26.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 106/55


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/532

оd 22. ožujka 2021.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2021.

Za Komisiju

Gerassimos THOMAS

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Aparat (takozvana „priključna stanica za kameru” ili „uređaj za snimanje sve-u-jednom”) podnesen u jednom kućištu dimenzija približno 33 × 23 × 8 cm, koji se sastoji od sljedećih komponenti:

pasivnih i aktivnih elemenata,

procesora,

grafičke kartice,

unutarnje memorije (tvrdog diska).

Aparat nema televizijski prijamnik.

Aparat je opremljen sljedećim priključcima: RJ45, USB, VGA, SPF i HDMI te s integriranim mrežnim preklopnikom s osam ulaza s mogućnošću napajanja putem Etherneta (PoE).

Opremljen je operativnim sustavom „standardnog stroja za automatsku obradu podataka”. Također je prethodno konfiguriran s predinstaliranim posebnim „softverom za upravljanje kamerom” te uključuje licencije za osam kanala.

Aparat je namijenjen za primanje audio i video podataka putem telekomunikacijskog sučelja (i internetskog protokola (IP)) iz najviše osam nadzornih kamera (IP kamere). Podaci se mogu snimati na unutarnji tvrdi disk i vanjsku memoriju (putem USB sučelja) ili aparat može putem telekomunikacijskih mreža poslati podatke na drugu IP adresu (na primjer, na poslužitelj, preklopnik, mobilni telefon ili stroj za automatsku obradu podataka).

Aparat se može spojiti na monitor, zaslon i na kontrolnu tipkovnicu. Podnosi se za uporabu unutar sigurnosnog i nadzornog sustava.

8521 90 00

Razvrstavanje se temelji na općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomeni 3 uz odsjek XVI, napomeni 5(E) uz poglavlje 84 i nazivima oznaka KN 8521 i 8521 90 00 .

S obzirom na njegova objektivna obilježja, aparat je namijenjen radu s najviše osam kamera za potrebe video nadzora. Uređaj koji u tu svrhu snima signale s kamera i može ih poslati na drugu IP adresu ili ih reproducirati na zaslonu ili monitoru obavlja posebnu funkciju osim obrade podataka u smislu napomene 5(E) uz poglavlje 84. (Vidjeti i presudu Suda od 17. ožujka 2005., Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Stoga se isključuje razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 8471 kao stroja za automatsku obradu podataka.

Aparat je namijenjen obavljanju dviju ili više komplementarnih funkcija u smislu napomene 3 uz odsjek XVI, to jest prijenosa i primanja podataka iz tarifnog broja 8517 te snimanja i reprodukcije slike iz tarifnog broja 8521 .

Na temelju objektivnih obilježja aparata, glavna funkcija je snimanje slike unutar sigurnosnog i nadzornog sustava. Prijenos i primanje podataka samo je pomoćna funkcija namijenjena poboljšanju rada sustava u koji je aparat ugrađen. Stoga se isključuje razvrstavanje u tarifni broj 8517. (Vidjeti i presudu Suda od 25. veljače 2016., G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, točke od 55. do 57.).

Aparat se stoga razvrstava u oznaku KN 8521 90 00 kao ostali aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li prijamnik ili ne.