7.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 145/1


UREDBA (EU) 2020/605 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 9. travnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2020/22)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i 3., članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 5. točku (d) i članak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21. stavak 1., članak 140. i članak 141. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke (ECB/2015/13) (3) propisuje izvještajne zahtjeve u odnosu na nadzorne financijske podatke koje nadzirani subjekti dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima.

(2)

Uredba (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) traži od nadziranih subjekata da izvješćuju o nadzornim financijskim podacima na obrascima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, koji su utvrđeni Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 682/2014 (4).

(3)

Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 nedavno je izmijenjena, što je dovelo do promjena u obrascima i uputama vezanih uz izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima

(4)

Uredbu (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) potrebno je uskladiti s i Provedbenom uredbom o izmjeni Uredbe (EU) 2020/429 (5).

(5)

Uredbu (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 7. i članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EU) br. 2015/534 (ESB/2015/13) mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. pod nazivom „Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog II. pod nazivom „Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

3.

Prilog IV. pod nazivom „FINREP točke podataka pod MSFI-jem ili nacionalnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima u skladu s MSFI-jem” zamjenjuje se Prilogom III. ovoj Uredbi;

4.

Prilog V. pod nazivom „FINREP točke podataka prema nacionalnim računovodstvenim okvirima” zamjenjuje se Prilogom IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 9. travnja 2020.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14,5.2014., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1).

(5)  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/429 od 14. veljače 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. /2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s 5/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 96, 30.3.2020., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 2015/534 (ESB/2015/13) pod nazivom „Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” mijenja se kako slijedi:

Tablice 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

Tablica 1.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

6.1.

Raščlamba kredita i predujmova, osim onih koji se drže radi trgovanja, nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.2.

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

 

Primljeni kolateral i primljena jamstva

13.1.

Raščlamba kolaterala i jamstava prema kreditima i predujmovima osim onih koji se drže radi trgovanja

13.2.1.

Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja [u posjedu na referentni datum]

13.3.1.

Kolateral dobiven u posjed kumulativno

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

 

Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka

16.1.

Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane

16.3.

Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema instrumentu

 

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Bilanca

17.1.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Imovina

17.2.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

17.3.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Obveze

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti

 

DIO 2. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI BEZ OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA]

 

Geografska raščlamba

20.4.

Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.5.

Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.6.

Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane

 

4. DIO [GODIŠNJE]

 

Grupna struktura

40.1.

Grupna struktura: ‚prema pojedinom subjektu’


Tablica 2.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

4.6.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje

4.7.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.8.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima

4.9.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi

4.10.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

6.1.

Raščlamba kredita i predujmova, osim onih koji se drže radi trgovanja, nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.

Izvanbilančne izloženosti na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.2.

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

11.2.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: raščlamba prema vrsti rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

 

Primljeni kolateral i primljena jamstva

13.1.

Raščlamba kolaterala i jamstava prema kreditima i predujmovima osim onih koji se drže radi trgovanja

13.2.1.

Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja [u posjedu na referentni datum]

13.3.1.

Kolateral dobiven u posjed kumulativno

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

 

Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka

16.1.

Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane

16.3.

Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema instrumentu

16.4.

Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema riziku

 

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Bilanca

17.1.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Imovina

17.2.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

17.3.

Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Obveze

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti

 

DIO 2. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI BEZ OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA]

 

Geografska raščlamba

20.4.

Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.5.

Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.6.

Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane

 

4. DIO [GODIŠNJE]

 

Grupna struktura

40.1.

Grupna struktura: ‚prema pojedinom subjektu’”


PRILOG II.

1. Prilog II. Uredbi (EU) br. 2015/534 (ESB/2015/13) pod nazivom „Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” mijenja se kako slijedi:

Tablice 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

Tablica 3.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti


Tablica 4.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.

Bilanca: imovina

1.2.

Bilanca: obveze

1.3.

Bilanca: vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

 

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.2.2.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

4.4.1.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku

4.5.

Podređena financijska imovina

4.6.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje

4.7.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.8.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima

4.9.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi

4.10.

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

5.1.

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2.

Podređene financijske obveze

 

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1.

Izvanbilančne izloženosti na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.1.1.

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

10.

Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika

 

Računovodstvo zaštite od rizika

11.1.

Izvedenice – Računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

11.2.

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: Raščlamba prema vrsti rizika

 

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela

12.1.

Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0.

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.1.

Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane

18.2.

Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama

19.

Restrukturirane izloženosti


PRILOG III.

Prilog IV. Uredbi (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) pod nazivom „FINREP točke podataka” pod MSFI-jem ili nacionalnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima u skladu s MSFI-jem” zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Obrasci financijskog izvješćivanja za MSFI

Broj obrasca

Oznaka obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrasca

 

 

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

 

 

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1

F 01.01

Bilanca: imovina

1.2

F 01.02

Bilanca: obveze

1.3

F 01.03

Bilanca: kapital

2

F 02.00

Račun dobiti i gubitka

5.1

F 05.01

Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

 

 

Raščlamba financijskih obveza

8.1

F 08.01

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2

F 08.02

Podređene financijske obveze

10

F 10.00

Izvedenice – trgovanje i ekonomske zaštite

 

 

Računovodstvo zaštite

11.1

F 11.01

Izvedenice – računovodstvo zaštite: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti zaštite

 

 

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18

F 18.00

Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

19

F 19.00

Restrukturirane izloženosti

BOJE U OBRASCIMA

 

Točke podataka koje se dostavljaju

1.   Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1   Imovina

 

Osnova

Raščlamba iu tablici

Knjigovodstvena vrijednost

Prilog V. dio 1.27.

010

010

Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

MRS 1.54.(i)

 

 

020

Novac u blagajni

Prilog V. dio 2.1.

 

 

030

Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama

Prilog V. dio 2.2.

 

 

040

Ostali depoziti po viđenju

Prilog V. dio 2.3.

5

 

050

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 9 Dodatak A

 

 

060

Izvedenice

MSFI 9 Dodatak A

10

 

070

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11.

4

 

080

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

090

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

096

Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8.(a)(ii); MSFI 9.4.1.4.

4

 

097

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11.

4

 

098

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

099

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

100

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8.(a)(i); MSFI 9.4.1.5.

4

 

120

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

130

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

141

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.8.(h); MSFI 9.4.1.2.A

4

 

142

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11.

4

 

143

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

144

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

181

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.8.(f); MSFI 9.4.1.2.

4

 

182

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

4

 

183

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32.

4

 

240

Izvedenice – računovodstvo zaštite

MSFI 9.6.2.1.; Prilog V. dio 1.22.

11

 

250

Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika

MRS 39.89.A(a); MSFI 9.6.5.8.

 

 

260

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.54.(e); Prilog V. dio 1.21., dio 2.4.

40

 

270

Materijalna imovina

 

 

 

280

Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16.6.; MRS 1.54.(a); MSFI 16.47.(a)

21, 42

 

290

Ulaganje u nekretnine

MRS 40.5.; MRS 1.54.(b); MSFI 16.48.

21, 42

 

300

Nematerijalna imovina

MRS 1.54.(c) članak 4. stavak 1. točka 115. CRR-a

 

 

310

Goodwill

MSFI 3.B67.(d); članak 4. stavak 1. točka 113. CRR-a

 

 

320

Ostala nematerijalna imovina

MRS 38.8., 118.; MSFI 16.47.(a)

21, 42

 

330

Porezna imovina

MRS 1.54.(n-o)

 

 

340

Tekuća porezna imovina

MRS 1.54.(n); MRS 12.5.

 

 

350

Odgođena porezna imovina

MRS 1.54.(o); MRS 12.5.; članak 4. stavak 1. točka 106. CRR-a

 

 

360

Ostala imovina

Prilog V. dio 2.5.

 

 

370

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MRS 1.54.(j); MSFI 5.38., Prilog V. dio 2.7.

 

 

380

UKUPNA IMOVINA

MRS 1.9.(a), UP 6.

 

 

1.2   Obveze

 

Osnova

Raščlamba u tablici

Knjigovodstvena vrijednost

Prilog V. dio 1.27.

010

010

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja

MSFI 7.8.(e) (ii); MSFI 9.BA.6.

8

 

020

Izvedenice

MSFI 9. Dodatak A; MSFI 9.4.2.1(a); MSFI 9.BA.7(a)

10

 

030

Kratke pozicije

MSFI 9.BA7(b);

8

 

040

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.; Prilog V. dio 1.36.

8

 

050

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

8

 

060

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

8

 

070

Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8.(e) (i); MSFI 9.4.2.2.

8

 

080

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.; Prilog V. dio 1.36.

8

 

090

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

8

 

100

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

8

 

110

Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku

MSFI 7.8.(g); MSFI 9.4.2.1.

8

 

120

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.; Prilog V. dio 1.36.

8

 

130

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

8

 

140

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

8

 

150

Izvedenice – računovodstvo zaštite

MSFI 9.6.2.1.; Prilog V. dio 1.26.

11

 

160

Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika

MRS 39.89.A(b), MSFI 9.6.5.8.

 

 

170

Rezervacije

MRS 37.10.; MRS 1.54.(l)

43

 

180

Mirovine i ostale obveze za definirana primanja nakon prestanka radnog odnosa

MRS 19.63.; MRS 1.78.(d); Prilog V. dio 2.9.

43

 

190

Ostala dugoročna primanja zaposlenih

MRS 19.153.; MRS 1.78.(d); Prilog V. dio 2.10.

43

 

200

Restrukturiranje

MRS 37.71., 84.(a)

43

 

210

Pravni i porezni postupci u tijeku

MRS 37. Dodatak C. primjeri 6. i 10.

43

 

220

Preuzete obveze i jamstva

MSFI 9.4.2.1.(c),(d), 9.5.5., 9.B2.5; MRS 37., MSFI 4., Prilog V. dio 2.11.

9

12

43

 

230

Ostale rezervacije

MRS 37.14.

43

 

240

Porezne obveze

MRS 1.54.(n-o)

 

 

250

Tekuće porezne obveze

MRS 1.54.(n); MRS 12.5.

 

 

260

Odgođene porezne obveze

MRS 1.54.(o); MRS 12.5.; članak 4. stavak 1. točka 108. CRR-a

 

 

270

Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev

MRS 32. IP 33.; MOTFI 2; Prilog V. dio 2.12.

 

 

280

Ostale obveze

Prilog V. dio 2.13.

 

 

290

Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MRS 1.54.(p); MSFI 5.38., Prilog V. dio 2.14.

 

 

300

UKUPNE OBVEZE

MRS 1.9.(b);VP 6.

 

 

1.3   Kapital

 

Osnova

Raščlamba u tablici

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Kapital

MRS 1.54.(r), članak 22. BAD-a

46

 

020

Uplaćeni kapital

MRS 1.78.(e)

 

 

030

Neuplaćeni kapital koji je pozvan na plaćanje

Prilog V. dio 2.14.

 

 

040

Premija na dionice

MRS 1.78.(e); članak 4. stavak 1. točka 124. CRR-a

46

 

050

Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala

Prilog V. dio 2.18-19.

46

 

060

Komponenta kapitala u složenim financijskim instrumentima

MRS 32.28.-29.; Prilog V. dio 2.18.

 

 

070

Ostali izdani vlasnički instrumenti

Prilog V. dio 2.19.

 

 

080

Druge stavke kapitala

MSFI 2.10; Prilog V. dio 2.20.

 

 

090

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

46

 

095

Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak

MRS 1.82. A(a)

 

 

100

Materijalna imovina

MRS 16.39.-41.

 

 

110

Nematerijalna imovina

MRS 38.85.-87.

 

 

120

Aktuarski dobici ili (–) gubici po planovima definiranih mirovinskih primanja

MRS 1.7., UP6.; MRS 19.120.(c)

 

 

122

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MSFI 5.38., UP primjer 12.

 

 

124

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.UP6.; MRS 28.10.

 

 

320

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MRS 1.7.(d); MSFI 9 5.7.5, B5.7.1; Prilog V. dio 2.21.

 

 

330

Neučinkovitost zaštite fer vrijednosti od rizika za vlasničke instrumente koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MRS 1.7.(e); MSFI 9.5.7.5.;.6.5.3.; MSFI 7.24C; Prilog V. dio 2.22.

 

 

340

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]

MSFI 9.5.7.5;.6.5.8(b); Prilog V. dio 2.22.

 

 

350

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]

MRS 1.7.(e); MSFI 9.5.7.5.;.6.5.8.(a);Prilog V. dio 2.57.

 

 

360

Promjene fer vrijednosti financijskih obveza koje se mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se mogu pripisati promjenama u kreditnom riziku

MRS 1.7.(f); MSFI 9 5.7.7.;Prilog V. dio 2.23.

 

 

128

Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak

MRS 1.82.A(a) (ii)

 

 

130

Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [učinkoviti dio]

MSFI 9.6.5.13(a); MSFI 7.24B(b)(ii)(iii); MSFI 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Prilog V. dio 2.24.

 

 

140

Zamjena strane valute

MRS 21.52.(b); MRS 21.32., 38.-49.

 

 

150

Izvedenice namijenjene zaštiti od rizika. Rezerva na osnovi zaštite novčanih tokova [učinkoviti dio]

MRS 1.7.(e); MSFI 7.24B(b)(ii)(iii); MSFI 7.24C(b)(i);.24E; MSFI 9.6.5.11(b); Prilog V. dio 2.25.

 

 

155

Promjene fer vrijednosti dužničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MRS 1.7.(da); MSFI 9.4.1.2A; 5.7.10; Prilog V. dio 2.26.

 

 

165

Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]

MRS 1.7.(g)(h); MSFI 9.6.5.15.,.6.5.16.; MSFI 7.24.E(b)(c); Prilog V. dio 2.60.

 

 

170

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

MSFI 5.38., UP primjer 12.

 

 

180

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.UP6.; MRS 28.10.

 

 

190

Zadržana dobit

članak 4. stavak 1. točka 123. CRR-a

 

 

200

Revalorizacijske rezerve

MSFI 1.30, D5-D8; Prilog V. dio 2.28.

 

 

210

Ostale rezerve

MRS 1.54.; MRS 1.78.(e)

 

 

220

Rezerve ili akumulirani gubici od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunati metodom udjela

MRS 28.11.; Prilog V. dio 2.29.

 

 

230

Ostalo

Prilog V. dio 2.29.

 

 

240

(-) Trezorske dionice

MRS 1.79.(a)(vi); MRS 32.33-34., VP 14., VP 36.; Prilog V. dio 2.30.

46

 

250

Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva

MRS 1.81.B (b)(ii)

2

 

260

(-) Dividende tijekom poslovne godine

MRS 32.35.

 

 

270

Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]

MRS 1.54.(q)

 

 

280

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

46

 

290

Ostale stavke

 

46

 

300

UKUPNI KAPITAL

MRS 1.9.(c), UP6.

46

 

310

UKUPNI KAPITAL I UKUPNE OBVEZE

MRS 1. UP6

 

 

2.   Račun dobiti i gubitka

 

Osnova

Raščlamba u tablici

Tekuće razdoblje

010

010

Kamatni prihodi

MRS 1.97.; Prilog V. dio 2.31.

16

 

020

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); Prilog V. dio 2.33., 34.

 

 

025

Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); MSFI 9.5.7.1

 

 

030

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.20(b); MSFI 9.5.7.10-11; MSFI 9.4.1.2A

 

 

051

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(b); MSFI 9.4.1.2; MSFI 9.5.7.2.

 

 

070

Izvedenice – računovodstvo zaštite, kamatni rizik

MSFI 9 Dodatak A; .B6.6.16; Prilog V. dio 2.35.

 

 

080

Ostala imovina

Prilog V. dio 2.36.

 

 

085

Kamatni prihodi po obvezama

MSFI 9.5.7.1, Prilog V. dio 2.37

 

 

090

(Kamatni rashodi)

MRS 1.97.; Prilog V. dio 2.31.

16

 

100

(Financijske obveze koje se drže radi trgovanja)

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); Prilog V. dio 2.33., 34.

 

 

110

(Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

MSFI 7.20.(a)i., B5.(e)

 

 

120

(Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku)

MSFI 7.20(b); MSFI 9.5.7.2.

 

 

130

(Izvedenice – računovodstvo zaštite, kamatni rizik)

MRS 39.9.; Prilog V. dio 2.35.

 

 

140

(Ostale obveze)

Prilog V. dio 2.38.

 

 

145

(Kamatni rashodi po imovini)

MSFI 9.5.7.1, Prilog V. dio 2.39

 

 

150

(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)

MOTFI 2.11

 

 

160

Prihodi od dividende

Prilog V. dio 2.40.

31

 

170

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); Prilog V. dio 2.40.

 

 

175

Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e), MSFI 9.5.7.1A; Prilog V. dio 2.40.

 

 

191

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.20(a)(ii); MSFI 9.4.1.2A; MSFI 9.5.7.1A; Prilog V. dio 2.41.

 

 

192

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva koja se obračunavaju metodom koja nije metoda udjela

Prilog V. dio 2.42.

 

 

200

Prihodi od naknada i provizija

MSFI 7.20(c)

22

 

210

(Rashodi od naknada i provizija)

MSFI 7.20(c)

22

 

220

Dobici ili (–) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

Prilog V. dio 2.45.

16

 

231

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 9.4.12A; MSFI 9.5.7.10-11

 

 

241

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(a)(v);MSFI 9.4.1.2; MSFI 9.5.7.2.

 

 

260

Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(a)(v); MSFI 9.5.7.2.

 

 

270

Ostalo

 

 

 

280

Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto

MSFI 7.20(a)(i); MSFI 9.5.7.1.; Prilog V. dio 2.43., 46.

16

 

287

Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

MSFI 7.20(a)(i); MSFI 9.5.7.1.; Prilog V. dio 2.46.

 

 

290

Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

MSFI 7.20(a)(i); MSFI 9.5.7.1.; Prilog V. dio 2.44.

16, 45

 

300

Dobici ili (-) gubici od računovodstva zaštite, neto

Prilog V. dio 2.47.

16

 

310

Tečajne razlike [dobit ili (-) gubitak], neto

MRS 21.28., 52.(a)

 

 

330

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto

MRS 1.34.; Prilog V. dio 2.48.

45

 

340

Ostali prihodi iz poslovanja

Prilog V. dio 2.314-316.

45

 

350

(Ostali rashodi iz poslovanja)

Prilog V. dio 2.314-316.

45

 

355

UKUPNI PRIHODI IZ POSLOVANJA, NETO

 

 

 

360

(Administrativni rashodi)

 

 

 

370

(Rashodi za zaposlenike)

MRS 19.7.; MRS 1.102., UP6.

44

 

380

(Ostali administrativni rashodi)

 

16

 

385

(Doprinosi u novcu sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)

Prilog V. dio 2.48.i

 

 

390

(Amortizacija)

MRS 1.102., 104.

 

 

400

(Nekretnine, postrojenja i oprema)

MRS 1.104.; MRS 16.73.(e)(vii)

 

 

410

(Ulaganja u nekretnine)

MRS 1.104.; MRS 40.79.(d)(iv)

 

 

420

(Ostala nematerijalna imovina)

MRS 1.104.; MRS 38.118.(e)(vi)

 

 

425

Dobici ili (–) gubici zbog promjena, neto

MSFI 9.5.4.3, MSFI 9 Dodatak A; Prilog V. dio 2.49.

 

 

426

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 7.35J

 

 

427

Financijska imovina po amortiziranom trošku

MSFI 7.35J

 

 

430

(Rezervacije ili (-) ukidanje rezervacija)

MRS 37.59., 84.; MRS 1.98.(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(obveze plaćanja sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)

Prilog V. dio 2.48.i.

 

 

440

(Preuzete obveze i jamstva)

MSFI 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; MRS 37., MSFI 4., Prilog V. dio 2.50.

 

 

450

(Ostale rezervacije)

 

 

 

460

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja se ne mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

MSFI 7.20(a)(viii); MSFI 9.5.4.4.; Prilog V. dio 2.51, 53

12

 

481

(Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit)

MSFI 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Financijska imovina po amortiziranom trošku)

MSFI 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Umanjenje vrijednosti ili (–) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)

MRS 28.40-43.

16

 

520

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)

MRS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Nekretnine, postrojenja i oprema)

MRS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Ulaganja u nekretnine)

MRS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

MSFI 3. Dodatak B67(d)(v); MRS 36.124

 

 

560

(Ostala nematerijalna imovina)

MRS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Ostalo)

MRS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku

MSFI 3. Dodatak B64(n)(i)

 

 

590

Dio dobiti ili (–) gubitaka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunat metodom udjela

Prilog V. dio 2.54.

 

 

600

Dobit ili (–) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti

MSFI 5.37; Prilog V. dio 2.55.

 

 

610

DOBIT ILI (-) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

MRS 1.102, UP 6; MSFI 5.33 A

 

 

620

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)

MRS 1.82(d); MRS 12.77

 

 

630

DOBIT ILI (-) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

MRS 1, UP 6

 

 

640

Dobit ili (-) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti

MRS 1.82(ea); MSFI 5.33(a), 5.33 A; Prilog V. dio 2.56.

 

 

650

Dobit ili (-) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti

MSFI 5.33(b)(i)

 

 

660

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)

MSFI 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

DOBIT ILI (-) GUBITAK TEKUĆE GODINE

MRS 1.81 A(a)

 

 

680

Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]

MRS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Pripada vlasnicima matičnog društva

MRS 1.81 B (b)(ii)

 

 

5.   Raščlamba kredita i predujmova kojima se ne trguje prema proizvodu

5.1   Krediti i predujmovi osim onih koje se drži radi trgovanja i imovina kojom se trguje prema proizvodu

 

 

Osnova

Bruto knjigovodstvena vrijednost

Knjigovodstvena vrijednost Prilog V. dio 1.27.

Središnje banke

Opće države

Kreditne institucije

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

Kućanstva

Prilog V. dio 1.34.

Prilog V. dio 1.42.(a)

Prilog V. dio 1.42.(b)

Prilog V. dio 1.42.(c)

Prilog V. dio 1.42.(d)

Prilog V. dio 1.42.(e)

Prilog V. dio 1.42.(f)

005

010

020

030

040

050

060

Prema proizvodu

010

Po viđenju [na zahtjev] i s kratkim otkaznim rokom [tekući račun]

Prilog V. dio 2.85.(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Dugovanje po kreditnoj kartici

Prilog V. dio 2.85.(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Potraživanja od kupaca

Prilog V. dio 2.85.(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Financijski najmovi

Prilog V. dio 2.85.(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Obratni repo krediti

Prilog V. dio 2.85.(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Ostali dugoročni krediti

Prilog V. dio 2.85.(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Predujmovi koji nisu krediti

Prilog V. dio 2.85.(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI I PREDUJMOVI

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

Prema kolateralu

090

od čega: krediti s nekretninom kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87.

 

 

 

 

 

 

 

100

od čega: ostali krediti s kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(b), 87.

 

 

 

 

 

 

 

Prema namjeni

110

od čega: potrošački krediti

Prilog V. dio 2.88.(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

od čega: kreditiranje kupnje stana ili kuće

Prilog V. dio 2.88.(b)

 

 

 

 

 

 

 

Prema podređenosti

130

od čega: krediti za financiranje projekata

Prilog V. dio 2.89.; članak 147. stavak 8. CRR-a

 

 

 

 

 

 

 

8.   Raščlamba financijskih obveza

8.1   Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

 

 

Knjigovodstvena vrijednost Prilog V. dio 1.27.

Akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika

Držanje radi trgovanja

Po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Amortizirani trošak

Računovodstvo zaštite

MSFI u skladu s nacionalnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

MSFI 7.8.(e)(ii); MSFI 9 Dodatak A, MSFI 9.BA.6-BA.7, MSFI 9.6.7

MSFI 7.8.(e)(i); MSFI 9.4.2.2, MSFI 9.4.3.5

MSFI 7.8.(g); MSFI 9.4.2.1.

MSFI 7.24A(a); MSFI 9.6

članak 33. stavak 1. točka (b), članak 33. stavak 1. točka (c) CRR-a; Prilog V. dio 2.101.

010

020

030

037

040

010

Izvedenice

MSFI 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

MSFI 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11

 

 

 

 

 

040

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31.

 

 

 

 

 

050

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9; Prilog V. dio 1.36.

 

 

 

 

 

060

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a), 44.(c)

 

 

 

 

 

070

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

080

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

090

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

100

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

110

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b), 44.(c)

 

 

 

 

 

120

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

130

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

140

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

150

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42(c), 44(c)

 

 

 

 

 

170

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

180

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

190

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

200

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

210

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d), 44.(c)

 

 

 

 

 

220

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

230

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

240

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

250

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

260

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e), 44.(c)

 

 

 

 

 

270

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

280

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

290

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

300

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

310

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f), 44.(c)

 

 

 

 

 

320

Tekući računi / prekonoćni depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.1.

 

 

 

 

 

330

Depoziti s ugovorenim dospijećem

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.2.

 

 

 

 

 

340

Depoziti otkupivi uz najavu

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.3; Prilog V. dio 2.97.

 

 

 

 

 

350

Repo ugovori

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9.4.

 

 

 

 

 

360

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37., dio 2.98.

 

 

 

 

 

370

Certifikati o depozitu

Prilog V. dio 2.98.(a)

 

 

 

 

 

380

Vrijednosni papiri osigurani imovinom

članak 4. stavak 1. točka 61. CRR-a

 

 

 

 

 

390

Pokrivene obveznice

članak 129. CRR-a

 

 

 

 

 

400

Hibridni ugovori

Prilog V. dio 2.98.(d)

 

 

 

 

 

410

Ostali izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 2.98.(e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni složeni financijski instrumenti

MRS 32.VP 31

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

440

Ostale financijske obveze

Prilog V. dio 1.38-41.

 

 

 

 

 

445

od čega: obveze po najmu

MSFI 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

8.2   Podređene financijske obveze

 

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

Po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Po amortiziranom trošku

MSFI 7.8.(e)(i); MSFI 9.4.2.2, MSFI 9.4.3.5

MSFI 7.8.(g); MSFI 9.4.2.1.

010

020

010

Depoziti

ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2.9; Prilog V. dio 1.36.

 

 

020

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.37.

 

 

030

PODREĐENE FINANCIJSKE OBVEZE

Prilog V. dio 2.99.-100.

 

 

10.   Izvedenice – trgovanje i ekonomske zaštite

Prema vrsti rizika / prema proizvodu ili vrsti tržišta

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

Zamišljeni iznos

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja i kojom se trguje

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja i kojima se trguje

Ukupno trgovanje

od čega: prodano

Prilog V. dio 2.120., 131.

MSFI 9.BA.7 (a); Prilog V. dio 2.120., 131.

Prilog V. dio 2.133.-135.

Prilog V. dio 2.133.-135.

010

020

030

040

010

Kamatna stopa

Prilog V. dio 2.129.(a)

 

 

 

 

020

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-139.

 

 

 

 

030

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

040

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

050

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

060

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

070

Kapital

Prilog V. dio 2.129.(b)

 

 

 

 

080

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137.-139.

 

 

 

 

090

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

100

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

110

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

120

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

130

Devize i zlato

Prilog V. dio 2.129.(c)

 

 

 

 

140

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-139.

 

 

 

 

150

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

160

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

170

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

180

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

190

Kredit

Prilog V. dio 2.129.(d)

 

 

 

 

195

od čega: ekonomske zaštite uz primjenu opcije fer vrijednosti

MSFI 9.6.7.1.; Prilog V. dio 2.140.

 

 

 

 

201

od čega: ostale ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-140.

 

 

 

 

210

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnog raspona

 

 

 

 

 

230

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

 

 

 

 

 

240

Ostalo

 

 

 

 

 

250

Roba

Prilog V. dio 2.129.(e)

 

 

 

 

260

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137-139.

 

 

 

 

270

Ostalo

Prilog V. dio 2.129.(f)

 

 

 

 

280

od čega: ekonomske zaštite

Prilog V. dio 2.137.-139.

 

 

 

 

290

IZVEDENICE

MSFI 9 Dodatak A

 

 

 

 

300

od čega: OTC – kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c), 44.(e), dio 2.141.(a), 142.

 

 

 

 

310

od čega: OTC – ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d), 44.(e), dio 2.141.(b)

 

 

 

 

320

od čega: OTC – ostalo

Prilog V. dio 1.44.(e), dio 2.141.(c)

 

 

 

 

11.   Računovodstvo zaštite

11.1   Izvedenice – računovodstvo zaštite: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti zaštite

Prema proizvodu i prema vrsti tržišta

 

Knjigovodstvena vrijednost

Zamišljeni iznos

Imovina

Obveze

Ukupna zaštita

od čega: prodano

Osnova

MSFI 7.24A; Prilog V. dio 2.120., 131.

MSFI 7.24A; Prilog V. dio 2.120., 131.

Prilog V. dio 2.133.-135.

Prilog V. dio 2.133.-135.

010

020

030

040

010

Kamatna stopa

Prilog V. dio 2.129.(a)

 

 

 

 

020

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

030

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

040

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

050

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

060

Kapital

Prilog V. dio 2.129.(b)

 

 

 

 

070

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

080

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

090

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

100

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

110

Devize i zlato

Prilog V. dio 2.129.(c)

 

 

 

 

120

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

130

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

140

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

150

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

160

Kredit

Prilog V. dio 2.129.(d)

 

 

 

 

170

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

180

Opcija kreditnog raspona

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

190

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

200

Ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

210

Roba

Prilog V. dio 2.129.(e)

 

 

 

 

220

Ostalo

Prilog V. dio 2.129.(f)

 

 

 

 

230

ZAŠTITE FER VRIJEDNOSTI

MSFI 7.24A; MRS 39.86.(a); MSFI 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Kamatna stopa

Prilog V. dio 2.129.(a)

 

 

 

 

250

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

260

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

270

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

280

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

290

Kapital

Prilog V. dio 2.129.(b)

 

 

 

 

300

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

310

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

320

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

330

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

340

Devize i zlato

Prilog V. dio 2.129.(c)

 

 

 

 

350

OTC opcije

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

360

OTC ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

370

Opcije organiziranog tržišta

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

380

Organizirano tržište ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

390

Kredit

Prilog V. dio 2.129.(d)

 

 

 

 

400

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

410

Opcija kreditnog raspona

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

420

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

430

Ostalo

Prilog V. dio 2.136.

 

 

 

 

440

Roba

Prilog V. dio 2.129.(e)

 

 

 

 

450

Ostalo

Prilog V. dio 2.129.(f)

 

 

 

 

460

ZAŠTITE NOVČANOG TOKA

MSFI 7.24.A; MRS 39.86.(b); MSFI 9.6.5.2.(b)

 

 

 

 

470

ZAŠTITA NETO ULAGANJA U INOZEMNO POSLOVANJE

MSFI 7.24.A; MRS 39.86.(c) MSFI 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

ZAŠTITE FER VRIJEDNOSTI PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA

MRS 39.71., 81.A, 89.A, VP 114.-132.

 

 

 

 

490

ZAŠTITE NOVČANOG TOKA PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA

MRS 39.71.

 

 

 

 

500

IZVEDENICE – RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE

MSFI 7.24A; MRS 39.9.; MSFI 9.6.1;

 

 

 

 

510

od čega: OTC – kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42(c), 44(e), dio 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

od čega: OTC – ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42(d), 44(e), dio 2.141(b)

 

 

 

 

530

od čega: OTC – ostalo

Prilog V. dio 1.44.(e), dio 2.141.(c)

 

 

 

 

18   Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

18.0   Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

 

Upućivanja

Bruto knjigovodstvena vrijednost/nominalni iznos

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervacije

Najviši iznos kolaterala ili jamstva koji se može razmatrati Prilog V. dio 2.119.

 

Prihodujuće

Neprihodujuće

 

Prihodujuće izloženosti – akumulirano umanjenje vrijednosti i rezervacije

Neprihodujuće izloženosti – akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervacije

Primljeni kolateral i primljena financijska jamstva

 

Nisu dospjela ili dospjela <= 30 dana

Dospjela > 30 dana ≤ 90 dana

Od čega: Instrumenti bez značajnog povećanja kreditnog rizika nakon početnog priznavanja (faza 1)

Od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali za koju nije umanjena vrijednost za kreditne gubitke (faza 2)

 

Mala vjerojatnost podmirenja koji nisu dospjeli ili koji su dospjeli < =90 dana

Dospjela > 90 dana <= 180 dana

Dospjela > 180 dana <= 1 godina

Dospjeli > 1 godina <= 2 godina

Dospjeli > 2 godina <= 5 godina

Dospjeli > 5 godina <= 7 godina

Dospjela > 7 godina

Od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali kojima vrijednost nije umanjena za kreditne gubitke (faza 2)

Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

od čega: Instrumenti kojima je vrijednost umanjena za kreditne gubitke (faza 3)

 

od čega: Instrumenti bez značajnog povećanja kreditnog rizika nakon početnog priznavanja (faza 1)

od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali kojima vrijednost nije umanjena za kreditne gubitke (faza 2)

 

Mala vjerojatnost podmirenja koji nisu dospjeli ili koji su dospjeli < =90 dana

Dospjela > 90 dana <= 180 dana

Dospjeli > 180 dana <= 1 godina

Dospjeli > 1 godina < = 2 godina

Dospjeli > 2 godine <= 5 godina

Dospjeli > 5 godina <= 7 godina

Dospjeli > 7 godina

Od čega: Instrumenti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika nakon početnog priznavanja, ali kojima vrijednost nije umanjena za kreditne gubitke (faza 2)

Od čega: Instrumenti kojima je vrijednost umanjena za kreditne gubitke (faza 3)

Primljeni kolaterali po prihodujućim izloženostima

Primljeni kolaterali po neprihodujućim izloženostima

Financijska jamstva primljena po prihodujućim izloženostima

Financijska jamstva primljena po neprihodujućim izloženostima

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Prilog V. dio 1.34., dio 2.118., 221.

Prilog V. dio 2. 213–216, 223–239

Prilog V. dio 2. 222, 235

Prilog V. dio 2. 222, 235

MSFI 9.5.5.5.; MSFI 7.35.M(a); Prilog V. dio 2. 237.(d)

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)(i) Prilog V. dio 2. 237.(c)

Prilog V. dio 2. 213–216, 223–239

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

Prilog V. dio 2. 222, 235–236

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)i. Prilog V. dio 2. 237.(c)

članak 178. CRR-a; Prilog V. dio 2.237.(b)

MSFI 9.5.5.1.; MSFI 9 Dodatak A; Prilog V. dio 2.237.(a)

Prilog V. dio 2. 238

Prilog V. dio 2. 238

MSFI 9.5.5.5.; MSFI 7.35.M(a); Prilog V. dio 2. 237.(d)

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)i. Prilog V. dio 2. 237.(c)

Prilog V. dio 2. 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

Prilog V. dio 2. 236, 238

MSFI 9.5.5.3.; MSFI 7.35.M(b)i. Prilog V. dio 2. 237.(c)

MSFI 9.5.5.1.; MSFI 9 Dodatak A; Prilog V. dio 2.237.(a)

Prilog V. dio 2. 239

Prilog V. dio 2. 239

Prilog V. dio 2. 239

Prilog V. dio 2. 239

005

Sredstva u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

Prilog V. dio 2.2., 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31., 44.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Od čega: mala i srednja poduzeća

MSP čl. 1. stavak 2. točka (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Od čega: krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Od čega: krediti sa stambenim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Od čega: potrošački kredit

Prilog V. dio 2.88.(a), 234.i. (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO TROŠKU ILI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

Prilog V. dio 2.233.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31., 44.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Od čega: mala i srednja poduzeća

MSP čl. 1. stavak 2. točka (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Od čega: krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Od čega: krediti sa stambenim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Od čega: potrošački kredit

Prilog V. dio 2.88.(a), 234.i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT ILI KROZ KAPITAL KOJI PODLIJEŽU UMANJENJU VRIJEDNOSTI

Prilog V. dio 2.233.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dužnički vrijednosni papiri

Prilog V. dio 1.31., 44.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Krediti i predujmovi

Prilog V. dio 1.32., 44.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Od čega: mala i srednja poduzeća

MSP čl. 1. stavak 2. točka (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Od čega: krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Od čega: krediti sa stambenim nekretninama kao kolateralom

Prilog V. dio 2.86.(a), 87., 234.i. (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Od čega: potrošački kredit

Prilog V. dio 2.88.(a), 234.i. (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO STROGOM LOCOM-U ILI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT ILI KROZ KAPITAL KOJI PODLIJEŽU UMANJENJU VRIJEDNOSTI

Prilog V. dio 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DUŽNIČKI INSTRUMENTI OSIM ONIH KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA ILI KOJIMA SE TRGUJE

Prilog V. dio 2.217.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI PRODAJE

Prilog V. dio 2.220.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Preuzete obveze po kreditima

Prilog I. CRR-u; Prilog V. dio 1.44.(g), dio 2.102.–105., 113., 116., 224.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Preuzeta financijska jamstva

MSFI 4 Prilog A; Prilog I. CRR-u; Prilog V. dio 1.44.(f), dio 2.102.–105., 114., 116., 225.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Opće države

Prilog V. dio 1.42.(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditne institucije

Prilog V. dio 1.42.(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Ostala financijska društva

Prilog V. dio 1.42.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinancijska društva

Prilog V. dio 1.42.(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kućanstva

Prilog V. dio 1.42.(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Ostale preuzete obveze

Prilog I.CRR-u; Prilog V. dio 1.44.(g), dio 2.102.–105., 115., 116., 224.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Središnje banke

Prilog V. dio 1.42.(a)