10.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 221/122


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1002

оd 9. srpnja 2020.

o utvrđivanju odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu zahtjeva za unos u Uniju drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 41., stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1203 (2) državama članicama dopušta se privremeno odstupanje od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ (3) u pogledu posebnih zahtjeva za unos u Uniju drva jasena (Fraxinus L.) podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama.

(2)

Direktiva 2000/29/EZ stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) 2016/2031. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072 (4) o utvrđivanju pravila i zahtjeva u vezi s unosom određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u Uniju zamijenjeni su prilozi od I. do V. toj direktivi.

(3)

U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2072 u vezi s točkom 87. Priloga VII. toj uredbi unos u Uniju drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama („određeno drvo”) podliježe određenim posebnim zahtjevima kako bi se izbjegao rizik od zaraze štetnim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire u Uniji. Ti se zahtjevi u određenoj mjeri razlikuju od zahtjeva iz Provedbene odluke (EU) 2018/1203 u pogledu unosa određenog drva u Uniju te njegova pregleda i praćenja.

(4)

Na temelju nedavnih revizija koje je Komisija provela u 2018. i 2019. zaključeno je da primjenom zahtjeva iz Provedbene odluke (EU) 2018/1203 u okviru svoje službene kontrole Sjedinjene Američke Države osiguravaju razinu fitosanitarne zaštite jednaku onoj koja se osigurava zahtjevima iz točke 87. podtočaka (a) i (b) Priloga VII. Uredbi (EU) 2019/2072.

(5)

Provedbena odluka (EU) 2018/1203 primjenjuje se do 30. lipnja 2020. Sjedinjene Američke Države zatražile su 16. siječnja 2020. produljenje tog odstupanja nakon 30. lipnja 2020.

(6)

Kako bi se zajamčio nastavak uvoza drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama, primjereno je predvidjeti odstupanje od članka 8. stavka 1. i točke 87. podtočaka (a) i (b) Priloga VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 da bi se omogućio unos navedenog drva u Uniju podložno ispunjavanju posebnih zahtjeva koji, uz nekoliko prilagodbi, održavaju one utvrđene Provedbenom odlukom (EU) 2018/1203.

(7)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. srpnja 2020. kako bi se osigurao nastavak uvoza određenog drva.

(8)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati do 30. lipnja 2023. kako bi se omogućilo preispitivanje njezine primjene do tog datuma.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebni zahtjevi za privremeno odstupanje

Odstupajući od članka 8. stavka 1. i točke 87. podtočaka (a) i (b) Priloga VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072, unos u Uniju drva jasena (Fraxinus L.) podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama („određeno drvo”) podliježe ispunjavanju zahtjeva iz članka 2. i Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Fitosanitarni certifikat

1.   Određenom drvu prilaže se fitosanitarni certifikat izdan u Sjedinjenim Američkim Državama kojim se potvrđuje nezaraženost karantenskim štetnim organizmima Unije i štetnim organizmima koji nisu uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije, podložno mjerama donesenima na temelju članka 30. Uredbe (EU) 2016/2031 nakon pregleda.

2.   Fitosanitarni certifikat mora u odjeljku pod nazivom „Dopunska izjava” sadržavati sljedeće elemente:

(a)

izjavu „U skladu sa zahtjevima Europske unije utvrđenima Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1002 (*)

(*)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu zahtjeva za unos u Uniju drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama (SL L 221, 10.7.2020., str. 122.”;

(b)

brojevi snopa za svaki pojedini snop koji se izvozi;

(c)

naziv ovlaštenog objekta (ili više njih) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Članak 3.

Datum isteka

Ova Uredba prestaje važiti 30. lipnja 2023.

Članak 4.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. srpnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1203 оd 21. kolovoza 2018. kojom se državama članicama dopušta privremeno odstupanje od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/204, SL L 217, 27.8.2018., str. 7.

(3)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice, SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 od 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019, SL L 319, 10.12.2019., str. 1.


PRILOG

Dio A

1.   Zahtjevi prerade

Prerada određenog drva iz članka 1. mora ispunjivati sve sljedeće zahtjeve:

(a)

otkoravanje

Određeno drvo otkorava se, uz iznimku određenog broja vizualno odvojenih i očigledno različitih malih komadića kore koji ispunjuju jedan od sljedećih zahtjeva:

(1)

širina im je manja od 3 cm (bez obzira na dužinu); ili

(2)

ako su širi od 3 cm, ukupna površina svakog pojedinačnog komadića kore manja je od 50 cm2.

(b)

piljenje

Određeno piljeno drvo proizvodi se iz otkoranog oblog drva;

(c)

toplinska obrada

Određeno drvo zagrijava se kroz cijeli profil na najmanje 71 °C tijekom 1 200 minuta u toplinskoj komori koju je odobrila Agencija za zdravstveni nadzor životinja i bilja (APHIS) ili agencija koju je odobrio APHIS;

(d)

sušenje

Određeno drvo suši se najmanje dva tjedna u skladu s industrijskim programima sušenja koje je priznao APHIS.

Konačni sadržaj vlage drva ne premašuje 10 %, izraženo kao postotak suhe tvari.

2.   Zahtjevi u pogledu objekata

Određeno drvo mora biti proizvedeno, obrađeno ili skladišteno u objektu koji ispunjuje sve sljedeće zahtjeve:

(a)

službeno ga je odobrio APHIS ili agencija koju je odobrio APHIS u skladu sa svojim programom certifikacije u pogledu štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

registriran je u bazi podataka na internetskoj stranici APHIS-a;

(c)

APHIS ili agencija koju je odobrio APHIS pregledava ga najmanje jednom mjesečno i utvrđeno je da ispunjava zahtjeve iz ovog Priloga. Ako te preglede provodi agencija koju je odobrio APHIS, APHIS mora provoditi revizije toga rada svakih šest mjeseci. Polugodišnje revizije uključuju provjeru postupaka i dokumentacije agencije te pregleda provedenih u odobrenim objektima;

(d)

upotrebljava opremu za obradu određenog drva koja je kalibrirana u skladu s priručnikom za uporabu;

(e)

vodi evidenciju o svojim postupcima koje provjerava APHIS ili agencija koju je odobrio APHIS, uključujući trajanje obrade, temperaturu tijekom obrade i konačni sadržaj vlage te provjeru usklađenosti za svaki pojedinačni snop koji je namijenjen izvozu.

3.   Označivanje

Na svakom snopu određenog drva moraju vidljivo biti prikazani jedinstveni broj snopa i etiketa s riječima „HT-KD” ili „Heat Treated-Kiln Dried” (toplinski obrađeno i sušeno u sušari). Etiketu mora izdati ili ona mora biti izdana pod nadzorom odgovornog službenika ovlaštenog objekta nakon provjere ispunjivanja zahtjeva prerade iz točke 1. i zahtjeva u pogledu objekata iz točke 2.

4.   Predizvozne inspekcije

Određeno drvo namijenjeno izvozu u Uniju mora pregledati APHIS ili agencija koju je službeno odobrio APHIS kako bi se osiguralo da su zahtjevi iz točaka 1. i 3. ispunjeni.

Dio B

Određeno drvo s pripadajućim oznakama KN

1.

Drvo iz roda Fraxinus L., osim onog u obliku:

iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drveta, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih drveća,

drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu te namještaj i ostale predmete izrađene od neobrađenog drva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00