18.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 368/5


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1818

od 15. listopada 2021.

o pokretanju misije Europske unije za vojno osposobljavanje u Mozambiku (EUTM Mozambique)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2021/1143 od 12. srpnja 2021. o misiji Europske unije za vojno osposobljavanje u Mozambiku (EUTM Mozambique) (1),

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. srpnja 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/1143 o misiji Europske unije za vojno osposobljavanje u Mozambiku (EUTM Mozambique).

(2)

Politički i sigurnosni odbor složio se 28. rujna 2021. da bi trebalo odobriti plan misije, uključujući pravila vojnog djelovanja, za misiju EUTM Mozambique.

(3)

Misiju EUTM Mozambique trebalo bi pokrenuti 15. listopada 2021. slijedom preporuke zapovjednika misije.

(4)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane. Stoga Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje te ne sudjeluje u financiranju ove misije EUTM Mozambique,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se plan misije, uključujući pravila vojnog djelovanja, za misiju EUTM Mozambique.

Članak 2.

Misija EUTM Mozambique pokreće se 15. listopada 2021.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 15. listopada 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. CIGLER KRALJ


(1)  SL L 247, 13.7.2021., str. 93.