20.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 84/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/426

оd 19. ožujka 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/402 o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/479 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o zajedničkim pravilima za izvoz (1), a posebno njezin članak 5.

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/402 (2) Europska komisija uvela je obvezu predočenja odobrenja u slučaju izvoza određene osobne zaštitne opreme s obzirom na povećanu potražnju za takvim proizvodima u Europskoj uniji i posljedičnu nestašicu u određenim državama članicama. Ovaj sustav prethodnog odobrenja odnosi se na izvoz u sve treće zemlje.

(2)

Jedinstveno tržište za medicinsku i osobnu zaštitnu opremu usko je integrirano izvan granica Unije, kao i njegovi proizvodni vrijednosni lanci i distribucijske mreže. To se posebno odnosi na četiri države članice Europskog udruženja slobodne trgovine. Stoga bi podvrgavanje izvoza određene osobne zaštitne opreme u te zemlje predočenju odobrenja za izvoz bilo kontraproduktivno s obzirom na tijesnu integraciju proizvodnih vrijednosnih lanaca i distribucijskih mreža kada je takva oprema nužan proizvod za sprečavanje daljnjeg širenja bolesti i zaštitu zdravlja medicinskog osoblja koje liječi zaražene pacijente. Stoga je primjereno isključiti te zemlje iz područja primjene Provedbene uredbe (EU) 2020/402.

(3)

Također je primjereno iz područja primjene Provedbene uredbe (EU) 2020/402 isključiti prekomorske zemlje i područja navedene u Prilogu II. Ugovoru, kao i Farske otoke, Andoru, San Marino i Vatikanski Grad, s obzirom na to su posebno ovisni o velegradskim opskrbnim lancima država članica kojima su pridruženi ili o opskrbnim lancima susjednih država članica.

(4)

Tijela isključenih zemalja i područja trebala bi ponuditi odgovarajuća jamstva da će kontrolirati vlastiti izvoz predmetnih proizvoda kako bi se izbjeglo ugrožavanje cilja Provedbene uredbe (EU) 2020/402. Komisija bi trebala pomno pratiti taj aspekt.

(5)

Izvoz određenih količina specifičnih proizvoda može se odobriti u posebnim okolnostima, kao što je osiguravanje opskrbe humanitarnih organizacija za izvanredne operacije u trećim zemljama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2020/402 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Izvoz u Norvešku, Island, Lihtenštajn, Švicarsku, kao i prekomorske zemlje i područja navedena u Prilogu II. Ugovoru te Farske otoke, Andoru, San Marino i Vatikanski Grad ne podliježe mjerama utvrđenima u stavcima 1. i 2.”

2.

U članku 2. stavku 3. treća alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

odgovoru na zahtjeve za pomoć upućene i obrađene u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM) od strane trećih zemalja ili međunarodnih organizacija i omogućivanju pružanja hitne opskrbe u kontekstu humanitarne pomoći.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 83, 27.3.2015., str. 34.

(2)  Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/402 оd 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda (SL L 77I , 15.3.2020., str. 1.).