10.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 46/40


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/157

оd 9. veljače 2021.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/1616 u pogledu industrijskih zapornih uređaja, postupaka zavarivanja, opreme za rashladne sustave i dizalice topline, dimnocijevnih kotlova, metalnih industrijskih cjevovoda, bakra i bakrenih legura, opreme i pribora za UNP te sigurnosnih uređaja za zaštitu od prekomjernog tlaka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 12. Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) tlačna oprema ili sklopovi iz članka 4. stavaka 1. i 2. te direktive koji su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije smatraju se sukladnima s osnovnim sigurnosnim zahtjevima obuhvaćenima tim normama ili dijelom normi iz Priloga I. toj direktivi.

(2)

Komisija je dopisom M/071 od 1. kolovoza 1994. od Europskog odbora za normizaciju (CEN) zatražila da u pogledu tlačne opreme izradi norme koje se odnose na proizvode i norme horizontalne naravi za potrebe Direktive 97/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Ta je direktiva zamijenjena Direktivom 2014/68/EU bez mijenjanja osnovnih sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I. Direktivi 97/23/EZ.

(3)

Na temelju zahtjeva M/071 CEN je revidirao i izmijenio neke od postojećih usklađenih normi kako bi se uzeo u obzir najnoviji tehnički razvoj. Konkretno, CEN je revidirao usklađene norme EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 i EN 13175:2014, što je dovelo do donošenja usklađenih normi EN ISO 4126-3:2020 o sigurnosnim uređajima, EN 12542:2020 i EN 13175:2019+A1:2020 o opremi i priboru za UNP; usklađenu normu EN 12735-1:2016, što je dovelo do donošenja usklađene norme EN 12735-1:2020 o bakru i legurama bakra; i usklađenu normu EN 12953-5:2002, što je dovelo do donošenja usklađene norme EN 12953-5:2020 o dimnocijevnim kotlovima. CEN je revidirao i usklađene norme EN 14276-1:2006+A1:2011 i EN 14276-2:2007+A1:2011, što je dovelo do donošenja usklađenih normi EN 14276-1:2020 i EN 14276-2:2020 o tlačnoj opremi za rashladne sustave i dizalice topline, kao i usklađenu normu EN ISO 15620:2000, što je dovelo do donošenja usklađene norme EN ISO 15620:2019 o zavarivanju.

(4)

Usto, CEN je revidirao i izmijenio niz usklađenih normi za industrijske zaporne uređaje. Konkretno, CEN je izmijenio usklađene norme EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 i EN ISO 21787:2006. Revidirao je i usklađenu normu EN 16767:2016, što je dovelo do donošenja usklađene norme EN 16767:2020 o industrijskim zapornim uređajima.

(5)

CEN je izmijenio i usklađene norme EN 13480-2:2017 i EN 13480-3:2017 o metalnim industrijskim cjevovodima.

(6)

Komisija je zajedno s CEN-om ocijenila u kojoj mjeri te norme o tlačnoj opremi koje je CEN izmijenio ili revidirao ispunjavaju zahtjev M/071.

(7)

Norme o tlačnoj opremi koje je CEN izmijenio ili revidirao ispunjavaju zahtjeve koje trebaju obuhvatiti i koji su navedeni u Prilogu I. Direktivi 2014/68/EU. Stoga je upućivanja na te norme primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije.

(8)

Treba objaviti upućivanja na izmijenjene ili revidirane verzije normi EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 i EN ISO 4126-3:2006 Stoga je potrebno iz Službenog lista Europske unije (4) povući upućivanja na norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 i EN ISO 4126-3:2006.

(9)

Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena da svoje proizvode prilagode izmijenjenim ili revidiranim verzijama usklađenih normi za industrijske zaporne uređaje, postupke zavarivanja, opremu za rashladne sustave i dizalice topline, dimnocijevne kotlove, metalne industrijske cjevovode, bakar i legure bakra, opremu i pribor za UNP te sigurnosne uređaje za zaštitu od prekomjernog tlaka, potrebno je odgoditi povlačenje upućivanja na te norme.

(10)

U Prilogu I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1616 (5) navode se upućivanja na usklađene norme sastavljene za potrebe Direktive 2014/68/EU. Upućivanja na usklađene norme EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 i EN ISO 21787:2006/A1:2019 trebalo bi uvrstiti u taj prilog.

(11)

U Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1616 navode su upućivanja na usklađene norme sastavljene radi potpore Direktivi 2014/68/EU koja se povlače iz Službenog lista Europske unije. U taj prilog trebalo bi uvrstiti upućivanja na usklađene norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 i EN ISO 4126-3:2006.

(12)

Upućivanje na usklađenu normu EN 13480-2:2017 i upućivanja na njezine izmjene EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 i EN 13480 – 2:2017/A3:2018 uvršteni su u Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1616. Norma EN 13480-2:2017 dodatno je izmijenjena. Primjereno je zamijeniti odgovarajući unos u tom prilogu dodavanjem upućivanja na izmjene EN 13480-2:2017/A7:2020.

(13)

Provedbenu odluku (EU) 2019/1616 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na tu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1616 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilog II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1616 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme (SL L 189, 27.6.2014., str. 164.).

(3)  Direktiva 97/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. svibnja 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica o tlačnoj opremi (SL L 181, 9.7.1997., str. 1.).

(4)  SL C 326, 14.9.2018., str. 94.

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1616 оd 27. rujna 2019. o usklađenim normama za tlačnu opremu sastavljenima za potrebe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 250, 30.9.2019., str. 95.).


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1616 mijenja se kako slijedi:

(1)

unos br. 11. zamjenjuje se sljedećim:

Br.

Upućivanje na normu

„11.

EN 13480-2:2017

Metalni industrijski cjevovodi - 2. dio: Materijali

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020”

(2)

dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

„24.

EN ISO 4126-3:2020

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka - 3. dio: Sigurnosni zaporni uređaji i sigurnosni uređaji s rasprsnim diskom u kombinaciji (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Oprema i pribor za UNP - Stabilni, zavareni čelični cilindrični spremnici, serijski proizvedeni za skladištenje ukapljenog naftnog plina (UNP) volumena do 13 m3 - Projektiranje i proizvodnja

26.

EN 12735-1:2020

Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle cijevi za klimatizaciju i hlađenje - 1. dio: Cijevi za cjevovode

27.

EN 12953-5:2020

Dimnocijevni kotlovi - 5. dio: Pregled tijekom izrade; dokumentacija i označivanje dijelova kotla pod tlakom

28.

EN 13175:2019+A1:2020

Oprema i pribor za UNP - Specifikacija i ispitivanje ventila i spojnica tlačnih posuda za ukapljeni naftni plin (UNP)

29.

EN 13480-3:2017

Metalni industrijski cjevovodi - 3. dio: Projektiranje i proračun

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline - 1. dio: Posude - Opći zahtjevi

31.

EN 14276-2:2020

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline - 2. dio: Cjevovodi - Opći zahtjevi

32.

EN ISO 15620:2019

Zavarivanje - Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Industrijski zaporni uređaji - Kuglaste slavine od termoplastičnih materijala (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Industrijski zaporni uređaji - Leptiraste zaklopke od termoplastičnih materijala (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Industrijski zaporni uređaji - Protupovratni zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Industrijski zaporni uređaji - Membranski zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Industrijski zaporni uređaji - Zasuni od termoplastičnih materijala (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Industrijski zaporni uređaji - Metalne protupovratne zaklopke

39.

EN ISO 21787:2006

Industrijski zaporni uređaji - Ventili od termoplastičnih materijala (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019”


PRILOG II.

U Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1616 dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

„22.

EN 12542:2010

Oprema i pribor za UNP - Stabilni, zavareni čelični cilindrični spremnici, serijski proizvedeni za skladištenje ukapljenog naftnog plina (UNP) volumena do 13 m3 - Projektiranje i proizvodnja

10. kolovoza 2022.

23.

EN 12735-1:2016

Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje - 1. dio: Cijevi za cjevovode

10. kolovoza 2022.

24.

EN 12953-5:2002

Dimnocijevni kotlovi - 5. dio: Pregled tijekom izradbe; dokumentacija i označivanje dijelova kotla pod tlakom

10. kolovoza 2022.

25.

EN 13175:2014

Oprema i pribor za UNP - Specifikacija i ispitivanje ventila i spojnica tlačnih posuda za ukapljeni naftni plin (UNP)

10. kolovoza 2022.

26.

EN 13480-3:2017

Metalni industrijski cjevovodi - 3. dio: Projektiranje i proračun

10. kolovoza 2022.

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline - 1. dio: Posude - Opći zahtjevi

10. kolovoza 2022.

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline - 2. dio: Cjevovodi - Opći zahtjevi

10. kolovoza 2022.

29.

EN 16767:2016

Industrijski zaporni uređaji - Protupovratne zaklopke od lijevanog željeza i čelika

10. kolovoza 2022.

30.

EN ISO 15620:2000

Zavarivanje - Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000)

10. kolovoza 2022.

31.

EN ISO 16135:2006

Industrijski zaporni uređaji - Kuglaste slavine od termoplastičnih materijala (ISO 16135:2006)

10. kolovoza 2022.

32.

EN ISO 16136:2006

Industrijski zaporni uređaji - Leptiraste zaklopke od termoplastičnih materijala (ISO 16136:2006)

10. kolovoza 2022.

33.

EN ISO 16137:2006

Industrijski zaporni uređaji - Protupovratni zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16137:2006)

10. kolovoza 2022.

34.

EN ISO 16138:2006

Industrijski zaporni uređaji - Membranski zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16138:2006)

10. kolovoza 2022.

35.

EN ISO 16139:2006

Industrijski zaporni uređaji - Zasuni od termoplastičnih materijala (ISO 16139:2006)

10. kolovoza 2022.

36.

EN ISO 21787:2006

Industrijski zaporni uređaji - Ventili od termoplastičnih materijala (ISO 21787:2006)

10. kolovoza 2022.

37.

EN ISO 4126-3:2006

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka - 3. dio: Sigurnosni zaporni uređaji i sigurnosni uređaji s rasprsnim diskom u kombinaciji (ISO 4126-3:2006)

10. kolovoza 2022.”