27.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/16


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/679

od 23. travnja 2021.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1346 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Helenskoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2020/672 od 19. svibnja 2020. o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Na zahtjev Grčke od 6. kolovoza 2020., Vijeće je 25. rujna 2020. Grčkoj odobrilo financijsku pomoć u obliku zajma u maksimalnom iznosu od 2 728 000 000 EUR s maksimalnim prosječnim dospijećem od 15 godina, kako bi se dopunili nacionalni napori Grčke u odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i socioekonomske posljedice izbijanja te bolesti za radnike i samozaposlene osobe.

(2)

Grčka je trebala koristiti zajam za financiranje programâ skraćenog radnog vremena i sličnih mjeraiz članka 3. Provedbene odluke Vijeća (EU) 2020/1346 (2).

(3)

Izbijanje bolesti COVID-19 i dalje imobilizira velik dio radne snage u Grčkoj. To je dovelo do iznenadnog i znatnog povećanja javnih rashoda u Grčkoj u vezi s mjerama iz članka 3. točaka (a) i (b) Provedbene odluke (EU) 2020/1346.

(4)

Izbijanje bolesti COVID-19 i izvanredne mjere koje je Grčka 2020. i 2021. uvela radi ograničavanja izbijanja te bolesti i njezinih socioekonomskih i zdravstvenih posljedica snažno su utjecale i dalje utječu na javne financije. U Komisijinoj jesenskoj prognozi 2020. procijenjeno je da će Grčka do kraja 2020. zabilježiti deficit opće države od 6,9 % i dug opće države od 207,1 % bruto domaćeg proizvoda (BDP). Predviđa se da će se u 2021. deficit opće države u Grčkoj smanjiti na 6,3 %, a dug opće države na 200,7 % BDP-a. U Komisijinoj zimskoj privremenoj prognozi 2021. predviđeno je povećanje BDP-a Grčke za 3,5 % u 2021.

(5)

Grčka je 9. ožujka 2021. podnijela zahtjev za dodatnu financijsku pomoć Unije od 2 537 000 000 EUR kako bi nastavila dopunjavati svoje nacionalne napore poduzete 2020. i 2021. u odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i socioekonomske posljedice izbijanja te bolesti za radnike. To se posebno odnosi na mjere navedene u uvodnim izjavama 6. i 7.

(6)

Konkretnije, zahtjev Grčke odnosi se na „Pravni akt od 14. ožujka 2020.” (3), kako je naveden u članku 3. stavku (a) Provedbene odluke (EU) 2020/1346, kojim je uvedena posebna naknada za zaposlenike u privatnom sektoru čiji su ugovori o radu obustavljeni. Cilj je te mjere zaštititi radna mjesta u trgovačkim društvima koja prestanu poslovati na temelju javnog naloga ili pripadaju gospodarskim sektorima koji su teško pogođeni izbijanjem bolesti COVID-19 te se odnosi na pružanje posebne mjesečne naknade u iznosu od 534 EUR zaposlenicima čiji su ugovori o radu obustavljeni. Preduvjet za korištenje programa jest da poslodavac zadrži isti broj zaposlenika (što znači te iste zaposlenike) u razdoblju koje je jednako razdoblju na koje je ugovor o radu bio obustavljen. Mjera je produljena do 31. ožujka 2021. za redovne radnike i do 31. listopada 2021. za sezonske radnike. Daljnja produljenja u nadolazećim mjesecima moći će se odnositi na sve manji broj prihvatljivih gospodarskih sektora.

(7)

Tijela su usto uvela državno financiranje pokrića socijalnog osiguranja zaposlenika koji primaju posebnu naknadu iz uvodne izjave 6., kako je navedeno u članku 3. stavku (b) Provedbene odluke (EU) 2020/1346. Preduvjet za korištenje programa jest da poslodavac zadrži isti broj zaposlenika (što znači te iste zaposlenike) u razdoblju koje je jednako razdoblju na koje je ugovor o radu bio obustavljen.

(8)

Grčka ispunjava uvjete za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć utvrđene u članku 3. Uredbe (EU) 2020/672. Grčka je Komisiji dostavila odgovarajuće dokaze o povećanju stvarnih i planiranih javnih rashoda za 6 071 899 097 EUR od 1. veljače 2020. zbog nacionalnih mjera poduzetih za rješavanje socioekonomskih posljedica izbijanja bolesti COVID-19. To je iznenadno i znatno povećanje jer se odnosi na proširenje postojećih nacionalnih mjera koje su izravno povezane s programima skraćenog radnog vremena i sličnim mjerama koje obuhvaćaju znatan udio poduzeća i radne snage u Grčkoj. Grčka vlastitim sredstvima namjerava financirati 806 899 097 EUR povećanog iznosa javnih rashoda.

(9)

Komisija se u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/672 savjetovala s Grčkom i provjerila je odnosi li se iznenadno i znatno povećanje stvarnih i planiranih javnih rashoda izravno na programe skraćenog radnog vremena i slične mjere navedene u zahtjevu Grčke od 9. ožujka 2021.

(10)

Stoga bi trebalo pružiti financijsku pomoć kako bi se Grčkoj pomoglo u rješavanju socioekonomskih posljedica ozbiljnih gospodarskih poremećaja uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19. Komisija bi trebala donijeti odluke o dospijećima, iznosu obrokâ i tranši te o njihovoj isplati u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima.

(11)

Grčka i Komisija trebale bi ovu Odluku uzeti u obzir u sporazumu o zajmu iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/672.

(12)

Ovom Odlukom ne bi se trebao dovoditi u pitanje ishod postupaka u vezi s narušavanjem funkcioniranja unutarnjeg tržišta, osobito na temelju članaka 107. i 108. Ugovora. Ona nema prednost pred zahtjevom iz članka 108. Ugovora da države članice obavijeste Komisiju o slučajevima potencijalne državne potpore.

(13)

Grčka bi trebala redovito obavješćivati Komisiju o izvršenju planiranih javnih rashoda kako bi Komisija mogla procijeniti u kojoj je mjeri Grčka te rashode izvršila.

(14)

Odluka o dodjeli financijske pomoći donesena je uzevši u obzir postojeće i očekivane potrebe Grčke, kao i zahtjeve za financijsku pomoć na temelju Uredbe (EU) 2020/672 koje su već podnijele ili ih planiraju podnijeti druge države članice, primjenjujući pritom načela jednakog postupanja, solidarnosti, proporcionalnosti i transparentnosti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2020/1346 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Unija Grčkoj stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 5 265 000 000 EUR. Maksimalno prosječno dospijeće zajma iznosi 15 godina.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Prvi obrok isplaćuje se podložno stupanju na snagu sporazuma o zajmu iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/672. Svi dodatni obroci isplaćuju se u skladu s uvjetima tog sporazuma o zajmu, ili, ako je to relevantno, podložno stupanju na snagu dodatka tom sporazumu o zajmu ili izmijenjenog sporazuma o zajmu.”;

2.

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Grčka može financirati sljedeće mjere:

(a)

posebnu naknadu koja se isplaćuje zaposlenicima čiji su ugovori o radu obustavljeni, kako je predviđeno člankom 13. ‚Pravnog akta od 14. ožujka 2020.’, kako je produljena;

(b)

pokriće socijalnog osiguranja zaposlenika na koje se primjenjuje mjera iz točke (a) ovoga članka, kako je predviđeno u članku 13. ‚Pravnog akta od 14. ožujka 2020.’, kako je produljeno;

(c)

posebnu naknadu stručnjacima koji su samozaposleni, kako je predviđeno u članku 8. ‚Pravnog akta od 20. ožujka 2020.’;

(d)

program skraćenog radnog vremena, kako je predviđeno u članku 31. ‚Zakona 4690/2020’;

(e)

doprinose poslodavca za socijalno osiguranje zaposlenika u sezonskim poduzećima u tercijarnom sektoru, kako je predviđeno u članku 123. ‚Zakona 4714/2020’”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Helenskoj Republici.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja adresatu.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  SL L 159, 20.5.2020., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Vijeća (EU) 2020/1346 od 25. rujna 2020. o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Helenskoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SL L 314, 29.9.2020., str. 21.).

(3)  „Pravni akt od 14. ožujka 2020.” (Službeni list A’ 64) potvrđen člankom 3. „Zakona 4682/2020” (Službeni list A’ 76), „Ministarska odluka 12998/232” (Službeni list B’ 1078/28. ožujka 2020.), „Ministarska odluka 16073/287/22. travnja 2020.” (Službeni list B’ 1547/22. travnja 2020.), „Ministarska odluka 17788/346/8. svibnja 2020.” (Službeni list B’ 1779/10. svibnja 2020.), „Ministarska odluka 23102/477/2020” (Službeni list B’ 2268/13. lipnja 2020.), „Ministarska odluka 49989/1266/2020” (FEK B’ 5391/07-12-2020); i „Ministarska odluka 45742/1748” (FEK B’ 5515/16/12/2020).