22.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 352/1


UREDBA (EU) 2020/1530 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. listopada 2020.

o izmjeni Direktive (EU) 2016/798 u pogledu primjene pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na izravnu vezu ispod Engleskog kanala

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća (3) propisuje se da svaka država članica treba osnovati nacionalno tijelo nadležno za sigurnost kojemu treba povjeriti zadaće određene u vezi sa sigurnosti željeznica. U skladu s tom direktivom nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može biti tijelo koje je jednostrano osnovala dotična država članica ili tijelo kojemu je te zadaće povjerilo više država članica kako bi se osigurao jedinstven sustav sigurnosti.

(2)

Ugovorom između Francuske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izgradnji i upravljanju od strane privatnih koncesionara izravnom vezom ispod Engleskog kanala, potpisanim u Canterburyju 12. veljače 1986. („Ugovor iz Canterburyja”), osnovana je Međuvladina komisija nadležna za sva pitanja u vezi s izgradnjom i upravljanjem izravnom vezom ispod Engleskog kanala („Međuvladina komisija”).

(3)

Do kraja prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (4) („prijelazno razdoblje”) Međuvladina komisija je nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u smislu Direktive (EU) 2016/798, odgovorno za izravnu vezu ispod Engleskog kanala.

(4)

Po isteku prijelaznog razdoblja Međuvladina komisija postat će tijelo koje međunarodnim sporazumom osnivaju država članica, odnosno Francuska, i treća zemlja, odnosno Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”). Osim ako je drukčije predviđeno međunarodnim sporazumom kojim se obvezuje Ujedinjena Kraljevina, ona više neće biti nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u skladu s pravom Unije, a pravo Unije više se neće primjenjivati na dio izravne veze ispod Engleskog kanala u nadležnosti Ujedinjene Kraljevine.

(5)

Kako bi se osiguralo sigurno i učinkovito upravljanje izravnom vezom ispod Engleskog kanala, primjereno je zadržati Međuvladinu komisiju kao jedinstveno tijelo nadležno za sigurnost koje je odgovorno za cijelu infrastrukturu.

(6)

U tu svrhu Odlukom (EU) 2020/1531 Europskog parlamenta i Vijeća (5) Francuska se ovlašćuje da pod određenim uvjetima u pregovorima dogovori, potpiše i sklopi međunarodni sporazum kojim se dopunjuje Ugovor iz Canterburyja na temelju kojeg se Međuvladina komisija osnovana Ugovorom iz Canterburyja zadržava kao jedinstveno tijelo nadležno za sigurnost koje je odgovorno za primjenu prava Unije u pogledu izravne veze ispod Engleskog kanala.

(7)

U tu svrhu trebalo bi utvrditi posebna pravila o posebnim tijelima nadležnim za sigurnost te o zadaćama dotične države članice u vezi s poduzimanjem svih potrebnih mjera i osiguravanjem da posebno tijelo nadležno za sigurnost ili, ako to nije moguće, njezino nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u svakom trenutku primjenjuje pravo Unije.

(8)

U okviru rješavanja sporova između dotične države članice i treće zemlje u području sigurnosti željeznica mogla bi se pojaviti pitanja tumačenja prava Unije. Shodno tome, Sudu Europske unije trebalo bi dati nadležnost za odlučivanje o takvim prethodim pitanjima.

(9)

Direktivu (EU) 2016/798 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno osiguravanje sigurnog i učinkovitog upravljanje izravnom vezom ispod Engleskog kanala nakon isteka prijelaznog razdoblja, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinka predloženog djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(11)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Direktive (EU) 2016/798

Direktiva (EU) 2016/798 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

„nacionalno tijelo nadležno za sigurnost” znači:

(a)

nacionalno tijelo kojemu su povjerene zadaće u vezi sa sigurnosti željeznice u skladu s ovom Direktivom;

(b)

bilo koje tijelo kojemu je više država članica povjerilo zadaće iz podtočke (a) kako bi se osigurao jedinstven sustav sigurnosti;

(c)

bilo koje tijelo kojemu su država članica i treća zemlja povjerile zadaće iz podtočke (a) kako bi se osigurao jedinstven sustav sigurnosti, pod uvjetom da je Unija u tu svrhu sklopila sporazum s dotičnom trećom zemljom ili da je ta država članica sklopila takav sporazum u skladu s ovlaštenjem koje je u tu svrhu odobrila Unija;”;

2.

u članku 16. dodaju se sljedeći stavci:

„4.

Ako se jedan dio inženjerske građevne konstrukcije djelomično nalazi u trećoj zemlji, a djelomično u državi članici, ta država članica može, osim nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost koje je inače nadležno za njezino državno područje, u skladu s člankom 3. točkom 7. podtočkom (c) te s pomoću međunarodnog sporazuma koji je Unija sklopila ili čije je sklapanje Unija odobrila, odrediti tijelo nadležno za sigurnost upravo te inženjerske građevne konstrukcije i svih drugih elemenata željezničke infrastrukture koji su s njom povezani („posebno tijelo nadležno za sigurnost”). U skladu s tim međunarodnim sporazumom nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može privremeno preuzeti nadležnost za dio inženjerske građevne konstrukcije koja se nalazi na državnom području te države članice.

U kontekstu bilo kojeg od međunarodnih sporazuma iz prvog podstavka, dotična država članica poduzima sve mjere koje su joj na raspolaganju na temelju tog međunarodnog sporazuma kako bi osigurala da posebno tijelo nadležno za sigurnost poštuje pravo Unije. U tu svrhu i prema potrebi radi sigurnosti željeznice, dotična se država članica bez odgode koristi pravom dodijeljenim tim međunarodnim sporazumom, pri čemu nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ima pravo preuzeti isključivu nadležnost nad dijelom inženjerske građevne konstrukcije koja se nalazi u toj državi članici.

5.

Ako se u sporu upućenom na arbitražu u skladu s međunarodnim sporazumom pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje prava Unije, Sud Europske unije („Sud”) nadležan je za odlučivanje o tom prethodnom pitanju na zahtjev arbitražnog suda uspostavljenog radi rješavanja sporova na temelju tog međunarodnog sporazuma.

Odredbe prava Unije kojima se uređuju postupci pred Sudom u skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjeve za odlučivanje Suda o prethodnim pitanjima upućene na temelju prvog podstavka.

Ako arbitražni sud ne postupi u skladu s bilo kojom odlukom Suda donesenom u skladu s prvim podstavkom, dotična se država članica bez odgode koristi pravom dodijeljenim međunarodnim sporazumom, pri čemu nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ima pravo preuzeti isključivu nadležnost nad dijelom inženjerske građevne konstrukcije koji se nalazi u toj državi članici.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Mišljenje od 16. rujna 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 8. listopada 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. listopada 2020.

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.).

(4)  SL L 29, 31.1.2020., str. 7.

(5)  Odluka (EU) 2020/1531 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2020. o ovlašćivanju Francuske da u pregovorima dogovori, potpiše i sklopi međunarodni sporazum o dopuni Ugovora između Francuske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izgradnji i upravljanju od strane privatnih koncesionara izravnom vezom ispod Engleskog kanala (vidjeti stranicu 4. ovog Službenog lista).