10.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/5


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/755

оd 6. svibnja 2021.

o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 3009)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 95. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, među ostalim radi odabira i određivanja referentnih centara Europske unije za dobrobit životinja. Referentnim centrima Europske unije za dobrobit životinja podupiru se horizontalne aktivnosti Komisije i država članica u području zahtjeva u pogledu dobrobiti životinja iz članka 1. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/329 (2) određen je referentni centar Europske unije za dobrobit životinja koji je prema svom programu rada usmjeren na svinje, a Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1685 (3) određen je referentni centar Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja.

(3)

Naknadno je Komisija u skladu s člankom 95. Uredbe (EU) 2017/625 putem natječaja za odabir i određivanje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare provela postupak javnog odabira.

(4)

Odbor za ocjenjivanje i odabir imenovan za potrebe postupka odabira iz uvodne izjave 3. zaključio je da konzorcij koji vode Švedsko agronomsko sveučilište i Švedski centar za dobrobit životinja (Švedska) te u kojemu sudjeluju i Sveučilište prirodnih resursa i bioloških znanosti (Austrija), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinarski istraživački institut (Grčka), Nacionalni institut za poljoprivredu, hranu i okoliš (Francuska), University College Dublin (Irska) i Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” (Italija) (konzorcij) ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 95. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 te bi mu trebalo povjeriti zadaće utvrđene u članku 96. te uredbe u pogledu preživača i kopitara.

(5)

Taj bi konzorcij stoga trebalo odrediti kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare, a bit će odgovoran za potporne zadaće uvrštene u godišnje ili višegodišnje programe rada referentnih centara Europske unije. Godišnje ili višegodišnje programe rada treba utvrditi u skladu s ciljevima i prioritetima relevantnih programa rada koje je Komisija donijela u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(6)

Člankom 95. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 zahtijeva se da određivanje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja bude vremenski ograničeno ili da se redovito preispituje. Stoga bi određenje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare trebalo preispitati svakih pet godina.

(7)

Određenom referentnom centru Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare trebalo bi omogućiti dovoljno vremena za pripremu programa rada za iduće proračunsko razdoblje. Stoga bi se ova Odluka trebala primjenjivati od 1. lipnja 2021.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sljedeći se konzorcij određuje kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja odgovoran za potporu horizontalnim aktivnostima Komisije i država članica u području zahtjeva u pogledu dobrobiti preživača i kopitara:

Naziv: Konzorcij koji vode Švedsko agronomsko sveučilište i Švedski centar za dobrobit životinja (Švedska) te u kojemu sudjeluju i Sveučilište prirodnih resursa i bioloških znanosti (Austrija), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinarski istraživački institut (Grčka), Nacionalni institut za poljoprivredu, hranu i okoliš (Francuska), University College Dublin (Irska) te Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” (Italija)

Adresa:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ŠVEDSKA

2.   Određenje se preispituje svakih pet godina od dana primjene ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. lipnja 2021.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 оd 5. ožujka 2018. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja (SL L 63, 6.3.2018., str. 13.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1685 оd 4. listopada 2019. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja (SL L 258, 9.10.2019., str. 11).

(4)  Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).