4.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 350/5


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1747

od 28. rujna 2021.

o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora Banke Slovenije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Protokol br. 4 o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 27. stavak 1.,

uzimajući u obzir Preporuku Europske središnje banke od 16. srpnja 2021. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije (ESB/2021/28) (1),

budući da:

(1)

Reviziju financijskih izvještaja Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro obavljaju neovisni vanjski revizori koje preporučuje Upravno vijeće ESB-a, a odobrava Vijeće Europske unije.

(2)

Mandat sadašnjih vanjskih revizora Banke Slovenije, društva Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., završio je nakon revizije za financijsku godinu 2020. Stoga je potrebno imenovati vanjske revizore od financijske godine 2021. nadalje.

(3)

Banka Slovenije odabrala je društvo PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., kao svoje vanjske revizore za financijske godine od 2021. do 2023.

(4)

Upravno vijeće ESB-a preporučilo je da se društvo PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., imenuje vanjskim revizorima Banke Slovenije za financijske godine od 2021. do 2023.

(5)

Slijedom preporuke Upravnog vijeća ESB-a Odluku Vijeća 1999/70/EZ (2) trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 1. Odluke 1999/70/EZ stavak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13.   PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., odobravaju se kao vanjski revizori Banke Slovenije za financijske godine od 2021. do 2023.”.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 3.

Ova Odluka upućena je Europskoj središnjoj banci.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

S. KUSTEC


(1)  SL C 299, 27.7.2021., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 1999/70/EZ od 25. siječnja 1999. o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka (SL L 22, 29.1.1999., str. 69.).