4.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/597

оd 30. travnja 2020.

o dodjeli potpore za privatno skladištenje maslaca i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (2), a posebno njezin članak 4. stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (3), a posebno njezin članak 62. stavak 2. točku (b),

budući da:

(1)

Zbog trenutačne pandemije bolesti COVID-19 i velikih ograničenja kretanja u državama članicama, pala je potražnja za određenim proizvodima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Širenje bolesti i poduzete mjere ograničavaju dostupnost radne snage i ugrožavaju proizvodnju, prikupljanje i preradu mlijeka. Nadalje, zbog obveze zatvaranja trgovina, otvorenih tržnica, restorana i ostalih ugostiteljskih objekata ugostiteljska je djelatnost stala, pa se bitno promijenila i potražnja za mlijekom i mliječnim proizvodima. U ugostiteljskoj djelatnosti tradicionalno se troši, ovisno o proizvodu, otprilike od 10 do 20 % proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda u Uniji. Štoviše, kupci u Uniji i na svjetskom tržištu otkazuju ugovore i odgađaju sklapanje novih u očekivanju daljnjeg pada cijena.

(2)

Zbog toga se sirovo mlijeko dijelom prerađuje u nezapakirane, trajne proizvode koji se mogu skladištiti i manje su radno intenzivni, kao što su obrano mlijeko u prahu i maslac, što premašuje redovnu tržišnu potražnju.

(3)

Kako bi se smanjila nastala neravnoteža ponude i potražnje, primjereno je odobriti potporu za privatno skladištenje maslaca.

(4)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1238 (4) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1240 (5) utvrđuju se pravila o primjeni potpore za privatno skladištenje. Ako u ovoj Uredbi nije drukčije određeno, na potpore za privatno skladištenje maslaca trebale bi se primjenjivati odredbe Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 i Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

(5)

Da bi sustav bio brz, fleksibilan i funkcionalan, trebalo bi unaprijed utvrditi iznos potpore. U skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1370/2013 unaprijed utvrđena potpora za privatno skladištenje trebala bi se temeljiti na troškovima skladištenja i ostalim relevantnim tržišnim elementima. Primjereno je odrediti iznos potpore za fiksne troškove ulaza i izlaza predmetnih proizvoda i iznos potpore po danu skladištenja za troškove skladištenja i financiranja.

(6)

Radi administrativne učinkovitosti i jednostavnosti zahtjevi bi se trebali odnositi samo na već uskladišteni maslac i ne bi trebalo zahtijevati sredstvo osiguranja. U tom je kontekstu primjereno utvrditi razdoblje skladištenja.

(7)

Radi administrativne učinkovitosti i jednostavnosti trebalo bi utvrditi minimalnu količinu proizvoda koja se može obuhvatiti svakim zahtjevom.

(8)

Mjere uvedene kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 mogu utjecati na ispunjavanje zahtjeva povezanih s kontrolama na terenu za potpore za privatno skladištenje u skladu s člankom 60. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240. Primjereno je državama članicama na koje utječu te mjere omogućiti fleksibilnost produljenjem roka za provedbu kontrola ulaska u skladište ili njihovom zamjenom drugim relevantnim dokazima te ukidanjem zahtjeva o provedbi nenajavljenih kontrola. Stoga je za potrebe ove Uredbe primjereno odstupiti od određenih odredaba Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

(9)

Kako bi imala neposredan učinak na tržište i pridonijela stabilizaciji cijena, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom predviđa potpora za privatno skladištenje maslaca iz članka 17. prvog podstavka točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013, dalje u tekstu „potpora”.

2.   Ako ovom Uredbom nije drukčije određeno, primjenjuju se Delegirana uredba (EU) 2016/1238 i Provedbena uredba (EU) 2016/1240.

Članak 2.

Prihvatljivi proizvodi

Da bi bio prihvatljiv za potporu, maslac mora biti dobre i prikladne tržišne kvalitete te podrijetlom iz Unije. Proizvodi moraju ispunjavati zahtjeve iz odjeljka IV. Priloga VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1238.

Članak 3.

Podnošenje i prihvatljivost zahtjeva

1.   Zahtjevi za potporu mogu se podnositi od 7. svibnja 2020. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva jest 30. lipnja 2020.

2.   Zahtjevi se odnose na već uskladištene proizvode.

3.   Minimalna količina po zahtjevu iznosi 10 tona.

Članak 4.

Iznos potpore i razdoblje skladištenja

1.   Utvrđuju se sljedeći iznosi potpore:

(a)

9,83 EUR po uskladištenoj toni za fiksne troškove skladištenja;

(b)

0,43 EUR po toni po danu ugovornog skladištenja.

2.   Ugovorno skladištenje završava dan prije dana otpreme iz skladišta.

3.   Potpora se može dodijeliti samo ako ugovorno razdoblje skladištenja traje od 90 do 180 dana.

Članak 5.

Kontrole

1.   Odstupajući od članka 60. stavaka 1. i 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, ako zbog mjera koje su uvele države članice kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, dalje u tekstu „mjere”, agencija za plaćanja ne može na vrijeme provesti kontrole iz članka 60. stavaka 1. i 2. te uredbe, predmetna država članica može:

(a)

produljiti rok za provedbu tih kontrola iz članka 60. stavka 1. prvog podstavka do najviše 30 dana nakon prestanka tih mjera; ili

(b)

tijekom razdoblja primjene tih mjera zamijeniti te kontrole upotrebom relevantnih dokaza, uključujući fotografije s lokacijskim označivanjem ili druge dokaze u elektroničkom obliku.

2.   Odstupajući od članka 60. stavka 3. prvog podstavka Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, ako agencija za plaćanja zbog mjera ne može provoditi nenajavljene kontrole na terenu, ona ih nije obvezna provoditi u razdoblju dok su te mjere za snazi.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206, 30.7.2016., str. 15.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206, 30.7.2016., str. 71.).