8.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 122/1


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2021/569

od 30. ožujka 2021.

o produljenju mandata voditelja savjetodavne misije Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/1869 od 16. listopada 2017. o savjetodavnoj misiji Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq) (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke (ZVSP) 2017/1869 Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. trećim stavkom Ugovora, donositi odgovarajuće odluke za potrebe političkog nadzora i strateškog usmjeravanja savjetodavne misije Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

PSO je 11. prosinca 2019. donio Odluku (ZVSP) 2019/2188 (2) kojom je g. Christoph BUIK imenovan voditeljem misije EUAM Iraq od 1. siječnja 2020. do 17. travnja 2020.

(3)

Vijeće je 7. travnja 2020. donijelo Odluku (ZVSP) 2020/513 (3) kojom je mandat misije EUAM Iraq produljen do 30. travnja 2022.

(4)

Vijeće je 16. travnja 2020. donijelo Odluku (ZVSP) 2020/530 (4) kojom je mandat g. Christopha BUIKA kao voditelja misije EUAM Iraq produljen od 18. travnja 2020. do 17. travnja 2021.

(5)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predložio je produljenje mandata g. Christopha BUIKA kao voditelja misije EUAM Iraq od 18. travnja 2021. do 30. travnja 2022.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat g. Christopha BUIKA kao voditelja savjetodavne misije Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq) produljuje se od 18. travnja 2021. do 30. travnja 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 18. travnja 2021.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2021.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednica

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  SL L 266, 17.10.2017., str. 12.

(2)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2019/2188 od 11. prosinca 2019. o imenovanju voditelja savjetodavne misije Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (SL L 330, 20.12.2019., str. 50.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/513 od 7. travnja 2020. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2017/1869 o savjetodavnoj misiji Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq) (SL L 113, 8.4.2020., str. 38.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/530 od 16. travnja 2020. o produljenju mandata voditelja savjetodavne misije Europske unije za potporu reformi sigurnosnog sektora u Iraku (EUAM Iraq) (SL L 120, 17.4.2020., str. 1.).