21.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 457/15


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/2273

оd 20. prosinca 2021.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/1956 s obzirom na usklađene norme za laserske proizvode, elektromotorne sustave prilagodljive brzine, sustave elektroničkih energetskih pretvarača i opreme, svjetiljke, niskonaponsku sklopnu aparaturu, energetske sustave neprekidnog napajanja (UPS) i određenu ostalu električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 12. Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) pretpostavlja se da električna oprema koja je u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije ispunjava sigurnosne ciljeve iz članka 3. te direktive i Priloga I. toj direktivi koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

(2)

Komisija je zahtjevom za normizaciju M/511 od 8. studenoga 2012. od Europskog odbora za normizaciju (CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) zatražila da izrade prvi cjeloviti popis naslova usklađenih normi i da sastave, revidiraju i dovrše usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica za potrebe Direktive 2014/35/EU. Sigurnosni ciljevi iz članka 3. Direktive 2014/35/EU i Priloga I. toj direktivi nisu se promijenili od podnošenja zahtjeva CEN-u, Cenelec-u i ETSI-ju.

(3)

Na temelju zahtjeva za normizaciju M/511 CEN i Cenelec sastavili su usklađene norme EN IEC 61010-2-202:2021 za električne aktuatore ventila i EN IEC 61010-2-130:2021 za opremu koja je namijenjena djeci u obrazovnim ustanovama.

(4)

Na temelju zahtjeva za normizaciju M/511, CEN i Cenelec revidirali su i izmijenili sljedeće usklađene norme, na koje su upućivanja objavljena u Komunikaciji Komisije (2018/C 326/02) (3): EN 60335-2-43:2003; EN 60335-2-43:2003/A1:2006 i EN 60335-2-43:2003/A2:2008; EN 60320-2-4:2006 i EN 60320-2-4:2006/A1:2009; EN 60598-2-23:1996, EN 60598-2-23:1996/A1:2000 i EN 60598-2-23:1996/AC:1997; EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012 i EN 60947-3:2009/A2:2015; EN 60947-4-1:2010 i EN 60947-4-1:2010/A1:2012; EN 62040-1:2008, EN 62040-1:2008/A1:2013 i EN 62040-1:2008/AC:2009; EN 60838-1:2004, EN 60838-1:2004/A1:2008 i EN 60838-1:2004/A2:2011; EN 60335-2-21:2003, EN 60335-2-21:2003/A1:2005, EN 60335-2-21:2003/A2:2008, EN 60335-2-21:2003/AC:2007 i EN 60335-2-21:2003/AC:2010; EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2010, i EN 60670-1:2005/AC:2007; EN 60947-5-8:2006; EN 60974-11:2010; EN 60974-13:2011.

(5)

Rezultat je donošenje sljedećih usklađenih normi te izmjena i ispravaka: EN IEC 60335-2-43:2020 i EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020 za sušilice odjeće i ručnika; EN IEC 60320-2-4:2021 za utični pribor ovisan o težini aparata za uticanje; EN IEC 60598-2-23:2021 za sustave vrlo niskog napona za izvore svjetla; EN IEC 60947-3:2021 za sklopke, rastavljače, rastavne sklopke i kombinacije s osiguračima; EN IEC 60947-4-1:2019 i EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 za elektromehaničke sklopnike i motorne pokretače; EN IEC 62040-1:2019 i EN IEC 62040-1:2019/A11:2021 za energetske sustave neprekidnog napajanja (UPS); EN 60838-1:2017, EN 60838-1:2017/A1:2017, EN 60838-1:2017/A2:2021 i EN 60838-1:2017/A11:2021 za raznovrsna grla za žarulje; EN 60335-2-21:2021 za akumulacijske vodogrijalice; EN IEC 60670-1:2021 i EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 za kutije i kućišta za električni pribor za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije; EN IEC 60947-5-8:2021 za niskonaponsku sklopnu aparaturu; EN IEC 60974-11:2021 za držače elektroda; EN IEC 60974-13:2021 za stezaljku za povrat struje za zavarivanje.

(6)

Na temelju zahtjeva za normizaciju M/511 CEN i CENELEC također su izmijenili sljedeće usklađene norme na koje su upućivanja uvrštena u Prilog I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/1146 (4): EN 60335-2-5:2015 za perilice posuđa kako je izmijenjena normom EN 60335-2-5:2015/A11:2019; EN 60335-1:2012 za kućanske i slične električne aparate kako je izmijenjena normama EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019. Rezultat je donošenje sljedećih usklađenih normi s izmjenama: EN 60335-2-5:2015/A1:2020, EN 60335-1:2012/A15:2021. Usto, CEN i CENELEC izmijenili su sljedeće usklađene norme na koje su upućivanja uvrštena u Prilog I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/1015 (5): EN 60335-2-17:2013 za pokrivače, jastuke i slične gibljive grijaće aparate, kako je izmijenjena normama EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-17:2013/A1:2020. Rezultat je donošenje usklađene norme s izmjenama EN 60335-2-17:2013/A2:2021.

(7)

CEN i Cenelec izmijenili su i sljedeće usklađene norme na koje su upućivanja objavljena u Komunikaciji 2018/C 326/02: EN 60825-1:2014 za sigurnost laserskih proizvoda; EN 61800-5-1:2007 za elektromotorne sustave prilagodljive brzine; EN 62477-1:2012 za sustave elektroničkih energetskih pretvarača i opreme kako je izmijenjena normom EN 62477-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-73:2003 za učvršćena uronjena grijala kako je izmijenjena normama EN 60335-2-73:2003/A1:2006 i EN 60335-2-73:2003/A2:2009; EN 61995-1:2008 za naprave za priključak svjetiljki za kućanstvo i slične svrhe; EN 62423:2012 za strujne zaštitne sklopke tip F i tip B, EN 60400:2017 za grla za fluorescentne cijevi i startere. Rezultat je donošenje sljedećih usklađenih normi s izmjenama: EN 60825-1:2014/A11:2021; EN 61800-5-1:2007/A1:2017 i EN 61800-5-1:2007/A11:2021; EN 62477-1:2012/A1:2017 i EN 62477-1:2012/A12:2021; EN 60335-2-73:2003/A11:2021; EN 61995-1:2008/A1:2017 i EN 61995-1:2008/A11:2021; EN 62423:2012/A11:2021, EN 60400:2017/A1:2021.

(8)

Komisija je zajedno s CEN-om i CENELEC-om ocijenila jesu li te norme, njihove izmjene i ispravci ispunile zahtjev za normizaciju M/511.

(9)

Usklađene norme EN IEC 61010-2-202:2021; EN IEC 61010-2-130:2021; EN IEC 60335-2-43:2020 kako je izmijenjena normom EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020; EN IEC 60320-2-4:2021; EN IEC 60598-2-23:2021; EN IEC 60947-3:2021; EN IEC 60947-4-1:2019 kako je ispravljena normom EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05; EN IEC 62040-1:2019 kako je izmijenjena normom EN IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN 60838-1:2017 kako je izmijenjena normama EN 60838-1:2017/A1:2017, EN 60838-1:2017/A2:2021, i EN 60838-1:2017/A11:2021; EN 60335-2-21:2021; EN IEC 60670-1:2021 kako je izmijenjena normom EN IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN IEC 60947-5-8:2021; EN IEC 60974-11:2021; EN IEC 60974-13:2021; EN 60335-2-5:2015 kako je izmijenjena normama EN 60335-2-5:2015/A11:2019 i EN 60335-2-5:2015/A1:2020; EN 60335-1:2012 kako je izmijenjena i ispravljena normama EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, i EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-17:2013 kako je izmijenjena normama EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-17:2013/A1:2020, i EN 60335-2-17:2013/A2:2021; EN 60825-1:2014 kako je izmijenjena normom EN 60825-1:2014/A11:2021; EN 61800-5-1:2007 kako je izmijenjena normama EN 61800-5-1:2007/A1:2017 i EN 61800-5-1:2007/A11:2021; EN 62477-1:2012 kako je izmijenjena normama EN 62477-1:2012/A1:2017 i EN 62477-1:2012/A12:2021; EN 60335-2-73:2003 kako je izmijenjena normama EN 60335-2-73:2003/A1:2006, EN 60335-2-73:2003/A2:2009, i EN 60335-2-73:2003/A11:2021; EN 61995-1:2008 kako je izmijenjena normama EN 61995-1:2008/A1:2017 i EN 61995-1:2008/A11:2021; EN 62423:2012 kako je izmijenjena normom EN 62423:2012/A11:2021; EN 60400:2017 kako je izmijenjena normom EN 60400:2017/A1:2021 u skladu su sa sigurnosnim ciljevima koji se njima nastoje obuhvatiti i koji su utvrđeni u Direktivi 2014/35/EU. Stoga je upućivanja na te norme primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije zajedno s upućivanjima na odgovarajuće norme s izmjenama ili ispravcima.

(10)

U Prilogu I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1956 (6) navedena su upućivanja na usklađene norme kojima se stvara pretpostavka sukladnosti s Direktivom 2014/35/EU. Kako bi upućivanja na usklađene norme sastavljene za potrebe Direktive 2014/35/EU bila navedena u jednom aktu, upućivanja na te norme trebalo bi uvrstiti u taj prilog.

(11)

Stoga je potrebno povući upućivanja na sljedeće usklađene norme zajedno s upućivanjima na odgovarajuće norme s izmjenama ili ispravcima tih normi objavljenima u Službenom listu Europske unije: EN 60335-2-43:2003; EN 60320-2-4:2006; EN 60598-2-23:1996; EN 60947-3:2009; EN 60947-4-1:2010; EN 62040-1:2008; EN 60838-1:2004; EN 60335-2-21:2003; EN 60670-1:2005; EN 60947-5-8:2006; EN 60974-11:2010; EN 60974-13:2011; EN 60825-1:2014; EN 61800-5-1:2007; EN 62477-1:2012; EN 60335-2-73:2003; EN 61995-1:2008; EN 62423:2012; EN 60400:2017.

(12)

U Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 navode se upućivanja na usklađene norme sastavljene za potrebe Direktive 2014/35/EU koja se povlače iz serije C Službenog lista Europske unije. Stoga je ta upućivanja primjereno uvrstiti u taj prilog.

(13)

Nužno je također iz serije L Službenog lista Europske unije povući upućivanja na usklađene norme EN 60335-1:2012, EN 60335-2-5:2015 i EN 60335-2-17:2013, zajedno s upućivanjima na odgovarajuće norme s izmjenama ili ispravcima tih normi objavljenima u Službenom listu Europske unije jer su te norme ispravljene ili izmijenjene. Stoga je ta upućivanja primjereno izbrisati iz Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/1956.

(14)

Kako bi se proizvođačima osiguralo dovoljno vremena da se pripreme za primjenu usklađenih normi EN IEC 60335-2-43:2020 kako je izmijenjena normom EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020; EN IEC 60320-2-4:2021; EN IEC 60598-2-23:2021; EN IEC 60947-3:2021; EN IEC 60947-4-1:2019 kako je ispravljena normom EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05; EN IEC 62040-1:2019 kako je izmijenjena normom EN IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN 60838-1:2017 kako je izmijenjena normama EN 60838-1:2017/A1:2017, EN 60838-1:2017/A2:2021 i EN 60838-1:2017/A11:2021; EN 60335-2-21:2021; EN IEC 60670-1:2021 kako je izmijenjena normom EN IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN IEC 60947-5-8:2021; EN IEC 60974-11:2021; EN IEC 60974-13:2021; EN 60335-2-5:2015 i EN 60335-2-5:2015/A11:2019 kako je izmijenjena normom EN 60335-2-5:2015/A1:2020; EN 60335-1:2012 kako je izmijenjena i ispravljena normama EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, i EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-17:2013 kako je izmijenjena normama EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-17:2013/A1:2020, i EN 60335-2-17:2013/A2:2021; EN 60825-1:2014 kako je izmijenjena normom EN 60825-1:2014/A11:2021; EN 61800-5-1:2007 kako je izmijenjena normama EN 61800-5-1:2007/A1:2017 i EN 61800-5-1:2007/A11:2021; EN 62477-1:2012 and EN 62477-1:2012/A11:2014 kako je izmijenjena normama EN 62477-1:2012/A1:2017 i EN 62477-1:2012/A12:2021; EN 60335-2-73:2003 kako je izmijenjena normama EN 60335-2-73:2003/A1:2006, EN 60335-2-73:2003/A2:2009, i EN 60335-2-73:2003/A11:2021; EN 61995-1:2008 kako je izmijenjena normama EN 61995-1:2008/A1:2017 i EN 61995-1:2008/A11:2021; EN 62423:2012 kako je izmijenjena normom EN 62423:2012/A11:2021; EN 60400:2017 kako je izmijenjena normom EN 60400:2017/A1:2021, potrebno je odgoditi povlačenje upućivanja na sljedeće usklađene norme zajedno s upućivanjima na norme s izmjenama ili ispravcima: EN 60335-2-43:2003; EN 60320-2-4:2006; EN 60598-2-23:1996; EN 60947-3:2009; EN 60947-4-1:2010; EN 62040-1:2008; EN 60838-1:2004; EN 60335-2-21:2003; EN 60670-1:2005; EN 60947-5-8:2006; EN 60974-11:2010; i EN 60974-13:2011; EN 60335-2-5:2015; EN 60335-1:2012; EN 60335-2-17:2013; EN 60825-1:2014; EN 61800-5-1:2007; EN 62477-1:2012; EN 60335-2-73:2003; EN 61995-1:2008; EN 62423:2012; EN 60400:2017.

(15)

Provedbenu odluku (EU) 2019/1956 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(16)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima, uključujući sigurnosne ciljeve, iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilog II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Točke 1., 3. i 5. Priloga I. primjenjivat će se od 21. lipnja 2023.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29.3.2014., str. 357.).

(3)  Komunikacija Komisije (2018/C 326/02) u okviru provedbe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL C 326, 14.9.2018., str. 4.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1146 оd 31. srpnja 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/1956 s obzirom na usklađene norme za određene kućanske aparate, toplinske zaštitne uloške, opremu kabelske mreže za televizijske signale, zvučne signale i usluge uzajamnog djelovanja, prekidače za opremu, uređaje za elektrolučno zavarivanje i gašenje luka, instalacijske spojnice za trajni priključak u fiksnim instalacijama, energetske transformatore, mrežne opskrbne jedinice, prigušnice i slične proizvode, sustav kontaktnog punjenja električnih vozila, vođenje kabela i vezice za kabele, upravljačke aparate i sklopne elemente za upravljačke krugove, rasvjetu u slučaju nužde, elektroničke krugove koji se upotrebljavaju sa svjetiljkama i žaruljama s izbojem (SL L 250, 3.8.2020., str. 121.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1015 оd 17. lipnja 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/1956 u pogledu usklađenih normi za rashladne uređaje, uređaje za pripremu sladoleda, uređaje za pravljenje leda, laboratorijsku opremu za grijanje tvari, automatsku i poluautomatsku laboratorijsku opremu za analize i druge namjene, električnu opremu označenu brojčanim vrijednostima prema električnom napajanju, aparate za izlaganje kože ultraljubičastomu i infracrvenomu zračenju, grijalice prostorija, električna glačala, nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate, parne aparate za tkanine, elektromehaničke aparate za upravljačke strujne krugove, kao i za pokrivače, jastuke i slične gibljive grijaće aparate te određenu ostalu električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 222, 22.6.2021., str. 40.).

(6)  Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/1956 оd 26. studenoga 2019. o usklađenim normama za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica i sastavljenima za potrebe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 306, 27.11.2019., str. 26.).


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 mijenja se kako slijedi:

1.

redak 2.a briše se;

2.

umeće se sljedeći redak 2.b:

„2.b

EN 60335-1:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 60335-1:2010 (MOD)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

EN 60335-1:2012/A15:2021”

3.

redak 29. briše se;

4.

umeće se sljedeći redak 29.a:

„29.a

EN 60335-2-5:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za perilice posuđa

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

EN 60335-2-5:2015/A1:2020”

5.

redak 33.a briše se;

6.

umeće se sljedeći redak 33.b:

„33.b

EN 60335-2-17:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gibljive grijaće aparate

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

EN 60335-2-17:2013/A2:2021”

7.

dodaju se sljedeći redci:

Br.

Upućivanje na normu

„80.

EN IEC 61010-2-202:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-202: Posebni zahtjevi za električne aktuatore ventila

81.

EN IEC 60335-2-43:2020

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-43: Posebni zahtjevi za sušilice odjeće i ručnika

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020

82.

EN IEC 60320-2-4:2021

Aparatni utični pribor za kućanstvo i slične opće svrhe – Dio 2-4: Utični pribor ovisan o težini aparata za uticanje

83.

EN IEC 60598-2-23:2021

Svjetiljke – Dio 2-23: Sustavi vrlo niskog napona za izvore svjetla vrlo niskog napona

84.

EN IEC 60947-3:2021

Niskonaponska sklopna aparatura – 3. dio: Sklopke, rastavljači, rastavne sklopke i kombinacije s osiguračima

85.

EN IEC 60947-4-1:2019

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 4-1: Sklopnici i motorski pokretači – Elektromehanički sklopnici i motorski pokretači

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

86.

EN IEC 62040-1:2019

Energetski sustavi neprekidnog napajanja (UPS) – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi

EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

87.

EN 60825-1:2014

Sigurnost laserskih proizvoda – 1. dio: Klasifikacija opreme i zahtjevi

EN 60825-1:2014/A11:2021

88.

EN 61800-5-1:2007.

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – Dio 5-1: Zahtjevi na sigurnost – Električni, toplinski i energetski

EN 61800-5-1:2007/A1:2017

EN 61800-5-1:2007/A11:2021

89.

EN 62477-1:2012

Zahtjevi na sigurnost sustava elektroničkih energetskih pretvarača i opreme – 1. dio: Općenito

EN 62477-1:2012/A11:2014

EN 62477-1:2012/A1:2017

EN 62477-1:2012/A12:2021.

90.

EN 60335-2-73:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-73: Posebni zahtjevi za učvršćena uronjena grijala

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

EN 60335-2-73:2003/A11:2021

91.

EN 61995-1:2008

Naprave za priključak svjetiljki za kućanstvo i slične svrhe – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 61995-1:2008/A1:2017

EN 61995-1:2008/A11:2021

92.

EN 62423:2012

Strujne zaštitne sklopke tip F i tip B sa i bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene

EN 62423:2012/A11:2021

93.

EN 60400:2017

Grla za fluorescentne cijevi i startere

EN 60400:2017/A1:2021

94.

EN IEC 61010-2-130:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-130: Posebni zahtjevi za opremu koja je namijenjena djeci u obrazovnim ustanovama

95.

EN 60838-1:2017

Raznovrsna grla za žarulje – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN 60838-1:2017/A1:2017

EN 60838-1:2017/A2:2021

EN 60838-1:2017/A11:2021

96.

EN 60335-2-21:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacijske vodogrijalice

97.

EN IEC 60670-1:2021

Kutije i kućišta za električni pribor za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

98.

EN IEC 60947-5-8:2021

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-8: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Tipkalo s tri slijedna položaja

99.

EN IEC 60974-11:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 11. dio: Držači elektroda

100.

EN IEC 60974-13:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 13. dio: Stezaljka za povrat struje za zavarivanje”.


PRILOG II.

U Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 dodaju se sljedeći redci:

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

„77.

EN 60335-2-43:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-43: Posebni zahtjevi za sušilice odjeće i ručnika

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

21.lipnja 2023.

78.

EN 60320-2-4:2006

Aparatni utični pribor za kućanstvo i slične opće svrhe – Dio 2-4: Utični pribor ovisan o težini aparata za uticanje

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

21.lipnja 2023.

79.

EN 60598-2-23:1996

Svjetiljke – Dio 2-23: Posebni zahtjevi – Sustavi vrlo niskog napona za žarulje sa žarnom niti

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

21.lipnja 2023.

80.

EN 60947-3:2009

Niskonaponska sklopna aparatura – 3. dio: Sklopke, rastavljači, rastavne sklopke i kombinacije s osiguračima

EN 60947-3:2009/A1:2012

EN 60947-3:2009/A2:2015

21.lipnja 2023.

81.

EN 60947-4-1:2010.

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 4-1: Sklopnici i motorski pokretači – Elektromehanički sklopnici i motorski pokretači

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

21.lipnja 2023.

82.

EN 62040-1:2008

Energetski sustavi neprekidnog napajanja (UPS) – 1. dio: Opći zahtjevi i zahtjevi na sigurnost za sustave neprekidnog napajanja

EN 62040-1:2008/A1:2013.

EN 62040-1:2008/AC:2009

21.lipnja 2023.

83.

EN 60838-1:2004

Raznovrsna grla za žarulje – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN 60838-1:2004/A1:2008

EN 60838-1:2004/A2:2011

21.lipnja 2023.

84.

EN 60335-2-21:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacijske vodogrijalice

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

21.lipnja 2023.

85.

EN 60670-1:2005

Kutije i kućišta za električni pribor za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/AC:2010

EN 60670-1:2005/A1:2013

21.lipnja 2023.

86.

EN 60947-5-8:2006

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-8: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Tipkalo s tri slijedna položaja

21.lipnja 2023.

87.

EN 60974-11:2010

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 11. dio: Držači elektroda

21.lipnja 2023.

88.

EN 60974-13:2011

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 13. dio: Stezaljka za masu

21.lipnja 2023.

89.

EN 60825-1:2014

Sigurnost laserskih proizvoda – 1. dio: Klasifikacija opreme i zahtjevi

21.lipnja 2023.

90.

EN 61800-5-1:2007

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – Dio 5-1: Zahtjevi na sigurnost – Električni, toplinski i energetski

21.lipnja 2023.

91.

EN 62477-1:2012

Zahtjevi na sigurnost sustava elektroničkih energetskih pretvarača i opreme – 1. dio: Općenito

EN 62477-1:2012/A11:2014

21.lipnja 2023.

92.

EN 60335-2-73:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-73: Posebni zahtjevi za učvršćena uronjena grijala

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

21.lipnja 2023.

93.

EN 61995-1:2008

Naprave za priključak svjetiljki za kućanstvo i slične svrhe – 1. dio: Opći zahtjevi

21.lipnja 2023.

94.

EN 62423:2012

Strujne zaštitne sklopke tip F i tip B sa i bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene

21.lipnja 2023.

95.

EN 60400:2017

Grla za fluorescentne cijevi i startere

21.lipnja 2023.”