26.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 106/32


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/528

оd 16. prosinca 2020.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja minimalnih informacija u dokumentu koji se objavljuje da se ostvari pravo na izuzeće od objave prospekta u vezi s preuzimanjem uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, spajanjem ili podjelom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (1), a posebno njezin članak 1. stavak 7.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurali najviši standardi zaštite ulagatelja u cijeloj Uniji i ulagateljima omogućilo donošenje utemeljenih odluka o ulaganju, dokument iz članka 1. stavka 4., točaka (f) i (g) te članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka (e) i (f) Uredbe (EU) 2017/1129 („dokument za izuzeće”) trebao bi sadržavati dostatne, objektivne i razumljive informacije o društvima uključenima u transakciju, pravima povezanima s vlasničkim vrijednosnim papirima, izgledima izdavatelja tih vlasničkih vrijednosnih papira i, ovisno o vrsti transakcije, o ciljnom trgovačkom društvu, društvu koje je predmet preuzimanja ili društvu koje se dijeli.

(2)

Kako bi ulagatelji dobili informacije koje su im potrebne za donošenje utemeljenih odluka o ulaganju, u slučaju preuzimanja uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje koje ispunjava uvjet iz članka 1. stavka 6.a točke (b) Uredbe (EU) 2017/1129 trebao bi biti obvezan sveobuhvatniji dokument za izuzeće ako u tom slučaju ponuđeni vlasnički vrijednosni papiri nisu zamjenjivi postojećim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije preuzimanja i s njim povezane transakcije ili ako se preuzimanje smatra obrnutim stjecanjem. Za takve bi situacije trebalo utvrditi prošireni sadržaj dokumenta za izuzeće.

(3)

Kako bi se ograničili nepotrebni troškovi za izdavatelje, dokument za izuzeće trebao bi biti manje sveobuhvatan ako su, u vezi s određenom transakcijom, vlasnički vrijednosni papiri koji su javno ponuđeni ili će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu zamjenjivi vlasničkim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i predstavljaju mali postotak tih vlasničkih vrijednosnih papira. Za takvu bi situaciju trebalo utvrditi skraćeni sadržaj dokumenta za izuzeće. Međutim, u takvoj situaciji izdavatelju ne bi trebala biti onemogućena primjena izuzećâ iz članka 1. stavka 5. prvog podstavka točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/1129.

(4)

Radi jednostavnije i jeftinije izrade dokumenta za izuzeće izdavateljima bi trebalo dopustiti da u taj dokument upućivanjem uključe određene informacije koje su već objavljene u elektroničkom obliku, pod uvjetom da su one lako dostupne i napisane na istom jeziku kao i dokument za izuzeće.

(5)

Ulagatelji bi trebali moći razumjeti situaciju izdavatelja koji ima složenu financijsku povijest ili koji je preuzeo značajnu financijsku obvezu i u slučaju takvih izdavatelja može biti potrebno objaviti informacije o subjektu koji nije izdavatelj. Izdavatelji bi stoga trebali biti obvezni u dokumentu za izuzeće opisati svoju složenu financijsku povijest ili učinke preuzete značajne financijske obveze na sebe ili svoje poslovanje.

(6)

Kako bi ulagatelji mogli jednostavno koristiti dokument za izuzeće, treba utvrditi da nacionalna nadležna tijela određuju na kojem će jeziku taj dokument biti sastavljen,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„transakcija” znači preuzimanje uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, spajanje ili podjela iz članka 1. stavka 4. točke (f) ili (g) ili članka 1. stavka 5. prvog podstavka točke (e) ili (f) Uredbe (EU) 2017/1129 za koje su ispunjeni uvjeti iz članka 1. stavka 6.a ili 6.b te uredbe;

(b)

„dokument za izuzeće” znači dokument koji se stavlja na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1129 kako bi se ostvarilo pravo na izuzeće od obveze objavljivanja prospekta u slučaju transakcije;

(c)

„ciljno trgovačko društvo” znači ciljno trgovačko društvo u smislu članka 2. stavka 1. točke (b) Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2);

(d)

„društvo koje je predmet preuzimanja” znači društvo koje prenosi imovinu i obveze na društvo preuzimatelja kao rezultat spajanja za koje su ispunjeni uvjeti iz članka 1. stavka 6.b Uredbe (EU) 2017/1129;

(e)

„društvo koje se dijeli” znači društvo koje prenosi imovinu i obveze na društvo koje prima uloge kao rezultat bilo koje podjele za koju su ispunjeni uvjeti iz članka 1. stavka 6.b Uredbe (EU) 2017/1129;

(f)

„ponuditelj” znači ponuditelj kako je definiran u članku 2. točki (i) Uredbe (EU) 2017/1129.

Članak 2.

Sadržaj minimalnih informacija u dokumentu za izuzeće

1.   Dokument za izuzeće sadržava relevantne informacije koje su ulagateljima potrebne za razumijevanje:

(a)

izgledâ izdavatelja i, ovisno o vrsti transakcije, ciljnog trgovačkog društva, društva koje je predmet preuzimanja ili društva koje se dijeli, te svih značajnih promjena u poslovanju i financijskom položaju svakoga od tih društava koje su nastale nakon završetka prethodne financijske godine;

(b)

prava povezanih s vlasničkim vrijednosnim papirima;

(c)

opisa transakcije i njezina učinka na izdavatelja.

Informacije koje sadržava dokument za izuzeće moraju biti napisane i predstavljene jezgrovito, sveobuhvatno i u obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati te ulagateljima moraju omogućavati donošenje utemeljene odluke o ulaganju.

Dokument za izuzeće sadržava minimalne informacije iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Međutim, dokument za izuzeće sadržava minimalne informacije iz Priloga II. ovoj Uredbi ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

dokument za izuzeće odnosi se na preuzimanje uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje za koje su ispunjeni uvjeti iz članka 1. stavka 6.a točke (b) Uredbe (EU) 2017/1129;

(b)

ponuđeni vlasnički vrijednosni papiri nisu zamjenjivi postojećim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije preuzimanja i s njim povezane transakcije ili se preuzimanje smatra obrnutim stjecanjem u smislu točke B19 međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 3, Poslovna spajanja, donesenog Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (3).

2.   Odstupajući od stavka 1. i ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 5. prvi podstavak točku (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/1129, ako su u vezi s transakcijom vlasnički vrijednosni papiri javno ponuđeni ili će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu te su zamjenjivi vlasničkim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i ne predstavljaju više od 10 % tih vlasničkih vrijednosnih papira, dokument za izuzeće sadržava samo minimalne informacije iz odjeljaka 1., 3. i 5. te iz točaka 2.2. i 4.2. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Uključivanje upućivanjem

1.   Informacije se u dokument za izuzeće mogu uključiti upućivanjem ako su prethodno ili istodobno objavljene u elektroničkom obliku, sastavljene na jeziku kojim se ispunjuju zahtjevi iz članka 5. ove Uredbe i ako su sadržane u jednom od sljedećih dokumenata:

(a)

dokumenti iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1129;

(b)

dokumenti propisani nacionalnim pravom kojim se prenosi Direktiva 2004/25/EZ;

(c)

dokumenti propisani nacionalnim pravom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(d)

drugi dokumenti koji se objavljuju u skladu s nacionalnim pravom ako su ti dokumenti relevantni za transakciju.

Informacije iz prvog podstavka najnovije su informacije koje su dostupne izdavatelju, ciljnom trgovačkom društvu, društvu koje je predmet preuzimanja ili društvu koje se dijeli.

2.   Ako su upućivanjem uključene samo određene informacije, dokument za izuzeće sadržava izjavu da dijelovi koji nisu uključeni nisu relevantni za ulagatelja ili su navedeni na drugom mjestu u dokumentu za izuzeće.

3.   Osobe koje su odgovorne za dokument za izuzeće osiguravaju da su informacije koje su upućivanjem uključene u taj dokument lako dostupne.

4.   Dokument za izuzeće u koji su informacije uključene upućivanjem sadržava popis upućivanja s pomoću kojeg ulagatelji mogu lako pronaći određene informacije i sadržava poveznice na sve dokumente u kojima su navedene informacije koje su uključene upućivanjem.

Članak 4.

Složena financijska povijest i značajne financijske obveze

1.   Ako izdavatelj vlasničkih vrijednosnih papira ima složenu financijsku povijest u smislu članka 18. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 (5) ili je preuzeo značajnu financijsku obvezu u smislu članka 18. stavka 4. te uredbe, dokument za izuzeće sadržava sve informacije iz Priloga I. ili, prema potrebi, Priloga II. ovoj Uredbi o subjektu koji nije izdavatelj kao da je taj subjekt izdavatelj vlasničkih vrijednosnih papira, u mjeri u kojoj su ulagateljima te informacije potrebne za donošenje utemeljene odluke o ulaganju u skladu s člankom 2. stavkom 1. ove Uredbe.

U takvim dodatnim informacijama navode se očekivani učinci transakcije kako je definirana u članku 1. točki (a) ove Uredbe na izdavatelja ili na njegovo poslovanje te učinci složene financijske povijesti ili značajnih financijskih obveza na izdavatelja ili na njegovo poslovanje.

2.   Dodatne informacije iz stavka 1. popraćene su jasnim objašnjenjem razloga zbog kojih su one ulagateljima potrebne za donošenje utemeljene odluke o ulaganju.

3.   Izdavatelj koji ne može dati dodatne informacije iz stavka 1. obvezan je to obrazložiti u dokumentu za izuzeće.

Članak 5.

Upotreba jezika

Dokument za izuzeće sastavlja se na jeziku koji prihvaća nadležno tijelo kako je definirano u članku 2. točki (o) Uredbe (EU) 2017/1129.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 168, 30.6.2017., str. 12.

(2)  Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).

(4)  Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društva (SL L 169, 30.6.2017., str. 46.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (SL L 166, 21.6.2019., str. 26.).


PRILOG I.

SADRŽAJ MINIMALNIH INFORMACIJA U DOKUMENTU ZA IZUZEĆE

Članak 2. stavak 1. treći podstavak i članak 2. stavak 2.

ODJELJAK 1.

OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE DOKUMENTA ZA IZUZEĆE, INFORMACIJE TREĆIH STRANA I STRUČNA IZVJEŠĆA

Točka 1.1.

Identifikacija osoba odgovornih za sastavljanje dokumenta za izuzeće

Navesti podatke o svim osobama odgovornima za informacije u dokumentu za izuzeće ili bilo kojem njegovu dijelu (u potonjem slučaju navesti dio o kojem je riječ). U slučaju fizičkih osoba, uključujući članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, navesti ime i prezime te funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba navesti ime i registrirano sjedište.

Točka 1.2.

Izjava odgovornih osoba

Izjava osoba odgovornih za dokument za izuzeće u kojoj potvrđuju da prema njihovim saznanjima informacije u tom dokumentu odgovaraju činjenicama te da iz njega nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegov sadržaj.

Ako je primjenjivo, izjava osoba odgovornih za određene dijelove dokumenta za izuzeće u kojoj potvrđuju da prema njihovim saznanjima informacije u dijelovima tog dokumenta za koje su odgovorne odgovaraju činjenicama te da iz tih dijelova dokumenta nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njihov sadržaj.

Točka 1.3.

Izjava ili izvješće stručnjaka

Ako dokument za izuzeće sadržava izjavu ili izvješće stručnjaka, potrebno je navesti sljedeće podatke o tom stručnjaku:

(a)

ime i prezime;

(b)

poslovnu adresu;

(c)

kvalifikacije;

(d)

značajni udjel u izdavatelju, ako postoji.

Ako su izjava ili izvješće sastavljeni na zahtjev izdavatelja, potrebno je navesti da su ta izjava ili izvješće uključeni u dokument za izuzeće uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj navedenog dijela dokumenta za izuzeće.

Točka 1.4.

Informacije koje potječu od treće strane

Ako informacije potječu od treće strane, potrebno je dostaviti potvrdu o tome da su te informacije točno prenesene i da prema saznanjima kojima izdavatelj raspolaže i njegovim provjerama informacija koje je objavila treća strana nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netočne ili obmanjujuće. Potrebno je navesti i izvor(e) tih informacija.

Točka 1.5.

Regulatorne izjave

Izjava:

(a)

dokument za izuzeće nije prospekt u smislu Uredbe (EU) 2017/1129;

(b)

dokument za izuzeće ne podliježe provjeri i odobrenju relevantnog nadležnog tijela u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2017/1129;

(c)

u skladu s člankom 1. stavkom 6.a točkom (b) Uredbe (EU) 2017/1129, prema potrebi, nadzorno tijelo nadležno za preispitivanje isprave o ponudi u skladu s Direktivom 2004/25/EZ izdalo je prethodno odobrenje dokumenta za izuzeće.

ODJELJAK 2.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU I CILJNOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU, DRUŠTVU KOJE JE PREDMET PREUZIMANJA ILI DRUŠTVU KOJE SE DIJELI

Ako nije drukčije navedeno, informacije u točkama iz odjeljka 2. navode se za izdavatelja i, ovisno o vrsti transakcije, ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja ili društvo koje se dijeli. Ako je jedan od navedenih subjekata grupa i već su objavljeni konsolidirani financijski izvještaji, informacije iz ovog odjeljka navode se na konsolidiranoj osnovi.

Za vlasničke vrijednosne papire koji nisu dionice, informacije iz točaka u odjeljku 2. navode se i za izdavatelja odnosnih dionica ako se on razlikuje od izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira.

U slučaju preuzimanja uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, ako tražene informacije o ciljnom trgovačkom društvu nisu dostupne, navodi se izjava o tome.

Točka 2.1.

Opće informacije

Točka 2.1.1.

Ime i tvrtka

Točka 2.1.2.

(a)

sjedište i pravni oblik;

(b)

identifikacijska oznaka pravnog subjekta („LEI”);

(c)

zakonodavstvo države osnutka;

(d)

država osnutka i adresa, broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog mjesta poslovanja ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

(e)

poveznica na internetske stranice s izjavom da informacije na tim internetskim stranicama nisu dio dokumenta za izuzeće, osim ako su u dokument za izuzeće uključene upućivanjem.

Točka 2.1.3.

Imena revizora za razdoblje obuhvaćeno financijskim izvještajima i imena strukovnih tijela čiji su oni članovi.

Točka 2.2.

Pregled poslovanja

Točka 2.2.1.

Glavne djelatnosti, uključujući glavne kategorije prodanih proizvoda i/ili pruženih usluga u posljednjoj financijskoj godini.

Točka 2.2.2.

Sve značajne promjene koje su utjecale na poslovanje i glavne djelatnosti od završetka razdoblja obuhvaćenog posljednjim objavljenim revidiranim financijskim izvještajima.

Točka 2.2.3.

Kratak opis glavnih tržišta, uključujući raščlambu ukupnih prihoda po segmentima poslovanja i zemljopisnom tržištu za posljednju financijsku godinu.

U slučaju podjele opis iz prvog stavka odnosi se na glavna tržišta na kojima se nalaze glavna imovina i obveze društva koje se dijeli.

Točka 2.3.

Ulaganja

Opis značajnih ulaganja izvršenih nakon datuma posljednjih objavljenih financijskih izvještaja i ulaganja koja su u tijeku i/ili onih za koje su preuzete čvrste obveze, uključujući predviđeni izvor sredstava.

Točka 2.4.

Korporativno upravljanje

Točka 2.4.1.

Ime i prezime, poslovna adresa i funkcija unutar izdavatelja ili, ovisno o vrsti transakcije, ciljnog trgovačkog društva, društva koje je predmet preuzimanja ili društva koje se dijeli, članova administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela i, u slučaju komanditnog društva, komplementara.

Točka 2.4.2.

Identitet većinskih dioničara

Točka 2.4.3.

Broj zaposlenika

Točka 2.5.

Financijske informacije

Točka 2.5.1.

Financijski izvještaji

Financijski izvještaji (godišnji i polugodišnji) koji su objavljeni tijekom 12 mjeseci prije objave dokumenta za izuzeće.

Ako su objavljeni godišnji i polugodišnji financijski izvještaji, potrebno je dostaviti samo godišnje izvještaje ako su novijeg datuma u odnosu na polugodišnje financijske izvještaje.

Financijski izvještaji uključuju revizorska izvješća.

Ako su ovlašteni revizori odbili dati revizorska izvješća o financijskim izvještajima ili ako je u takvim revizorskim izvješćima izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.

Točka 2.5.1.a.

(samo spajanja)

Odstupajući od točke 2.5.1., ako društvo koje je predmet preuzimanja nema vlasničke vrijednosne papire koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, takvo društvo dostavlja revidirane financijske izvještaje (godišnje i polugodišnje) koji su objavljeni tijekom 12 mjeseci prije objave dokumenta za izuzeće.

Ako su objavljeni godišnji i polugodišnji financijski izvještaji, potrebno je dostaviti samo godišnje izvještaje ako su novijeg datuma u odnosu na polugodišnje financijske izvještaje.

Financijski izvještaji uključuju revizorska izvješća.

Ako su ovlašteni revizori odbili dati revizorska izvješća o financijskim izvještajima ili ako je u takvim revizorskim izvješćima izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.

Ako društvo koje je predmet preuzimanja nema revidirane financijske izvještaje, takvo društvo dostavlja financijske izvještaje sastavljene tijekom posljednjih 12 mjeseci i izjavu da financijski izvještaji nisu pregledani ni revidirani.

Točka 2.5.2.

Računovodstveni standardi

Financijske informacije pripremaju se u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je Unija prihvatila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća  (1).

Ako se Uredba (EZ) br. 1606/2002 ne primjenjuje, financijske se informacije sastavljaju:

(a)

u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz EGP-a, kako je propisano Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća  (2);

(b)

u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su jednakovrijedni onima iz Uredbe (EZ) br. 1606/2002. Ako nacionalni računovodstveni standardi treće zemlje nisu jednakovrijedni onima iz Uredbe (EZ) br. 1606/2002, financijski izvještaji prepravljaju se u skladu s tom uredbom.

Točka 2.5.3.

Opis svih značajnih promjena financijskog položaja koje su nastupile po završetku posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljeni revidirani financijski izvještaji ili za koje su objavljene financijske informacije za razdoblje tijekom godine ili, ako nije bilo takvih promjena, izjava u kojoj se navodi da nije bilo značajnih promjena financijskog položaja.

Ako je primjenjivo, informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidivim događajima, zahtjevima, preuzetim obvezama ili događajima koji bi mogli bitno utjecati na izdavatelja i, ovisno o vrsti transakcije, ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja ili društvo koje se dijeli, barem tijekom tekuće financijske godine.

Točka 2.5.4.

Ako je primjenjivo, izvješće poslovodstva iz članaka 19. i 29. Direktive 2013/34/EU.

Točka 2.6.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred tijelima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su u tijeku ili bi mogli biti pokrenuti o kojima izdavatelj, ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja ili društvo koje se dijeli ima saznanja) u razdoblju od najmanje 12 prethodnih mjeseci koji bi mogli znatno utjecati, ili su u bliskoj prošlosti znatno utjecali, na izdavatelja, ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja, društvo koje se dijeli ili na grupu i/ili financijski položaj ili profitabilnost grupe; ili ako nema takvih postupaka, prilaže se odgovarajuća izjava o tome.

U slučaju podjele informacije o sudskim i arbitražnim postupcima odnose se na imovinu i obveze koje su predmet podjele.

Točka 2.7.

Sažetak informacija koje se objavljuju u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća  (3)

Za subjekte na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 596/2014, sažetak informacija objavljenih u skladu s tom Uredbom tijekom posljednjih 12 mjeseci, ako su te informacije relevantne na datum dokumenta za izuzeće.

Sažetak mora biti jezgrovit, sveobuhvatan i u obliku u kojem ga je moguće jednostavno analizirati te ne smije biti preslika informacija koje su već objavljene na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014. Sažetak mora sadržavati ograničen broj kategorija ovisno o temi.

ODJELJAK 3.

OPIS TRANSAKCIJE

Točka 3.1.

Svrha i ciljevi transakcije

Točka 3.1.1.

Svrha transakcije za izdavatelja i njegove dioničare.

Točka 3.1.2.

Svrha transakcije za ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja ili društvo koje se dijeli i njegove dioničare.

Točka 3.1.3.

Opis svih očekivanih koristi od transakcije.

Točka 3.2.

Uvjeti transakcije

Točka 3.2.1.

Informacije o postupcima i uvjetima transakcije i pravu koje se primjenjuje na sporazum o izvršenju transakcije.

U slučaju preuzimanja uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, dokument za izuzeće sadržava informacije propisane člankom 6. stavkom 3. Direktive 2004/25/EZ ili se u njemu navodi gdje se te informacije mogu pregledati.

U slučaju spajanja dokument za izuzeće sadržava informacije propisane člankom 91. stavkom 2. ili člankom 122. Direktive (EU) 2017/1132, ovisno o vrsti spajanja, ili se u njemu navodi gdje se te informacije mogu pregledati.

U slučaju podjele dokument za izuzeće sadržava informacije propisane člankom 137. stavkom 2. Direktive (EU) 2017/1132 ili se u njemu navodi gdje se te informacije mogu pregledati.

Točka 3.2.2.

Prema potrebi, svi uvjeti o kojima ovisi djelotvornost transakcije, uključujući sva jamstva.

Točka 3.2.3.

Prema potrebi, sve informacije o naknadama za raskid (break-up fees) ili drugim sankcijama koje se mogu naplatiti ako se transakcija ne izvrši.

Točka 3.2.4.

Ako transakcija podliježe obavješćivanju i/ili zahtjevima za izdavanje odobrenja, opis relevantnih obavijesti i/ili zahtjeva za izdavanje odobrenja.

Točka 3.2.5.

Ako je primjenjivo, sve informacije potrebne za potpuno razumijevanje strukture financiranja transakcije.

Točka 3.2.6.

Vremenski raspored transakcije.

Točka 3.3.

Čimbenici rizika

Opis značajnih rizika specifičnih za transakciju raspoređenih u ograničen broj kategorija, u odjeljku „Čimbenici rizika koji se odnose na transakciju”.

U svakoj se kategoriji na prvom mjestu navode čimbenici rizika koji su najznačajniji prema procjeni izdavatelja, uzimajući u obzir negativan učinak na izdavatelja i vjerojatnost nastanka takvih rizika.

Opis čimbenika rizika u skladu je sa sadržajem dokumenta za izuzeće.

Točka 3.4.

Sukob interesa

Pojedinosti o svakom sukobu interesa koji izdavatelj, ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja ili društvo koje se dijeli te bilo koji od njegovih dioničara mogu imati u vezi s transakcijom.

Točka 3.5.

Razmatranje ponude

Točka 3.5.1.

Adresati ponude ili dodjele vlasničkih vrijednosnih papira povezanih s transakcijom.

Točka 3.5.2.

Ponuđena naknada za svaki vlasnički vrijednosni papir ili rod vlasničkih vrijednosnih papira, a posebno omjer zamjene dionica i iznos svake isplate u gotovini.

Točka 3.5.3.

Informacije o svim nepredviđenim naknadama dogovorenima u kontekstu transakcije, uključujući, u slučaju spajanja, svaku obvezu društva preuzimatelja da prenese dodatne vrijednosne papire ili gotovinu na bivše vlasnike društva koje je predmet preuzimanja ako nastupe određeni budući događaji ili ako se ispune određeni uvjeti.

Točka 3.5.4.

Metode vrednovanja i pretpostavke korištene za određivanje naknade ponuđene za svaki vlasnički vrijednosni papir ili rod vlasničkih vrijednosnih papira, a posebno u pogledu omjera zamjene dionica.

Točka 3.5.5.

Podatak o procjenama ili izvješćima koja su pripremili neovisni stručnjaci i informacija o tome gdje se te procjene ili izvješća mogu pregledati.

U slučaju spajanja dokument za izuzeće sadržava informacije propisane člankom 96. ili člankom 125. Direktive (EU) 2017/1132, ovisno o vrsti spajanja, ili se u njemu navodi gdje se te informacije mogu pregledati.

U slučaju podjele dokument za izuzeće sadržava informacije propisane člankom 142. Direktive (EU) 2017/1132 ili se u njemu navodi gdje se te informacije mogu pregledati.

ODJELJAK 4.

VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU JAVNO PONUĐENI ILI SU UVRŠTENI ZA TRGOVANJE NA UREĐENOM TRŽIŠTU ZA POTREBE TRANSAKCIJE

Za vlasničke vrijednosne papire koji nisu dionice, navedene informacije moraju biti sveobuhvatne i uključivati niže navedene informacije o odnosnim dionicama.

Točka 4.1.

Čimbenici rizika

Opis značajnih rizika specifičnih za vlasničke vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili uvršteni za trgovanje, raspoređenih u ograničen broj kategorija, u odjeljku „Čimbenici rizika koji se odnose na vlasničke vrijednosne papire”.

U svakoj se kategoriji na prvom mjestu navode rizici koji su najznačajniji prema procjeni izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, uzimajući u obzir negativan učinak na izdavatelja i vlasničke vrijednosne papire i vjerojatnost nastanka takvih rizika.

Opis čimbenika rizika mora biti u skladu sa sadržajem dokumenta za izuzeće.

Točka 4.2.

Izjava o obrtnom kapitalu

Izjava izdavatelja da je po njegovu mišljenju obrtni kapital dovoljan za njegove trenutačne zahtjeve ili, u protivnom, izjava o tome na koji način namjerava osigurati dodatni potreban obrtni kapital.

Točka 4.3.

Informacije o vlasničkim vrijednosnim papirima koji se nude i/ili uvrštavaju za trgovanje

Točka 4.3.1.

Opće informacije koje treba navesti:

(a)

opis vrste, roda i količine vlasničkih vrijednosnih papira koji se nude i/ili uvrštavaju za trgovanje, uključujući međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira („ISIN”);

(b)

valuta izdanja vlasničkih vrijednosnih papira.

Točka 4.3.2.

Izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vlasnički vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

Točka 4.3.3.

Opis svih ograničenja povezanih sa slobodnom prenosivosti vlasničkih vrijednosnih papira.

Točka 4.3.4.

Podaci o javnim ponudama trećih osoba za preuzimanje izdavateljevih redovnih dionica, koje su dane u posljednjoj i tekućoj financijskoj godini. Treba navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

Točka 4.4.

Uvrštenje za trgovanje i aranžmani trgovanja

Točka 4.4.1.

Podaci o tome jesu li odnosno hoće li ponuđeni vlasnički vrijednosni papiri biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje radi njihove distribucije na uređenom tržištu ili na istovrijednim tržištima treće zemlje kako su definirana u članku 1. točki (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980  (4), pri čemu se navodi o kojim je tržištima riječ.

Ako je poznat, navodi se najraniji datum na koji će vlasnički vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

Točka 4.4.2.

Sva uređena tržišta ili istovrijedna tržišta trećih zemalja kako su definirana u članku 1. točki (b) Delegirane uredbe (EU) 2019/980 na kojima su, prema saznanju izdavatelja, vlasnički vrijednosni papiri istog roda kao oni koji se nude ili uvrštavaju za trgovanje već uvršteni za trgovanje, uključujući, ako je primjenjivo, potvrde o deponiranim dionicama i odnosne dionice.

Točka 4.4.3.

Podaci o subjektima koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju, koji će osigurati likvidna sredstva na temelju ponuda za kupnju i prodaju, te opis glavnih uvjeta njihove obveze.

Točka 4.4.4.

Sporazumi o zabrani raspolaganja vrijednosnim papirima:

(a)

stranke sporazuma;

(b)

sadržaj sporazuma i u njemu navedene iznimke;

(c)

razdoblje trajanja zabrane raspolaganja vrijednosnim papirima.

Točka 4.5.

Razrjeđivanje dioničarske strukture

Točka 4.5.1.

Usporedba neto vrijednosti imovine po dionici na datum posljednje bilance prije transakcije i cijene izdanja po dionici u toj transakciji.

Točka 4.5.2.

Dodatne informacije u slučaju istovremene ili gotovo istovremene ponude ili uvrštenja za trgovanje vlasničkih vrijednosnih papira istog roda.

Točka 4.5.3.

Tablica s brojem vlasničkih vrijednosnih papira i glasačkih prava, kao i dioničkim kapitalom prije i nakon transakcije. Podaci o razrjeđivanju (uključujući razrjeđivanje glasačkih prava) koje će ponuda prouzročiti za postojeće dioničare izdavatelja.

Točka 4.6.

Savjetnici

Ako se u dokumentu za izuzeće navode savjetnici koji su povezani s izdanjem, potrebno je navesti u kojem su svojstvu djelovali.

ODJELJAK 5.

UČINAK TRANSAKCIJE NA IZDAVATELJA

Točka 5.1.

Strategija i ciljevi

Izdavatelj dostavlja opis svojih namjera u pogledu budućeg poslovanja nakon transakcije, uključujući sve značajne promjene koje utječu na poslovanje, glavne djelatnosti te proizvode i usluge kao rezultat transakcije.

Ako je primjenjivo, te informacije uključuju opis poslovnih izgleda i svakog restrukturiranja i/ili reorganizacije.

Točka 5.2.

Značajni ugovori

Kratak sažetak svih značajnih ugovora izdavatelja, ciljnog trgovačkog društva, društva koje je predmet preuzimanja ili društva koje se dijeli, osim ugovora sklopljenih u redovnom tijeku poslovanja, na koje transakcija bitno utječe.

Točka 5.3.

Dezinvestiranje

Točka 5.3.1.

U mjeri u kojoj je to poznato, informacije o značajnim dezinvesticijama, kao što su značajna prodaja društava kćeri ili značajnih linija poslovanja nakon izvršenja transakcije, te opis mogućih učinaka na izdavateljevu grupu.

Točka 5.3.2.

Informacije o svim značajnim otkazivanjima prethodno najavljenih budućih ulaganja ili dezinvesticija.

Točka 5.4.

Korporativno upravljanje

(a)

u mjeri u kojoj je to izdavatelju poznato, imena i prezimena, poslovne adrese i funkcije unutar izdavatelja osoba koje će neposredno nakon transakcije biti članovi administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela i, u slučaju komanditnog društva s dioničkim kapitalom, komplementara;

(b)

jasno se navode svi mogući sukobi interesa koji mogu nastati kao posljedica obavljanja bilo kakvih poslova od strane osoba iz točke (a) u ime izdavatelja i njihovih privatnih interesa ili drugih poslova. Ako takvih sukoba nema, navodi se izjava o tome;

(c)

pojedinosti o svim ograničenjima na koja su pristale osobe iz točke (a) u vezi s raspolaganjem njihovim udjelima u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja u određenom razdoblju nakon transakcije.

Točka 5.5.

Udjeli u vlasništvu

Struktura vlasništva neposredno nakon transakcije.

Točka 5.6.

Pro forma financijske informacije

Točka 5.6.1.

U slučaju značajne promjene bruto vrijednosti kako je definirana u članku 1. točki (e) Delegirane uredbe (EU) 2019/980, opisuje se kako bi transakcija utjecala na imovinu i obveze te prihode izdavatelja da je izvršena na početku izvještajnog razdoblja ili na izvještajni datum.

Taj se zahtjev obično ispunjava navođenjem pro forma financijskih informacija. Te pro forma financijske informacije prezentiraju se kako je navedeno u točkama od 5.7. do 5.9. i moraju sadržavati podatke navedene u tim točkama.

Uz pro forma financijske informacije prilaže se izvješće neovisnih računovođa ili revizora.

Točka 5.6.2.

Ako pro forma financijske informacije nisu primjenjive, izdavatelj dostavlja opisne i financijske informacije o značajnim učincima koje će transakcija imati na financijske izvještaje izdavatelja. Te opisne i financijske informacije ne moraju biti revidirane.

Pro forma informacije moraju se sastaviti na način koji je u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja i računovodstvenim politikama koje je izdavatelj primijenio u svojim posljednjim ili koje će primijeniti u sljedećim financijskim izvještajima. Ako su te informacije revidirane, to se navodi u dokumentu za izuzeće, zajedno s podacima o revizorima koji su proveli takvu reviziju.

Točka 5.7.

Sadržaj pro forma financijskih informacija

Pro forma financijske informacije sadržavaju sljedeće:

(a)

uvod u kojem se navodi:

i.

svrha sastavljanja pro forma financijskih informacija, uključujući opis preuzimanja uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, spajanja ili podjele ili značajne obveze te djelatnosti uključenih poduzeća ili subjekata;

ii.

razdoblje i/ili datum na koji se pro forma financijske informacije odnose;

iii.

činjenica da su pro forma financijske informacije sastavljene samo radi ilustracije;

iv.

sljedeća objašnjenja:

(A)

pro forma financijske informacije ilustriraju učinak koji bi transakcija imala da je izvršena na raniji datum;

(B)

hipotetski financijski položaj ili rezultati uključeni u pro forma financijske informacije mogu se razlikovati od stvarnog financijskog položaja subjekta ili njegovih rezultata;

(b)

račun dobiti i gubitka, bilancu ili oboje, ovisno o okolnostima, koji se prikazuju u stupcima koji sadržavaju:

i.

neusklađene povijesne informacije;

ii.

prema potrebi, prilagodbe računovodstvenih politika;

iii.

pro forma usklađenja;

iv.

rezultate pro forma financijskih informacija u zadnjem stupcu;

(c)

priložene bilješke u kojima se objašnjava sljedeće:

i.

izvori iz kojih potječu neusklađene financijske informacije te je li o izvoru objavljeno izvješće o reviziji ili pregledu;

ii.

osnova za sastavljanje pro forma financijskih informacija;

iii.

izvor i objašnjenje svakog usklađenja;

iv.

hoće li svako usklađenje pro forma računa dobiti i gubitka imati stalan učinak na izdavatelja;

(d)

prema potrebi, ako nisu navedene drugdje u dokumentu za izuzeće, financijske informacije i financijske informacije za razdoblje tijekom godine o preuzetim poduzećima ili subjektima ili o poduzećima i subjektima koji se namjeravaju preuzeti koje se koriste za sastavljanje pro forma financijskih informacija uključuju se u dokument za izuzeće. Slično tome, u slučaju podjele uključuju se financijski podaci društva koje se dijeli.

Točka 5.8.

Načela sastavljanja i prezentiranja pro forma financijskih informacija

Točka 5.8.1.

Pro forma financijske informacije moraju se jasno razlikovati od povijesnih financijskih informacija.

Pro forma financijske informacije moraju se sastaviti na način koji je u skladu s računovodstvenim politikama koje je izdavatelj primijenio u svojim posljednjim ili koje će primijeniti u sljedećim financijskim izvještajima.

Točka 5.8.2.

Pro forma financijske informacije mogu se objaviti samo:

(a)

za posljednje završeno financijsko razdoblje;

(b)

za posljednje razdoblje tijekom godine za koje su relevantne neusklađene informacije objavljene ili uključene u dokument za izuzeće.

Točka 5.8.3.

Pro forma usklađenja moraju:

(a)

biti jasno prikazana i objašnjena;

(b)

prikazivati sve značajne učinke koji se mogu izravno pripisati transakciji;

(c)

biti temeljena na činjenicama.

Točka 5.9.

Zahtjevi za računovodstveno/revizorsko izvješće

Dokument za izuzeće sadržava izvješće neovisnih računovođa ili revizora u kojem se navodi da su prema njihovu mišljenju:

(a)

pro forma financijske informacije pravilno sastavljene na navedenoj osnovi;

(b)

da je osnova iz točke (a) u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

ODJELJAK 6.

DOSTUPNI DOKUMENTI

Točka 6.1.

Informacije o tome gdje se, ako je primjenjivo, u roku od 12 mjeseci nakon objave dokumenta za izuzeće, može pristupiti sljedećim dokumentima:

(a)

najnoviji ugovor o osnivanju i statut izdavatelja;

(b)

sva izvješća, dopisi i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, vrednovanja i očitovanja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja i čiji je bilo koji dio uključen u dokument za izuzeće ili na koje se u tom dokumentu upućuje;

(c)

sva izvješća, dopisi i drugi dokumenti, vrednovanja i izjave koji nisu obuhvaćeni podtočkama (a) ili (b) ove točke ili bilo kojim drugim točkama u ovom Prilogu, pripremljeni u skladu s Direktivom 2004/25/EZ ili Direktivom (EU) 2017/1132.

Navesti internetske stranice na kojima se dokumenti mogu pregledati.


(1)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(2)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(3)  Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (SL L 166, 21.6.2019., str. 26.).


PRILOG II.

SADRŽAJ MINIMALNIH INFORMACIJA U DOKUMENTU ZA IZUZEĆE

Članak 2. stavak 1. četvrti podstavak

ODJELJAK 1.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

 

Potrebno je navesti sljedeće informacije:

(a)

informacije propisane u odjeljku 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

(b)

informacije propisane u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980, osim odjeljka 1. tog Priloga. Ako je primjenjivo, te se informacije navode i za izdavatelja odnosnih dionica, ako se on razlikuje od izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira.

Svako upućivanje na „registracijski dokument” ili „prospekt” iz Priloga 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 smatra se upućivanjem na dokument za izuzeće kako je naveden u ovoj Uredbi.

ODJELJAK 2.

INFORMACIJE O CILJNOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU, DRUŠTVU KOJE JE PREDMET PREUZIMANJA ILI DRUŠTVU KOJE SE DIJELI

 

Informacije propisane u odjeljku 2. Priloga I. ovoj Uredbi navode se, ovisno o vrsti transakcije, za ciljno trgovačko društvo, društvo koje je predmet preuzimanja ili društvo koje se dijeli.

Ako je jedan od navedenih subjekata grupa, a konsolidirani financijski izvještaji već su objavljeni, informacije navedene u ovom odjeljku prezentiraju se na konsolidiranoj osnovi.

U slučaju preuzimanja uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, ako tražene informacije o ciljnom trgovačkom društvu nisu dostupne, dostavlja se izjava o tome.

ODJELJAK 3.

INFORMACIJE O VLASNIČKIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU JAVNO PONUĐENI ILI SU UVRŠTENI ZA TRGOVANJE NA UREĐENOM TRŽIŠTU ZA POTREBE TRANSAKCIJE

Točka 3.1.

Navode se informacije koju su propisane u Prilogu 11. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980, osim odjeljka 1. tog Priloga.

Ako je primjenjivo, te se informacije navode i za odnosne dionice.

Svako upućivanje na „obavijest o vrijednosnim papirima” ili „prospekt” iz Priloga 11. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 smatra se upućivanjem na dokument za izuzeće kako je naveden u ovoj Uredbi.

Točka 3.2.

Odstupajući od točke 3.1., sljedeće informacije navode se u sljedećim slučajevima:

(a)

za vrijednosne papire iz članka 19. stavka 1. ili 2. ili članka 20. stavka 1. ili 2. Delegirane uredbe (EU) 2019/980, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, navode se informacije propisane u Prilogu 14. toj uredbi (osim odjeljka 1. tog Priloga) te dodatne informacije iz članka 19. stavka 1. ili 2. ili članka 20. stavka 1. ili 2.;

(b)

za potvrde o deponiranim dionicama navode se informacije propisane u Prilogu 13. Delegirane uredbe (EU) 2019/980.

Svako upućivanje na „obavijest o vrijednosnim papirima” ili „prospekt” iz odgovarajućih priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 smatra se upućivanjem na dokument za izuzeće kako je naveden u ovoj Uredbi.

ODJELJAK 4.

OPIS TRANSAKCIJE

 

Navode se informacije propisane u odjeljku 3. Priloga I. ovoj Uredbi.

ODJELJAK 5.

UČINAK TRANSAKCIJE NA IZDAVATELJA

 

Navode se informacije propisane u odjeljku 5. Priloga I. ovoj Uredbi.