2.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 277/151


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1273

оd 30. srpnja 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje San Marino s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se svi zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na potvrde o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 koje San Marino izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti se zaključci o jednakovrijednosti primjenjuju i na COVID-19 potvrde koje San Marino izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Na zahtjev San Marina Komisija je 30. lipnja 2021. provela tehničke testove kojima se pokazalo da su potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje je izdao San Marino u skladu sa svojim sustavom za digitalnu COVID potvrdu („smdcc”) interoperabilne s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera njihove vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti. Komisija je potvrdila i da COVID-19 potvrde koje je izdao San Marino u skladu sa sustavom „smdcc” sadržavaju potrebne podatke.

(4)

San Marino je 14. srpnja 2021. Komisiji dostavio informacije o izdavanju interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 u skladu sa sustavom „smdcc”. San Marino je obavijestio Komisiju da smatra da se njegove COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 i omogućuju provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu San Marino obavijestio Komisiju da COVID-19 potvrde koje je izdao San Marino u skladu sa sustavom „smdcc” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(5)

Nadalje, San Marino je obavijestio Komisiju da će izdavati interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. To su trenutačno Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen i Sputnik V.

(6)

Nadalje, San Marino je obavijestio Komisiju i da će izdavati interoperabilne potvrde o testiranju samo za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline ili za brze antigenske testove navedene na zajedničkom i ažuriranom popisu brzih antigenskih testova za COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost uspostavljen člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), na temelju Preporuke Vijeća od 21. siječnja 2021. (4)

(7)

San Marino je obavijestio Komisiju i da će prihvatiti potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje su izdale države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953. San Marino je obavijestio Komisiju da će prihvatiti dokaz o cijepljenju za cjepiva s odobrenjem na razini EU-a (na temelju mišljenja Europske agencije za lijekove), cjepiva kojima je nadležno tijelo države članice EU-a izdalo privremeno odobrenje za stavljanje u promet i cjepiva koja su prošla postupak SZO-a za uvrštavanje na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima. Nadalje, San Marino je obavijestio Komisiju da će prihvatiti potvrde o testiranju koje se temelje na NAAT-u (npr. RT-PCR) i brze antigenske testove koji se nalaze na popisu Odbora za zdravstvenu sigurnost. San Marino će prihvatiti potvrde o preboljenju koje se temelje na NAAT-u (npr. RT-PCR).

(8)

San Marino je 22. srpnja 2021. obavijestio Komisiju i da se pri provjeri potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje izdaju države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 osobni podaci navedeni u potvrdama obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te ih nakon toga ne čuvaju.

(9)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde koje izdaje San Marino u skladu sa sustavom „smdcc” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(10)

Stoga bi COVID-19 potvrde koje San Marino izdaje u skladu sa sustavom „smdcc” trebalo prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/953.

(11)

Kako bi ova Odluka bila operativna, San Marino bi trebao biti povezan s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(12)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije ili ukidanja ove Odluke ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(13)

S obzirom na to da je San Marino potrebno što prije povezati s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje San Marino u skladu sa sustavom „smdcc” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

San Marino je povezan s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).

(3)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(4)  Preporuka Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (SL C 24, 22.1.2021., str. 1.).