7.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 410/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/1998

od 7. prosinca 2020.

o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2020/1999 od 7. prosinca 2020. o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 7. prosinca 2020. donijelo Odluku (ZVSP) 2020/1999 kojom se uspostavlja okvir za ciljane mjere ograničavanja radi suočavanja s teškim kršenjima i povredama ljudskih prava u cijelom svijetu. Tom odlukom predviđa se zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih resursa te zabrana stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih resursa fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji su odgovorni za teška kršenja ili povrede ljudskih prava, pružaju potporu takvim kršenjima ili takvim povredama ili u njima na neki drugi način sudjeluju kao i onima koji su povezani s navedenim fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima. Fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja navedeni su u Prilogu Odluci (ZVSP) 2020/1999. Tom odlukom naglašava se važnost međunarodnog prava o ljudskim pravima i interakcije između međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava pri razmatranju primjene ciljanih mjera ograničavanja.

(2)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a osobito pravo na djelotvoran pravni lijek, pravo na obranu i pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati u skladu s tim pravima.

(3)

Ovlast za uspostavu i izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebalo bi izvršavati Vijeće kako bi se osigurala usklađenost s procesom izrade, izmjene i preispitivanja Priloga Odluci (ZVSP) 2020/1999.

(4)

Za provedbu ove Uredbe i radi osiguravanja najveće moguće pravne sigurnosti u Uniji trebalo bi objaviti imena i druge relevantne podatke o fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima čija se financijska sredstva i gospodarski resursi trebaju zamrznuti u skladu s ovom Uredbom. Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti u skladu s uredbama (EU) 2016/679 (2) i (EU) 2018/1725 (3) Europskog parlamenta i Vijeća.

(5)

Države članice i Komisija trebale bi se međusobno obavješćivati o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe i o drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom.

(6)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe, koji se temelji na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom, a posebice:

i.

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom,

ii.

zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku,

iii.

zahtjev za naknadu štete u vezi s ugovorom ili transakcijom,

iv.

protuzahtjev,

v.

zahtjev za priznavanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekvature, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;

(b)

„ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg primjenjivog prava, neovisno o tome obuhvaća li jedan ili više ugovora odnosno sličnih obveza, sklopljenih odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; za tu potrebu „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebice financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredit, neovisno o tome je li pravno neovisan ili nije, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c)

„nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;

(d)

„gospodarski resursi” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne čini financijska sredstva, ali se može upotrijebiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(e)

„zamrzavanje gospodarskih resursa” znači sprječavanje upotrebe gospodarskih resursa za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku;

(f)

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprječavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene, upotrebe financijskih sredstava, pristupa ili raspolaganja financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, svojstva, odredišta ili neke druge promjene kojom bi se omogućila upotreba financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g)

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

i.

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, platne naloge i druga sredstva plaćanja,

ii.

depozite u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugove i dužničke obveze,

iii.

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama,

iv.

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je proizašla iz imovine,

v.

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze,

vi.

akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore,

vii.

dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim resursima;

(h)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor o Europskoj uniji (UEU), u skladu s uvjetima utvrđenima u UEU-u, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1.   Ova Uredba primjenjuje se na:

(a)

genocid;

(b)

zločine protiv čovječnosti;

(c)

sljedeća teška kršenja ili povrede ljudskih prava:

i.

mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje,

ii.

ropstvo,

iii.

izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva,

iv.

prisilni nestanak osoba,

v.

proizvoljna uhićenja ili zadržavanja;

(d)

druga kršenja ili povrede ljudskih prava ako su ta kršenja ili te povrede rašireni, sustavni ili na drugi način izazivaju ozbiljnu zabrinutost s obzirom na ciljeve zajedničke vanjske i sigurnosne politike utvrđenih u članku 21. UEU-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

i.

trgovanje ljudima kao i povrede ljudskih prava koje su počinili krijumčari migranata, kako su navedene u ovom članku,

ii.

seksualno i rodno uvjetovano nasilje,

iii.

kršenja ili povrede slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja,

iv.

kršenja ili povrede slobode mišljenja i izražavanja,

v.

kršenja ili povrede slobode vjeroispovijedi ili uvjerenja.

2.   Za potrebu primjene stavka 1. trebalo bi uzeti u obzir međunarodno običajno pravo i široko prihvaćene instrumente međunarodnog prava, kao što su:

(a)

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

(b)

Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima;

(c)

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida;

(d)

Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;

(e)

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije;

(f)

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena;

(g)

Konvencija o pravima djeteta;

(h)

Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka;

(i)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom;

(j)

Protokol za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta;

(k)

Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda;

(l)

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

3.   Za potrebe primjene ove Uredbe ove Uredbe fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela mogu uključivati:

(a)

državne aktere;

(b)

druge aktere koji imaju stvarnu kontrolu ili ovlast nad nekim područjem;

(c)

druge nedržavne aktere podložno članku 1. stavku 4. Odluke (ZVSP) 2020/1999.

Članak 3.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i svi gospodarski resursi u posjedu, u vlasništvu, na raspolaganju ili pod kontrolom fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I.

2.   Ni financijska sredstva ni gospodarski resursi ne smiju se izravno ni neizravno staviti na raspolaganje fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu I. niti u njihovu korist.

3.   Prilog I. uključuje, kako je utvrdilo Vijeće u skladu s člankom 3. Odluke (ZVSP) 2020/1999:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji su odgovorni za radnje utvrđene u članku 2. stavku 1.;

(b)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu radnjama utvrđenima u članku 2. stavku 1. ili na drugi način sudjeluju u takvim radnjama, među ostalim planiranjem, usmjeravanjem, naručivanjem, pomaganjem, pripremom, olakšavanjem ili poticanjem takvih radnji;

(c)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela povezane s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u točkama (a) i (b).

Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 3., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da su ta financijska sredstva ili ti gospodarski resursi:

(a)

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstva ili gospodarskih resursa ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije dodjele odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti specifično odobrenje; ili

(e)

namijenjeni za uplatu na račun ili za isplatu s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od dodjele odobrenja.

Članak 5.

1.   Odstupajući od članka 3., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa pod uvjetima koje smatraju prikladnima, nakon što su utvrdila da je pružanje tih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa potrebno u humanitarne svrhe, kao što su isporuka ili olakšavanje isporuke pomoći koja uključuje lijekove, hranu ili prijevoz humanitarnih radnika i s tim povezane pomoći ili za evakuacije.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1. u roku od četiri tjedna od dodjele odobrenja.

Članak 6.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 3. uvršteni na popis iz Priloga I. ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja koja su osigurana takvom odlukom ili priznata kao valjana u takvoj odluci, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I.; i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od dodjele odobrenja.

Članak 7.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. i pod uvjetom da za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz Priloga I. dospijeva plaćanje na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili, odnosno obveze koja je nastala prije datuma na koji su dotična fizička ili pravna osoba, dotični subjekt ili dotično tijelo uvršteni u Prilog I., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

financijska sredstva ili gospodarske resurse za plaćanje će upotrijebiti fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu I.; i

(b)

plaćanjem se ne krši članak 3. stavak 2.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od dodjele odobrenja.

Članak 8.

1.   Člankom 3. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune primaju sredstva koja u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su uvršteni na popis doznačuju treće strane, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzne. Financijska ili kreditna institucija bez odgode obavješćuje relevantno nadležno tijelo o svakoj takvoj transakciji.

2.   Članak 3. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

(a)

kamata ili drugih prihoda po tim računima;

(b)

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma uvrštavanja fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz članka 3. na popis iz Priloga I.; ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u državi članici ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u članku 3. stavku 1.

Članak 9.

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a)

nadležnim tijelima država članica u kojima borave ili imaju sjedište odmah priopćuju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 3. stavkom 1. te prosljeđuju takve informacije Komisiji, izravno ili preko država članica; i

(b)

surađuju s nadležnim tijelom pri svakoj provjeri informacija iz točke (a).

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.   Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 10.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 3.

Članak 11.

1.   Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih resursa ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih resursa, koje je provedeno u dobroj vjeri da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi ni njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da je zamrzavanje ili zadržavanje financijskih sredstva i gospodarskih resursa posljedica nemara.

2.   Djelovanjima fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdani razlog sumnjati da bi svojim djelovanjima kršili mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 12.

1.   Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene na temelju ove Uredbe, uključujući zahtjeve za odštetu ili sve ostale zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu I.;

(b)

bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili za njihov račun.

2.   U postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 13.

1.   Komisija i države članice međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima u okviru ove Uredbe i dijele sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije o:

(a)

financijskim sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 3. i odobrenjima dodijeljenima u skladu s člancima 4., 5., 6. i 7.;

(b)

kršenjima i poteškoćama u izvršavanju te o presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah se međusobno obavješćuju te obavješćuju Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 14.

1.   Ako Vijeće odluči na fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo primijeniti mjere iz članka 3., na odgovarajući način mijenja Prilog I.

2.   Vijeće odluku iz stavka 1., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, dotičnom subjektu ili dotičnom tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te toj fizičkoj ili pravnoj osobi, tom subjektu ili tom tijelu pruža mogućnost očitovanja.

3.   Ako se podnesu očitovanja ili predlože važni novi dokazi, Vijeće preispituje odluke iz stavka 1. i o tome na odgovarajući način obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, dotični subjekt ili dotično tijelo.

4.   Popis iz Priloga I. preispituje se u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.

5.   Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 15.

1.   U Prilogu I. navode se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela.

2.   Prilog I. sadržava podatke potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, ako su takvi podaci dostupni. Kada je riječ o fizičkim osobama, takvi podaci mogu uključivati: imena i pseudonime, datum i mjesto rođenja, nacionalnost, broj putovnice i broj osobne iskaznice, rod, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima ili tijelima, takvi podaci mogu uključivati: nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto poslovanja.

Članak 16.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. i o svim naknadnim izmjenama.

Članak 17.

1.   Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) obrađuju osobne podatke kako bi obavili svoje zadaće na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a)

u pogledu Vijeća, izradu izmjena Priloga I. i provedbu izmjena Priloga I.;

(b)

u pogledu Visokog predstavnika, izradu izmjena Priloga I.;

(c)

u pogledu Komisije:

i.

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronički, konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim sankcijama Unije i u interaktivnu kartu sankcija, koji su oboje dostupni javnosti,

ii.

obradu informacija o učinku mjera predviđenih u ovoj Uredbi, primjerice podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2.   Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik mogu, kada je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke u vezi s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, osuđujućim presudama u kaznenim stvarima protiv tih osoba ili sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu Priloga I.

3.   Za potrebe ove Uredbe Vijeće, služba Komisije navedena u Prilogu II. ovoj Uredbi i Visoki predstavnik određuju se „voditeljem obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

Članak 18.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica iz Priloga II.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, među ostalim o podacima za kontakt tih nadležnih tijela, te o svim naknadnim izmjenama.

3.   Ako je ovom Uredbom utvrđena obveza da se Komisiju obavješćuje, informira ili da se s njom na drugi način komunicira, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 19.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c)

na sve fizičke osobe na području Unije ili izvan njega koje su državljani države članice;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području Unije ili izvan njega koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. prosinca 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Vidjeti stranicu 13 ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG I.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članaka 3.

A.

Fizičke osobe

B.

Pravne osobe, subjekti i tijela


PRILOG II.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu