15.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 188/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/781

оd 12. lipnja 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/545 u pogledu datumâ primjene i određenih prijelaznih odredaba s obzirom na produljenje roka za prenošenje Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 21. stavak 9.,

budući da:

(1)

Direktiva (EU) 2016/797 izmijenjena je Direktivom (EU) 2020/700 (2) kako bi se državama članicama dopustilo da produlje rok za donošenje nacionalnih zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s odredbama iz članka 57. stavka 1. Direktive (EU) 2016/797.

(2)

Ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje za tip vozila ili odobrenje za stavljanje vozila na tržište u skladu s Direktivom 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), za koje je relevantno odobrenje trebalo izdati prije 16. lipnja 2020., moglo bi se odgoditi zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19. Stoga bi u državama članicama koje su dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 i u kojima se Direktiva (EU) 2016/797 treba primjenjivati od 16. lipnja 2020. nacionalno tijelo nadležno za sigurnost trebalo na zahtjev podnositelja zahtjeva nastaviti ocjenjivanje nakon tog datuma. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost trebalo bi dovršiti to ocjenjivanje i izdati odobrenje prije 30. listopada 2020.

(3)

Za države članice koje su dostavile obavijest Agenciji Europske unije za željeznice (dalje u tekstu „Agencija”) i Komisiji o svojoj namjeri da produlje razdoblje prenošenja Direktive (EU) 2016/797 u skladu s njezinim člankom 57. stavkom 2.a primjenu određenih odredaba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 (4) trebalo bi odgoditi i te bi se odredbe trebale primjenjivati od 31. listopada 2020. Trebalo bi prilagoditi i prijelazne odredbe utvrđene Provedbenom uredbom (EU) 2018/545.

(4)

Podnositelji zahtjeva možda su sastavili zahtjeve u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2018/545 s obzirom na trenutačni rok za prijavu. Za potrebe Direktive 2008/57/EZ i Direktive (EU) 2016/797 vozila moraju ispunjavati tehničke specifikacije za interoperabilnost i relevantne nacionalne propise, kao i osnovne zahtjeve. Zahtjevi sastavljeni u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2018/545 trebali bi sadržavati sve potrebne dokaze za puštanje u uporabu vozila na temelju Direktive 2008/57/EZ ili za stavljanje vozila na tržište na temelju Direktive (EU) 2016/797. Stoga bi podnositeljima zahtjeva trebalo omogućiti da nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost u državama članicama koje su dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797 podnesu zahtjeve u kojima se navode dokazi u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/545. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebala bi prihvatiti te zahtjeve bez potrebe za revidiranim zahtjevom.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2018/545 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 51. stavka 1. Direktive (EU) 2016/797.

(7)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2018/545 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka 17. zamjenjuje se sljedećim:

„17.

,mjerodavni datum’ znači 16. lipnja 2019. za one države članice koje nisu Agenciji i Komisiji dostavile obavijest u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 da su produljile rok za prenošenje te direktive. Za države članice koje su Agenciji i Komisiji dostavile obavijest u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 da su produljile rok za prenošenje te direktive i nisu dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797, ,mjerodavni datum’ znači 16. lipnja 2020. ,Mjerodavni datum’ znači 31. listopada 2020. za one države članice koje su Agenciji i Komisiji dostavile obavijest u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797 da su dodatno produljile rok za prenošenje te direktive.”;

(2)

članak 55. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak 4.a:

„4.a   Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 4., u državama članicama koje su dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 i u kojima se Direktiva (EU) 2016/797 primjenjuje od 16. lipnja 2020., nacionalno tijelo nadležno za sigurnost na zahtjev podnositelja zahtjeva nastavlja s ocjenjivanjem zahtjeva za odobrenje za tip vozila ili odobrenje za stavljanje vozila na tržište u skladu s Direktivom 2008/57/EZ i nakon 16. lipnja 2020., pod uvjetom da odobrenje za tip vozila ili odobrenje za stavljanje vozila na tržište izda prije 30. listopada 2020.

Ako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost uvidi da neće moći izdati odobrenje za tip vozila ili odobrenje za vozilo prije 30. listopada 2020., o tome odmah obavješćuje podnositelja zahtjeva i Agenciju te se primjenjuju stavci od 2. do 4.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 5.a:

„5.a   Odobrenje za tip vozila ili odobrenje za vozilo koje je Agencija izdala u razdoblju od 16. lipnja 2020. do 30. listopada 2020. ne obuhvaća mrežu ili mreže u državama članicama koje su Agenciji i Komisiji dostavile obavijest u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost država članica koje su dostavile takvu obavijest moraju:

(a)

smatrati odobrenje za tip vozila koje je izdala Agencija jednakovrijednim odobrenju za tipove vozila izdanom u skladu s člankom 26. Direktive 2008/57/EZ i primjenjivati članak 26. stavak 3. Direktive 2008/57/EZ za taj tip vozila;

(b)

prihvatiti odobrenje za vozilo koje je izdala Agencija kao jednakovrijedno prvom odobrenju izdanom u skladu s člankom 22. ili 24. Direktive 2008/57/EZ i izdati dodatno odobrenje u skladu s člankom 23. ili 25. Direktive 2008/57/EZ.”;

(c)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   U slučajevima iz stavka 2. točke (a) i stavaka 5. i 5.a nacionalno tijelo nadležno za sigurnost surađuje i usklađuje se s Agencijom radi ocjenjivanja elemenata utvrđenih u članku 21. stavku 5. točki (a) Direktive (EU) 2016/797.”;

(d)

Dodaje se sljedeći stavak 7.a:

„7.a   Tijekom razdoblja od 16. lipnja 2020. do 30. listopada 2020. države članice koje su dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797 smatraju da su teretni vagoni koji zadovoljavaju odredbe stavka 7.1.2. Priloga Uredbi (EU) br. 321/2013 (WAG TSI) i koji imaju odobrenje za stavljanje vozila na tržište, vozila s odobrenjem za puštanje u uporabu za potrebe Direktive 2008/57/EZ.”;

(e)

dodaje se novi stavak 8.:

„8.   Od 16. lipnja 2020. do 30. listopada 2020. u državama članicama koje su dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797 podnositelji zahtjeva za odobrenje za puštanje vozila u uporabu ili za odobrenje za tip vozila za potrebe Direktive 2008/57/EZ mogu nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost dostaviti dokumentaciju o vozilu ili tipu vozila sastavljenu u skladu s člankom 29. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. i Prilogom I.

Za potrebe Direktive 2008/57/EZ nacionalno tijelo nadležno za sigurnost prihvaća zahtjeve za odobrenje za puštanje vozila u uporabu ili za odobrenje za tip vozila u skladu s ovom Uredbom.”

(3)

u članku 56. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 16. lipnja 2019. u državama članicama koje Agenciji i Komisiji nisu dostavile obavijest iz članka 57. stavka 2. Direktive (EU) 2016/797.

Primjenjuje se od 16. lipnja 2020. u državama članicama koje su dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 i nisu dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 57. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/797.

Članak 55. stavak 5.a i članak 55. stavak 7.a primjenjuju se od 16. lipnja 2020. u svim državama članicama.

Članak 55. stavak 8. primjenjuje se od 16. lipnja 2020. u državama članicama koje su Agenciji i Komisiji dostavile obavijest iz članka 57. stavka 2.a Direktive (EU) 2016/797.

Ova se Uredba u svim državama članicama primjenjuje od 31. listopada 2020.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 138, 26.5.2016., str. 44.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o izmjeni direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje (SL L 165, 27.5.2020., str. 27).

(3)  Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (SL L 191, 18.7.2008., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 оd 4. travnja 2018. o utvrđivanju praktičnih aranžmana za postupak odobravanja željezničkih vozila i postupak odobravanja tipa željezničkih vozila u skladu s Direktivom (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 90, 6.4.2018., str. 66.).