5.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/392

оd 4. ožujka 2021.

o praćenju podataka koji se odnose na emisije CO2 osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila i izvješćivanju o njima u skladu s Uredbom (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage provedbenih uredbi Komisije (EU) br. 1014/2010, (EU) br. 293/2012, (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 7., članak 12. stavak 4., članak 13. stavak 4. i članak 15. stavak 7.,

budući da:

(1)

Praćenje podataka o osobnim automobilima i lakim gospodarskim vozilima registriranima u Uniji te izvješćivanje o njima vrlo je važno za funkcioniranje standardnih vrijednosti emisija CO2 utvrđenih u Uredbi (EU) 2019/631. S obzirom na to da se ta uredba počela primjenjivati 1. siječnja 2020., primjereno je pojednostavniti i pojasniti odredbe utvrđene u provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 1014/2010 (2) i (EU) br. 293/2012 (3) te ih uvrstiti u jedinstvenu provedbenu uredbu. Međutim, za izvješćivanje o podacima za kalendarsku godinu 2020. primjereno je dopustiti preklapanje novih i postojećih odredbi do 28. veljače 2021.

(2)

Za podatke koji se odnose na nove osobne automobile i laka gospodarska vozila potrebno je utvrditi postupke za praćenje i izvješćivanje kojih se trebaju pridržavati nadležna tijela država članica, proizvođači te Komisija i Europska agencija za okoliš (EEA).

(3)

Ciklus praćenja i izvješćivanja predviđen člankom 7. Uredbe (EU) 2019/631 sastoji se od triju glavnih koraka: nadležna tijela država članica svake godine izvješćuju Komisiju o privremenim podacima dobivenima na temelju registracija novih vozila u prethodnoj kalendarskoj godini; Komisija uz potporu EEA-e te privremene podatke dostavlja proizvođačima na koje se podaci odnose; proizvođači provjeravaju te podatke i prema potrebi obavješćuju Komisiju o ispravcima tih podataka.

(4)

Mjere koje u okviru tih triju koraka u odgovarajućim rokovima trebaju poduzeti različiti sudionici trebalo bi jasno utvrditi kako bi se osigurala potpunost i pouzdanost konačnog skupa podataka koji Komisija objavljuje u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/631 i na temelju kojeg se utvrđuju prosječne specifične emisije CO2 proizvođača i njegova sukladnost s njegovom ciljnom vrijednosti specifičnih emisija CO2.

(5)

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2019/631 Komisija je od 2021. obvezna prikupljati podatke o stvarnoj potrošnji goriva ili energije osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila koje bilježe ugrađeni uređaji za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije kako je predviđeno člankom 4.a Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 (4).

(6)

Ti stvarni podaci trebali bi se prikupljati čim postanu dostupni jer je vrlo važno što prije utvrditi kako se razlika između stvarnih emisija i stvarne potrošnje goriva ili energije i odgovarajućih homologacijskih vrijednosti mijenja tijekom vremena, i to u svrhu praćenja djelotvornosti emisijskih normi za CO2 u smanjenju emisija CO2 vozila i u svrhu informiranja javnosti.

(7)

Kako bi se što prije omogućio pristup podacima o stvarnoj potrošnji goriva i energije, proizvođače bi trebalo obvezati da prikupljaju te podatke iz novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila registriranih od 1. siječnja 2021. Te se podatke može prikupljati izravnim prijenosom podataka iz vozilâ proizvođačima ili od njihovih ovlaštenih trgovaca ili ovlaštenih servisa kad se vozila dovedu na servis ili popravak, a podaci iz vozila očitavaju se u druge svrhe. Ako su dostupni proizvođaču, o tim bi podacima trebalo izvijestiti Komisiju, počevši s podacima koji se odnose na nova vozila koja su prvi put registrirana u Uniji 2021.

(8)

U skladu s Uredbom (EU) 2017/1151 obveza opremanja vozila ugrađenim uređajima za praćenje potrošnje goriva ili potrošnje energije ne primjenjuje se na određene male proizvođače te je stoga primjereno izuzeti ih i od obveze prikupljanja stvarnih podataka i izvješćivanja o njima. Međutim, to ne bi trebalo spriječiti male proizvođače da dostave stvarne podatke ako to žele.

(9)

Države članice trebale bi prikupljati podatke o stvarnoj potrošnji goriva i energije u okviru tehničkih pregleda koji se provode u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5). Kako bi se olakšala ta zadaća, primjereno je uskladiti obvezu prikupljanja stvarnih podataka sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2014/45/EU, i to u pogledu nacionalnih rasporeda za tehničke preglede i u pogledu očitavanja podataka s ugrađenog serijskog sučelja za dijagnostiku vozilâ. Prikupljanje podataka stoga bi trebalo početi s prvim tehničkim pregledima i ne bi trebalo biti obvezno prije 20. svibnja 2023., tj. prije datuma na koji tijela i ustanove koji provode te preglede moraju u skladu s tom direktivom biti opremljeni potrebnim uređajima, kao što su alati za skeniranje. Međutim, države članice ne bi trebalo sprečavati da dostave podatke prije tog datuma ako to žele.

(10)

Proizvođači i države članice trebali bi, u skladu s EEA-inim postupcima za dostavu podataka, izvješćivati Komisiju i EEA-u o stvarnim podacima prikupljenima tijekom kalendarske godine. Ako ti podaci nisu dostupni, što može biti slučaj posebno tijekom prvih kalendarskih godina nakon 2021., proizvođači i države članice trebali bi o tome obavijestiti Komisiju i navesti razloge za to.

(11)

Podaci o stvarnoj potrošnji goriva i energije trebali bi se prikupljati zajedno s identifikacijskim brojem vozila (VIN). VIN se smatra osobnim podatkom od trenutka registracije vozila i stoga podliježe zahtjevima utvrđenima u pogledu zaštite takvih podataka u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Obrada VIN-ova za potrebe Uredbe (EU) 2019/631 trebala bi se smatrati zakonitom u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/679. Nadalje, trebalo bi odrediti da se subjekti uključeni u prikupljanje i obradu VIN-ova te izvješćivanje o njima smatraju voditeljima obrade takvih podataka u smislu članka 4. točke 7. Uredbe (EU) 2016/679 te, kad je riječ o EEA-i i Komisiji, u smislu članka 3. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Trebalo bi također osigurati da se VIN-ovi prikupljaju sigurnim sredstvima komunikacije i da ispitanici, odnosno vlasnici vozila, budu primjereno obaviješteni u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

(12)

Trebalo bi odrediti i način uporabe stvarnih podataka i VIN-ova te razdoblje tijekom kojeg različiti subjekti uključeni u prikupljanje i izvješćivanje trebaju čuvati te podatke. S obzirom na to da je cilj pratiti razvoj stvarne učinkovitosti vozila tijekom njegova procijenjenog vijeka trajanja, podatke za isto vozilo trebalo bi prikupljati 15 godina, a EEA bi ih trebala čuvati 20 godina. Međutim, kad je riječ o drugim subjektima koji prikupljaju podatke i izvješćuju o njima, oni bi te podatke trebali čuvati samo onoliko koliko je potrebno da se podaci pripreme za dostavu EEA-i.

(13)

Prikupljanje stvarnih podataka i VIN-ova trebalo bi biti potpuno transparentno te bi vlasnicima vozila stoga trebalo omogućiti odbijanje stavljanja tih podataka na raspolaganje proizvođačima ili tijekom tehničkih pregleda. Treba napomenuti da se pravo vlasnika vozila da odbije staviti podatke na raspolaganje ne temelji na članku 21. Uredbe (EU) 2016/679, a to odbijanje trebalo bi se smatrati valjanim samo u pogledu podataka koji se prikupljaju za potrebe ove Uredbe.

(14)

Podaci koji se objavljuju u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/631 ne bi trebali omogućiti identifikaciju pojedinačnih vozila ili vozača, već bi se trebali objavljivati samo kao anonimizirani i zbirni skup podataka bez ikakvog upućivanja na VIN-ove.

(15)

Na temelju ocjene iz članka 12. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) 2019/631 Komisija bi trebala preispitati određene aspekte odredaba o praćenju i objavi podataka o stvarnoj potrošnji goriva i energije te izvješćivanju o njima, uzimajući u obzir među ostalim dostupnost izravnog prijenosa podataka iz vozila.

(16)

Kako bi se osigurala dostupnost homologacijskih podataka za potrebe utvrđivanja postupka za provjeru emisija CO2 osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila u uporabi, kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2019/631, ti podaci trebali bi se u skladu s provedbenim uredbama Komisije (EU) 2017/1152 (8) i (EU) 2017/1153 (9) i dalje prikupljati i nakon što se 1. siječnja 2021. prestane primjenjivati obveza prikupljanja tih podataka u skladu s tim uredbama.

(17)

Homologacijska tijela stoga bi trebala osigurati da se podaci koji se odnose na ispitivanja provedena u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151 i dalje bilježe i dostavljaju Zajedničkom istraživačkom centru Komisije u skladu s Komisijinim postupkom sigurne dostave.

(18)

Ako proizvođač želi iskoristiti olakšice iz članka 5. Uredbe (EU) 2019/631, od 1. siječnja 2021. više nije potrebno utvrđivati emisije CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila u skladu s Novim europskim voznim ciklusom (NEDC), kako je predviđeno provedbenim uredbama (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153, osim za hibridne električne osobne automobile s punjenjem iz vanjskog izvora stavljene na tržište do 31. prosinca 2022.

(19)

S obzirom na to da će se prelazak s emisijskih normi za CO2 na temelju NEDC-a na norme na temelju Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila, koji je utvrđen u Uredbi (EU) 2017/1151, u potpunosti dovršiti tek do kraja 2023. te će se o njemu konačno izvijestiti 2024. u okviru godišnjeg postupka praćenja podataka o CO2, a posebno s obzirom na odredbe o ekoinovacijama i vozilima na kraju serije, provedbene uredbe (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153 trebale bi ostati na snazi do kraja 2024.

(20)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 i on je dostavio svoje komentare 14. siječnja 2021.

(21)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila o postupcima za praćenje podataka i izvješćivanje o njima koje države članice i proizvođači provode u pogledu podataka koji se odnose na emisije CO2 novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila i podataka o stvarnim emisijama CO2 i stvarnoj potrošnji goriva ili energije tih vozila.

2.   Za potrebe utvrđivanja postupka za provjeru emisija CO2 vozila u uporabi u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2019/631 ovom se Uredbom predviđa i da nadležna tijela država članica izvješćuju o određenim podacima zabilježenima u okviru homologacijskih ispitivanja koja se provode u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.

Članak 2.

Definicije

Uz definicije navedene u članku 3. Uredbe (EU) 2019/631 primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„detaljni podaci prikupljeni praćenjem” znači detaljni podaci prikupljeni praćenjem koji su navedeni za osobne automobile u dijelu B odjeljku 2. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/631 i za laka gospodarska vozila u dijelu C odjeljku 2. Priloga III. toj uredbi;

(b)

„zbirni podaci prikupljeni praćenjem” znači zbirni podaci koji su navedeni za osobne automobile u dijelu B odjeljku 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/631 i za laka gospodarska vozila u dijelu C odjeljku 1. Priloga III. toj uredbi;

(c)

„stvarni podaci” znači podaci iz točke 3.1. podtočaka (a) i (b) i točke 3.2. podtočaka od (a) do (g) i podtočke (l) Priloga XXII. Uredbi (EU) 2017/1151 koji su dobiveni iz ugrađenih uređaja za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije.

POGLAVLJE 2.

IZVJEŠĆIVANJE O PODACIMA U SKLADU S ČLANKOM 7. UREDBE (EU) 2019/631

Članak 3.

Zbirni i detaljni podaci prikupljeni praćenjem

1.   Države članice osiguravaju održavanje, prikupljanje, kontrolu, provjeru i pravodobnu dostavu zbirnih i detaljnih podataka prikupljenih praćenjem Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš (EEA).

Države članice osiguravaju da njihove imenovane osobe za kontakt bez odgode odgovaraju na zahtjeve EEA-e za pojašnjenja ili ispravke dostavljenih podataka.

2.   O zbirnim i detaljnim podacima prikupljenima praćenjem izvješćuje se u dvama zasebnim skupovima podataka, jednom za osobne automobile i drugom za laka gospodarska vozila, u skladu s dijelom B Priloga II. Uredbi (EU) 2019/631 i dijelom C Priloga III. toj uredbi.

3.   Države članice dostavljaju zbirne i detaljne podatke prikupljene praćenjem elektroničkim prijenosom podataka u središnju bazu podataka kojom upravlja EEA. Države članice obavješćuju Komisiju o dostavi podataka.

Članak 4.

Privremeni izračun i podaci

1.   Komisija zajedno s EEA-om u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/631 osigurava da se svaki proizvođač i svako udruženje proizvođača odgovorno za nove osobne automobile ili laka gospodarska vozila registrirana u Uniji obavijesti o privremenom izračunu njegove ciljne vrijednosti specifičnih emisija i prosječnim specifičnim emisijama CO2 te o podacima o kojima su izvijestile države članice.

2.   Obavijest o privremenim izračunima i podacima iz stavka 1. dostavlja se zasebno za osobne automobile i laka gospodarska vozila te uključuje obrasce koji se mogu povezati s tim proizvođačem na temelju imena proizvođača i međunarodnog identifikacijskog koda proizvođača.

3.   U središnjem registru podataka iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EU) 2019/631 moraju se nalaziti svi unosi podataka o kojima su izvijestile države članice, osim identifikacijskih brojeva vozila (VIN-ova).

EEA čuva VIN-ove 20 godina od datuma njihova prvog učitavanja u središnju bazu podataka ili bazu poslovnih podataka EEA-e.

Članak 5.

Pojedinosti o proizvođaču

Proizvođači koji na tržište Unije stavljaju ili namjeravaju staviti osobne automobile ili laka gospodarska vozila obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2019/631 bez odgode obavješćuju Komisiju o sljedećim informacijama i svim promjenama tih informacija:

(a)

ime proizvođača koje navode ili namjeravaju navesti na certifikatima o sukladnosti;

(b)

međunarodni identifikacijski kôd proizvođača, koji odgovara prvim trima znakovima VIN-a, koji navode ili namjeravaju navesti u certifikatima o sukladnosti;

(c)

za potrebe obavijesti iz članka 7. stavka 4. drugog podstavka Uredbe (EU) 2019/631 ime i adresu osobe za kontakt koja predstavlja proizvođača kojoj se upućuje obavijest o privremenim izračunima i podacima.

Imena i adrese iz točke (c) smatraju se osobnim podacima u smislu Uredbe (EU) 2018/1725.

Članak 6.

Obavješćivanje o pogreškama u podacima upotrijebljenima za privremene izračune

1.   Ako provjerava privremene podatke u skladu s člankom 7. stavkom 5. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2019/631, proizvođač upotrebljava skup podataka koji mu je u tu svrhu dostavila EEA.

2.   Ako je u skupu podataka utvrđena pogreška, proizvođač je po mogućnosti ispravlja te u skup podataka za svaki obrazac za vozilo dodaje zaseban unos pod nazivom „Napomene proizvođača”, u kojem navodi jednu od sljedećih oznaka:

(a)

oznaka A ako je proizvođač promijenio obrazac;

(b)

oznaka B ako proizvođač ne može identificirati vozilo;

(c)

oznaka C ako vozilo nije obuhvaćeno područjem primjene Uredbe (EU) 2019/631;

(d)

oznaka D ako je proizvođač s kojim je povezano vozilo kategorije N1 proizvođač dovršenog vozila, ali ne i nepotpunog ili potpunog osnovnog vozila.

Za potrebe točke (b) smatra se da se vozilo ne može identificirati ako VIN nedostaje ili je očito netočan.

3.   Proizvođači obavješćuju Komisiju o svim pogreškama u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/631 učitavanjem potpunog ispravljenog skupa podataka u bazu poslovnih podataka. Dužni su elektronički primjerak obavijesti informativno poslati na sljedeće adrese e-pošte:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

i

CO2-monitoring@eea.europa.eu

4.   Proizvođači osiguravaju da njihove osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 5. točkom (c) ove Uredbe bez odgode odgovaraju na zahtjeve Komisije ili EEA-e za pojašnjenje ispravaka.

5.   Ako proizvođač ne obavijesti Komisiju o pogreškama prije isteka tromjesečnog razdoblja predviđenog u članku 7. stavku 5. Uredbe (EU) 2019/631, privremene vrijednosti o kojima ga se obavijestilo u skladu s člankom 7. stavkom 4. te uredbe smatraju se konačnima.

Članak 7.

Izvješćivanje o podacima koji se odnose na dovršena laka gospodarska vozila

Proizvođači osnovnog vozila iz točke 1.2.2. Priloga III. Uredbi (EU) 2019/631 dostavljaju podatke iz te točke elektroničkim prijenosom podataka u bazu poslovnih podataka najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti o privremenim podacima u skladu s člankom 4. ove Uredbe.

Članak 8.

Izvješćivanje o emisijama CO2 prema NEDC-u za potrebe članka 5. Uredbe (EU) 2019/631

1.   Proizvođač novih osobnih automobila registriranih u kalendarskim godinama 2021. ili 2022. s izmjerenim vrijednostima CO2 prema NEDC-u manjima od 50 g CO2/km, kako je predviđeno člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153, izvješćuje Komisiju o tim izmjerenim vrijednostima CO2 prema NEDC-u i o obavijesti iz članka 6. ove Uredbe.

2.   Komisija može zatražiti od proizvođača da dostavi odgovarajuće certifikate o sukladnosti i certifikate o homologaciji kojima se potkrepljuju prijavljene vrijednosti emisija CO2.

POGLAVLJE 3.

PRIKUPLJANJE STVARNIH PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJE O NJIMA

Članak 9.

Prikupljanje stvarnih podataka i izvješćivanje o njima koje provode proizvođači

1.   Proizvođači prikupljaju stvarne podatke i VIN-ove novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih od 1. siječnja 2021. koji su opremljeni ugrađenim uređajima za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije u skladu s člankom 4.a Uredbe (EU) 2017/1151, osim ako vlasnik vozila izričito odbije staviti te podatke na raspolaganje proizvođaču ili njegovu ovlaštenom trgovcu ili ovlaštenom servisu.

2.   Ako proizvođač ne prikuplja stvarne podatke i VIN-ove izravnim prijenosom podataka iz vozila, proizvođač mora osigurati da podatke prikuplja i dostavlja mu ih njegov ovlašteni trgovac ili ovlašteni servis svaki put kad se vozilo dovede radi servisa, popravka ili bilo koje druge intervencije, a podaci će se očitati s ugrađenog serijskog sučelja za dijagnostiku vozila. Uređaj ili alat za skeniranje koji se upotrebljava mora moći očitavati podatke kako su zabilježeni na ugrađenom uređaju za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije. Očitavanje podataka mora biti besplatno i ne podliježe nikakvim posebnim uvjetima.

Proizvođač i, prema potrebi, njegov ovlašteni trgovac ili ovlašteni servis moraju osigurati da se za prikupljanje VIN-ova upotrebljavaju sigurna sredstva komunikacije.

3.   Na dan 1. travnja svake godine, s učinkom od 2022., proizvođač izvješćuje Komisiju o svim stvarnim podacima i VIN-ovima prikupljenima u prethodnoj kalendarskoj godini, kako je navedeno u tablici 1. Priloga, njihovim učitavanjem u bazu poslovnih podataka.

Ako proizvođač u istoj kalendarskoj godini prikupi više obrazaca koji se odnose na isti VIN, stvarni podaci o kojima treba izvijestiti nalaze se u obrascu u kojem je navedena najveća ukupna prijeđena udaljenost. Stvarni podaci za određeno vozilo prikupljaju se najviše 15 godina od datuma na koji se o tim podacima za to vozilo prvi put izvijestilo EEA-u.

Ako tvrdi da ne može izvijestiti o stvarnim podacima ili da o njima može samo djelomično izvijestiti, proizvođač o tome daje izjavu Komisiji i navodi razloge za to. Izjava i obrazloženje učitavaju se u bazu poslovnih podataka.

4.   Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na male proizvođače iz članka 15. stavka 11. Uredbe (EU) 2017/1151.

Članak 10.

Prikupljanje stvarnih podataka i izvješćivanje o njima koje provode države članice

1.   Države članice osiguravaju da tijela ili ustanove iz članka 4. stavka 2. Direktive 2014/45/EU prikupljaju stvarne podatke i VIN-ove novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih od 1. siječnja 2021. koji su opremljeni ugrađenim uređajima za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije u skladu s člankom 4.a Uredbe (EU) 2017/1151.

S učinkom od 20. svibnja 2023. stvarni podaci i VIN-ovi prikupljaju se u okviru tehničkih pregleda vozila u skladu s člankom 5. Direktive 2014/45/EU, osim ako vlasnik vozila izričito odbije staviti te podatke na raspolaganje.

Stvarni podaci očitavaju se uređajem koji se spaja s elektroničkim sučeljem vozila, kao što je alat za skeniranje iz Priloga III. Direktivi 2014/45/EU. Uređaj koji se upotrebljava mora moći očitavati podatke kako su zabilježeni na ugrađenom uređaju za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije.

2.   S učinkom od 2022. države članice osiguravaju da se stvarni podaci i VIN-ovi, kako je navedeno u tablici 1. Priloga, prikupljeni u prethodnoj kalendarskoj godini dostave Komisiji svake godine 1. travnja učitavanjem tih podataka u središnju bazu podataka. Ako ti podaci nisu dostupni, u središnju bazu podataka učitava se izjava o tome, što uključuje i razloge zbog kojih podaci nisu dostupni.

Države članice osiguravaju da se stvarni podaci za određeno vozilo prikupljaju najviše 15 godina od datuma na koji se o tim podacima za to vozilo prvi put izvijestilo EEA-u.

Država članica te tijela i ustanove odgovorni za prikupljanje VIN-ova moraju osigurati da se za to prikupljanje upotrebljavaju sigurna sredstva komunikacije.

Članak 11.

Obveze u pogledu zaštite osobnih podataka

1.   Kad je riječ o prikupljanju i obradi VIN-ova, voditeljima obrade relevantnih podataka u smislu članka 4. točke 7. Uredbe (EU) 2016/679 smatraju se sljedeći subjekti odgovorni za prikupljanje VIN-ova i stvarnih podataka izravno iz vozilâ:

(a)

proizvođači u slučaju izravnog prijenosa podataka iz vozilâ proizvođaču;

(b)

ovlašteni trgovci ili ovlašteni servisi;

(c)

tijela ili ustanove odgovorne za tehnički pregled.

Ti subjekti osiguravaju da ispunjavaju obvezu dostave informacija vlasnicima vozila u svojstvu ispitanika, kako je utvrđeno u članku 13. te uredbe.

2.   Ako su VIN-ovi dobiveni neizravno od vlasnika vozila za potrebe članaka 3., 9. ili 10., države članice i, prema potrebi, proizvođači moraju kao voditelji obrade podataka osiguravati da ispunjavaju obvezu dostave informacija vlasnicima vozila kako je utvrđeno u članku 14. Uredbe (EU) 2016/679.

3.   Kad je riječ o prikupljanju i obradi VIN-ova za potrebe ove Uredbe, EEA i Komisija smatraju se voditeljima obrade podataka i na njih se primjenjuju odredbe iz Uredbe (EU) 2018/1725.

4.   VIN-ovi i stvarni podaci prikupljeni u skladu s člancima 9. i 10. ove Uredbe ne smiju se upotrebljavati ni u koju drugu svrhu osim one navedene u članku 12. Uredbe (EU) 2019/631.

5.   VIN-ovi i stvarni podaci prikupljeni u skladu s člancima 9. i 10. mogu se čuvati samo tijekom sljedećih razdoblja:

(a)

kod proizvođača: dok se o tim podacima ne izvijesti u skladu s člankom 9. stavkom 3.;

(b)

kod ovlaštenih trgovaca i servisa: dok se ti podaci ne dostave proizvođaču u skladu s člankom 9. stavkom 2.;

(c)

kod tijela i ustanova odgovornih za tehničke preglede: dok se ti podaci, u skladu s člankom 10. stavkom 2., ne dostave EEA-i ili tijelu koje su države članice imenovale za izvješćivanje EEA-e o podacima;

(d)

kod tijela koja su države članice imenovale za izvješćivanje EEA-e o stvarnim podacima: dok se o tim podacima ne izvijesti u skladu s člankom 10. stavkom 2.;

(e)

u EEA-i: do 20 godina od datuma na koji su podaci prvi put učitani u bazu poslovnih podataka u skladu s člankom 9. stavkom 3. ili u središnju bazu podataka u skladu s člankom 10. stavkom 2.

Članak 12.

Objava stvarnih podataka

S učinkom od prosinca 2022. Komisija svake godine objavljuje anonimizirane i zbirne skupove podataka, koji se dijele na osobne automobile i laka gospodarska vozila s pogonom na motore s unutarnjim izgaranjem te hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora (OVC-HEV-ovi) istih kategorija, uključujući sljedeće podatke po proizvođaču:

(a)

prosječna potrošnja goriva (l/100 km) na temelju podataka o kojima se izvijestilo u skladu s člancima 9. i 10.;

(b)

prosječna potrošnja električne energije (kWh/100 km) na temelju podataka o kojima se izvijestilo u skladu s člancima 9. i 10.;

(c)

prosječne emisije CO2 (g/km) izračunane na temelju podataka o kojima se izvijestilo u skladu s člancima 9. i 10.;

(d)

razlika između prosječne potrošnje goriva iz točke (a) i prosječnih vrijednosti potrošnje goriva zabilježenih u certifikatima o sukladnosti istih vozila kao što su ona o čijim se stvarnim podacima izvijestilo;

(e)

razlika između prosječne potrošnje električne energije iz točke (b) i prosječnih vrijednosti potrošnje električne energije zabilježenih u certifikatima o sukladnosti istih vozila kao što su ona o čijim se stvarnim podacima izvijestilo;

(f)

razlika između prosječnih emisija CO2 (g/km) izračunanih u skladu s točkom (c) i prosječnih vrijednosti emisija CO2 zabilježenih u certifikatima o sukladnosti istih vozila kao što su ona o čijim se stvarnim podacima izvijestilo.

Točke (b) i (e) primjenjuju se samo na OVC-HEV-ove.

Članak 13.

Preispitivanje

Komisija na temelju ocjene iz članka 12. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) 2019/631 preispituje provedbu članaka od 9. do 12. ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir sljedeće:

(a)

broj vozila opremljenih uređajima za izravan prijenos podataka;

(b)

potrebu da proizvođači kontinuirano prate stvarne podatke i izvješćuju o njima;

(c)

razdoblje tijekom kojeg je potrebno pratiti stvarne podatke i izvješćivati o njima;

(d)

odgovarajuću razinu agregiranja podataka koje objavljuje Komisija u skladu s člankom 12. ove Uredbe.

POGLAVLJE 4.

PRAĆENJE PODATAKA IZ ISPITIVANJA KOJA SE PROVODE U SKLADU S UREDBOM (EU) 2017/1151 I IZVJEŠĆIVANJE O NJIMA

Članak 14.

Ispitni podaci

1.   Homologacijska tijela osiguravaju da se podaci navedeni u tablici 2. Priloga bilježe za svako ispitivanje tipa 1. koje se provodi u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

2.   Zabilježeni podaci učitavaju se u šifriranom formatu na namjenski poslužitelj Komisije. Ako su podaci ispravno učitani, Komisijin poslužitelj šalje potvrdu subjektu koji učitava podatke.

3.   Ispitni se podaci ne objavljuju.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

1.   Provedbene uredbe (EU) br. 1014/2010 i (EU) br. 293/2012 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. ožujka 2021.

2.   Provedbene uredbe (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2025.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 111, 25.4.2019., str. 13.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1014/2010 od 10. studenoga 2010. o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 11.11.2010., str. 15.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(5)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u pogledu lakih gospodarskih vozila i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 (SL L 175, 7.7.2017., str. 644.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).


PRILOG

1.   Prikupljanje stvarnih podataka i VIN-ova i izvješćivanje o njima u skladu s člancima 9. i 10.

Tablica 1.

Podaci o kojima se izvješćuje u skladu s člancima 9. i 10.

Parametar

Jedinica

Vozila kategorija M1 i N1

 

 

Vozila koja imaju motor samo s unutarnjim izgaranjem (potpuno MUI vozila) i hibridna električna vozila bez punjenja iz vanjskog izvora (NOVC-HEV)  (1)

Hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora (OVC-HEV)  (2)

Identifikacijski broj vozila

Ukupno potrošeno gorivo (u radnom vijeku)

l

Ukupna prijeđena udaljenost (u radnom vijeku)

km

Ukupno potrošeno gorivo u načinu rada na baterijski pogon (u radnom vijeku)

l

Ukupno potrošeno gorivo u načinu rada za dopunjavanje koji može odabrati vozač (u radnom vijeku)

l

Ukupna prijeđena udaljenost u načinu rada na baterijski pogon s isključenim motorom (u radnom vijeku)

km

Ukupna prijeđena udaljenost u načinu rada na baterijski pogon s uključenim motorom (u radnom vijeku)

km

Ukupna prijeđena udaljenost u načinu rada za dopunjavanje koji može odabrati vozač (u radnom vijeku)

km

Ukupna energija iz električne mreže u bateriju (u radnom vijeku)

kWh

2.   Izvješćivanje o podacima u skladu s člankom 14.

Za svaku interpolacijsku porodicu, tj. za vozilo high (VH) i, ako je primjenjivo, vozilo low (VL) ili vozilo M, izvješćuje se o sljedećim parametrima za ispitivanja tipa 1. koja se provode u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

Osim ako je u tablici 2. navedeno drukčije, ako se provodi više od jednog ispitivanja tipa 1. za vozilo high ili vozilo low, izvješćuje se o sljedećim ispitnim podacima:

(a)

u slučaju dvaju ispitivanja tipa 1., ispitni podaci za ispitivanje tipa 1. s najvišim izmjerenim emisijama CO2 (kombinirane);

(b)

u slučaju triju ispitivanja tipa 1., ispitni podaci za ispitivanje tipa 1. s medijanima izmjerenih emisija CO2 (kombinirane).

Tablica 2.

Podaci o ispitivanju tipa 1.

Br.

Parametri

Jedinica

Izvor (ako nije drukčije navedeno, sva upućivanja odnose se na Uredbu (EU) 2017/1151)

Napomene

1.

Identifikator interpolacijske porodice

Odjeljak II. točka 0. certifikata o homologaciji iz Dodatka 4. Prilogu I.

Podaci se dostavljaju za svaku homologiranu interpolacijsku porodicu.

2.

Identifikator nadređene interpolacijske porodice (ako je primjenjivo)

Navedite identifikator nadređene interpolacijske porodice ako su ispitni podaci utvrđeni za drugu interpolacijsku porodicu.

3.

Proširenje homologacije

Certifikat o EZ homologaciji

0 = ne | 1 = da – ako je ispitivanje provedeno u svrhu proširenja homologacije

4.

Tip pogona

 

Potpuno MUI vozila, OVC-HEV, NOVC-HEV

5.

Kategorija i razred vozila

 

Točka 0.4. Dodatka 3. Prilogu I.

M1 ili N1, razred 1, 2 ili 3

6.

Vrsta paljenja

 

Točka 3.2.1.1. Dodatka 3. Prilogu I.

Vanjski izvor paljenja ili kompresijsko paljenje

7.

Broj cilindara

Točka 3.2.1.2. Dodatka 3. Prilogu I.

Broj; ako nije dostavljeno, zadana je vrijednost 4.

8.

Hod motora

mm

Točka 3.2.1.2.2. Dodatka 3. Prilogu I.

 

9.

Radni obujam motora

cm3

Točka 3.2.1.3. Dodatka 3. Prilogu I.

 

10.

Nazivna snaga motora

kW

Točka 3.2.1.8. Dodatka 3. Prilogu I.

 

11.

Brzina vrtnje motora pri nazivnoj snazi motora

min–1

Točka 3.2.1.8. Dodatka 3. Prilogu I.

Brzina vrtnje motora pri najvećoj neto snazi

12.

Vrsta goriva

Točka 3.2.2.1. Dodatka 3. Prilogu I.

Dizel/benzin/UNP (ukapljeni naftni plin)/PP (prirodni plin) ili biometan/etanol (E85)/biodizel/vodik

13.

Dvogorivno vozilo

Točka 3.2.2.4. Dodatka 3. Prilogu I.

0 = ne | 1 = da

Za dvogorivna vozila dostavljaju se rezultati ispitivanja za obje vrste goriva (dva predloška ulaznih podataka).

14.

Najveća izlazna snaga svakog električnog stroja (P0, P1, P2, P2 planetarni, P3 ili P4)  (*1)

kW

Točka 3.3.1.1.1. Dodatka 3. Prilogu I.

OVC-HEV i NOVC-HEV

15.

Broj ćelija REESS-a

Točka 3.3.2.1. Dodatka 3. Prilogu I.

OVC-HEV i NOVC-HEV

16.

Kapacitet servisnog akumulatora

Ah

Točka 3.4.4.5. Dodatka 3. Prilogu I.

Kapacitet niskonaponskog akumulatora

17.

Nazivni napon alternatora

V

Točka 3.4.4.5. Dodatka 3. Prilogu I.

Nazivni napon alternatora (obvezno za potpuno MUI vozila)

18.

Dimenzije guma (prednje/stražnje)

Točka 3.5.7.1.

Dodatka 3. Prilogu I., Parametri ispitnog vozila

Oznaka gume (npr. P195/55R1685H) za gume ispitnog vozila

19.

Koeficijent cestovnog otpora F0

N

Točka 3.5.7.1. Dodatka 3. Prilogu I.

VH i VL (ako je primjenjivo)

20.

Koeficijent cestovnog otpora F1

N/(km/h)

Točka 3.5.7.1. Dodatka 3. Prilogu I.

VH i VL (ako je primjenjivo)

21.

Koeficijent cestovnog otpora F2

N/(km/h)2

Točka 3.5.7.1. Dodatka 3. Prilogu I.

VH i VL (ako je primjenjivo)

22.

Tip mjenjača

Točka 4.5.1. Dodatka 3. Prilogu I.

Automatski/ručni/CVT (bezstupanjski)/planetarni

23.

Prijenosni omjeri u mjenjaču

Točka 4.6. Dodatka 3. Prilogu I.

Zasebno za svaki stupanj prijenosa

24.

Završni prijenosni omjer(i)

Točka 4.6. Dodatka 3. Prilogu I.

Ako vozilo ima više od jednog završnog prijenosa, treba navesti vrijednosti zasebno za svaki stupanj prijenosa.

25.

Vrijednosti dodatne sigurnosne margine (ASM)

%

Točka 4.6.1.7.1. Dodatka 3. Prilogu I.

O vrijednostima se izvješćuje kad se upotrebljavaju za izračun promjene stupnja prijenosa.

26.

Pogonski kotači

Točka 1.7. Dodatka 4. Prilogu I.

Pogon na dva kotača, pogon na četiri kotača

27.

Emisije CO2 pri baterijskom pogonu (kombinirane)

gCO2/km

Točka 2.5.3.2. Dodatka 4. Prilogu I.

Samo OVC-HEV.

U slučaju dvaju ili triju ispitivanja dostavljaju se svi rezultati.

28.

Ponderirane kombinirane emisije CO2 (izmjerene)

gCO2/km

Točka 2.5.3.3. Dodatka 4. Prilogu I.

Samo OVC-HEV.

U slučaju dvaju ili triju ispitivanja dostavljaju se svi rezultati.

29.

Ponderirane kombinirane emisije CO2 (deklarirane)

gCO2/km

Točka 2.5.3.3. Dodatka 4. Prilogu I.

Samo OVC-HEV

30.

Kombinirana ekvivalentna autonomija na isključivo električni pogon (EAER)

km

Točka 2.5.3.7.2. Dodatka 4. Prilogu I. (EAER)

Samo OVC-HEV

31.

Brzina vrtnje u praznom hodu

min–1

Točka 1.1.2. Dodatka 8.a Prilogu I.

Brzina vrtnje u praznom hodu u zagrijanom stanju

32.

Willanovi faktori za motor s unutarnjim izgaranjem za emisije CO2

gCO2/MJ

Točka 1.1.3. Dodatka 8.a Prilogu I.

Vrijednost prema tablici A6 Dodatak 2/3 upotrijebljena za korekciju za RCB

33.

Kapacitet pogonskog REESS-a

Ah

Točka 1.1.10. Dodatka 8.a Prilogu I.

OVC-HEV i NOVC-HEV

34.

Vrsta tehnologije pogonskog REESS-a

Točka 1.1.10. Dodatka 8.a Prilogu I.

OVC-HEV i NOVC-HEV

35.

Nazivni napon ili vremenska serija pogonskog REESS-a

V

Točka 1.1.10. Dodatka 8.a Prilogu I.

OVC-HEV i NOVC-HEV

Nazivne vrijednosti ili vrijednosti vremenske serije upotrijebljene za ispitivanje (20 Hz)

36.

Ispitna masa

kg

Točka 1.2.1. za VH i točka 1.3.1. za VL, Dodatak 8.a Prilogu I.

VH i VL (ako je primjenjivo)

37.

Broj osovina dinamometra tijekom ispitivanja

Točka 2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Konfiguracija dinamometra s valjcima tijekom ispitivanja tipa 1. (1-osovinski, 2-osovinski) za VH/VL

38.

Jakost struje alternatora (istosmjerni pretvarač – niskonaponska strana – u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova)

A

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: 1 Hz, preciznost 0,1 A, vanjski mjerni uređaj sinkroniziran s dinamometrom s valjcima

39.

Faktor regeneracije Ki

multiplikativni/aditivni

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Emisije CO2. Za vozila bez sustava s periodičnom regeneracijom ta je vrijednost 1.

40.

Izmjerena vrijednost CO2 faze niske brzine

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Nekorigirana izmjerena vrijednost MCO2.str. 1 faze niske brzine (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova)

41.

Izmjerena vrijednost CO2 faze srednje brzine

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Nekorigirana izmjerena vrijednost MCO2.str. 1 faze srednje brzine (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova)

42.

Izmjerena vrijednost CO2 faze visoke brzine

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Nekorigirana izmjerena vrijednost MCO2.str. 1 faze visoke brzine (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova)

43.

Izmjerena vrijednost CO2 faze iznimno visoke brzine

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Nekorigirana izmjerena vrijednost MCO2.str. 1 faze iznimno visoke brzine (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova)

44.

Izmjerena vrijednost CO2 (kombinirana)

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Nekorigirana izmjerena vrijednost MCO2.c.1 cijelog ciklusa (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova). U slučaju dvaju ili triju ispitivanja dostavljaju se svi izmjereni rezultati.

45.

Korigirana izmjerena vrijednost CO2 (kombinirana)

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Kombinirane izmjerene emisije CO2 za vozilo H i vozilo L poslije svih primjenjivih korekcija, MCO2,C,5. U slučaju dvaju ili triju ispitivanja dostavljaju se svi izmjereni korigirani rezultati. U slučaju OVC-HEV-ova i NOVC-HEV-ova to je pogon s dopunjavanjem baterije.

46.

Deklarirana vrijednost CO2

gCO2/km

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Proizvođačeva deklarirana vrijednost

47.

Korekcijski faktor porodice po ATCT-u

Točka 2.1.1.2.2. Dodatka 8.a Prilogu I.

Korekcijski faktor porodice po ATCT-u (korekcija za 14 °C)

48.

Potrošnja goriva tijekom ispitivanja tipa 1. zabilježena na ugrađenom uređaju za praćenje potrošnje goriva (OBFCM)

l

Točka 2.1.1.3.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

Gorivo potrošeno tijekom ispitivanja (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova). U slučaju dvaju ili triju ispitivanja dostavljaju se svi rezultati.

49.

Indeksni broj prijelaznog ciklusa

Točka 2.1.1.4.1.4. Dodatka 8.a Prilogu I.

Za OVC-HEV treba navesti indeksni broj prijelaznog ciklusa.

50.

Nazivni napon REESS-a

V

Točka 1.1.10. Dodatka 8.a Prilogu I.

Za niskonaponski akumulator kako je opisano u Dodatku 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI.

51.

Korekcija za RCB

 

 

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

52.

Korekcijski koeficijent za RCB

(g/km)/(Wh/km)

Točka 2.1.1.2.1. Dodatka 8.a Prilogu I.

NOVC-HEV i OVC-HEV

53.

Potrošnja goriva

l/100 km

Utvrđeno u skladu s točkom 6. Podpriloga 7. Prilogu XXI. i primjenom rezultata za kriterijske emisije i emisije CO2 iz koraka 2. u tablici A7./1.

Nekorigirana potrošnja goriva ispitnog vozila H tipa 1. i, ako je primjenjivo, vozila L. U slučaju dvaju ili triju ispitivanja izvješćuje se o svim vrijednostima.

54.

Vrijeme

s

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: podaci iz OBD-a i s dinamometra s valjcima, 1 Hz

55.

Profil brzine (teoretski)

km/h

Kako je primijenjeno u ispitivanju tipa 1.

Niz: 1 Hz, preciznost 0,1 km/h. Ako nije dostupan, primjenjuje se profil brzine utvrđen u točki 6. Podpriloga 1. Prilogu XXI., a posebno u tablicama od A1./7. do A1./9., A1./11. i A1./12.

56.

Profil brzine (stvarni)

km/h

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: podaci iz OBD-a i s dinamometra s valjcima, 1 Hz i 10 Hz, preciznost 0,1 km/h

57.

Stupanj prijenosa (teoretski)

Kako je primijenjeno u ispitivanju tipa 1. na temelju izračuna utvrđenih u Podprilogu 2. Prilogu XXI.

Niz: 1 Hz; obvezno za vozila s ručnim mjenjačem

58.

Brzina vrtnje motora

o/min

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: 1 Hz, preciznost 10 o/min iz OBD-a

59.

Temperatura rashladne tekućine motora

°C

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: podaci iz OBD-a, 1 Hz, preciznost 1 °C

60.

Jakost struje servisnog akumulatora

A

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: 1 Hz, preciznost 0,1 A, vanjski mjerni uređaj sinkroniziran s dinamometrom s valjcima

61.

Izračunano opterećenje

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Niz: podaci iz OBD-a, najmanje 1 Hz (moguće više frekvencije, preciznost 1 %), mjerenje u ispitivanju

62.

Jakost struje pogonskog REESS-a

A

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Vrijednosti vremenske serije pri 20 Hz koje se upotrebljavaju za ispitivanja uzorkovana na 1 Hz;

obvezno za NOVC-HEV i OVC-HEV

63.

Brzina ubrizgavanja goriva u motor

g/s

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Trenutni signal zabilježen za ispitivanje (vrijednost pri pogonu s dopunjavanjem baterije u slučaju NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova)

64.

Brzina ubrizgavanja goriva u motor

l/h

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Isto

65.

Brzina ubrizgavanja goriva u vozilu

g/s

Kako je izmjereno u ispitivanju tipa 1.

Isto

66.

Krivulja snage pod punim opterećenjem za MUI vozila

kW u odnosu na o/min

Deklaracija proizvođača

Krivulja snage pod punim opterećenjem u rasponu brzine vrtnje motora od nidle do nrated ili nmax, ili ndv(ngvmax) × vmax, što god je od toga veće

67.

Početna napunjenost pogonskog REESS-a

%

Deklaracija proizvođača

Početna napunjenost pogonskog REESS-a pri pogonu s dopunjavanjem baterije (za OVC-HEV i NOVC-HEV)

68.

Potrošnja goriva u praznom hodu

g/s

Deklaracija proizvođača

Potrošnja goriva u praznom hodu u zagrijanom stanju

69.

Najveća snaga alternatora

kW

Deklaracija proizvođača

 

70.

Učinkovitost alternatora

Deklaracija proizvođača

Zadana vrijednost = 0,67

71.

Pretvarač zakretnog momenta

Deklaracija proizvođača

0 = ne, 1 = da – Upotrebljava li se u vozilu pretvarač zakretnog momenta?

72.

Stupanj prijenosa automatskog mjenjača za uštedu goriva

Deklaracija proizvođača

0 = ne, 1 = da

73.

Turbopuhalo ili mehanički kompresor

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li motor bilo kakav sustav za prednabijanje?

74.

Start-stop

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo sustav start-stop?

75.

Rekuperacija kočne energije

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo tehnologije za rekuperaciju energije?

76.

Varijabilno aktiviranje ventila

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li motor varijabilno aktiviranje ventila?

77.

Upravljanje toplinom

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo tehnologije koje aktivno upravljaju temperaturom mjenjača?

78.

Izravno ubrizgavanje/ubrizgavanje goriva u otvor

Deklaracija proizvođača

0 = ubrizgavanje goriva u otvor | 1 = izravno ubrizgavanje

79.

Siromašna goriva smjesa

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Upotrebljava li se u motoru siromašna goriva smjesa?

80.

Deaktivacija cilindra

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Upotrebljava li se u motoru sustav za deaktivaciju cilindra? Ako je odgovor „da”, navedite i omjer aktivnih cilindara.

81.

Povrat ispušnih plinova

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo vanjski sustav za povrat ispušnih plinova?

82.

Filtar čestica

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo filtar čestica?

83.

Selektivna katalitička redukcija

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo sustav za selektivnu katalitičku redukciju?

84.

Katalizator za skupljanje NOx

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Ima li vozilo katalizator za skupljanje NOx?

85.

Konfiguracija hibridnog vozila (P0, P1, P2, P2 planetarni, P3 ili P4)  (*1)

Deklaracija proizvođača

Upotrebljava li vozilo električni stroj za pogon vozila i proizvodnju električne energije u položaju P0, P1, P2, P2 planetarni, P3 ili P4, ili njihovoj kombinaciji?

86.

Najveći izlazni zakretni moment svakog električnog stroja (P0, P1, P2, P2 planetarni, P3 ili P4)  (*1)

Nm

Deklaracija proizvođača

 

87.

Za svaki električni stroj omjer između brzine vrtnje električnog stroja i referentne brzine vrtnje (P0, P1, P2, P2 planetarni, P3 ili P4)  (*1)

Deklaracija proizvođača

 

88.

Funkcija inercijskog usporavanja s uključenim motorom

Deklaracija proizvođača

Da/Ne. Ima li vozilo funkciju inercijskog usporavanja s motorom u praznom hodu (omogućuje motoru prazan hod tijekom inercijskog usporavanja vozila radi uštede goriva)?

89.

Funkcija inercijskog usporavanja s isključenim motorom

Deklaracija proizvođača

Da/Ne. Ima li vozilo funkciju inercijskog usporavanja s isključenim motorom (omogućuje motoru da se isključi tijekom inercijskog usporavanja vozila radi uštede goriva)?

90.

Vozilo je nepotpuno

Deklaracija proizvođača

0 = ne | 1 = da – Je li vozilo nepotpuno?

91.

Masa vozila u voznom stanju

kg

Točka 1.1. Dodatka 4. Prilogu I.

Masa u voznom stanju za VH i VL (ako je primjenjivo)

92.

Ograničena brzina vozila

km/h

Parametri odabira ciklusa iz točke 1.2.3. Dodatka 8.a Prilogu I.

Navedite je li u ispitivanju tipa 1. za VH i VL (ako je primjenjivo) upotrijebljena ograničena brzina (te njezinu vrijednost ako jest).

93.

Maksimalna brzina vozila

km/h

Parametri odabira ciklusa iz točke 1.2.3. Dodatka 8.a Prilogu I.

Navedite najveću brzinu vozila za VH i VL (ako je primjenjivo).

94.

Dodatne informacije za izračun promjene stupnja prijenosa

min–1

Promjena stupnja prijenosa u točki 1.2.4. Dodatka 8.a Prilogu I.

Samo za vozila s ručnim mjenjačem. Informacije o nmin drive.

P1: električni stroj spojen je na koljenasto vratilo motora pa je njegova referentna brzina vrtnje motora;

P2: električni stroj postavljen je odmah uzlazno od prijenosa (mjenjač ili bezstupanjski prijenos) pa je njegova referentna brzina ulazna brzina prijenosa;

P2 planetarni: električni stroj spojen je na zupčanik planetarnog sklopa zupčanika koji nije spojen na motor s unutarnjim izgaranjem ni na strane završnog prijenosa koje se u ovom tekstu nazivaju planetarna strana. U tom slučaju omjer brzine vrtnje koji treba navesti omjer je između električnog stroja i brzine vrtnje planetarne strane (referentna brzina), koji odražava učinak multiplikacije/redukcije brzine u reduktoru;

P3: električni stroj nalazi se odmah uzlazno od završnog prijenosa pogonske osovine pa je njegova referentna brzina ulazna brzina vrtnje završnog prijenosa (to uključuje električne strojeve postavljene na zupčanik planetarnog sklopa zupčanika na strani završnog prijenosa). Vozilo može imati do dva stroja P3 (jedan za prednju osovinu (P3a) i jedan za stražnju osovinu (P3b));

P4: električni stroj nalazi se silazno od završnog prijenosa pa je njegova referentna brzina kotača. Vozilo može imati do četiri motora P4 (po jedan za svaki kotač, pri čemu P4a označava prednje kotače, a P4b stražnje kotače).


(1)  Rade isključivo na mineralni dizel, biodizel, benzin, etanol ili bilo koju mješavinu tih goriva.

(2)  Rade na električnu energiju i mineralni dizel, biodizel, benzin ili etanol.

(*1)  P0: električni stroj spojen je na servisni remen motora pa je njegova referentna brzina vrtnje motora;