21.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 431/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2159

оd 16. prosinca 2020.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uspostavljena je nomenklatura robe kako bi se istodobno ispunile potrebe Zajedničke carinske tarife, statističkih podataka o vanjskoj trgovini Unije i drugih politika Unije u pogledu uvoza ili izvoza robe.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 ujedno se uspostavlja Integrirana tarifa Europske unije („TARIC”) koja udovoljava zahtjevima Zajedničke carinske tarife, zahtjevima statističkih podataka vanjske trgovine te zahtjevima gospodarske, poljoprivredne i drugih politika Unije koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

(3)

Kako bi Unija mogla pratiti statističke podatke koji se odnose isključivo na uvoz određene robe, najprikladniji je alat uvođenje statističkih podbrojeva u TARIC-u; takve statističke oznake TARIC utvrđene su u Prilogu 10. „Statističke oznake TARIC” trećeg dijela „Prilozi carinskoj tarifi” Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1369 (2) u Prilog 10. trećeg dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 uvedeni su novi podbrojevi TARIC-a za zaštitne maske za lice. Kako bi se osiguralo da se te nove oznake ponovno uvedu u kombiniranu nomenklaturu koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021., potrebno je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1577 (3) izmijeniti Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, s učinkom od 1. siječnja 2021.

(5)

U Uniji je u tijeku pandemija bolesti COVID-19, a države članice imaju poteškoća sa zaustavljanjem širenja te bolesti. Stoga je u državama članicama velika i sve veća potražnja za određenim medicinskim proizvodima, posebno zaštitnim maskama za lice, dijagnostičkim reagensima i dijagnostičkim kompletima pa će potražnja vjerojatno ostati velika i u budućnosti. Uvoz takve robe je dodatno opterećenje za carinska tijela.

(6)

Kako bi se na razini Unije olakšale i uskladile carinske provjere u državama članicama, primjereno je uvesti dodatne podbrojeve TARIC-a, čime bi se omogućilo brže razlikovanje predmetnih proizvoda od drugih proizvoda iz istog tarifnog podbroja i ublažavanje mogućih kašnjenja u lancu opskrbe tijekom pandemije bolesti COVID-19.

(7)

S obzirom na važnost cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2 bilo bi primjereno izraditi oznaku KN kako bi se ujedno pratio izvoz tog cjepiva.

(8)

Potrebno je uvesti dodatne podbrojeve TARIC-a kako bi se osiguralo bolje praćenje trgovinskih tokova zaštitnih maski za lice, dijagnostičkih reagensa i dijagnostičkih kompleta.

(9)

Uvođenjem tih dodatnih podbrojeva TARIC-a državama članicama bi se ujedno olakšala provedba Odluke Komisije (EU) 2020/491 (4). Budući da su zaštitne maske za lice među medicinskim proizvodima koje se najviše uvozi, njihova detaljnija identifikacija u TARIC-u omogućila bi brži postupak deklariranja tako što bi se ti proizvodi razlikovali od drugih proizvoda koji su trenutačno razvrstani u isti podbroj.

(10)

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Carinska tijela i gospodarski subjekti trebali bi moći primjenjivati izmjene kombinirane nomenklature utvrđene u ovoj Uredbi od datuma početka primjene Provedbene uredbe (EU) 2020/1577 kako bi se osigurao kontinuitet prikupljanja statističkih podataka o relevantnoj robi. Stoga bi ova Uredba trebala hitno stupiti na snagu i primjenjivati se od 1. siječnja 2021.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Gerassimos THOMAS

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1369 оd 29. rujna 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 319, 2.10.2020., str. 2.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1577 оd 21. rujna 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 361, 30.10.2020., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. (SL L 103 I, 3.4.2020., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se kako slijedi:

1.

u drugom dijelu odsjeka VI. poglavlju 30., redci oznaka KN 3002 13 00, 3002 14 00 i 3002 15 00 zamjenjuju se sljedećim:

„3002 13 00

– – imunološki proizvodi, nepomiješani, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju (*1)

Slobodno

3002 14 00

– – imunološki proizvodi, pomiješani, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju (*1)

Slobodno

3002 15 00

– – imunološki proizvodi, pripremljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju (*1)

Slobodno

2.

u drugom dijelu odsjeka VI. poglavlju 30., redak oznake KN 3002 20 00 zamjenjuje se sljedećim:

 

„3002 20

– cjepiva za humanu medicinu:

 

 

3002 20 10

– – cjepiva protiv koronavirusa povezanih sa SARS-om (vrste SARS-CoV)

Slobodno

p/st (*2)

3002 20 90

– – ostalo

Slobodno

3.

u drugom dijelu odsjeka VI. poglavlju 38., redak oznake KN 3822 00 00 zamjenjuje se sljedećim:

„3822 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, neovisno o tome jesu li na podlozi, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali (*3)

Slobodno

4.

u drugom dijelu odsjeka XI. poglavlju 63., redci oznaka KN 6307 90 93 i 6307 90 95 zamjenjuju se sljedećim:

„6307 90 93

– – – – – filtarske polumaske (FFP) u skladu s normom EN 149; druge maske koje su u skladu sa sličnim standardom za maske kao zaštitne naprave za disanje za zaštitu od čestica (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

– – – – – ostalo  (*4)

6,3

p/st

5.

u trećem dijelu u Prilogu 10. umeću se sljedeći redci:

„3002 13 00

– – imunološki proizvodi, nepomiješani, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

 

3002130010

– – dijagnostički reagensi koji se upotrebljavaju za dijagnosticiranje infekcija virusom vrste SARS-CoV

3002130090

– – – ostalo

3002 14 00

– – imunološki proizvodi, pomiješani, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

 

3002140010

– – dijagnostički reagensi koji se upotrebljavaju za dijagnosticiranje infekcija virusom vrste SARS-CoV

3002140090

– – – ostalo

3002 15 00

– – imunološki proizvodi, pripremljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

 

3002150010

– – – dijagnostički reagensi za virus vrste SARS-CoV, neovisno o tome jesu li pripremljeni u komplete

3002150090

– – – ostalo

–”

„3822 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, neovisno o tome jesu li na podlozi, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006 ; certificirani referentni materijali:

 

3822000010

– dijagnostički reagensi za virus vrste SARS-CoV, neovisno o tome jesu li pripremljeni u komplete

3822000090

– ostalo

–”

 

„– – – – zaštitne maske za lice:

 

6307 90 93

– – – – – filtarske polumaske (FFP) u skladu s normom EN 149; druge maske koje su u skladu sa sličnim standardom za maske kao zaštitne naprave za disanje za zaštitu od čestica:

 

 

– – – – – – od netkanih materijala:

 

 

– – – – – – – filtarske polumaske FFP2 i FFP3 u skladu s normom EN 149 i slične maske:

 

6307909311

– – – – – – – – filtarske polumaske FFP2 i FFP3 u skladu s normom EN 149

p/st

6307909319

– – – – – – – – ostalo

p/st

6307909320

– – – – – – – ostalo

p/st

6307909390

– – – – – – ostalo

p/st

6307 90 95

– – – – – ostalo

 

 

– – – – – – od netkanih materijala:

 

 

– – – – – – – kirurške maske u skladu s normom EN 14683; druge maske koje su u skladu sa sličnim standardom za kirurške maske:

 

6307909511

– – – – – – – – kirurške maske u skladu s normom EN 14683

p/st

6307909519

– – – – – – – – ostalo

p/st

6307909520

– – – – – – – ostalo

p/st

 

– – – – – – ostalo

 

6307909591

– – – – – – – ručno rađene

p/st

6307909595

– – – – – – – ostalo

p/st”


(*1)  Statističke oznake TARIC: Vidjeti Prilog 10.”;

(*2)  Doza (u slučaju spremnika za više doza: doza za odrasle)”

(*3)  Statističke oznake TARIC: Vidjeti Prilog 10.”;

(*4)  Statističke oznake TARIC: Vidjeti Prilog 10.”;