1.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/99

od 25. siječnja 2021.

o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2020/1704 (2) Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. („Sporazum u obliku razmjene pisama”) potpisan je 15. studenoga 2020.

(2)

Cilj je Sporazuma u obliku razmjene pisama Uniji i Islamskoj Republici Mauritaniji omogućiti nastavak suradnje radi promicanja politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u mauritanijskim vodama, a plovilima Unije omogućiti obavljanje ribolovnih aktivnosti u tim vodama.

(3)

Sporazum u obliku razmjene pisama trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. odobrava se u ime Unije (3).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u točki 6. Sporazuma u obliku razmjene pisama (4).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. siječnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Suglasnost od 14. prosinca 2020. (još nije objavljena u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2020/1704 od 23. listopada 2020. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. (SL L 383, 16.11.2020., str. 1.).

(3)  Tekst Sporazuma u obliku razmjene pisama objavljen je u SL L 383 od 16. studenoga 2020.

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama u Službenom listu Europske unije.