21.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/1


UREDBA (EU) 2020/2170 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2020.

o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) sklopljen je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2020/135 (2) te je stupio na snagu 1. veljače 2020.

(2)

U članku 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj priloženog Sporazumu o povlačenju („Protokol”) ponavlja se da je Sjeverna Irska dio carinskog područja Ujedinjene Kraljevine i da ništa u Protokolu ne sprječava Ujedinjenu Kraljevinu da Sjevernu Irsku uključi u teritorijalno područje primjene svojeg rasporeda koncesija, koji je priložen Općem sporazumu o carinama i trgovini iz 1994. („GATT iz 1994.”).

(3)

U članku 13. stavku 1. Protokola navodi se da se, neovisno o drugim odredbama Protokola, svako upućivanje na carinsko područje Unije u primjenjivim odredbama Protokola ili odredbama prava Unije koje se na temelju Protokola primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom, tumači tako da uključuje kopneno područje Sjeverne Irske.

(4)

Na temelju članka 5. stavka 3. Protokola carinsko zakonodavstvo Unije, kako je definirano u članku 5. točki 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom. Te odredbe, u vezi s člankom 5. stavkom 1. prvim i drugim podstavkom Protokola u pogledu robe unesene u Sjevernu Irsku izvan Unije, znače da bi carinske mjere Unije, uključujući carinske kvote u okviru Zajedničke carinske tarife ili relevantnih međunarodnih sporazuma, bile primjenjive na takvu robu ako se za tu robu smatra da postoji rizik naknadnog premještanja u Uniju. Te carinske kvote uključuju uvozne carinske kvote u rasporedu obveza Unije u okviru GATT-a iz 1994., uvozne carinske kvote dogovorene u bilateralnim međunarodnim sporazumima Unije, uključujući kvote za odstupanje u pogledu podrijetla, uvozne carinske kvote u okviru režimâ trgovinske zaštite Unije, druge autonomne uvozne carinske kvote te izvozne carinske kvote predviđene u sporazumima s trećim zemljama.

(5)

Na temelju članka 5. stavka 4. Protokola odredbe prava Unije navedene u Prilogu 2. Protokolu primjenjuju se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom, pod uvjetima iz tog priloga. Taj prilog uključuje zakonodavstvo Unije kojim se predviđaju određene uvozne kvote.

(6)

Bilateralnim dogovorima između Unije i Ujedinjene Kraljevine u okviru Protokola ne stvaraju se prava i obveze za treće zemlje. Stoga se uvoz u skladu s uvoznim carinskim kvotama ili drugim uvoznim kvotama Unije koje se primjenjuju na robu podrijetlom iz treće zemlje koja se unosi u Sjevernu Irsku ne može uzeti u obzir u pogledu prava te treće zemlje u odnosu na Uniju, osim ako je tako dogovoreno s trećom zemljom. Ta situacija predstavlja rizik za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije i cjelovitost zajedničke trgovinske politike zbog mogućeg izbjegavanja carinskih kvota ili drugih uvoznih kvota Unije.

(7)

Kako bi se odgovorilo na taj rizik, uvozne carinske kvote i druge uvozne kvote Unije trebale bi biti dostupne samo za robu koja se uvozi i pušta u slobodni promet u Uniji, a ne u Sjevernoj Irskoj.

(8)

Svaki sporazum između Unije i treće zemlje kojim se predviđaju izvozne carinske kvote primjenjuje se samo na robu uvezenu u Uniju. Stoga bi ta treća zemlja mogla odbiti izdati izvozne dozvole za izravni uvoz u Sjevernu Irsku.

(9)

Na temelju članka 5. stavaka 3. i 4. Protokola u vezi s njegovim člankom 13. stavkom 3., ova Uredba primjenjuje se i na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba uvezena izvan Unije ispunjava uvjete za postupanje u skladu s uvoznim carinskim kvotama ili drugim uvoznim kvotama Unije odnosno u skladu s izvoznim carinskim kvotama koje primjenjuju treće zemlje samo ako se ta roba pušta u slobodni promet na sljedećim područjima:

državno područje Kraljevine Belgije,

državno područje Republike Bugarske,

državno područje Češke Republike,

državno područje Kraljevine Danske, osim Farskih Otoka i Grenlanda,

državno područje Savezne Republike Njemačke, osim otoka Helgolanda i područja Büsingena (Ugovor od 23. studenoga 1964. između Savezne Republike Njemačke i Švicarske Konfederacije),

državno područje Republike Estonije,

državno područje Irske,

državno područje Helenske Republike,

državno područje Kraljevine Španjolske, osim Ceute i Melille,

državno područje Francuske Republike, osim francuskih prekomorskih zemalja i područja na koje se odnose odredbe dijela četvrtog Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ali uključujući područje Monaka, kako je definirano u Carinskoj konvenciji potpisanoj u Parizu 18. svibnja 1963. (Journal officiel de la République française od 27. rujna 1963., str. 8679.),

državno područje Republike Hrvatske,

državno područje Talijanske Republike, osim općine Livigno,

državno područje Republike Cipra, u skladu s odredbama Akta o pristupanju iz 2003.,

državno područje Republike Latvije,

državno područje Republike Litve,

državno područje Velikog Vojvodstva Luksemburga,

državno područje Mađarske,

državno područje Malte,

državno područje Kraljevine Nizozemske u Europi,

državno područje Republike Austrije,

državno područje Republike Poljske,

državno područje Portugalske Republike,

državno područje Rumunjske,

državno područje Republike Slovenije,

državno područje Slovačke Republike,

državno područje Republike Finske,

državno područje Kraljevine Švedske, i

područje suverenih područja Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekelia, kako je definirano u Ugovoru o osnivanju Republike Cipra potpisanom u Nikoziji 16. kolovoza 1960.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 4. prosinca 2020.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).