29.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 244/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/1108

od 20. srpnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

U Uredbi Vijeća (EU) br. 904/2010 (3) utvrđuju se pravila za razmjenu i pohranu informacija država članica kako bi se uspostavili posebni programi predviđeni glavom XII. poglavljem 6. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (4).

(2)

Uredbom Vijeća (EU) 2017/2454 (5) te se odredbe mijenjaju kako bi se proširilo područje primjene tih posebnih programa i uveo novi program. Te se izmjene trebaju primjenjivati od 1. siječnja 2021.

(3)

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 30. siječnja 2020. izbijanje bolesti COVID-19 izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Zatim je 11. ožujka 2020. izbijanje te bolesti proglasila pandemijom. Pandemija bolesti COVID-19 pogodila je sve države članice. Zbog alarmantnog povećanja broja slučajeva i nedostatka odmah dostupnih učinkovitih sredstava za borbu s pandemijom bolesti COVID-19 niz država članica proglasio je nacionalno izvanredno stanje.

(4)

Pandemija bolesti COVID-19 neočekivana je i dosad nezabilježena izvanredna situacija koja snažno pogađa sve države članice i obvezuje ih da poduzmu hitne mjere na nacionalnoj razini za prioritetno rješavanje trenutačne krize preraspodjelom sredstava namijenjenih za druga pitanja. Zbog te krize nekoliko država članica ima poteškoće s dovršavanjem razvoja informacijskih sustava nužnih za početak primjene Uredbe (EU) 2017/2454 od 1. siječnja 2021. Neke su države članice stoga zatražile odgodu datuma početka primjene utvrđenih u Uredbi (EU) 2017/2454.

(5)

Uzimajući u obzir izazove s kojima se države članice suočavaju u borbi protiv krize uzrokovane bolešću COVID-19 i činjenicu da se nove odredbe temelje na načelu da sve države članice moraju ažurirati svoje informacijske sustave, kako bi mogle primjenjivati Uredbu (EU) 2017/2454, i osigurati prikupljanje i prijenos informacija i plaćanja u okviru izmijenjenih programa, datume početka primjene te uredbe potrebno je odgoditi za šest mjeseci. Šestomjesečna odgoda primjerena je jer bi odgađanje trebalo biti što kraće kako bi se dodatni proračunski gubici država članica sveli na najmanju moguću mjeru.

(6)

S obzirom na znatan utjecaj gospodarskih poremećaja i moguće dodatne poteškoće izazvane pandemijom bolesti COVID-19 te kako bi se pružila potpora pravilnoj i pravodobnoj primjeni novih pravila o PDV-u u području e-trgovine, Komisija bi mogla blisko surađivati s dotičnim državama članicama s ciljem praćenja prilagodbe nacionalnih informacijskih sustava i pružanja tehničke pomoći kad je potrebna.

(7)

Uredbu (EU) 2017/2454 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2017/2454 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. točka 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u podtočki (a) naslov odjeljka 2. zamjenjuje se sljedećim:

Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2021.”;

(b)

podtočka (b) mijenja se kako slijedi:

i.

naslov odjeljka 3. zamjenjuje se sljedećim:

Odredbe primjenjive od 1. srpnja 2021.”;

ii.

članak 47.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 47.a

Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se od 1. srpnja 2021.”;

2.

u članku 2. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. srpnja 2021.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. srpnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Mišljenje od 10. srpnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 10. lipnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost, (SL L 348, 29.12.2017., str. 1.).