27.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/25


UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/699

od 25. svibnja 2020.

o privremenim mjerama koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE-ovi) i europskih zadruga (SCE-ovi)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 352.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Kako bi se obuzdalo izbijanje bolesti COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija 11. ožujka 2020. proglasila pandemijom, države članice uvele su niz dosad nezabilježenih mjera, posebno mjera u vezi s ograničenjem kretanja i ograničavanjem društvenih kontakata osoba.

(2)

Takve mjere mogu spriječiti društva i zadruge da poštuju svoje pravne obveze u skladu s nacionalnim pravom trgovačkih društava i Unijinim pravom trgovačkih društava, posebno tako što im se tim mjerama znatno otežava održavanje glavnih skupština.

(3)

Na nacionalnoj razini države članice uvele su hitne mjere kako bi poduprle društva i zadruge te kako bi im osigurale potrebne alate i fleksibilnost u postojećim izvanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19. Posebno, mnoge države članice omogućile su uporabu digitalnih alata i procesa za održavanje glavnih skupština te su produžile rokove za održavanje glavnih skupština u 2020.

(4)

Na razini Unije Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 (1) uređena su europska društva („SE-ovi”), a Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 (2) uređene su europske zadruge („SCE-ovi”). U obje uredbe zahtijeva se da se glavna skupština održi u roku od šest mjeseci od završetka financijske godine. Uzimajući u obzir postojeće izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, trebalo bi odobriti privremeno odstupanje od tog zahtjeva. S obzirom na to da je održavanje glavnih skupština ključno kako bi se osiguralo da se odluke koje su propisane zakonom ili gospodarski nužne donose na vrijeme, trebalo bi dopustiti SE-ovima i SCE-ovima da održe svoje glavne skupštine u roku od 12 mjeseci od završetka financijske godine, pod uvjetom da se glavne skupštine održe najkasnije 31. prosinca 2020. Budući da je to odstupanje privremena mjera koja je uvedena zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, ono bi se trebalo primjenjivati samo na glavne skupštine koje se moraju održati 2020.

(5)

Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) za donošenje ove Uredbe ne dodjeljuju se druge ovlasti osim onih iz članka 352.

(6)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno osiguravanje privremenog hitnog rješenja za SE-ove i SCE-ove kojim im se omogućuje da odstupe od odredbi Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i Uredbe (EZ) br. 1435/2003, koje se odnose na vrijeme održavanja glavnih skupština, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(7)

S obzirom na to da će rok od šest mjeseci iz uredaba (EZ) br. 2157/2001 i (EZ) br. 1435/2003 isteći u svibnju ili lipnju 2020. te s obzirom na to da treba uzeti u obzir rokove za sazivanje, ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu.

(8)

S obzirom na tu hitnost, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, UFEU-u i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Privremena mjera koja se odnosi na glavne skupštine europskih društava (SE)

Ako se u skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2157/2001 glavna skupština pojedinog SE-a mora održati u 2020., taj SE može, odstupajući od te odredbe, održati glavnu skupštinu u roku od 12 mjeseci od završetka financijske godine, pod uvjetom da se glavna skupština održi do 31. prosinca 2020.

Članak 2.

Privremena mjera koja se odnosi na glavne skupštine europskih zadruga (SCE)

Ako se u skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1435/2003 glavna skupština pojedinog SCE-a mora održati u 2020., taj SCE može, odstupajući od te odredbe, održati glavnu skupštinu u roku od 12 mjeseci od završetka financijske godine, pod uvjetom da se glavna skupština održi do 31. prosinca 2020.

Članak 3

Stupanje na snagu

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE) (SL L 294, 10.11.2001., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE) (SL L 207, 18.8.2003., str. 1.).