11.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 416/48


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2038

оd 10. prosinca 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu obrazaca za obveze jamca i uključivanja troškova zračnog prijevoza u carinsku vrijednost zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (1), a posebno njegov članak 126. i članak 127. stavak 1. te članak 5. stavak 3. i članak 13. stavak 1. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (2), a posebno njezin članak 8. stavak 1. točku (b), članak 76. točku (a) i članak 100. stavak 1. točku (b),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji.

(2)

Dana 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju. U skladu s člancima 126. i 127. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”), pravo Unije primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja koje istječe 31. prosinca 2020. („prijelazno razdoblje”).

(3)

U skladu s člankom 185. Sporazuma o povlačenju i člankom 5. stavkom 3. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, carinsko zakonodavstvo kako je definirano u članku 5. točki 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj u vezi sa Sjevernom Irskom (isključujući teritorijalne vode Ujedinjene Kraljevine) nakon isteka prijelaznog razdoblja.

(4)

Nakon završetka prijelaznog razdoblja Uredba (EU) br. 952/2013 prestaje se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, osim na području Sjeverne Irske, te se na robu unesenu iz Ujedinjene Kraljevine na carinsko područje Unije trebaju primjenjivati carine. U skladu s člankom 71. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 952/2013 troškovi prijevoza do mjesta na kojem je roba unesena u carinsko područje Unije trebaju se uključiti u carinsku vrijednost uvezene robe. Postotci ukupnih troškova zračnog prijevoza koji se uključuju u carinsku vrijednost robe utvrđeni su u Prilogu 23-01 Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (3). Nakon završetka prijelaznog razdoblja Ujedinjenu Kraljevinu trebalo bi dodati na odgovarajući popis trećih zemalja u tom prilogu.

(5)

Obrasci za obveze jamca utvrđeni su u prilozima 32-01, 32-02 i 32-03 te u poglavljima VI. i VII. Priloga 72-04 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447. Na tim se obrascima navode države članice i ostale ugovorne stranke Konvencije o zajedničkom provoznom postupku (4), kako je izmijenjena Odlukom br. 1/2019 Zajedničkog odbora EU-a i ZZP-a o zajedničkom provozu (5) („Konvencija”). Kad se Uredba (EU) br. 952/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, osim na području Sjeverne Irske, Ujedinjenu Kraljevinu više ne bi trebalo navoditi među državama članicama na tim obrascima. Međutim, Ujedinjena Kraljevina pozvana je da pristupi Konvenciji te je položila ispravu o pristupanju kako bi Konvenciji pristupila kao zasebna ugovorna stranka od kraja prijelaznog razdoblja. Kad Ujedinjena Kraljevina pristupi Konvenciji, trebalo bi je na obrascima za obveze jamca navesti među ostalim ugovornim strankama Konvencije. Osim toga, kao posljedica primjene Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, za postupke provoza Unije Sjevernu Irsku trebalo bi navesti tako da se naznači da svako jamstvo koje je valjano u državama članicama mora vrijediti i u Sjevernoj Irskoj.

(6)

Uzimajući u obzir neposredni završetak prijelaznog razdoblja, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu. S obzirom na to da prijelazno razdoblje završava 31. prosinca 2020., odredbe ove Uredbe koje se odnose na uključivanje troškova zračnog prijevoza iz Ujedinjene Kraljevine, osim iz Sjeverne Irske, u carinsku vrijednost i na brisanje upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu iz dijela obrazaca za obveze jamca namijenjenih državama članicama trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2021. Odredbe koje se odnose na uključivanje upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu na popis ostalih ugovornih stranaka Konvencije u obrascima za obveze jamca trebale bi se primjenjivati od datuma pristupanja Ujedinjene Kraljevine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

1.

u Prilogu 23-01 u zadnjem retku prvog stupca tablice („Zona Q”) dodaje se sljedeći tekst:

„Ujedinjena Kraljevina, osim Sjeverne Irske”;

2.

u Prilogu 32-01, dijelu I. (Izjava jamca), točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon teksta „Kraljevina Švedska” briše se sljedeći tekst:

„i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(b)

nakon teksta „Republike Turske(56)” umeće se sljedeći tekst:

„Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (*)

(*)  U skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sjeverna Irska smatra se dijelom Europske unije za potrebe ovog jamstva. Stoga jamac s poslovnim nastanom na carinskom području Europske unije navodi adresu za dostavu pismena ili imenuje zastupnika u Sjevernoj Irskoj ako se u njoj može koristiti jamstvo. Međutim, ako jamstvo u kontekstu zajedničkog provoza postane valjano u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini, jedinstvena adresa za dostavu pismena ili imenovani zastupnik u Ujedinjenoj Kraljevini može obuhvaćati sve dijelove Ujedinjene Kraljevine, uključujući Sjevernu Irsku.”;"

3.

u Prilogu 32-02, dijelu I. (Izjava jamca), točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon teksta „Kraljevina Švedska” briše se sljedeći tekst:

„i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(b)

nakon teksta „Republike Turske” umeće se sljedeći tekst:

„Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (**)

(**)  U skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sjeverna Irska smatra se dijelom Europske unije za potrebe ovog jamstva. Stoga jamac s poslovnim nastanom na carinskom području Europske unije navodi adresu za dostavu pismena ili imenuje zastupnika u Sjevernoj Irskoj ako se u njoj može koristiti jamstvo. Međutim, ako jamstvo u kontekstu zajedničkog provoza postane valjano u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini, jedinstvena adresa za dostavu pismena ili imenovani zastupnik u Ujedinjenoj Kraljevini može obuhvaćati sve dijelove Ujedinjene Kraljevine, uključujući Sjevernu Irsku.”;"

4.

u Prilogu 32-03, dijelu I. (Izjava jamca), točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon teksta „Kraljevina Švedska” briše se sljedeći tekst:

„i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(b)

nakon teksta „Republike Turske(71)” umeće se sljedeći tekst:

„Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (***)

(***)  U skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sjeverna Irska smatra se dijelom Europske unije za potrebe ovog jamstva. Stoga jamac s poslovnim nastanom na carinskom području Europske unije navodi adresu za dostavu pismena ili imenuje zastupnika u Sjevernoj Irskoj ako se u njoj može koristiti jamstvo. Međutim, ako jamstvo u kontekstu zajedničkog provoza postane valjano u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini, jedinstvena adresa za dostavu pismena ili imenovani zastupnik u Ujedinjenoj Kraljevini može obuhvaćati sve dijelove Ujedinjene Kraljevine, uključujući Sjevernu Irsku.”;"

5.

u Prilogu 72-04 dio II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u poglavlju VI., u retku 7. tablice, nakon teksta „Turska –” umeće se sljedeći tekst:

„Ujedinjena Kraljevina (*) –;

(*)  U skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sjevernu Irsku trebalo bi smatrati dijelom Europske unije za potrebe ovog jamstva.”;"

(b)

u poglavlju VII., u retku 6. tablice, nakon teksta „Turska –” umeće se sljedeći tekst:

„Ujedinjena Kraljevina (*) –;

(*)  U skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sjevernu Irsku trebalo bi smatrati dijelom Europske unije za potrebe ovog jamstva.”;"

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Međutim, članak 1. stavak 2. točka (b), članak 1. stavak 3. točka (b), članak 1. stavak 4. točka (b) i članak 1. stavak 5. primjenjuju se od datuma pristupanja Ujedinjene Kraljevine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 29, 31.1.2020., str. 7.

(2)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(3)  SL L 343, 29.12.2015., str. 558.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 226, 13.8.1987., str. 2.).

(5)  Odluka br. 1/2019 Zajedničkog odbora EU-a i ZZP-a o zajedničkom provozu od 4. prosinca 2019. o izmjeni Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku (SL L 103, 3.4.2020., str. 47.).