16.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 425/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2097

оd 15. prosinca 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 4

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali na dan 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je 25. lipnja 2020. dokument „Produljenje privremenog izuzeća od primjene MSFI-ja 9 (izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 4 Ugovori o osiguranju”).

(3)

Izmjenama MSFI-ja 4 nastoje se ublažiti privremene računovodstvene posljedice različitih datuma stupanja na snagu MSFI-ja 9 Financijski instrumenti i predstojećeg MSFI-ja 17 Ugovori o osiguranju. Konkretno, izmjenama MSFI-ja 4 datum isteka privremenog izuzeća od primjene MSFI-ja 9 produljuje se do 2023. kako bi se datum stupanja na snagu MSFI-ja 9 uskladio s datumom stupanja na snagu novog MSFI-ja 17.

(4)

U Uredbi Komisije (EU) 2017/1988 (3) utvrđeno je da subjekti koji se pretežno bave djelatnostima osiguranja, uključujući osiguravateljski sektor financijskih konglomerata koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), imaju mogućnost odgode primjene MSFI-ja 9 do 1. siječnja 2021.

(5)

Tim bi subjektima trebalo dopustiti da primjenu MSFI-ja 9 predviđenu za 1. siječnja 2021. odgode do 1. siječnja 2023.

(6)

Nakon savjetovanja s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje Komisija je zaključila da izmjene MSFI-ja 4 ispunjavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulatornog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSF) 4 Ugovori o osiguranju mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Trgovačka društva i konglomerati kako su definirani u članku 2. Uredbe (EU) 2017/1988 primjenjuju izmjene iz članka 1. ove Uredbe od 1. siječnja 2021. za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1988 оd 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 4 (SL L 291, 9.11.2017., str. 72.).

(4)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.)


PRILOG

Produljenje privremenog izuzeća od primjene MSFI-ja 9

Izmjene MSFI-ja 4

Izmjene MSFI-ja 4 Ugovori o osiguranju

Mijenjaju se točke 20.A, 20.J i 20.O.

Privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9

20.A

MSFI 9 odnosi se na računovodstvo financijskih instrumenata i vrijedi za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma. Međutim, za osiguravatelja koji zadovoljava kriterije iz točke 20.B tim je MSFI-jem predviđeno privremeno izuzeće kojim mu se dopušta, ali se od njega to ne zahtijeva, da umjesto MSFI-ja 9 primjenjuje MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje za godišnja razdoblja koja počinju prije 1. siječnja 2023. Osiguravatelj koji primjenjuje privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9 dužan je:

(a)

...

...

20.J

Ako subjekt na temelju ponovne procjene (vidjeti točku 20.G podtočku (a)) više ne ispunjava uvjete za privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9, tada subjekt može primjenjivati privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9 samo do kraja godišnjeg razdoblja koje je počelo neposredno nakon te ponovne procjene. Neovisno o tome, subjekt mora primijeniti MSFI 9 na godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2023. ili nakon tog datuma. Na primjer, ako subjekt primjenom točke 20.G podtočke (a) utvrdi da 31. prosinca 2018. (kraj njegova godišnjeg razdoblja) više ne ispunjava uvjete za privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9, subjektu je tada dopušteno da privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9 primjenjuje samo do 31. prosinca 2019.

...

Privremeno izuzeće od posebnih zahtjeva iz MRS-a 28

20.O

U skladu s točkama 35. i 36. MRS-a 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima subjekt je pri primjeni metode udjela dužan primjenjivati jedinstvene računovodstvene politike. Neovisno o tome, za godišnja razdoblja koja počinju prije 1. siječnja 2023. subjekt može, ali nije dužan, zadržati relevantne računovodstvene politike koje primjenjuje pridruženi subjekt ili zajednički pothvat, kako slijedi:

(a)

...

...