22.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 99/75


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/477

оd 18. ožujka 2021.

o odobravanju izmjena nacionalnih programa kontrole salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koje su dostavile Finska i Švedska

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 1672)

(Vjerodostojan je samo tekst na finskom i švedskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1)

Operativni program kontrole salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji je podnijela Finska i koji se, među ostalim, odnosi na goveda i svinje za rasplod, proizvodnju i klanje te govedinu, svinjsko meso i meso peradi odobren je Odlukom Komisije 94/968/EZ (2).

(2)

Operativni program kontrole salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji je podnijela Švedska i koji se, među ostalim, odnosi na goveda i svinje za rasplod, proizvodnju i klanje, govedinu i svinjsko meso, odobren je Odlukom Komisije 95/50/EZ (3).

(3)

Nacionalni program kontrole salmonele kod rasplodnih jata vrste Gallus gallus koji je podnijela Finska odobren je Odlukom Komisije 2006/759/EZ (4), nacionalni program kontrole salmonele kod jata kokoši nesilica vrste Gallus gallus koji je podnijela Finska odobren je Odlukom Komisije 2007/848/EZ (5), nacionalni program kontrole salmonele kod jata pilića za tov vrste Gallus gallus koji je podnijela Finska odobren je Odlukom Komisije 2008/815/EZ (6), a nacionalni program kontrole salmonele kod purana koji je podnijela Finska odobren je Odlukom Komisije 2009/771/EZ (7).

(4)

Izmjene programa kontrole salmonele kod rasplodnih jata vrste Gallus gallus koje je podnijela Finska odobrene su Odlukom Komisije 2007/849/EZ (8).

(5)

Finska je 10. ožujka 2020. od Komisije zatražila odobrenje izmjena svojeg operativnog programa kontrole salmonele kod određenih živih životinja i životinjskih proizvoda koje se odnose na govedinu i svinjsko meso, meso peradi te na goveda i svinje za rasplod, proizvodnju i klanje, te izmjene svojih nacionalnih programa kontrole salmonele kod rasplodnih jata vrste Gallus gallus, jata kokoši nesilica vrste Gallus gallus, jata pilića za tov vrste Gallus gallus i purana.

(6)

Švedska je 26. studenoga 2019. od Komisije zatražila odobrenje izmjene svojeg operativnog programa kontrole salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koje se odnose na govedinu i svinjsko meso te goveda i svinje za rasplod, proizvodnju i klanje.

(7)

Predložene izmjene tih programa predstavljene su državama članicama na sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 10. prosinca 2020. Izmjenama se uzima u obzir razvoj situacije u Finskoj i Švedskoj te su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 2160/2003.

(8)

Stoga bi predložene izmjene trebalo odobriti.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se izmjene koje se odnose na govedinu i svinjsko meso, meso peradi te goveda i svinje za rasplod, proizvodnju i klanje, koje je Finska dostavila 10. ožujka 2020. u vezi sa svojim operativnim programom kontrole salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, koji je odobren Odlukom 94/968/EZ.

Članak 2.

Odobravaju se izmjene koje se odnose na govedinu i svinjsko meso te goveda i svinje za rasplod, proizvodnju i klanje, koje je Švedska dostavila 26. studenoga 2019. u vezi sa svojim operativnim programom kontrole salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, koji je odobren Odlukom 95/50/EZ.

Članak 3.

Odobravaju se izmjene koje je Finska dostavila 10. ožujka 2020. u vezi sa svojim nacionalnim programom kontrole salmonele kod rasplodnih jata vrste Gallus gallus, koji je odobren Odlukom 2006/759/EZ.

Članak 4.

Odobravaju se izmjene koje je Finska dostavila 10. ožujka 2020. u vezi sa svojim nacionalnim programom kontrole salmonele kod jata kokoši nesilica vrste Gallus gallus, koji je odobren Odlukom 2007/848/EZ.

Članak 5.

Odobravaju se izmjene koje je Finska dostavila 10. ožujka 2020. u vezi sa svojim nacionalnim programom kontrole salmonele kod jata pilića za tov vrste Gallus gallus, koji je odobren Odlukom 2008/815/EZ.

Članak 6.

Odobravaju se izmjene koje je Finska dostavila 10. ožujka 2020. u vezi sa svojim nacionalnim programom kontrole salmonele kod purana, koji je odobren Odlukom Komisije 2009/771/EZ.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 325, 12.12.2003., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 94/968/EZ od 28. prosinca 1994. o odobravanju operativnog programa za kontrolu salmonele u određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji je predstavila Finska (SL L 371, 31.12.1994., str. 36.).

(3)  Odluka Komisije 95/50/EZ od 23. veljače 1995. o odobravanju operativnog programa za kontrolu salmonele kod određenih živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji je podnijela Švedska (SL L 53, 9.3.1995., str. 31.).

(4)  Odluka Komisije 2006/759/EZ od 8. studenoga 2006. o odobravanju određenih nacionalnih programa za kontrolu salmonele u rasplodnim jatima Gallus gallus (SL L 311, 10.11.2006., str. 46.).

(5)  Odluka Komisije 2007/848/EZ od 11. prosinca 2007. o odobravanju određenih nacionalnih programa za kontrolu salmonele u jatima kokoši nesilica vrste Gallus gallus (SL L 333, 19.12.2007., str. 83.).

(6)  Odluka Komisije 2008/815/EZ od 20. listopada 2008. o odobrenju određenih nacionalnih programa kontrole salmonele u jatima pilića za tov vrste Gallus gallus (SL L 283, 28.10.2008., str. 43.).

(7)  Odluka Komisije 2009/771/EZ od 20. listopada 2009. o odobrenju određenih nacionalnih programa za kontrolu salmonele u pura (SL L 275, 21.10.2009., str. 28.).

(8)  Odluka Komisije 2007/849/EZ od 12. prosinca 2007. o odobravanju izmjena nacionalnog programa kontrole salmonele kod rasplodnih jata vrste Gallus gallus koje je podnijela Finska (SL L 333, 19.12.2007., str. 85.).