17.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1296

оd 16. rujna 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 88/97 o odobrenju izuzeća uvoza određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine od proširenja, utvrđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 71/97, antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („osnovna uredba”), a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/97 od 10. siječnja 1997. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EEZ) br. 2474/93 o biciklima podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine i naplaćivanju proširene pristojbe na takav uvoz registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 703/96 (2), a posebno njezin članak 2.,

budući da:

(1)

Trenutačno se na uvoz u Uniju osnovnih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK”) primjenjuje antidampinška pristojba („proširena pristojba”) koja proizlazi iz proširenja Uredbom (EZ) br. 71/97.

(2)

U skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 71/97 trebalo bi uspostaviti sustav izuzeća kako bi se odobrilo izuzeće uvoza osnovnih dijelova za bicikle kojim se ne izbjegava antidampinška pristojba. To izuzeće utvrđeno je u članku 13. stavku 4. („sustav izuzeća”) osnovne uredbe. Sustavom izuzeća izuzimaju se sastavljači koji ne izbjegavaju antidampinšku mjeru povezanu s biciklima kako bi uvozili kineske dijelove za bicikle bez antidampinške pristojbe.

(3)

Pravni okvir za provedbu sustava izuzeća predviđen je Uredbom Komisije (EZ) br. 88/97 (3) („uredba o izuzeću”). Uredba o izuzeću izmijenjena je Uredbom Komisije (EU) br. 512/2013 (4) kako bi se, među ostalim, uvele odredbe o „kontroli krajnjeg korištenja” usmjerene na sastavljanje električnih bicikala.

(4)

Nakon preispitivanja proširenja antidampinške pristojbe uvedene za uvoz bicikala podrijetlom iz NRK-a na uvoz određenih dijelova za bicikle iz NRK-a u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2019/1379 (5) odlučila produljiti mjere protiv izbjegavanja mjera za dodatnih pet godina.

(5)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 44. Uredbe (EZ) br. 71/97, Komisija neprestano preispituje sustav izuzeća kako bi ga se prema potrebi moglo prilagoditi i tako uzeti u obzir iskustvo stečeno na temelju njegove primjene.

(6)

U okviru sustava izuzeća, kako je utvrđen u članku 14. uredbe o izuzeću, uvezeni dijelovi za bicikle mogli bi se upotrebljavati za sastavljanje električnih bicikala na temelju odobrenja za „kontrolu krajnjeg korištenja”. Međutim, taj se članak primjenjuje samo na sastavljače bicikala koji nisu izuzeti. Trebao bi postojati i postupak koji izuzetim sastavljačima bicikala u Uniji omogućuje uvoz osnovnih dijelova za bicikle za sastavljanje električnih bicikala.

(7)

Komisija u tom pogledu napominje da je tržište bicikala u Uniji vrlo dinamično, a izuzeti sastavljači bicikala proizvode i električne bicikle i bicikle bez motora.

(8)

Dijelovi za sastavljanje električnih bicikala ne podliježu proširenoj antidampinškoj pristojbi. Zbog toga djelatnost sastavljanja električnih bicikala ostaje izvan područja primjene Uredbe (EZ) br. 71/97. Uvodna izjava 11. Uredbe (EU) br. 512/2013 potvrđuje da upotreba osnovnih dijelova za bicikle za sastavljanje električnih bicikala nije trebala podlijegati proširenoj antidampinškoj pristojbi na bicikle. Doista, „postojeći program nije jasan u odnosu na uvoz dijelova za bicikle koji se koriste za sklapanje bicikala opremljenih dodatnim motorom, sa ili bez pomoćnih prikolica, ponekad zvanim električni bicikli ili električni bicikl s pedalama (pedalec). Kompletni električni bicikli i stoga dijelovi za sastavljanje električnih bicikala ne podliježu ni antidampinškoj pristojbi niti produljenoj antidampinškoj pristojbi, to jest postupci sklapanja električnih bicikala ostaju izvan područja primjene Uredbe (EZ) br. 71/97. Stoga, smatra se prikladnim produljiti postojeće odredbe prema članku 14. za ‚kontrolu krajnjeg korištenja’ dijelova namijenjenih za sklapanje električnih bicikala. Odredbe o ‚kontroli krajnjeg korištenja’ omogućuju nacionalnim carinskim tijelima praćenje konačne upotrebe uvezenih dijelova, to jest korištenje za sastavljanje klasičnih ili električnih bicikala.”.

(9)

Nakon što je preispitala iskustvo stečeno u primjeni sustava izuzeća, Komisija smatra da je potrebno izmijeniti određene aspekte kako bi se olakšalo funkcioniranje sustava izuzeća za izuzete sastavljače bicikala.

(10)

U sustavu izuzeća trebalo bi utvrditi relevantne odredbe u pogledu sastavljača vozila koja nisu bicikli, neovisno o tome jesu li električna, na primjer određenih romobila (6), u čijoj se proizvodnji također mogu upotrebljavati dijelovi za bicikle kao što su kotači, vilice i kormila. Na određene romobile ne primjenjuje se ni antidampinška pristojba ni proširena antidampinška pristojba pa je djelatnost sklapanja romobila i dalje izvan područja primjene uredbe o proširenju. Stoga se smatra primjerenim proširiti postojeće odredbe u skladu s člankom 14. uredbe o izuzeću na „kontrolu krajnjeg korištenja” dijelova namijenjenih za sastavljanje drugih proizvoda uz upotrebu dijelova za bicikle. Odredbama o „kontroli krajnjeg korištenja” nacionalnim carinskim tijelima omogućuje se da prate konačnu upotrebu uvezenih dijelova, tj. upotrebu za sastavljanje bicikala, neovisno o tome jesu li električni, ili vozila koja nisu bicikli, neovisno o tome jesu li električna.

(11)

Sustavom izuzeća trebalo bi utvrditi i relevantne odredbe u pogledu sastavljača dijelova za bicikle kao što su sustavi kočenja, pri čemu se dijelovi za bicikle kao što su poluge za kočnice mogu koristiti i u proizvodnji sustava kočenja. Smatra se potrebnim da se na sastavljače dijelova za bicikle primjenjuju ista pravila kao na sastavljače cijelih bicikala, a posebno na obveze izuzetih stranaka iz članka 8. uredbe o izuzeću.

(12)

U tom kontekstu i zbog pravne sigurnosti smatra se primjerenim proširiti područje primjene izuzeća na uvoz osnovnih dijelova za bicikle koji se koriste u sastavljanju vozila koja nisu bicikli opremljenih pomoćnim motorom. U tu se svrhu članak 1., članak 4. stavak 1. točka (a), članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 14. točka (d) uredbe o izuzeću izmjenjuju na odgovarajući način.

(13)

Osim toga, izuzeti proizvođači bicikala mogu svojim kupcima isporučivati osnovne dijelove za bicikle za potrebe poslijeprodajnih usluga i jamstvenih zahtjeva, a da se na njih ne primjenjuje pristojba za sprečavanje izbjegavanja mjera. U tom pogledu Komisija smatra da bi se izuzeti osnovni dijelovi za bicikle mogli upotrebljavati za poslijeprodajne usluge i pružanje jamstva. Gornja granica kako je definirana u članku 14. točki (c) uredbe o izuzeću ne primjenjuje se na takve dijelove koje isporučuju izuzete stranke. Međutim, naglašava se da količine isporučene u tu svrhu moraju biti razumne i razmjerne aktivnostima sastavljanja izuzete strane u skladu s člankom 8. uredbe o izuzeću te ne smiju ugroziti korektivne učinke pristojbe u skladu s člankom 13. stavkom 2. osnovne uredbe.

(14)

U skladu s načelom dobre uprave izmjene uredbe o izuzeću predviđene ovom Uredbom primjenjuju se što je prije moguće na sve nove i sve tekuće ispitne postupke.

(15)

Uredbu (EZ) br. 88/97 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 88/97 mijenja se kako slijedi:

(1)

Definicija „postupka sastavljanja” u članku 1. zamjenjuje se sljedećim:

„‚postupak sastavljanja’ znači postupak u kojem se osnovni dijelovi za bicikle ugrađuju radi sastavljanja ili dovršenja bicikala ili proizvodnje ili sastavljanja dijelova za bicikle.”

(2)

Članak 4. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

sadržava dokaze da podnositelj zahtjeva upotrebljava osnovne dijelove za bicikle za proizvodnju ili sastavljanje bicikala ili dijelova za bicikle u količinama iznad praga određenog u članku 14. točki (c) ili da je preuzeo neopozivu ugovornu obvezu da to čini;”

(3)

Članak 8. stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ako primi isporuke osnovnih dijelova za bicikle koji su izuzeti od proširene pristojbe u skladu s člankom 2., ti se dijelovi koriste u djelatnosti sastavljanja ili sastavljanja drugih proizvoda, uništavaju, ponovno izvoze ili preprodaju drugoj izuzetoj stranci.”

(4)

Članak 14. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

osnovni dijelovi za bicikle upotrebljavaju se u sastavljanju bicikala opremljenih pomoćnim motorom (dodatna oznaka TARIC 8835) ili vozila koja nisu bicikli, neovisno o tome jesu li opremljena pomoćnim motorom (dodatna oznaka TARIC C549).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na sve nove i sve tekuće ispitne postupke od njezina stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 16, 18.1.1997., str. 55.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 88/97 od 20. siječnja 1997. o odobrenju izuzeća uvoza određenih dijelova bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine od proširenja, utvrđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 71/97, antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 (SL L 17, 21.1.1997., str. 17.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 512/2013 od 4. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 88/97 o odobravanju izuzeća uvoza određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine od produljenja antidampinške pristojbe iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 71/97 uvedene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 (SL L 152, 5.6.2013., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1379 оd 28. kolovoza 2019. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine, kako je proširena na uvoz bicikala poslanih iz Indonezije, Malezije, Šri Lanke, Tunisa, Kambodže, Pakistana i Filipina, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja, nakon revizije zbog isteka mjere u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 (SL L 225, 29.8.2019., str. 1.).

(6)  Postoje romobili koji su obuhvaćeni definicijom bicikla. Sastavljanje takvih romobila uređeno je pravilima za sastavljače bicikala.