31.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 99/1


UREDBA (EU) 2020/459 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. ožujka 2020.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Izbijanje bolesti COVID-19 dovelo je do naglog smanjenja zračnog prometa zbog znatnog pada potražnje i izravnih mjera koje su države članice i treće zemlje poduzele radi ograničavanja izbijanja te bolesti. Ozbiljne posljedice koje su zračni prijevoznici počeli osjećati već u siječnju 2020. u pogledu Narodne Republike Kine i Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine Hong Konga, postale su sveprisutne od 1. ožujka 2020. te će vjerojatno utjecati na najmanje dva razdoblja reda letenja, odnosno zimsko razdoblje reda letenja 2019./2020. i ljetno razdoblje reda letenja 2020.

(2)

Te okolnosti nisu pod kontrolom zračnih prijevoznika te je posljedično dobrovoljno ili obvezno otkazivanje usluga zračnog prijevoza od strane zračnih prijevoznika nužan ili legitiman odgovor na te okolnosti. Osobito, dobrovoljnim otkazivanjima štiti se financijska stabilnost zračnih prijevoznika i izbjegava se štetan učinak na okoliš praznih ili većinom praznih letova koji se obavljaju samo u svrhu zadržavanja odgovarajućih slotova u zračnim lukama.

(3)

Prema podatcima koje je objavio Eurocontrol, upravitelj mreže za mrežne funkcije zračnog prometa jedinstvenog europskog neba, zračni promet u europskoj regiji u prvoj polovini ožujka 2020. smanjio se za otprilike 10 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zračni prijevoznici izvješćuju o velikom padu rezervacija i otkazuju znatan broj letova u zimskom razdoblju reda letenja 2019./2020. i ljetnom razdoblju reda letenja 2020. zbog izbijanja bolesti.

(4)

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 (2), u vezi s člankom 10. stavkom 2. te uredbe, ako zračni prijevoznik ne koristi najmanje 80 % serije slotova koji su mu dodijeljeni u koordiniranoj zračnoj luci, riskira gubitak prije stečene prednosti u pogledu tih slotova.

(5)

Prema članku 10. stavku 4. Uredbe (EEZ) br. 95/93 koordinatorima slotova dopušteno je, u svrhu izračuna prije stečene prednosti, zanemariti nekorištenje slotova u zračnim lukama tijekom razdoblja u kojima zračni prijevoznik ne može obavljati planirane usluge zračnog prijevoza zbog, primjerice, zatvaranja zračne luke. Međutim, tim se člankom ne uređuju situacije poput izbijanja bolesti COVID-19. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EEZ) br. 95/93.

(6)

S obzirom na poznate rezervacije i epidemiološke prognoze, u ovoj se fazi razumno može očekivati da će u razdoblju od 1. ožujka 2020. do najmanje 24. listopada 2020. doći do znatnog broja otkazivanja koja se mogu pripisati izbijanju bolesti COVID-19. Nekorištenje slotova dodijeljenih za to razdoblje ne bi trebalo dovesti do toga da zračni prijevoznici izgube prije stečenu prednost koju bi inače imali. Stoga je nužno definirati uvjete pod kojima bi se neiskorišteni slotovi trebali smatrati iskorištenima za tu svrhu, u odnosu na odgovarajuću sezonu koja slijedi.

(7)

Slotovi u koordiniranim zračnim lukama vrijedan su gospodarski resurs. Unatoč općem padu zračnog prometa, otkazivanje usluga zračnog prijevoza ne bi trebalo, međutim, onemogućiti da se slotovima zračnih luka koriste drugi zračni prijevoznici koji bi ih mogli željeti privremeno koristiti, a da time ne dobivaju stečena prava na te slotove. Stoga, kada slotove ne koristi zračni prijevoznik kojem su dodijeljeni, trebalo bi ih bez odgode vratiti koordinatoru.

(8)

Teško je predvidjeti daljnji razvoj bolesti COVID-19 i njezine daljnje posljedice za zračne prijevoznike. Komisija bi trebala neprekidno analizirati posljedice bolesti COVID-19 za sektor zračnog prometa i Unija bi trebala moći produljiti, bez nepotrebne odgode, razdoblje tijekom kojeg se primjenjuju mjere predviđene ovom Uredbom ako se loši uvjeti nastave.

(9)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno smatranje iskorištenima slotova koji nisu iskorišteni zbog izbijanja bolesti COVID-19, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka predloženog djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(10)

Kako bi se produljile mjere utvrđene u ovoj Uredbi, ako to bude potrebno i opravdano, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s produljenjem razdoblja tijekom kojeg se primjenjuju mjere predviđene ovom Uredbom. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (3). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(11)

S obzirom na hitnost koja proizlazi iz iznimnih okolnosti uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(12)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu, na dan koji slijedi nakon dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 95/93 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 10.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 10.a

1.   Za potrebe članka 8. stavka 2. i članka 10. stavka 2. koordinatori smatraju da je slotove dodijeljene za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 24. listopada 2020. iskoristio zračni prijevoznik kojem su slotovi prvotno dodijeljeni.

2.   Za potrebe članka 8. stavka 2. i članka 10. stavka 2. koordinatori smatraju da je slotove dodijeljene za razdoblje od 23. siječnja 2020. do 29. veljače 2020. iskoristio zračni prijevoznik kojem su slotovi prvotno dodijeljeni kada je riječ o uslugama zračnog prijevoza između zračnih luka u Uniji i zračnih luka u Narodnoj Republici Kini ili u Posebnom Upravnom Području Narodne Republike Kine Hong Kongu.

3.   Kada je riječ o slotovima čiji je datum kasniji od 8. travnja 2020., stavak 1. primjenjuje se samo ako su dotični neiskorišteni slotovi stavljeni na raspolaganje koordinatoru kako bi ih preraspodijelio drugim zračnim prijevoznicima.

4.   Ako Komisija na temelju podataka koje je objavio Eurocontrol, upravitelj mreže za mrežne funkcije zračnog prometa jedinstvenog europskog neba, utvrdi da se nastavlja smanjenje razine zračnog prometa u usporedbi s razinom zračnog prometa u odgovarajućem razdoblju prošle godine i da će se to smanjenje vjerojatno nastaviti te također utvrdi da je, sudeći prema najboljim dostupnim znanstvenim podacima, ta situacija posljedica izbijanja bolesti COVID-19, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12.a kako bi se na odgovarajući način izmijenilo razdoblje navedeno u stavku 1.

5.   Komisija neprekidno prati situaciju koristeći se kriterijima utvrđenima u članku 4. Na temelju informacija koje su joj dostupne Komisija do 15. rujna 2020. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi sažeto izvješće o ovoj temi. Ako to bude potrebno, Komisija u najkraćem mogućem roku donosi delegirani akt predviđen u stavku 4.

6.   Kada, u slučaju dugotrajnih posljedica izbijanja bolesti COVID-19 za sektor zračnog prometa u Uniji, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 12.b.”

2.

umeću se sljedeći članci:

Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10.a dodjeljuje se Komisiji do 2. travnja 2021.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 10.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.b

Hitni postupak

1.   Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 12.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. ožujka 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 30. ožujka 2020.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993., str. 1.).

(3)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.