13.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 335/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/1463

od 12. listopada 2020.

o provedbi Uredbe (EU) 2018/1542 o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2018/1542 od 15. listopada 2018. o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja (1), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2018. donijelo Uredbu (EU) 2018/1542.

(2)

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2018/1542 Vijeće je preispitalo popis uvrštenih osoba i subjekata iz Priloga I. toj uredbi. Trebalo bi ažurirati jedan unos na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2., kako je naveden u Prilogu I. toj uredbi.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) 2018/1542 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) 2018/1542 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 259, 16.10.2018., str. 12.


PRILOG

Unos br. 5 na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2. pod podnaslovom „A. Fizičke osobe”, kako je naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/1542, zamjenjuje se sljedećim unosom:

Ime

Podaci o identitetu

Razlozi za uvrštavanje

Datum uvrštavanja na popis

„5. Said SAID

također poznat kao: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Funkcija: doktor, član Instituta 3000 (također poznat kao Institut 6000) SSRC-a;

Spol: muški;

Datum rođenja: 11. prosinca 1955.

Said Said važna je osoba u Institutu 3000, također poznatom kao Institut 6000, koji je odjel Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) nadležan za razvoj i proizvodnju sirijskog kemijskog oružja.

21.1.2019.”.