavkom 2. i člankom 56. Uredbe (EU) 2017/625, dodatne informacije o mjerama poduzetima u vezi sa zadržanim pošiljkama i informacije o uvedenoj karanteni.

(12)

Budući da ZZUD sadržava unose za bilježenje informacija o mjerama poduzetima u vezi sa zadržanim pošiljkama, među ostalim o slučajevima kad je uvedena karantena, nije potrebno i u sustavu TRACES dostaviti obavijest s istim tim informacijama o zadržavanju pošiljke. Stoga bi trebalo ukinuti obvezu podnošenja obavijesti o zadržavanju pošiljke u sustavu TRACES i zamijeniti je obvezom unošenja podataka o zadržavanju pošiljke u ZZUD.

(13)

Nadalje, budući da se za pošiljke koje ulaze u Uniju ili kojima se trguje u Uniji o svakoj neusklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 mora podnijeti obavijest u sustavu TRACES ili iRASFF, iz Provedbene uredbe (EU) 2019/1715 trebalo bi izbrisati sve odredbe koje se odnose na obavijesti EUROPHYT o zadržavanju.

(14)

Provedbenom uredbom (EU) 2019/1715 utvrđena su pravila o upotrebi elektroničkog ZZUD-a i izdavanju elektroničkih certifikata za pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju. Ta pravila uključuju visoke razine sigurnosti u vezi s provjerom identiteta službene osobe za certificiranje prije nego što mu se daju ovlasti za elektronički potpis te u vezi s primjenom kvalificiranog vremenskog žiga na elektronički potpis koji je generirala pouzdana treća strana.

(15)

Iskustvo je pokazalo da te visoke razine sigurnosti nisu neophodne jer mehanizam autentifikacije prije prijave u sustav TRACES, nacionalni sustav države članice ili sustav elektroničkog certificiranja treće zemlje ili međunarodne organizacije pruža dovoljnu razinu sigurnosti u pogledu valjanosti identiteta na koji se potpisnik poziva. Osim toga, vremenski žig nije potreban. Siguran protok podataka unutar sustava i među sustavima i primjena kvalificiranog elektroničkog pečata osmišljenog tako da pouzdano dokazuje točno vrijeme, integritet i točnost podataka dostatno jamče da se svaka naknadna izmjena podataka može otkriti.

(16)

Ovom bi se Uredbom stoga trebale uvesti izmjene Provedbene uredbe (EU) 2019/1715 kako bi se službenim veterinarima, ovlaštenim službenicima za zdravlje bilja i službenim osobama za certificiranje dopustila upotreba elektroničkih potpisa u elektroničkim ZZDU-ima i certifikatima s nižim razinama osiguranja identiteta i bez bilježenja vremenskih žigova, u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(17)

U ovu bi Uredbu trebalo uključiti i izmjene pravila u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1715 u pogledu izdavanja elektroničkih certifikata ili elektroničkih komercijalnih isprava koji prate pošiljke životinja i određene robe pri njihovu premještanju među državama članicama u skladu s člankom 150., člankom 161. stavkom 5., člankom 167. stavkom 4., člankom 217. i člankom 223. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429, pošiljke određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i koji se prevoze unutar Unije u skladu s člankom 17. Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (8), te pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se izvoze ili ponovno izvoze s područja Unije u skladu s člankom 100. stavkom 5. i člankom 101. stavkom 6. Uredbe (EU) 2016/2031. Ta bi pravila trebala biti slična pravilima za izdavanje elektroničkih certifikata za pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju.

(18)

Budući da je Uredbom (EU) 2016/2031 utvrđeno da se elektronički fitosanitarni certifikati za izvoz ili ponovni izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta s područja Unije prihvaćaju samo ako su dostavljeni putem sustava IMSOC ili elektroničkom komunikacijom s njime, ovom Uredbom trebalo bi u Provedbenu uredbu (EU) 2019/1715 uključiti pravila o izdavanju takvih certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031.

(19)

Radi jačanja provedbe propisa Unije, Provedbenom uredbom (EU) 2019/1715 utvrđeno je da kontaktne točke sustava TRACES u njemu održavaju i ažuriraju popise određenih referentnih podataka potrebnih za njegovo funkcioniranje. Ti popisi uključuju popise objekata u poslovanju s hranom koji su odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (9) te popise objekata, pogona i subjekata koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima, koji su odobreni ili registrirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(20)

Zato bi ovom Uredbom trebalo te popise referentnih podataka proširiti na registrirane i odobrene objekte i subjekte iz Uredbe (EU) 2016/429 te na one specijalizirane subjekte koji su registrirani u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 i uključeni u prekogranične aktivnosti.

(21)

Kako bi se državama članicama olakšala izrada analiza rizika za inspekcije ili revizije u pogledu prijevoza živih životinja, popisi referentnih podataka trebali bi uključivati i kontrolne točke odobrene u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1255/97 (11) te vozače i pratitelje, certificirane vozače i pratitelje te odobrena prijevozna sredstva u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 (12).

(22)

Budući da se Uredba (EU) 2016/429 primjenjuje od 21. travnja 2021., od tog bi se datuma trebale primjenjivati i izmjene u pogledu ADIS-a, nužnih veza između sustavâ ADIS i TRACES te proširenja popisa referentnih podataka na registrirane i odobrene objekte i subjekte u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031.

(23)

S obzirom na važnost referentnih podataka za dobro funkcioniranje sustava TRACES, od 21. travnja 2021. trebalo bi se primjenjivati i proširenje popisâ referentnih podataka iz uredbi (EZ) br. 1255/97, (EZ) br. 1/2005 i (EU) 2016/2031.

(24)

S obzirom na to da treba još razviti sustave iRASFF i TRACES u pogledu obavijestī o zadržavanju, datum početka primjene izmjenâ poglavlja 3. odjeljka 3. Provedbene uredbe (EU) 2019/1715 trebalo bi odgoditi do 1. prosinca 2021.

(25)

U Prilogu Odluci Komisije 97/152/EZ (13) utvrđeno je koje informacije o pošiljkama životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja treba unijeti u sustav TRACES. Ta se odluka temelji na članku 12. Odluke Vijeća 92/438/EEZ (14), koja je stavljena izvan snage člankom 146. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 s učinkom od 14. prosinca 2019. Te informacije utvrđene u Prilogu Odluci 97/152/EZ sada su uključene u ZZUD-A i ZZUD-P u odjeljcima A i B dijela 2. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1715. Radi jasnoće i usklađenosti, Odluku 97/152/EZ stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(26)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (15), koji je dostavio mišljenje 14. siječnja 2021.

(27)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Provedbena uredba (EU) 2019/1715 mijenja se kako slijedi:

1.

u poglavlju 1., članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 8. briše se;

(b)

točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

„mreža RASFF” znači sustav brzog uzbunjivanja uspostavljen u obliku mreže člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 u svrhu obavješćivanja na koje se upućuje u točkama od 15. do 20. ovog članka.”;

(c)

točka 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.

„mreža za prijevare” znači mreža koju čine Komisija, Europol i tijela za vezu koja su države članice odredile u skladu s člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 radi olakšavanja razmjene informacija o obavijestima o prijevarama kako su definirane u točki 21.;”;

(d)

točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

„mreža za uzbunjivanje i suradnju” znači mreža koju čine RASFF, AAC i mreže za prijevare;”;

(e)

točka 14. zamjenjuje se sljedećim:

„14.

„obavijest o neusklađenosti” znači obavijest u sustavu iRASFF o neusklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 koja ne predstavlja rizik u smislu članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005;”;

(f)

točka 20. zamjenjuje se sljedećim:

„20.

„obavijest o odbijanju na granici” znači obavijest u sustavu iRASFF o odbijanju proizvodne partije, kontejnera ili pošiljke hrane, materijala koji dolazi u kontakt s hranom ili hrane za životinje zbog rizika na koji se upućuje u članku 50. stavku 3. prvom podstavku točki (c) Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članku 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005.;”;

(g)

točka 21. zamjenjuje se sljedećim:

„21.

„obavijest o prijevari” znači obavijest o neusklađenosti u sustavu iRASFF koja se odnosi na sumnju na namjerno djelovanje poduzeća ili pojedinaca u svrhu obmanjivanja kupaca i stjecanja neopravdane prednosti kojim se krše pravila iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625;”;

(h)

točka 22. zamjenjuje se sljedećim:

„22.

„izvorna obavijest” znači obavijest o neusklađenosti, obavijest o uzbuni, informativna obavijest, obavijest o novosti, obavijest o prijevari ili obavijest o odbijanju na granici;”;

(i)

točke 33. i 34. brišu se;

2.

u poglavlju 2., članak 6. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

između sustava EUROPHYT i TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka koji se odnose na obavijesti EUROPHYT o izbijanju;”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

među sustavima iRASFF i TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka koji se odnose na dotadašnje rezultate subjekata u pogledu poštovanja pravila iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625;”;

(c)

dodaje se sljedeća točka:

„(d)

između sustava ADIS i sustava TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka i informacija koji se odnose na obavijesti u Uniji.”;

3.

u poglavlju 3. odjeljak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Tijela za vezu odgovorna za razmjenu određenih vrsta informacija

Države članice navode koja su tijela za vezu, određena u skladu s člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625, odgovorna za razmjenu informacija o obavijestima o prijevarama.”;

(b)

u članku 13., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice mogu uključiti svoju kontaktnu točku za mrežu za prijevare u svoju jedinstvenu kontaktnu točku.”;

(c)

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Obavijesti o prijevarama

1.   Kontaktne točke mreže za prijevare razmjenjuju obavijesti o prijevarama u kojima se navodi barem sljedeće:

(a)

sve informacije propisane člankom 16. stavkom 1.;

(b)

opis prijevarne prakse na koju se sumnja;

(c)

ako je moguće, identitet uključenih subjekata;

(d)

informacije o tome je li u tijeku policijska ili sudska istraga prijevarne prakse na koju se sumnja;

(e)

informacije o nalozima policijskih ili sudskih tijela čim oni postanu dostupni i smiju se otkriti.

2.   Kontaktne točke mreže za prijevare dostavljaju sve informacije o zdravstvenim rizicima kontaktnoj točki mreže RASFF bez nepotrebnog odgađanja.

3.   Kontaktna točka Komisije bez nepotrebnog odgađanja provjerava svaku razmijenjenu obavijest o prijevarama.”;

(d)

u članku 23., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo na pristup na temelju članka 8. stavka 2., samo članovi mreže za prijevare koji podnose ili primaju obavijest i kojima je upućen zahtjev imaju pristup obavijestima o prijevarama.”;

(e)

u članku 24., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odstupajući od stavka 1., provjera obavijestī o neusklađenosti, prijevarama i o odbijanju na granici obuhvaća točke (b), (c) i (e) tog stavka.”;

(f)

u članku 25. stavku 1., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

od kontaktne točke koja je podnijela obavijest da povuče obavijest o neusklađenosti, o prijevarama ili dodatnu obavijest;”;

(g)

u članku 27., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako se obavijest o neusklađenosti ili obavijest o prijevarama odnosi na proizvod koji je podrijetlom iz treće zemlje ili se distribuira u trećoj zemlji koja nema pristup sustavima iRASFF ili TRACES, Komisija može obavijestiti tu treću zemlju.”;

(h)

u članku 28. stavku 1., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

kontaktne točke mreže za prijevare razmjenjuju informacije o obavijestima o prijevarama e-poštom;”;

4.

u poglavlju 3., odjeljak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 2.

ADIS

Članak 29.

Mreža ADIS

1.   Svaki član mreže ADIS određuje barem jednu kontaktnu točku odgovornu za dostavljanje podataka i informacija u mreži ADIS u okviru obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji u skladu s člancima 3., 4., 6., 7., 8., 11. i 13. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2002 (*1).

2.   Svaka kontaktna točka mreže ADIS održava i ažurira u mreži ADIS popis regija obavješćivanja i izvješćivanja koje je utvrdila njezina država članica i koje su navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2002.

Članak 29.a

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci iz obavijestī Unije i izvješća Unije iz članka 29. stavka 1. pohranjuju se u sustavu ADIS na najviše deset godina.

Članak 29.b

Postupci u slučaju izvanrednih okolnosti za ADIS

1.   Ako sustav ADIS nije dostupan, kontaktne točke mreže ADIS podatke i informacije povezane s obavijestima Unije i izvješćima Unije iz članka 29. stavka 1. dostavljaju putem e-pošte ili na drugi način koji je naveden na internetskoj stranici Komisije.

2.   Kad ADIS ponovno postane dostupan, kontaktne točke mreže ADIS u nj unose podatke i informacije dostavljene izvan sustava.

(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 od 7. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formatâ i postupaka za podnošenje programâ nadziranja u Uniji i programâ iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te u pogledu računalnog informacijskog sustava (SL L 412, 8.12.2020., str. 1.).”;"

5.

u poglavlju 3., odjeljak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

Mreža EUROPHYT za izbijanja

Svaki član mreže EUROPHYT određuje kontaktnu točku odgovornu za podnošenje obavijesti EUROPHYT o izbijanju u sustavu EUROPHYT.”;

(b)

članci 31. i 33. brišu se;

6.

u poglavlju 3., odjeljak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Članak 35. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 35.

Mreža TRACES

Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2., svaki član mreže TRACES određuje jednu ili više kontaktnih točaka za funkcije predviđene člankom 132. točkom (d) i člankom 133. Uredbe (EU) 2017/625 i drugim zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na sustav TRACES.”;

(b)

članak 39. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 39.

Izdavanje elektroničkih certifikata za pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju i upotreba elektroničkog potpisa

1.   Elektronički certifikati o zdravlju životinja, službeni certifikati te certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju moraju ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:

(a)

izdaju se u jednom od sljedećih sustava:

i.

TRACES;

ii.

nacionalni sustav države članice;

iii.

elektronički certifikacijski sustav treće zemlje ili međunarodne organizacije koji omogućuje razmjenu podataka sa sustavom TRACES;

iv.

elektronički certifikacijski sustav treće zemlje ili međunarodne organizacije koji omogućuje razmjenu podataka s nacionalnim sustavom države članice;

(b)

potpisuje ih ovlašteni službenik svojim elektroničkim potpisom;

(c)

nose napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja ili napredni ili kvalificirani elektronički potpis njegova pravnog zastupnika.

2.   Ako je elektronički certifikat o zdravlju životinja, službeni certifikat te certifikat o zdravlju životinja/službeni certifikat izdan u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkama iii. ili iv., elektronički potpis ovlaštenog službenika nije potreban.

3.   Komisiju se unaprijed obavješćuje o izdavanju elektroničkih certifikata o zdravlju životinja, službenih certifikata te certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv.

4.   Nadležno tijelo prihvaća samo one elektroničke fitosanitarne certifikate, obvezne za unošenje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s poglavljem VI. odjeljkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, koji su izdani u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkama i. ili iii. ovog članka.”;

(c)

nakon članka 39. umeću se sljedeći članci:

„Članak 39.a

Izdavanje elektroničkih certifikata i elektroničkih komercijalnih isprava za premještanje životinja i robe među državama članicama i upotreba elektroničkih potpisa

Elektronički certifikati o zdravlju životinja, službeni certifikati i certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za premještanja životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i zametnih proizvoda među državama članicama te elektroničke komercijalne isprave za određene nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i koji se prevoze u drugu državu članicu, moraju ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:

(a)

izdaju se u sustavu TRACES;

(b)

potpisuje ih službeni veterinar ili službena osoba za certificiranje svojim elektroničkim potpisom;

(c)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja.

Članak 39.b

Izdavanje elektroničkih certifikata za izvoz ili ponovni izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i upotreba elektroničkih potpisa

Elektronički fitosanitarni certifikati za izvoz ili ponovni izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta s područja Unije u treću zemlju izdaje se u jednom od sljedećih sustava:

(a)

TRACES, ako certifikat ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i.

potpisala ga je službena osoba za certificiranje svojim elektroničkim potpisom;

ii.

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja;

(b)

nacionalni sustav države članice, ako certifikat ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i.

potpisala ga je službena osoba za certificiranje svojim elektroničkim potpisom;

ii.

poslan je u sustav TRACES najkasnije prilikom unosa elektroničkog potpisa službene osobe za certificiranje i to je slanje potvrđeno naprednim ili kvalificiranim elektroničkim pečatom nadležnog tijela izdavanja.”;

(d)

Članak 41. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 41.

Upotreba elektroničkog ZZUD-a

Subjekt ili nadležno tijelo koji/koje upotrebljava ZZUD u elektroničkom obliku, čini to u jednom od sljedećih sustava:

(a)

TRACES, ako ZZUD ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i.

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za pošiljku;

ii.

potpisan je elektroničkim potpisom službenog veterinara, ovlaštenog službenika za zdravlje bilja ili službene osobe za certificiranje na graničnoj kontrolnoj postaji ili kontrolnoj točki;

iii.

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja;

(b)

nacionalni sustav države članice, ako ZZUD ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i.

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za pošiljku;

ii.

potpisan je elektroničkim potpisom službenog veterinara, ovlaštenog službenika za zdravlje bilja ili službene osobe za certificiranje na graničnoj kontrolnoj postaji ili kontrolnoj točki;

iii.

poslan je u sustav TRACES najkasnije prilikom donošenja odluke na temelju službenih kontrola i to je slanje potvrđeno naprednim ili kvalificiranim elektroničkim pečatom nadležnog tijela izdavanja.”;

(e)

U članku 42., stavak 3. briše se;

(f)

Članak 45. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 45.

Popis referentnih podataka

1.   Svaka kontaktna točka mreže TRACES održava i ažurira u sustavu TRACES sljedeće popise:

(a)

objekti u poslovanju s hranom koje je odobrilo nadležno tijelo predmetne države članice u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

(b)

objekti, pogoni i subjekti koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ili od njih dobivenim proizvodima koje je odobrilo ili registriralo nadležno tijelo predmetne države članice u skladu s člankom 47. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

(c)

kontrolne točke koje imaju odobrenje nadležnog tijela svoje države članice u skladu s člankom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 (*2);

(d)

prijevoznici koji obavljaju duga putovanja kojima je nadležno tijelo izdalo ovlaštenje u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 (*3);

(e)

objekti uvršteni u registar odobrenih objekata iz članka 101. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 ako premještaju kopnene životinje i zametne proizvode u drugu državu članicu ili primaju kopnene životinje iz uzgoja i zametne proizvode iz treće zemlje;

(f)

objekti uvršteni u registar odobrenih objekata akvakulture i objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za kontrolu bolesti, na koje se upućuje u članku 185. stavku 1. točkama (b) odnosno (c) Uredbe (EU) 2016/429, ako premještaju životinje akvakulture u drugu državu članicu ili primaju životinje akvakulture iz treće zemlje;

(g)

objekti i subjekti uvršteni u registar odobrenih objekata i subjekata, na koje se upućuje u članku 101. stavku 1. prvom podstavku točki (a) Uredbe (EU) 2016/429, ako premještaju kopnene životinje i zametne proizvode u drugu državu članicu ili primaju kopnene životinje iz uzgoja i zametne proizvode iz treće zemlje;

(h)

objekti uvršteni u registar registriranih objekata akvakulture, na koje se upućuje u članku 185. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429, ako premještaju životinje akvakulture u drugu državu članicu ili primaju životinje akvakulture iz treće zemlje;

(i)

prijevoznici kojima je nadležno tijelo izdalo ovlaštenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

(j)

vozači i pratitelji cestovnih vozila koji prevoze domaće kopitare ili domaća goveda, ovce, koze ili svinje ili perad i kojima je nadležno tijelo izdalo certifikat o osposobljenosti u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

(k)

cestovna prijevozna sredstva za duga putovanja i plovila za prijevoz stoke za koja je nadležno tijelo izdalo potvrdu o odobrenju u skladu s člankom 18. stavkom 1. odnosno s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

(l)

subjekti uvršteni u registar specijaliziranih subjekata koji u Uniju unose bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje je potreban fitosanitarni certifikat, iz članka 65. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031;

(m)

karantenske stanice i prostori za izolaciju određeni u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) 2016/2031 za obavljanje aktivnosti koje se odnose na bilje, biljne proizvode i druge predmete unesene ma područje Unije iz trećih zemalja.

2.   Kontaktne točke iz stavka 1. unose u sustav TRACES informacije o svakom popisu iz tog stavka primjenjujući Komisijine tehničke specifikacije za format tih popisa.

3.   Komisija pomaže državama članicama u stavljanju popisa iz stavka 1. točaka od (a) do (f) na raspolaganje javnosti putem svojih internetskih stranica ili sustava TRACES.

(*2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za kontrolne točke te izmjeni plana puta koji se navodi u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ (SL L 174, 2.7.1997., str. 1.)."

(*3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.).”."

Članak 2.

Stavljanje izvan snage

Odluka 97/152/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021. osim članka 1. stavka 5., koji se primjenjuje od 1. prosinca 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(3)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(4)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 od 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 od 7. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formatâ i postupaka za podnošenje programâ nadziranja u Uniji i programâ iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te u pogledu računalnog informacijskog sustava (SL L 412, 8.12.2020., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta te izmjeni plana puta koji se navodi u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ (SL L 174, 2.7.1997., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.).

(13)  Odluka Komisije 97/152/EZ od 10. veljače 1997. o podacima koji se moraju unijeti u računalnu datoteku pošiljaka životinja ili životinjskih proizvoda iz trećih zemalja koje se ponovno otpremaju (SL L 59, 28.2.1997., str. 50.).

(14)  Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o informatizaciji postupaka veterinarskog uvoza (projekt Shift), o izmjeni direktiva 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluke 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Odluke 88/192/EEZ (SL L 243, 25.8.1992., str. 27.).

(15)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).