30.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/893

оd 29. lipnja 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 о utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezine članke 8., 17., 50., 76., 132., 138., 143., 157., 161., 176., 193., 217., 232. i 268.,

budući da:

(1)

Pri provedbi Uredbe (EU) br. 952/2013 (Zakonik) zajedno s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 (2) u praksi pokazala se nužnost određenih izmjena te provedbene uredbe radi njezine bolje prilagodbe potrebama gospodarskih subjekata i carinskih uprava i uzimanja u obzir razvoja zakonodavstva i novosti u uvođenju elektroničkih sustava uspostavljenih za potrebe Zakonika.

(2)

Sud Europske unije u svojoj je presudi u predmetu C-661/15 (3) proglasio nevaljanim članak 145. stavak 3. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (4) o utvrđivanju jednogodišnjeg roka zastare kako bi se uzele u obzir prilagodbe cijene robe s nedostacima pri utvrđivanju njezine carinske vrijednosti. Prema mišljenju Suda, na temelju Carinskog zakonika koji se primjenjivao u to vrijeme (5) dužnik je mogao dobiti povrat uvoznih carina razmjeran smanjenju carinske vrijednosti koje proizlazi iz primjene članka 145. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 do isteka roka od tri godine od obavješćivanja dužnika o tim carinama. Međutim, člankom 145. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 rok za tu mogućnost skraćen je na 12 mjeseci jer se prilagodba carinske vrijednosti koja proizlazi iz primjene članka 145. stavka 2. te uredbe mogla uzeti u obzir samo ako je bila izvršena unutar tog roka od 12 mjeseci. Članak 145. stavak 3. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 bio je protivan članku 29. Carinskog zakonika u vezi s člankom 78. i člankom 236. stavkom 2. tog zakonika. Stoga je bio nevaljan. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 i (EEZ) br. 2454/93 više nisu na snazi, ali se i člankom 132. točkom (c) Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 utvrđuje jednogodišnje ograničenje za prilagodbu carinske vrijednosti robe s nedostacima. Stoga bi ga trebalo izbrisati kako bi bilo jasno da se opći rok od tri godine utvrđen u članku 121. stavku 1. točki (a) Zakonika za zahtijevanje povrata ili otpusta preplaćenih carina primjenjuje i na robu s nedostacima. Radi pravne sigurnosti, kako bi se pojasnilo da se jednogodišnji rok zastare nikada nije trebao primjenjivati u tim slučajevima, članak 132. točku (c) Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izbrisati s retroaktivnim učinkom od stupanja na snagu te uredbe.

(3)

Člankom 182. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 zahtijeva se upotreba elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava uspostavljenog u skladu s člankom 16. stavkom 1. Zakonika za dostavu, obradu, pohranu i razmjenu informacija povezanih s ulaznim skraćenim deklaracijama te za naknadnu razmjenu relevantnih informacija. Komisija je Provedbenom odlukom (EU) 2019/2151 (6) odlučila uspostaviti novi elektronički sustav (ICS2) kako bi se carinskim tijelima pomoglo u analizi rizika prije dolaska u pogledu sigurnosti i zaštite u carinskim pitanjima i povezanim provjerama, konkretno u obradi podataka iz ulazne skraćene deklaracije za potrebe carinske analize rizika i provjere te u s njima povezanoj razmjeni informacija. Članak 182. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga izmijeniti da se utvrde svrhe za koje će se sustav ICS2 upotrebljavati te da se osigura usklađenost na carinskom području Unije i da se od gospodarskih subjekata zahtijeva da upotrebljavaju usklađeno sučelje za gospodarske subjekte, koje su Komisija i države članice osmislile za dostavu podataka ulaznih skraćenih deklaracija carinskim tijelima te za razmjenu povezanih informacija.

(4)

Člankom 183. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 utvrđuju se pravila za dostavljanje podataka za ulaznu skraćenu deklaraciju, uključujući obvezu da ih u posebnim slučajevima dostavi više osoba u skladu s člankom 127. stavkom 6. Zakonika (višestruko podnošenje). Uvođenjem sustava ICS2 u tri verzije (verzija 1, verzija 2 i verzija 3) postupno će se relevantnim prometnim sektorima i poslovnim modelima omogućiti višestruko dostavljanje podataka ulazne skraćene deklaracije. Članak 183. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se pojasnila pravila koja se primjenjuju dok se u potpunosti ne uspostavi ICS2. Polazna točka je situacija u okviru postojećeg sustava kontrole uvoza. Putem tog sustava prijevoznici u svim vrstama prijevoza (zračni, pomorski, cestovni i željeznički prijevoz te prijevoz unutarnjim plovnim putovima), uključujući žurne prijevoznike, moraju odmah dostaviti sve podatke iz ulazne skraćene deklaracije za robu za koju ne postoji primjenjivo izuzeće iz članka 104. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (7). Od uvođenja verzije 1 novog elektroničkog sustava u zračnom će se prijevozu od žurnih prijevoznika zahtijevati da podnesu minimalni skup podataka za sve pošiljke, neovisno o njihovoj vrijednosti, a poštanski operateri prvi će put morati podnijeti minimalni skup podataka, ali samo za robu u poštanskim pošiljkama čije je konačno odredište Unija. U skladu s člankom 106. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, do puštanja u uporabu verzije 2 novog sustava taj minimalni skup podataka smatrat će se potpunom ulaznom skraćenom deklaracijom za robu u poštanskim pošiljkama i za robu u pošiljkama čija vrijednost ne premašuje 22 EUR. Od prvog dana razdoblja uvođenja verzije 2 sustava ICS2 bit će moguće višestruko podnošenje u zračnom prijevozu. Zračni prijevoznici trebaju prestati upotrebljavati postojeći sustav kontrole uvoza i postupno se povezati s novim sustavom ICS2 putem kojeg moraju dostaviti odgovarajući skup podataka s podacima ulazne skraćene deklaracije. Od prvog dana uvođenja verzije 3 novog sustava višestruko podnošenje bit će moguće i u drugim vrstama prijevoza. Prijevoznici u tim vrstama prijevoza trebaju se postupno povezati s novim sustavom. Države članice odredit će datum od kojeg su gospodarski subjekti obvezni upotrebljavati različite verzije novog sustava u skladu s dijelom I. točkom 6. Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151, unutar razdoblja uvođenja koja su u njemu utvrđena. Trebalo bi izmijeniti i članak 183. kako bi se pojasnila pravila koja se primjenjuju na određivanje carinskog ureda prvog ulaska ako osoba koja podnosi podatke ulazne skraćene deklaracije ne zna mjesto prvog dolaska u Uniju prijevoznog sredstva koje prevozi robu.

(5)

Obveze da osobe koje nisu prijevoznici pružaju podatke za ulaznu skraćenu deklaraciju trebale bi se primjenjivati tijekom uvođenja tri verzije novog sustava. Prema tome, opće upućivanje na uvođenje sustava kontrole uvoza u članku 184. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi zamijeniti konkretnijim upućivanjima na tri verzije sustava ICS2. Obveza obavješćivanja o robi koja se prevozi morem trebala bi se primjenjivati od trenutka kada je prijevoznik obvezan upotrebljavati verziju 3 novog sustava. Obveza obavješćivanja o robi koja se prevozi zračnim prijevozom ili poštom trebala bi se primjenjivati od trenutka kada je prijevoznik obvezan upotrijebiti verziju 2 novog sustava.

(6)

Obveza carinskih tijela da registriraju dostavljanje podataka ulazne skraćene deklaracije i obavijeste o toj registraciji također bi trebala odražavati različite verzije sustava ICS2. Prema tome, opće upućivanje na uvođenje sustava kontrole uvoza u članku 185. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi zamijeniti konkretnijim upućivanjima na tri verzije novog sustava. Carinska tijela trebala bi registrirati ulaznu skraćenu deklaraciju i uputiti obavijest o registraciji podataka iz ulazne skraćene deklaracije od prvog dana razdoblja uvođenja verzije 1 sustava ICS2. Nakon uvođenja verzije 2 tog novog sustava, u određenim će situacijama biti moguće višestruko podnošenje pa bi se stoga u članku 185. također trebalo navesti da bi se od carinskih tijela trebalo zahtijevati da od tog datuma odmah obavijeste prijevoznika kad drugi gospodarski subjekti registriraju podatke ulazne skraćene deklaracije ako je on zatražio da ga se o tome obavijesti.

(7)

U članku 186. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi pojasniti rokove za analizu rizika na temelju podataka ulazne skraćene deklaracije i potrebne mjere koje treba poduzeti u kontekstu analize rizika. U članku 186. Provedbene uredbe 2015/2447 trebalo bi propisati da bi carinski ured prvog ulaska, nakon što je pravodobno primio ulaznu skraćenu deklaraciju, u pravilu morao dovršiti analizu rizika prije nego što roba stigne na carinsko područje Unije. Međutim, taj bi rok trebao biti kraći za robu koja se unosi zračnim prijevozom. Od carinskog ureda prvog ulaska trebalo bi zahtijevati da dovrši analizu rizika za tu robu što prije nakon primitka minimalnog skupa podataka ulazne skraćene deklaracije. Osim toga, kako bi se osigurala jednaka primjena carinskih provjera, trebalo bi izmijeniti i članak 186. kako bi se definirali koraci koje carinski ured prvog ulaska treba provesti kako bi se dovršila analiza rizika na temelju podataka ulazne skraćene deklaracije. Konkretno, na temelju članaka 46., 47. i 128. Zakonika, carinski ured prvog ulaska razmjenjuje informacije s državama članicama navedenima u tim podacima i s državama članicama koje su u sustav ICS2 unijele informacije koje se odnose na rizike sigurnosti i zaštite koji odgovaraju podacima ulazne skraćene deklaracije, zahtijevajući od tih drugih carinskih tijela da provedu analizu rizika i da određene rezultate te analize rizika stave na raspolaganje.

(8)

Trebalo bi izmijeniti i članak 186. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kako bi carinski ured prvog ulaska imao pravo preporučiti, nakon završetka analize rizika, najprikladniju lokaciju i mjere za izvršavanje provjere robe. Carinski ured nadležan za lokaciju koja je preporučena kao najprikladnija za provjeru trebao bi imati mogućnost odabrati hoće li slijediti preporuku, ali bi u svakom slučaju trebao biti obvezan obavijestiti ulazni carinski ured o tome je li provjera izvršena i, u slučaju potvrdnog odgovora, o njezinim rezultatima. Osim toga, primjereno je utvrditi postupovno pravilo u skladu s kojim carinska tijela trebaju upotrebljavati ICS2 za obavješćivanje o procjenama rizika i rezultatima provjere u slučajevima predviđenima člankom 46. stavkom 5. Zakonika ili za bilo koju drugu razmjenu rezultata provjere u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakonika. Nadalje, obvezu provođenja analize rizika nakon podnošenja robe trebalo bi proširiti kako bi se njome obuhvatilo više slučajeva oslobađanja od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2015/2446.

(9)

Naslov članka 187. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti tako da se u njemu odražava da taj članak sadržava pravila koja su prijelazna jer se primjenjuju samo do uvođenja sustava ICS2. Dok novi sustav ne bude dostupan, carinska tijela trebala bi biti obvezna provesti analizu rizika na temelju informacija iz postojećeg sustava kontrole uvoza. U članku 187. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi navesti da će se postojeći sustav kontrole uvoza upotrebljavati do različitih datuma uvođenja novog sustava. Trebalo bi ažurirati i upućivanja na Delegiranu uredbu (EU) 2015/2446 u članku 187. stavku 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447. Pravila o nemogućnosti puštanja robe prije provedbe analize rizika i o tome kako provesti analizu rizika nakon izmjene ulazne skraćene deklaracije trebala bi se primjenjivati i tijekom prijelaznog razdoblja te bi ih stoga trebalo dodati u članak 187. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

(10)

U postupovnim pravilima za izmjenu ili poništenje ulazne skraćene deklaracije iz članka 188. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi razlikovati novi ICS2 od postojećeg sustava kontrole uvoza. Za podnošenje zahtjeva za izmjenu ili poništenje ulazne skraćene deklaracije trebalo bi upotrebljavati novi sustav. Međutim, države članice trebale bi imati mogućnost dopustiti podnošenje zahtjeva u papirnatom obliku za izmjenu ili poništenje deklaracija podnesenih upotrebom postojećeg sustava kontrole uvoza.

(11)

Članak 189. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se pravila za preusmjeravanje zrakoplova i plovila primjenjiva u okviru postojećeg sustava kontrole uvoza razlikovala od pravila koja će se primjenjivati u okviru novog elektroničkog sustava ICS2.

(12)

Nakon uvođenja obrasca EU 302 u članku 1. točki 51. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 trebalo bi izmijeniti članak 207. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kako bi se omogućila uporaba obrasca EU 302 kao dokaza o carinskom statusu robe Unije.

(13)

Nakon izmjene članka 141. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o radnjama koje se smatraju carinskom deklaracijom, članak 218. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti kako bi se pojasnilo u kojim se slučajevima određene carinske formalnosti pri ulasku ili izlasku smatraju izvršenima i radnjom koja se smatra carinskom deklaracijom.

(14)

Nakon što je u članku 141. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 uvedeno prijelazno pravilo za deklariranje poštanskih pošiljaka njihovim podnošenjem carini do uvođenja verzije 1 sustava ICS2 za potporu analizi rizika prije dolaska u pogledu sigurnosti i zaštite i povezanih provjera, u članku 220. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi pojasniti da su posebna pravila o prihvaćanju i puštanju poštanskih pošiljaka također prijelazna.

(15)

Trebalo bi uspostaviti postupovna pravila za uporabu obrasca NATO 302 i obrasca EU 302 za carinske postupke koji nisu provoz. Stoga bi u Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447 trebalo umetnuti nove članke 220.a i 220.b. Kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje postupovnih pravila, člankom 221. te uredbe trebalo bi zahtijevati od carinskih tijela država članica da odrede carinski ured ili urede nadležne za carinske formalnosti i provjere robe koja će se kretati ili upotrebljavati na temelju obrasca NATO 302 ili obrasca EU 302.

(16)

Trebalo bi izmijeniti i članak 221. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kako bi se pojasnilo da je carinski ured koji se nalazi u državi članici u kojoj završava otprema ili prijevoz robe carinski ured nadležan za deklariranje za uvoz određene robe oslobođene od carine ako je ta roba prijavljena za potrebe PDV-a u okviru odredbe koja nije posebna odredba za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja, takozvani sustav „sve na jednom mjestu” za uvoz iz glave XII. poglavlja 6. odjeljka 4. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (8). Cilj je osigurati da se na tu robu obračunava stopa PDV-a države članice odredišta ili potrošnje robe.

(17)

Članak 271. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se poboljšala usklađena primjena elektroničkog sustava za standardiziranu razmjenu informacija (INF). Kako bi se za gospodarske subjekte utvrdio jedinstveni postupak za uvođenje potrebnih podatkovnih elemenata u taj sustav, predmetni gospodarski subjekti trebali bi upotrebljavati usklađeno sučelje za gospodarske subjekte.

(18)

Nakon uvođenja obveze država članica da odrede carinski ured odgovoran za sve carinske formalnosti i provjere robe koja će se kretati ili upotrebljavati na temelju obrasca NATO 302 ili obrasca EU 302 iz članka 221. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, članak 285. te uredbe, kojim se predviđa ista obveza, ali samo za provoz, postaje suvišan i trebalo bi ga izbrisati. Osim toga, odredbe o isporuci obrasca NATO 302 kao i postupovna pravila koja se primjenjuju na upotrebu takvih obrazaca, trebalo bi proširiti na provoz na temelju obrasca EU 302. Članke 285., 286. i 287. Uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga izmijeniti te umetnuti nove odredbe.

(19)

Članak 321. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnio završetak postupka provoza Unije za robu koja ulazi na carinsko područje Unije fiksnim prijevoznim instalacijama te pojasnio pravni položaj takve robe nakon završetka postupka provoza Unije.

(20)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se uvela mogućnost posebnog zaključenja postupka privremenog uvoza za robu koja je potrošena ili uništena tijekom vojnih aktivnosti.

(21)

U skladu s člankom 324. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 gospodarski subjekti mogu iskoristiti pojednostavnjeno zaključenje postupka unutarnje proizvodnje IM/EX jer se prerađeni proizvodi smatraju ponovno izvezenima. Međutim, u slučajevima u kojima bi roba koja nije roba Unije i koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje IM/EX podlijegala, među ostalim, mjeri trgovinske politike ako bi bila deklarirana za puštanje u slobodni promet, takvo pojednostavnjeno zaključenje postupka nije dopušteno. Neke mjere trgovinske politike uspostavljene su za potrebe prethodnog nadzora Unije te se primjenjuju samo u slučaju puštanja u slobodni promet. Takve mjere koje utječu na primjenu članka 324. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 utvrđene su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/670 (9) u pogledu uvoza određenih proizvoda od željeza i čelika te Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/640 (10) u pogledu uvoza određenih proizvoda od aluminija. Gospodarskim subjektima trebalo bi omogućiti da iskoriste pojednostavnjenje propisano u članku 324. stavku 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 s retroaktivnim učinkom od tri godine prije stupanja na snagu ove izmjene pod uvjetom da dostave podatkovne elemente koji se zahtijevaju u okviru odgovarajućih mjera nadzora. Članak 324. stavak 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(22)

Kako bi se osiguralo da je postupak izvoza robe koja se kreće fiksnim instalacijama zaključen, u članku 331. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi pojasniti kada se smatra da je ta roba podnesena carini.

(23)

Prilog 23–02 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 sadržava posebne oznake KN i nazive proizvoda koji se više ne upotrebljavaju zbog promjena u Zajedničkoj carinskoj tarifi (11). Stoga je potrebno ažurirati Prilog 23–02, posebno uzimajući u obzir da je to prvo ažuriranje od 1. svibnja 2016., kada su se počeli primjenjivati Carinski zakonik Unije, Delegirana uredba (EU) 2015/2446 i Provedbena uredba (EU) 2015/2447.

(24)

Kako bi se omogućila veća fleksibilnost u postupku osiguravanja kontinuiteta poslovanja u provozu te smanjile formalnosti i troškovi carinskih tijela, trebalo bi produljiti valjanost potvrda o zajedničkom osiguranju u papirnatom obliku i potvrda o odricanju od osiguranja predviđenih u Prilogu 72–04 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447.

(25)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 132. točka (c) briše se.

2.

Članci od 182. do 186. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 182.

Elektronički sustav za ulazne skraćene deklaracije

(članak 16. Zakonika)

1.   Elektronički sustav uspostavljen u skladu s člankom 16. stavkom 1. Zakonika upotrebljava se za:

(a)

dostavu, obradu i pohranjivanje podataka iz ulaznih skraćenih deklaracija i drugih informacija povezanih s tim deklaracijama koji se odnose na analizu rizika za potrebe sigurnosti i zaštite, uključujući radi potpore zaštiti zračnog prometa, te koji su povezani s mjerama koje se moraju poduzeti na temelju rezultata te analize;

(b)

razmjenu informacija o podacima iz ulazne skraćene deklaracije i rezultatima analize rizika ulaznih skraćenih deklaracija, o drugim informacijama potrebnima za provođenje te analize rizika te o mjerama poduzetima na temelju analize rizika, uključujući preporuke o lokacijama provjera i rezultatima tih provjera;

(c)

razmjenu informacija za praćenje i evaluaciju primjene zajedničkih kriterija i standarda sigurnosnog rizika te mjera i prioritetnih područja provjere iz članka 46. stavka 3. Zakonika.

Datumi razvoja i verzija sustava i njegova postupnog uvođenja utvrđeni su u projektu za sustav kontrole uvoza druge generacije u okviru CZU-a (ICS2) u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/2151 (*1).

1.a   Gospodarski subjekti dužni su upotrebljavati sučelje za gospodarske subjekte usklađeno na razini EU-a, koje su zajednički osmislile Komisija i države članice, za dostavu, zahtjeve za izmjene, zahtjeve za poništenje, obradu i pohranu podataka iz ulaznih skraćenih deklaracija te za razmjenu povezanih informacija s carinskim tijelima.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datumâ uvođenja elektroničkog sustava iz tog stavka u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 upotrebljava se elektronički sustav za dostavu i razmjenu podataka povezanih s ulaznim skraćenim deklaracijama utvrđen u Uredbi (EEZ) br. 2454/93 u skladu s člankom 185. stavkom 1., člankom 187. i člankom 188. stavkom 3. ove Uredbe.

Članak 183.

Podnošenje ulazne skraćene deklaracije

(članak 127. stavci 4., 5. i 6. Zakonika)

1.   Ako se ne primjenjuje nijedno oslobođenje od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije iz članka 104. Delegirane uredbe 2015/2446, podaci za ulaznu skraćenu deklaraciju za robu koja se prevozi zrakom dostavljaju se kako slijedi:

(a)

zračni prijevoznici podnose potpunu ulaznu skraćenu deklaraciju putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 2. do datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe;

(b)

žurni prijevoznici podnose sljedeće:

ako stvarna vrijednost pošiljke premašuje 22 EUR, potpunu ulaznu skraćenu deklaraciju putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 2. do datuma utvrđenog u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 kao datuma početka razdoblja uvođenja verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe;

za sve pošiljke, minimalni skup podataka iz članka 106. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za verziju 1 tog sustava;

(c)

poštanski operateri putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe podnose minimalni skup podataka iz članka 106. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za pošiljke kojima je konačno odredište država članica od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za verziju 1 tog sustava;

(d)

podnošenjem jednog ili više skupova podataka putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 2 tog sustava;

1.a   Ako se na robu koja se prevozi morem, unutarnjim plovnim putovima, cestom ili željeznicom ne primjenjuje nijedno oslobođenje od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije iz članka 104. Delegirane uredbe 2015/2446, podaci iz ulazne skraćene deklaracije dostavljaju se kako slijedi:

(a)

podnošenjem potpune ulazne skraćene deklaraciju putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 2. do datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 3 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe;

(b)

podnošenjem jednog ili više skupova podataka putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 3 tog sustava;

2.   Ako se ulazna skraćena deklaracija podnosi dostavljanjem više od jednog skupa podataka ili podnošenjem minimalnog skupa podataka iz članka 106. stavaka 2. i 2.a Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, osoba koja dostavlja djelomični ili minimalni skup podataka to obavlja u carinskom uredu koji bi, prema njezinim saznanjima, trebao biti carinski ured prvog ulaska. Ako ta osoba ne zna prvo predviđeno mjesto na carinskom području Unije na koje će stići prijevozno sredstvo koje prevozi robu, carinski ured prvog ulaska može se odrediti na temelju mjesta na koje se roba šalje.

Članak 184.

Obveze informiranja kada podatke za ulaznu skraćenu deklaraciju dostavljaju osobe koje nisu prijevoznik

(članak 127. stavak 6. Zakonika)

1   Od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 3 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, u slučajevima iz članka 112. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 prijevoznik i sve osobe koje izdaju teretnicu moraju u podacima ulazne skraćene deklaracije navesti identitet svake osobe koja je s njima sklopila ugovor o prijevozu, a nije im stavila na raspolaganje podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju.

Ako primatelj za kojeg je u teretnici navedeno da ne posjeduje osnovne teretnice niže razine ne stavi potrebne podatke na raspolaganje osobi koja izdaje teretnicu, ta osoba mora navesti identitet primatelja u podacima ulazne skraćene deklaracije.

2.   Od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 3 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, u slučajevima iz članka 112. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 osoba koja izdaje teretnicu mora osobu koja je s njom sklopila ugovor o prijevozu obavijestiti o izdavanju te teretnice.

U slučaju dogovora o zajedničkom utovaru robe, osoba koja izdaje teretnicu obavješćuje osobu s kojom je sklopila taj dogovor o izdavanju te teretnice.

3.   Od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, u slučajevima iz članka 113. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 prijevoznik i sve osobe koje izdaju zračni tovarni list moraju u podacima ulazne skraćene deklaracije navesti sve osobe koje su s njima sklopile ugovor o prijevozu ili izdale zračni tovarni list za istu robu, a nisu im stavile na raspolaganje podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju.

4.   Od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, u slučajevima iz članka 113. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 osoba koja izdaje zračni tovarni list mora osobu koja je s njom sklopila ugovor o prijevozu obavijestiti o izdavanju tog zračnog tovarnog lista.

U slučaju dogovora o zajedničkom utovaru robe, osoba koja izdaje zračni tovarni list obavješćuje osobu s kojom je sklopila taj dogovor o izdavanju tog zračnog tovarnog lista.

5.   Od datuma utvrđenog u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, u slučajevima iz članka 113.a stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 prijevoznik mora u podacima ulazne skraćene deklaracije navesti poštanskog operatera ili žurnog prijevoznika koji mu nije stavio na raspolaganje podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju.

Članak 185.

Registriranje ulazne skraćene deklaracije

(članak 127. stavak 1. Zakonika)

1.   Carinska tijela registriraju ulaznu skraćenu deklaraciju po njezinu primitku te o registraciji odmah obavješćuju deklaranta ili njegova zastupnika te mu dostavljaju MRN ulazne skraćene deklaracije i datum registracije.

2.   Od datuma utvrđenog u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 kao datuma početka razdoblja uvođenja verzije 1 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, ako se podaci iz ulazne skraćene deklaracije dostavljaju podnošenjem barem minimalnog skupa podataka iz članka 106. stavaka 2. i 2.a Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ili podnošenjem više skupova podataka, carinska tijela:

(a)

registriraju svaki od tih podnesaka podataka ulazne skraćene deklaracije po primitku;

(b)

osobu koja je podnijela skup podataka odmah obavješćuju o registraciji;

(c)

priopćuju MRN i datum registracije svakog podneska toj osobi.

3.   Carinska tijela odmah obavješćuju prijevoznika o registraciji pod uvjetom da je prijevoznik zatražio da bude obaviješten te da ima pristup elektroničkim sustavima iz članka 182. ove Uredbe u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)

ulaznu skraćenu deklaraciju podnosi osoba iz članka 127. stavka 4. drugog podstavka Zakonika;

(b)

podaci za ulaznu skraćenu deklaraciju dostavljeni su u skladu s člankom 127. stavkom 6. Zakonika.

4.   Obveza obavješćivanja prijevoznika u slučajevima iz stavka 3. točke (b) primjenjuje se od datuma utvrđenog u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 kao datuma početka razdoblja uvođenja verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, pod uvjetom da prijevoznik ima pristup tom sustavu.

Članak 186.

Analiza rizika i provjere povezane s ulaznim skraćenim deklaracijama

(članak 46. stavci 3. i 5., članak 47. stavak 2. i članak 128. Zakonika)

1.   Analiza rizika mora biti dovršena prije dolaska robe u carinski ured prvog ulaska pod uvjetom da je ulazna skraćena deklaracija podnesena u rokovima utvrđenima u člancima od 105. do 109. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, osim ako se utvrdi rizik ili treba provesti dodatnu analizu rizika.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, prva analiza rizika za robu koja se unosi na carinsko područje Unije zračnim putem provodi se što prije nakon primitka minimalnog skupa podataka ulazne skraćene deklaracije iz članka 106. stavaka 2. i 2.a Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

2.   Carinski ured prvog ulaska dovršava analizu rizika prvenstveno za potrebe sigurnosti i zaštite nakon sljedeće razmjene informacija putem sustava iz članka 182. stavka 1.:

(a)

odmah nakon registracije carinski ured prvog ulaska stavlja podatke iz ulazne skraćene deklaracije na raspolaganje carinskim tijelima država članica navedenih u tim podacima i carinskim tijelima drugih država članica koje su u sustav unijele informacije o rizicima u pogledu sigurnosti i zaštite koje odgovaraju podacima iz te ulazne skraćene deklaracije.

(b)

u rokovima utvrđenima u člancima od 105. do 109. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 carinska tijela država članica iz točke (a) ovog stavka provode analizu rizika prvenstveno za potrebe sigurnosti i zaštite, a ako utvrde rizik, rezultate stavljaju na raspolaganje carinskom uredu prvog ulaska.

(c)

carinski ured prvog ulaska uzima u obzir informacije o rezultatima analize rizika koje su dostavila carinska tijela država članica iz točke (a) kako bi dovršio analizu rizika.

(d)

carinski ured prvog ulaska rezultate dovršene analize rizika stavlja na raspolaganje carinskim tijelima država članica koje su pridonijele analizi rizika i onima na koje se kretanje robe potencijalno odnosi.

(e)

carinski ured prvog ulaska obavješćuje sljedeće osobe o dovršetku analize rizika, pod uvjetom da su zatražile obavijest i imaju pristup elektroničkom sustavu iz članka 182. stavka 1.:

i.

deklaranta ili njegova zastupnika;

ii.

prijevoznika, ako se razlikuje od deklaranta i njegova zastupnika.

3.   Ako carinski ured prvog ulaska zahtijeva dodatne informacije o podacima ulazne skraćene deklaracije za dovršetak analize rizika, ta se analiza obavlja nakon dostavljanja tih informacija.

U tu svrhu carinski ured prvog ulaska zahtijeva te informacije od osobe koja je podnijela ulaznu skraćenu deklaraciju ili, prema potrebi, osobe koja je dostavila te podatke za tu ulaznu skraćenu deklaraciju. Ako ta osoba nije prijevoznik, carinski ured prvog ulaska obavješćuje prijevoznika pod uvjetom da je prijevoznik zatražio da ga se obavijesti i da ima pristup elektroničkom sustavu iz članka 182. stavka 1.

4.   Ako carinski ured prvog ulaska ima opravdane razloge za sumnju da bi roba unesena zrakom mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju za zaštitu zračnog prometa, on zahtijeva da se pošiljka, prije utovara u zrakoplov koji ulazi na carinsko područje Unije, pregledava kao teret i pošta visokog rizika u skladu s točkom 6.7. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/1998 (*2) i točkom 6.7.3. Priloga Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005 final od 16. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa koji sadržavaju informacije iz članka 18. točke (a) Uredbe (EZ) br. 300/2008.

Carinski ured prvog ulaska obavješćuje sljedeće osobe, pod uvjetom da su zatražile obavijest i imaju pristup elektroničkom sustavu iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe:

(a)

deklaranta ili njegova zastupnika;

(b)

prijevoznika, ako se razlikuje od deklaranta i njegova zastupnika.

Nakon te obavijesti osoba koja je podnijela ulaznu skraćenu deklaraciju ili, prema potrebi, osoba koja je dostavila podatke za tu ulaznu skraćenu deklaraciju dostavlja carinskom uredu prvog ulaska rezultate te provjere i sve druge povezane relevantne informacije. Analiza rizika dovršava se tek nakon što se dostave te informacije.

5.   Ako carinski ured prvog ulaska ima opravdane razloge smatrati da bi roba unesena zrakom ili teret u kontejnerima unesen pomorskim prijevozom, kako je navedeno u članku 105. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, tako ozbiljno ugrožavala sigurnost i zaštitu da je potrebno odmah djelovati, ona nalaže da se roba ne utovari na odgovarajuće prijevozno sredstvo.

Carinski ured prvog ulaska obavješćuje sljedeće osobe, pod uvjetom da su zatražile obavijest i imaju pristup elektroničkom sustavu iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe:

(a)

deklaranta ili njegova zastupnika;

(b)

prijevoznika, ako se razlikuje od deklaranta i njegova zastupnika.

Ta se obavijest upućuje odmah nakon otkrivanja relevantnog rizika i, u slučaju tereta u kontejnerima koji se unosi pomorskim prijevozom, kako je navedeno u članku 105. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, najkasnije u roku od 24 sata nakon primitka ulazne skraćene deklaracije ili, ako je primjenjivo, nakon što od prijevoznika primi podatke ulazne skraćene deklaracije.

Carinski ured prvog ulaska ujedno odmah obavješćuje carinska tijela svih država članica o toj obavijesti i stavlja im na raspolaganje relevantne podatke ulazne skraćene deklaracije.

6.   Ako se utvrdi da pošiljka predstavlja takvu prijetnju da je po njezinu dolasku potrebno poduzeti hitne mjere po dolasku prijevoznog sredstva, takve hitne mjere poduzima carinski ured prvog ulaska po dolasku robe.

7.   Nakon završetka analize rizika carinski ured prvog ulaska može preporučiti, putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1., najprikladniju lokaciju i mjere za provedbu provjere.

Carinski ured nadležan za lokaciju koja je preporučena kao najprikladnija za provjeru odlučuje o provjeri i putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. stavlja na raspolaganje rezultate te odluke svim carinskim uredima na koje bi se moglo odnositi kretanje robe, najkasnije u trenutku podnošenja robe carinskom uredu prvog ulaska.

7.a   U slučajevima iz članka 46. stavka 5. i članka 47. stavka 2. Zakonika carinski uredi rezultate svojih carinskih provjera stavljaju na raspolaganje drugim carinskim tijelima država članica putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe te razmjenjuju relevantne informacije o rizicima putem sustava iz članka 36. ove Uredbe.

8.   Ako se na carinsko područje Unije unosi roba koja je oslobođena obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkama od (c) do (k) te (m) i (n) i člankom 104. stavcima 2. i 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, analiza rizika provodi se po podnošenju robe.

9.   Roba podnesena carini može se pustiti u carinski postupak ili ponovno izvesti čim se provede analiza rizika te čim to dopuste rezultati analize rizika i poduzete mjere ako su bile potrebne.

10.   Analiza rizika provodi se i u slučaju izmjene podataka ulazne skraćene deklaracije u skladu s člankom 129. Zakonika. U tom slučaju, ne dovodeći u pitanje rok utvrđen u stavku 5. trećem podstavku ovog članka, za teret u kontejnerima koji se unosi pomorskim prijevozom analiza rizika dovršava se odmah po primitku podataka, osim ako je utvrđen rizik ili je potrebno provesti dodatnu analizu rizika.

(*1)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 325, 16.12.2019., str. 168.)."

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 оd 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa (SL L 299, 14.11.2015., str. 1.).”."

3.

Članak 187. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov i stavak 1. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 187.

Prijelazna pravila za analizu rizika

(članak 128. Zakonika)

1.   Odstupajući od članka 186. ove Uredbe, do datumâ utvrđenih u skladu s Prilogom Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 za uvođenje elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe analiza rizika temelji se na informacijama iz ulaznih skraćenih deklaracija koje su podnesene i razmijenjene u elektroničkom sustavu iz članka 182. stavka 2. ove Uredbe, u skladu s pravilima iz ovog članka.”.

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ako se na carinsko područje Unije unosi roba koja je oslobođena obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkama od (c) do (k) te (m) i (n) i člankom 104. stavcima 2. i 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, analiza rizika provodi se po podnošenju robe na temelju, ako su dostupne, deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije za tu robu.”.

(c)

dodaju se sljedeći stavci 6. i 7.:

„6.   Roba podnesena carini može se pustiti u carinski postupak ili ponovno izvesti čim se provede analiza rizika te čim to dopuste rezultati analize rizika i poduzete mjere ako su bile potrebne.

7.   Analiza rizika provodi se i u slučaju izmjene podataka ulazne skraćene deklaracije u skladu s člankom 129. Zakonika. U tom slučaju, ne dovodeći u pitanje rok utvrđen u stavku 3. ovog članka, za teret u kontejnerima koji se unosi pomorskim prijevozom analiza rizika dovršava se odmah po primitku podataka, osim ako je utvrđen rizik ili je potrebno provesti dodatnu analizu rizika.”.

4.

Članci 188. i 189. zamjenjuju se sljedećima:

„Članak 188.

Izmjena i poništenje ulazne skraćene deklaracije

(članak 129. stavak 1. Zakonika)

1.   Elektronički sustav iz članka 182. stavka 1. upotrebljava se za podnošenje zahtjeva za izmjenu ili poništenje ulazne skraćene deklaracije ili njezinih podataka.

Ako različite osobe zatraže izmjenu ili poništenje podataka ulazne skraćene deklaracije, svaka od tih osoba smije zatražiti samo izmjenu ili poništenje podataka koje je sama podnijela.

2.   Carinska tijela odmah obavješćuju osobu koja je podnijela zahtjev za izmjenu ili poništenje o svojoj odluci o registraciji ili odbijanju zahtjeva.

Ako zahtjev za izmjene ili poništenje podataka ulazne skraćene deklaracije podnosi osoba koja nije prijevoznik, carinska tijela obavješćuju i prijevoznika, pod uvjetom da je prijevoznik zatražio da bude obaviješten te ima pristup elektroničkom sustavu iz članka 182. stavka 1.

3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice mogu dopustiti da se zahtjevi za izmjenu ili poništenje podataka ulazne skraćene deklaracije podnesene upotrebom elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 2. podnose sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1. Zakonika.

Članak 189.

Preusmjeravanje pomorskih plovila ili zrakoplova koji ulaze na carinsko područje Unije

(članak 133. Zakonika)

1.   Ako se nakon podnošenja ulazne skraćene deklaracije putem elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 2. pomorsko plovilo ili zrakoplov preusmjeri te se očekuje da će najprije stići u carinski ured u državi članici koja nije navedena u ulaznoj skraćenoj deklaraciji kao zemlja propisanog plana puta, upravitelj tog prijevoznog sredstva o tom preusmjeravanju obavješćuje carinski ured naveden u ulaznoj skraćenoj deklaraciji kao carinski ured prvog ulaska te upućuje obavijest o dolasku stvarnom carinskom uredu prvog ulaska.

Prvi se podstavak ovog članka ne primjenjuje ako je roba unesena na carinsko područje Unije u postupku provoza u skladu s člankom 141. Zakonika.

2.   Carinski ured naveden u ulaznoj skraćenoj deklaraciji kao carinski ured prvog ulaska odmah po primitku obavijesti u skladu sa stavkom 1. o preusmjeravanju obavješćuje carinski ured koji je prema toj informaciji carinski ured prvog ulaska. Time se osigurava da odgovarajući podaci za ulaznu skraćenu deklaraciju te rezultati analize rizika budu dostupni carinskom uredu prvog ulaska.

3.   Od datuma utvrđenog u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 kao datuma početka razdoblja uvođenja verzije 2 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, ako se zrakoplov preusmjeri te se očekuje da će najprije stići u carinski ured u državi članici koja nije navedena u ulaznoj skraćenoj deklaraciji kao zemlja propisanog plana puta, carinski ured prvog ulaska preko tog sustava preuzima podatke ulazne skraćene deklaracije, rezultate analize rizika i preporuke za provjeru koje je dao očekivani carinski ured prvog ulaska.

4.   Od datuma utvrđenog u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151 kao datuma početka razdoblja uvođenja verzije 3 elektroničkog sustava iz članka 182. stavka 1. ove Uredbe, ako se pomorsko plovilo preusmjeri te se očekuje da će najprije stići u carinski ured u državi članici koja nije navedena u ulaznoj skraćenoj deklaraciji kao zemlja propisanog plana puta, carinski ured prvog ulaska preko tog sustava preuzima podatke ulazne skraćene deklaracije, rezultate analize rizika i preporuke za provjeru koje je dao očekivani carinski ured prvog ulaska.”.

5.

Članak 207. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 207.

Dokazivanje carinskog statusa robe Unije karnetom TIR ili ATA ili obrascima 302

(članak 6. stavak 3. i članak 153. stavak 2. Zakonika)

1.   U skladu s člankom 127. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, roba Unije označava se na karnetu TIR ili ATA ili na obrascu EU 302 ili obrascu NATO 302 oznakom „T2L” ili „T2LF”. Prije podnošenja otpremnom carinskom uredu na ovjeru korisnik postupka može upisati jednu od tih oznaka, zajedno sa svojim potpisom, u odgovarajuće isprave u prostor predviđen za opis robe. Odgovarajuća oznaka „T2L” ili „T2LF” ovjerava se pečatom otpremnog carinskog ureda zajedno s potpisom nadležnog službenika.

Ako se upotrebljava elektronički obrazac NATO 302 ili elektronički obrazac EU 302, korisnik postupka može upisati jednu od tih oznaka u podatke za taj obrazac 302. U tom slučaju otpremni carinski ured ovjeru obavlja u elektroničkom obliku.

2.   Ako karnet TIR, karnet ATA ili obrazac NATO 302 ili obrazac EU 302 obuhvaćaju i robu Unije i robu koja nema status robe Unije, te dvije kategorije robe treba navesti zasebno, a odgovarajuću oznaku, „T2L” ili „T2LF”, treba upisati tako da se jasno odnosi samo na robu Unije.”.

6.

U članku 218. naslov i uvodna rečenica zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 218.

Carinske formalnosti koje se smatraju provedenima radnjom iz članka 141. stavaka 1., 2., 4., 4.a i 5. te od 6. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

(članak 6. stavak 3. točka (a), članak 139., članak 158. stavak 2. i članci 172., 194. i 267. Zakonika)

Za potrebe članaka 138., 139. i 140. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 sljedeće carinske formalnosti smatraju se provedenima radnjom iz članka 141. stavaka 1., 2., 4., 4.a i 5. te od 6. do 8. te delegirane uredbe:”.

7.

Članak 220. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 220.

Prijelazna pravila za robu u poštanskim pošiljkama

(članak 158. stavak 2., članci 172. i 194. Zakonika)

1.   Za potrebe članka 138. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 smatra se da je carinska deklaracija za robu iz članka 141. stavka 3. te delegirane uredbe prihvaćena i roba puštena nakon isporuke robe primatelju.

2.   Ako robu nije bilo moguće isporučiti primatelju, smatra se da carinska deklaracija nije podnesena.

Za robu koja nije isporučena primatelju smatra se da se nalazi u privremenom smještaju do njezina uništenja, ponovnog izvoza ili drugog raspolaganja u skladu s člankom 198. Zakonika.”.

8.

Umeću se sljedeći članci 220.a i 220.b:

Članak 220.a

Postupovna pravila koja se primjenjuju na uporabu obrasca NATO 302 za carinske postupke koji nisu provoz

(članak 6. stavak 3. i članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.   Carinski ured koji odredi država članica u kojoj započinje vojna aktivnost na carinskom području Unije dostavlja snagama NATO-a smještenima na njezinu državnom području obrasce NATO 302:

(a)

koji su unaprijed ovjereni pečatom i potpisom službenika tog ureda;

(b)

koji su označeni serijskim brojevima;

(c)

koji sadržavaju punu adresu određenog carinskog ureda za povratni primjerak obrasca NATO 302.

2.   U trenutku otpreme robe snage NATO-a poduzimaju jedno od sljedećeg:

(a)

podatke iz obrasca NATO 302 elektroničkim putem podnose određenom carinskom uredu;

(b)

ispunjavaju obrazac NATO 302 zajedno s izjavom da se roba kreće pod njihovim nadzorom te navedenu izjavu ovjeravaju potpisom, pečatom i datumom.

3.   Ako snage NATO-a postupe u skladu sa stavkom 2. točkom (b), jedan primjerak obrasca NATO 302 odmah šalju carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na snage NATO-a koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.

Ostali primjerci obrasca NATO 302 prate pošiljku snagama NATO-a kojima je namijenjena i one ih po dolasku robe ovjeravaju pečatom i potpisuju.

U trenutku dolaska robe dva primjerka obrasca predaju se određenom carinskom uredu nadležnom za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na snage NATO-a u odredištu.

Određeni carinski ured zadržava jedan primjerak, a drugi primjerak šalje carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na snage NATO-a koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.

Članak 220.b

Postupovna pravila koja se primjenjuju na uporabu obrasca EU 302 za carinske postupke koji nisu provoz

(članak 6. stavak 3. i članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.   Carinski ured koji odredi država članica u kojoj započinje vojna aktivnost na carinskom području Unije dostavlja vojnim snagama države članice smještenima na njezinu državnom području obrasce EU 302:

(a)

koji su unaprijed ovjereni pečatom i potpisom službenika tog ureda;

(b)

koji su označeni serijskim brojevima;

(c)

koji sadržavaju punu adresu određenog carinskog ureda za povratni primjerak obrasca EU 302.

2.   U trenutku otpreme robe vojne snage države članice poduzimaju jedno od sljedećeg:

(a)

podatke iz obrasca EU 302 elektroničkim putem podnose određenom carinskom uredu;

(b)

ispunjavaju obrazac EU 302 zajedno s izjavom da se roba kreće pod njihovim nadzorom te navedenu izjavu ovjeravaju potpisom, pečatom i datumom.

3.   Ako vojne snage države članice postupe u skladu sa stavkom 2. točkom (b), jedan primjerak obrasca EU 302 odmah šalju carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na vojne snage države članice koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.

Ostali primjerci obrasca 302 EU-a prate pošiljku vojnim snagama države članice kojima je namijenjena i koje ih po dolasku robe ovjeravaju pečatom i potpisuju.

U trenutku dolaska robe dva primjerka obrasca predaju se određenom carinskom uredu nadležnom za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na vojne snage države članice u odredištu.

Određeni carinski ured zadržava jedan primjerak, a drugi primjerak šalje carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na vojne snage države članice koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.”.

9.

U članku 221. dodaju se sljedeći stavci 4., 5. i 6.:

„4.   Carinski ured nadležan za deklariranje puštanja u slobodni promet robe u pošiljci na koju se primjenjuje oslobođenje od uvozne carine u skladu s člankom 23. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 (*3), u okviru posebne odredbe za PDV koji nije posebna odredba za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja utvrđena u glavi XII. poglavlju 6. odjeljku 4. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (*4), carinski je ured koji se nalazi u državi članici u kojoj otprema ili prijevoz robe završava.

5.   Carinsko tijelo u svakoj državi članici na čijem su državnom području smještene snage NATO-a koje ispunjavaju uvjete za uporabu obrasca NATO 302 određuje carinski ured ili urede odgovorne za carinske formalnosti i provjere robe koja će se kretati ili upotrebljavati u okviru vojnih aktivnosti.

6.   Carinsko tijelo u svakoj državi članici određuje carinski ured ili urede odgovorne za carinske formalnosti i provjere robe koja će se kretati ili upotrebljavati u kontekstu vojnih aktivnosti koje se provode na temelju obrasca EU 302.

(*3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10.12.2009., str. 23.)."

(*4)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).”."

10.

članak 271. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1. a   Gospodarski subjekti upotrebljavaju sučelje EU-a za gospodarske subjekte usklađeno na razini EU-a koje su Komisija i države članice zajednički osmislile za standardiziranu razmjenu informacija (INF) povezanu s postupcima iz stavka 1.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Stavci 1. i 1.a ovog članka primjenjuju se od datuma puštanja u uporabu sustava informativnih obrazaca za posebne postupke (INF) u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2019/2151.”.

11.

U glavi VII. poglavlju 2. odjeljku 1. naslov pododjeljka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Pododjeljak 4.

Kretanje robe na temelju obrasca NATO 302 ili obrasca EU 302”

12.

Članak 285. briše se.

13.

Članak 286. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 286.

Dostavljanje obrazaca NATO 302 snagama NATO-a

(članak 226. stavak 3. točka (e) i članak 227. stavak 2. točka (e) Zakonika)

Određeni carinski ured države članice otpreme snagama NATO-a smještenima na njezinu području dostavlja obrasce NATO 302:

(a)

koji su unaprijed ovjereni pečatom i potpisom službenika tog ureda;

(b)

koji su označeni serijskim brojevima;

(c)

koji sadržavaju punu adresu određenog carinskog ureda za povratni primjerak obrasca NATO 302.”.

14.

Umeće se sljedeći članak 286.a:

„Članak 286.a

Dostavljanje obrazaca EU 302 vojnim snagama država članica

(članak 226. stavak 3. točka (a) i članak 227. stavak 2. točka (a) Zakonika)

Određeni carinski ured države članice otpreme dostavlja vojnim snagama država članica smještenima na njezinu području obrasce EU 302:

(a)

koji su unaprijed ovjereni pečatom i potpisom službenika tog ureda;

(b)

koji su označeni serijskim brojevima;

(c)

koji sadržavaju punu adresu određenog carinskog ureda za povratni primjerak obrasca EU 302.”.

15.

Članak 287. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 287.

Postupovna pravila koja se primjenjuju na uporabu obrasca NATO 302

(članak 226. stavak 3. točka (e) i članak 227. stavak 2. točka (e) Zakonika)

1.   U trenutku otpreme robe snage NATO-a poduzimaju jedno od sljedećeg:

(a)

podatke obrasca NATO 302 podnose elektroničkim putem u otpremnom ili ulaznom carinskom uredu;

(b)

ispunjavaju obrazac NATO 302 zajedno s izjavom da se roba kreće pod njihovim nadzorom te navedenu izjavu ovjeravaju potpisom, pečatom i datumom.

2.   Ako snage NATO-a podatke obrasca NATO 302 podnose elektroničkim putem u skladu sa stavkom 1. točkom (a) ovog članka, članci 294., 296., 304., 306. i od 314. do 316. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

3.   Ako snage NATO-a postupe u skladu sa stavkom 1. točkom (b), jedan primjerak obrasca NATO 302 odmah šalju određenom carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na snage NATO-a koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.

Ostali primjerci obrasca NATO 302 prate pošiljku snagama NATO-a kojima je namijenjena, koje ih po dolasku robe ovjeravaju pečatom i potpisuju.

U trenutku dolaska robe dva primjerka obrasca NATO 302 predaju se određenom carinskom uredu nadležnom za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na snage NATO-a u odredištu.

Određeni carinski ured zadržava jedan primjerak obrasca NATO 302, a drugi primjerak šalje carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na snage NATO-a koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.”.

16.

Umeće se sljedeći članak 287.a:

„Članak 287.a

Postupovna pravila koja se primjenjuju na uporabu obrasca EU 302

(članak 226. stavak 3. točka (a) i članak 227. stavak 2. točka (a) Zakonika)

1.   U trenutku otpreme robe vojne snage države članice poduzimaju jedno od sljedećeg:

(a)

podatke obrasca EU 302 podnose elektroničkim putem u otpremnom ili ulaznom carinskom uredu;

(b)

ispunjavaju obrazac EU 302 zajedno s izjavom da se roba kreće pod njihovim nadzorom te navedenu izjavu ovjeravaju potpisom, pečatom i datumom.

2.   Ako vojne snage države članice podatke obrasca EU 302 podnose elektroničkim putem u skladu sa stavkom 1. točkom (a) ovog članka, članci 294., 296., 304., 306. i od 314. do 316. primjenjuju se mutatis mutandis.

3.   Ako vojne snage države članice postupe u skladu sa stavkom 1. točkom (b), jedan primjerak obrasca EU 302 odmah šalju određenom carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na vojne snage države članice koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.

Ostali primjerci obrasca EU 302 prate pošiljku vojnim snagama države članice kojima je namijenjena, koje ih po dolasku robe ovjeravaju pečatom i potpisuju.

U trenutku dolaska robe dva primjerka obrasca EU 302 predaju se određenom carinskom uredu nadležnom za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na vojne snage države članice u odredištu.

Određeni carinski ured zadržava jedan primjerak obrasca EU 302, a drugi primjerak šalje carinskom uredu koji je nadležan za carinske formalnosti i provjere koje se primjenjuju na vojne snage države članice koje otpremaju robu ili za čiji se račun roba otprema.”.

17.

Članak 321. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Postupak provoza Unije smatra se završenim:

(a)

kad se odgovarajući unos upiše u komercijalnu evidenciju primatelja ili

(b)

kad upravitelj fiksne prijevozne instalacije potvrdi da je roba koja se prevozila fiksnom prijevoznom instalacijom:

i.

stigla u objekte primatelja;

ii.

uključena u distribucijsku mrežu primatelja; ili

iii.

napustila carinsko područje Unije.”

(b)

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.   Za robu koja nije roba Unije smatra se da je u privremenom smještaju od trenutka završetka postupka provoza Unije u skladu sa stavkom 5. točkom (a) ili stavkom 5. točkom (b) podtočkama i. ili ii.”.

18.

Umeće se sljedeći članak 323.a:

„Članak 323.a

Posebno zaključenje za robu koja se kreće ili upotrebljava u kontekstu vojnih aktivnosti

(članak 215. Zakonika)

Za potrebe zaključenja postupka privremenog uvoza u odnosu na robu iz članka 235.a Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 njezina potrošnja ili uništenje smatra se ponovnim izvozom pod uvjetom da potrošena ili uništena količina odgovara prirodi vojne aktivnosti.”.

19.

U članku 324. stavku 2. u točki (a) dodaje se sljedeći podstavak:

„Međutim, stavak 1. primjenjuje se u slučajevima u kojima bi roba koja nije roba Unije i koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje IM/EX podlijegala prethodnom nadzoru Unije ako je deklarirana za puštanje u slobodni promet, pod uvjetom da korisnik odobrenja za unutarnju proizvodnju IM/EX dostavi podatkovne elemente u skladu s odgovarajućom mjerom nadzora.”.

20.

U članku 331. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Ako roba koja se prevozi fiksnim prijevoznim instalacijama uđe na carinsko područje Unije tim instalacijama, smatra se da je ta roba podnesena carini u trenutku ulaska u fiksnu prijevoznu instalaciju.”.

21.

Prilog 23-02 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

22.

Prilog 72-04 mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu I. poglavlju III. točka 19.3. zamjenjuje se sljedećim:

„19.3.

Rok valjanosti potvrde o zajedničkom osiguranju ili potvrde o odricanju od osiguranja ne smije biti dulji od pet godina. Međutim, jamstveni carinski ured može produljiti taj rok za jedno dodatno razdoblje od najviše pet godina.

Ako je tijekom roka valjanosti potvrde jamstveni carinski ured obaviješten da potvrda zbog brojnih izmjena više nije dovoljno čitljiva i da bi je otpremni carinski ured mogao odbiti, jamstveni carinski ured poništava tu potvrdu i prema potrebi izdaje novu.

Potvrde s rokom valjanosti od dvije godine ostaju valjane. Jamstveni carinski ured može produljiti njihov rok valjanosti za jedno dodatno razdoblje od najviše pet godina.”;

(b)

u dijelu II. poglavlju II.:

i.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

POGLAVLJE II.

Ogledni otisak posebnog pečata koji upotrebljava ovlašteni pošiljatelj/ovlašteni izdavatelj”;

ii.

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Ovlašteni pošiljatelj/ovlašteni izdavatelj”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 1. primjenjuje se od 1. svibnja 2016.

Članak 1. točka 19. primjenjuje se od 12. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(3)  Presuda Suda od 12. listopada 2017. u predmetu C-661/15, X BV protiv Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 325, 16.12.2019., str. 168.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(8)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/670 оd 28. travnja 2016. o uvođenju prethodnog nadzora Unije uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja (SL L 115, 29.4.2016., str. 37.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/640 оd 25. travnja 2018. o uvođenju prethodnog nadzora Unije uvoza određenih proizvoda od aluminija podrijetlom iz određenih trećih zemalja (SL L 106, 26.4.2018., str. 7.).

(11)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

U Prilogu 23-02 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 tablica se zamjenjuje sljedećim:

POPIS ROBE IZ ČLANKA 142. STAVKA 6.

Naziv robe u ovoj tablici isključivo je indikativan i ne dovodi u pitanje pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Za potrebe ovog Priloga područje primjene odredaba članka 142. stavka 6. određuje se područjem primjene oznaka KN koje su vrijedile u trenutku donošenja ove Uredbe.

Oznaka KN (TARIC)

Naziv robe

Razdoblje valjanosti

0701 90 50

mladi krumpir

od 1.1. do 30.6.

0703 10 19

crveni luk (osim lučica za sadnju)

od 1.1. do 31.12.

0703 20 00

češnjak

od 1.1. do 31.12.

0708 20 00

grah (Vigna spp., Phaseolus spp.)

od 1.1. do 31.12.

0709200010

šparoge, zelene

od 1.1. do 31.12.

0709200090

šparoge, ostale

od 1.1. do 31.12.

0709 60 10

slatka paprika

od 1.1. do 31.12.

0714 20 10

slatki krumpir, svjež, cijeli, namijenjen prehrani ljudi

od 1.1. do 31.12.

0804300090

ananas, osim suhog

od 1.1. do 31.12.

0804400010

avokado, svjež

od 1.1. do 31.12.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

slatke naranče, svježe

od 1.6. do 30.11.

0805211010

0805219011

0805219091

mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine), svježe

od 1.3. do 31.10.

0805220011

monrealske mandarine, svježe

od 1.3. do 31.10.

0805220020

klementine (osim monrealskih mandarina), svježe

od 1.3. do 31.10.

0805290011

0805290021

0805290091

wilking mandarine i slični hibridi agruma, svježe

od 1.3. do 31.10.

0805400011

0805400031

grejp (grape-fruit), uključujući pomelo, svjež, bijeli

od 1.1. do 31.12.

0805400019

0805400039

grejp (grape-fruit), uključujući pomelo, svjež, ružičast

od 1.1. do 31.12.

0805509010

limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

od 1.1. do 31.12.

0806 10 10

stolno grožđe

od 21.11. do 20.7.

0807 11 00

lubenice

od 1.1. do 31.12.

0807190050

amarillo, cuper, honey dew (uključujući cantalene), onteniente, piel de sapo (uključujući verde liso), rochet, tendral, futuro

od 1.1. do 31.12.

0807190090

ostale dinje

od 1.1. do 31.12.

0808309010

kruške sorte Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

od 1.5. do 30.6.

0808309090

kruške, ostale

od 1.5. do 30.6.

0809 10 00

marelice

od 1.1. do 31.5.

od 1.8. do 31.12.

0809 30 10

nektarine

od 1.1. do 10.6.

od 1.10. do 31.12.

0809 30 90

breskve

od 1.1. do 10.6.

od 1.10. do 31.12.

0809 40 05

šljive

od 1.10. do 10.6.

0810 10 00

jagode

od 1.1. do 31.12.

0810 20 10

maline

od 1.1. do 31.12.

0810 50 00

kivi

od 1.1. do 31.12.”