17.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 231/1


UREDBA (EU) 2020/1040 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. srpnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu njezinih prijelaznih odredaba kako bi se odgovorilo na učinke krize uzrokovane bolešću COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se zahtjevi koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i na postupke EU homologacije tipa za različite kategorije motora za necestovne pokretne strojeve.

(2)

Datumi koji se primjenjuju na nove granične vrijednosti emisija, navedene kao „stupanj V.” u Uredbi (EU) 2016/1628, utvrđeni su kako bi se proizvođačima pružile jasne i sveobuhvatne informacije i odgovarajuće razdoblje za prelazak na stupanj V., uz istodobno znatno smanjenje administrativnog opterećenja za homologacijska tijela.

(3)

Izbijanje bolesti COVID-19 uzrokovalo je poremećaj u lancu opskrbe kritičnim dijelovima i sastavnim dijelovima, što je dovelo do kašnjenja u pogledu motora i strojeva opremljenih motorima koji su usklađeni s blažim graničnim vrijednostima emisija od onih stupnja V. i koji se trebaju staviti na tržište prije datuma utvrđenih u Uredbi (EU) 2016/1628.

(4)

Kao posljedica poremećaja uzrokovanog izbijanjem bolesti COVID-19, vrlo je vjerojatno da proizvođači necestovnih pokretnih strojeva, koji se u Uredbi (EU) 2016/1628 nazivaju „proizvođači izvorne opreme” ili „OEM-ovi”, neće moći osigurati da motori i strojevi opremljeni motorima na koje se primjenjuje prijelazno razdoblje u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 ispune rokove utvrđene u toj uredbi, a da ti proizvođači ne pretrpe ozbiljnu gospodarsku štetu.

(5)

S obzirom na trenutačne okolnosti te kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, pružila pravna sigurnost i izbjegli mogući poremećaji na tržištu, potrebno je produljiti primjenu određenih prijelaznih odredaba Uredbe (EU) 2016/1628.

(6)

Budući da produljenje primjene prijelaznih odredaba neće imati učinak na okoliš jer su predmetni prijelazni motori već proizvedeni, zajedno s činjenicom da je teško predvidjeti točno trajanje kašnjenja uzrokovanih poremećajem zbog bolesti COVID-19, relevantna bi razdoblja trebalo produljiti za 12 mjeseci.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno produljenje primjene određenih prijelaznih odredaba Uredbe (EU) 2016/1628, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se, zbog njihovog opsega i učinaka, oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

S obzirom na hitnost situacije koja proizlazi iz iznimnih okolnosti uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(9)

Uredbu (EU) 2016/1628 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

S obzirom na činjenicu da prijelazno razdoblje predviđeno u Uredbi (EU) 2016/1628 za određene potkategorije motora treba isteći 31. prosinca 2020. i da su OEM-ovi mogli proizvoditi necestovne pokretne strojeve opremljene prijelaznim motorima tih potkategorija do 30. lipnja 2020., ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala primjenjivati od 1. srpnja 2020. Takva primjena opravdana je nepredvidivom i iznenadnom prirodom izbijanja bolesti COVID-19 te potrebom da se osigura pravna sigurnost i jednako postupanje prema OEM-ovima neovisno o tome proizvode li necestovne pokretne strojeve prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 58. Uredbe (EU) 2016/1628 mijenja se kako slijedi:

1.

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za motore potkategorija kategorije NRE, za koje je datum naveden u Prilogu III. za stavljanje na tržište motorâ stupnja V. 1. siječnja 2020., države članice odobravaju produljenje prijelaznog razdoblja i 18-mjesečnog razdoblja iz prvog podstavka za dodatnih 12 mjeseci za OEM-ove s ukupnom godišnjom proizvodnjom manjom od 100 jedinica necestovnih pokretnih strojeva opremljenih motorima s unutarnjim izgaranjem. Za potrebe izračunavanja te ukupne godišnje proizvodnje svi se OEM-ovi koji su pod kontrolom iste fizičke ili pravne osobe smatraju jednim OEM-om.”;

(b)

treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za motore potkategorija kategorije NRE, za koje je datum naveden u Prilogu III. za stavljanje na tržište motora stupnja V. 1. siječnja 2020., koji se upotrebljavaju u pokretnim dizalicama, prijelazno razdoblje i 18-mjesečno razdoblje iz prvog podstavka produljuju se za 12 mjeseci.”;

(c)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Za motore svih potkategorija za koje je datum naveden u Prilogu III. za stavljanje na tržište motora stupnja V. 1. siječnja 2019., osim za motore iz četvrtog podstavka, prijelazno razdoblje i 18-mjesečno razdoblje iz prvog podstavka produljuju se za 12 mjeseci.”;

2.

u stavku 7. dodaje se sljedeća točka:

„(d)

36 mjeseci od datuma za stavljanje motora na tržište koji se primjenjuje, navedenog u Prilogu III., u slučaju utvrđenom u stavku 5. petom podstavku.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

J. KLOECKNER


(1)  Mišljenje od 11. lipnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 10. srpnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. srpnja 2020.

(3)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).