4.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 74/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/384

оd 3. ožujka 2021.

o prihvatljivosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 637/2009

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih biljnih vrsta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 6. drugi podstavak,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (2), a posebno njezin članak 9. stavak 6. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Direktivama 2002/53/EZ i 2002/55/EZ utvrđena su opća pravila u vezi s prihvatljivošću naziva sorti upućivanjem na članak 63. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 (3).

(2)

U skladu s člankom 63 Uredbe (EZ) br. 2100/94 da bi biljna sorta mogla biti odobrena potrebno je da Ured Zajednice za biljne sorte (engl. „Community Plant Variety Office”, CPVO) smatra njezin naziv prihvatljivim. Naziv sorte prihvatljiv je ako ne postoje prepreke sukladno stavcima 3. ili 4. tog članka.

(3)

Uredbom (EZ) br. 637/2009 (4) utvrđena su, za potrebe primjene članka 9. stavka 6. prvog podstavka Direktive 2002/53/EZ i članka 9. stavka 6. prvog podstavka Direktive 2002/55/EZ, detaljna pravila za primjenu određenih kriterija iz članka 63. Uredbe (EZ) br. 2100/94 u pogledu prihvatljivosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta.

(4)

Ured Zajednice za biljne sorte i države članice uspostavili su stručnu skupinu koja je izradila i ažurirala smjernice o prihvatljivosti naziva u skladu s člankom 63. Uredbe (EZ) br. 2100/94 („Smjernice o nazivima sorti” (5)). Radi osiguravanja dosljednosti u pogledu primjene kriterija iz članka 63. Uredbe (EZ) br. 2100/94 primjereno je pružiti daljnja pojašnjenja koja proizlaze iz Smjernica o nazivima sorti.

(5)

Uredba (EZ) br. 637/2009 izmijenjena je nekoliko puta. S obzirom na potrebu za izmjenom postojećih pravila te u interesu pravne sigurnosti, tu bi uredbu trebalo staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(6)

Naziv sorte treba odobriti, osim ako je neprihvatljiv jer postoje prepreke. U skladu s člankom 63. Uredbe (EZ) br. 2100/94 upotreba naziva sorte isključena je ako postoji pravo prvenstva treće strane, ako naziv može uzrokovati teškoće u pogledu prepoznavanja ili izgovora, ako je identičan nazivu druge sorte iste ili blisko srodne vrste, ako je identičan ili može biti zamijenjen drugim nazivima koji se obično koriste prilikom stavljanja na tržište robe, ako bi mogao izazvati povredu prava u jednoj od država članica ili je u suprotnosti s javnim poretkom, ako bi mogao izazvati zabunu zbog vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti ili zbog obmanjujućeg sadržaja.

(7)

Kako bi se nadležnim tijelima dalo dovoljno vremena za primjenu novih pravila, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđena su detaljna pravila za primjenu kriterija iz članka 63. Uredbe (EZ) br. 2100/94 u pogledu prihvatljivosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta, za potrebe primjene članka 9. stavka 6. prvog podstavka Direktive 2002/53/EZ i članka 9. stavka 6. prvog podstavka Direktive 2002/55/EZ.

Članak 2.

Prihvatljivost naziva sorti

1.   Naziv sorte prihvatljiv je ako ne postoje prepreke u vezi s njegovom dodjelom.

2.   Prepreka u vezi s dodjelom naziva sorte postoji u sljedećim slučajevima:

(a)

upotreba naziva sorte na teritoriju Unije isključena je ako je prihvaćen prigovor treće strane koja ima pravo prvenstva, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1.;

(b)

naziv sorte kosi se s nekom oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili nazivom zajamčenog tradicionalnog specijaliteta, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 2.;

(c)

naziv sorte može njegovim korisnicima uzrokovati poteškoće u pogledu prepoznavanja ili izgovora, kako je utvrđeno u članku 4.;

(d)

naziv sorte identičan je ili se može zamijeniti s nazivom pod kojim je neka druga sorta iste ili blisko srodne vrste unesena u službeni registar biljnih sorti ili pod kojim se materijal druge sorte stavlja na tržište, kako je utvrđeno u članku 5.;

(e)

naziv sorte mogao bi izazvati zabunu zbog njegove vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti s nazivom druge sorte iste ili blisko srodne vrste, kako je utvrđeno u Članku 5.;

(f)

naziv sorte identičan je ili se može zamijeniti s nazivima koji se uobičajeno upotrebljavaju za stavljanje robe na tržište, ili koji se u skladu s drugim zakonodavstvom ne smiju upotrebljavati, kako je utvrđeno u članku 6.;

(g)

naziv sorte može dovesti u zabludu ili izazvati zabunu, kako je utvrđeno u članku 7.

Članak 3.

Pravo prvenstva treće strane

1.   Prepreka zbog prava prvenstva treće strane postoji ako je nadležno tijelo prihvatilo prigovor treće strane, koja je nositelj žiga, protiv dodjele tog naziva sorte na teritoriju Unije. Ta prepreka odnosi se na žigove koji su:

(a)

registrirani u jednoj državi članici ili više njih ili u Uniji prije registracije naziva sorte;

(b)

identični ili slični nazivu sorte; i

(c)

registrirani za robu koja je sastoji od iste ili blisko srodne biljne vrste u odnosu na predmetnu sortu.

2.   U slučaju oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti ili zajamčenih tradicionalnih specijaliteta (za poljoprivredne i prehrambene proizvode, jaka alkoholna pića, aromatizirana vina i proizvode od vina) kao prava prvenstva treće strane, upotreba naziva sorte na teritoriju Unije isključena je ako bi se tim nazivom sorte kršio:

(a)

članak 13. ili članak 24. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

(b)

članak 103. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7);

(c)

članak 20. Uredbe (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(d)

članak 21. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

3.   Prepreka za prihvatljivost naziva zbog prava prvenstva iz stavka 1. prestaje postojati ako se od nositelja prava prvenstva na korištenje naziva dobije pisana suglasnost za upotrebu naziva za predmetnu sortu, pod uvjetom da takva suglasnost ne može dovesti javnost u zabludu u pogledu stvarnog podrijetla proizvoda.

4.   U slučaju prava prvenstva podnositelja zahtjeva u pogledu cijelog ili dijela predloženog naziva sorte, primjenjuje se mutatis mutandis članak 18. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2100/94.

Članak 4.

Poteškoće u pogledu prepoznavanja ili izgovora naziva sorte

1.   Prepreka zbog poteškoća u pogledu prepoznavanja ili izgovora naziva sorte postoji ako naziv sorte njegovim korisnicima uzrokuje poteškoće u pogledu njegova prepoznavanja ili izgovora.

2.   Smatra se da naziv sorte uzrokuje njegovim korisnicima poteškoće u pogledu prepoznavanja ili izgovora u sljedećim slučajevima:

(a)

sastoji se od, ili sadržava, komparative ili superlative;

(b)

sastoji se od, ili sadržava, botaničke nazive vrste unutar skupine poljoprivredne biljne vrste ili povrtne vrste kojoj ta sorta pripada;

(c)

sastoji se od, ili sadržava, oplemenjivačke ili tehničke pojmove, osim ako njihova upotreba u kombinaciji s drugim pojmovima ne bi spriječila prepoznavanje naziva sorte kao takvog;

(d)

sastoji se isključivo od zemljopisnog naziva koje je za dotičnu biljnu vrstu steklo ugled;

(e)

sastoji se od jednog slova ili samo brojke ili brojki, osim ako je to ustaljena praksa za označavanje određenih sorti;

(f)

sastoji se od, ili sadržava, previše riječi ili elementa, osim ako je formulacija takva da čini naziv lako prepoznatljivim;

(g)

sadržava znak interpunkcije ili neki drugi simbol, kombinaciju malih i velikih slova (osim ako je prvo slovo veliko, a ostatak naziva napisan malim slovima), indeks, eksponent ili crtež ili figurativni element (osim apostrofa (‚), zareza (,), do dva neuzastopna uskličnika (!), točke (.), crtice (-), kose crte (/) ili znaka „backslash” (\));

(h)

sadržava ili se sastoji od indeksa, eksponenta ili crteža, logotipa ili figurativnog elementa.

Članak 5.

Naziv koji je identičan ili se može zamijeniti s nazivom druge sorte

1.   Prepreka za dodjelu naziva sorte postoji ako je on identičan ili se može zamijeniti sa:

(a)

nazivom sorte pod kojim je neka druga sorta iste ili blisko srodne vrste unesena u službeni registar biljnih sorti; ili

(b)

nazivom sorte pod kojim se materijal druge sorte stavlja na tržište u nekoj državi članici ili na državnom području ugovorne stranke Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti;

osim u slučaju kada ta druga sorta više ne postoji a njezin naziv nije stekao poseban značaj.

2.   Kako bi se za potrebe stavka 1. utvrdilo postoji li zabuna, nadležno tijelo najprije analizira vizualni, fonetski i konceptualni aspekt, svaki posebno, a potom provodi sveukupnu procjenu uzimajući u obzir i nazive sorti iste ili blisko srodne vrste, pod uvjetom da su predmetne sorte o kojima je riječ u ovom stavku i u stavku 1. predmet oplemenjivačkog prava na biljnu sortu ili zahtjeva za njegovu dodjelu odnosno da su službeno prihvaćene za stavljanje na tržište na teritoriju jednog od sljedećih entiteta:

(a)

Unija;

(b)

Europski gospodarski prostor;

(c)

ugovorna stranka Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti;

(d)

članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

3.   Za potrebe ovog članka, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„blisko srodne vrste” znači vrste navedene u Prilogu;

(b)

„službeni registar biljnih sorti” znači Zajednički katalog sorti poljoprivrednih biljnih vrsta, na koji se upućuje u članku 17. Direktive 2002/53/EZ i članku 17. Direktive 2002/55/EZ, ili Popis vrsta OECD-a ili registar biljnih sorti članice Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti;

(c)

„sorta više ne postoji” znači sorta od koje više ne postoji materijal;

(d)

„naziv nije stekao poseban značaj” znači situaciju kad se smatra da je naziv sorte koji je unesen u službeni registar biljnih sorti izgubio svoj poseban značaj po isteku razdoblja od 10 godina nakon brisanja iz tog registra, osim ako postoje iznimne okolnosti.

Članak 6.

Nazivi koji se uobičajeno upotrebljavaju za stavljanje robe na tržište

1.   Prepreka za dodjelu naziva sorte postoji ako je naziv sorte identičan ili se može zamijeniti s nazivima koji se uobičajeno upotrebljavaju za stavljanje robe na tržište ili koji se u skladu s drugim zakonodavstvom ne smiju upotrebljavati.

2.   Nazivima koji se uobičajeno upotrebljavaju za stavljanje robe na tržište, ili koji se u skladu s drugim zakonodavstvom ne smiju upotrebljavati, smatraju se:

(a)

oznake valuta;

(b)

izrazi povezani s težinama i mjerama;

(c)

izrazi i pojmovi koje ne treba upotrebljavati za druge svrhe osim onih previđenih zakonodavstvom Unije ili države članice.

Članak 7.

Obmanjujući sadržaj

1.   Prepreka za dodjelu naziva sorte postoji ako taj naziv može dovesti u zabludu ili izazvati zabunu u pogledu osobinâ, vrijednosti ili identiteta sorte odnosno identiteta oplemenjivača ili treće strane u postupku.

2.   Smatra se da naziv sorte može dovesti u zabludu ili izazvati zabunu ako:

(a)

ostavlja pogrešan dojam da je ta sorta srodna nekoj drugoj specifičnoj sorti ili da je iz nje izvedena;

(b)

ostavlja pogrešan dojam da ta sorta ima neku posebnu osobinu ili vrijednost;

(c)

upućuje na specifičnu osobinu ili vrijednost na način koji ostavlja pogrešan dojam da samo ta sorta ima tu osobinu ili vrijednost iako tu osobinu ili vrijednost mogu imati i druge sorte iste vrste;

(d)

sličan je poznatom trgovačkom nazivu koji nije registrirani žig ili naziv sorte;

(e)

upućuje na to da je ta sorta neka druga sorta;

(f)

ostavlja pogrešan dojam u pogledu identiteta podnositelja zahtjeva, osobe odgovorne za održavanje sorte ili oplemenjivača;

(g)

sastoji se od, ili sadržava:

i.

komparative ili superlative koji mogu biti obmanjujući u pogledu osobina sorte;

ii.

botaničke ili uobičajene nazive biljne vrste, unutar skupine poljoprivredne biljne vrste ili povrtne vrste kojoj ta sorta pripada;

iii.

ime fizičke ili pravne osobe, ili upućivanje na njih, kako bi se ostavio pogrešan dojam o identitetu podnositelja zahtjeva, osobe odgovorne za održavanje sorte ili uzgajivača;

(h)

sadrži zemljopisni naziv kojim bi se potrošača vjerojatno dovelo u zabludu u pogledu osobina ili vrijednosti za uzgoj i uporabu te sorte.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 637/2009

Uredba (EZ) br. 637/2009 stavlja se izvan snage.

Međutim, i dalje se primjenjuje na nazive sorti koje je podnositelj zahtjeva dostavio nadležnom tijelu na odobravanje prije 1. siječnja 2022.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(2)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (SL L 227, 1.9.1994., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 637/2009 od 22. srpnja 2009. o utvrđivanju provedbenih pravila o primjerenosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta (SL L 191, 23.7.2009., str. 10.).

(5)  CPVO, Smjernice o nazivima sorti, sastanak 1. Upravnog vijeća (2018.), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(8)  Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014., str. 14.).

(9)  Uredba (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (SL L 130, 17.5.2019., str. 1.).


PRILOG

Definicija blisko srodnih vrsta u smislu članka 5. stavka 3.

Za potrebe definiranja „blisko srodnih vrsta” iz članka 5. stavka 3., primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako postoji više od jednog razreda unutar roda, primjenjuje se popis razreda iz dijela I.;

(b)

ako razredi obuhvaćaju više od jednog roda, primjenjuje se popis razreda iz dijela II.;

(c)

u pravilu se za rodove i vrste koji nisu obuhvaćeni popisima razreda u dijelovima I. i II., rod smatra razredom.

DIO I.

RAZREDI UNUTAR RODA

Razredi

Botanički nazivi

Razred 1.1.:

Brassica oleracea

Razred 1.2.:

Brassica osim Brassica oleracea

Razred 2.1.:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Razred 2.2.:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Razred 2.3.:

Beta osim razreda 2.1. i 2.2.

Razred 3.1.:

Cucumis sativus

Razred 3.2.:

Cucumis melo

Razred 3.3.:

Cucumis osim razreda 3.1. i 3.2.

Razred 4.1.:

Solanum tuberosum L.

Razred 4.2.:

Rajčica & podanci rajčice:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

i hibridi između tih vrsta

Razred 4.3.:

Solanum melongena L.

Razred 4.4.:

Solanum osim razreda 4.1., 4.2. i 4.3.

DIO II.

RAZREDI KOJI OBUHVAĆAJU VIŠE OD JEDNOG RODA

Razredi

Botanički nazivi

Razred 201.:

Secale, Triticosecale, Triticum

Razred 203. (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum i Poa

Razred 204. (*)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Razred 205.:

Cichorium, Lactuca


(*)  Razredi 203. i 204. nisu utvrđeni samo na temelju blisko srodnih vrsta