5.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/357

оd 4. ožujka 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) 2018/395 u pogledu dozvola pilota balona

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezine članke 23., 27. i 31.,

budući da:

(1)

Komisija treba donijeti potrebna provedbena pravila za utvrđivanje zahtjeva za dozvole pilota balona („BPL-ove”) u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139, u slučajevima kada ti zrakoplovi ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 1. točke (b) točaka i. i ii. te Uredbe.

(2)

S obzirom na specifičnosti izdavanja dozvola članovima letačke posade za balone, posebne zahtjeve za izdavanje dozvola potrebno je utvrditi u zasebnim propisima. Ti bi se zahtjevi trebali temeljiti na općim pravilima za izdavanje dozvola članovima letačke posade utvrđenima u Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 (2). Međutim, njih bi trebalo restrukturirati i pojednostavniti kako bi bili proporcionalni i temeljili se na pristupu utemeljenom na riziku, istodobno osiguravajući da su piloti balona, sada i u budućnosti, sposobni za izvršavanje svojih aktivnosti i odgovornosti.

(3)

U skladu s člankom 12. stavkom 2.a točkom 3. Uredbe (EU) br. 1178/2011 države članice do 8. travnja 2020. smiju nastaviti primjenjivati nacionalna pravila za izdavanje dozvola koja omogućuju pristup osnovnim privilegijama pilota. Neke su države članice izvijestile Komisiju i Agenciju Europske unije za sigurnost zračnog prometa („EASA-u”) da se, u tom kontekstu, nastavljanjem primjenjivanja tih nacionalnih pravila za izdavanje dozvola, prema kojima se učenici piloti koriste ograničenim privilegijama bez nadzora i postupno dobivaju osnovne privilegije, zbog lakog i povoljnijeg pristupa letenju, promiču sportsko zrakoplovstvo i rekreativne aktivnosti. Promicanje i omogućivanje lakšeg pristupa općem zrakoplovstvu u skladu je s ciljevima Plana za opće zrakoplovstvo EASA-e kojim se nastoji stvoriti proporcionalniji, fleksibilniji i proaktivniji regulatorni sustav (3). Stoga bi državama članicama trebalo omogućiti da same odluče hoće li nastaviti primjenjivati ta nacionalna pravila za izdavanje dozvola u skladu s načelima iz Uredbe (EU) 2019/430 (4) za svrhe izdavanja dozvola pilota balona. Međutim, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju i EASA-u pri svakom korištenju tim ovlaštenjima. Države članice trebale bi i nadzirati korištenje tim ovlaštenjima kako bi se održala prihvatljiva razina sigurnosti zračnog prometa.

(4)

Kako bi taj prelazak bio neometan, svi certifikati, ovlaštenja i odobrenja koji se izdaju pilotima balona u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011 prije datuma početka primjene ove Uredbe trebali bi ostati na snazi. Nacionalne dozvole pilota balona izdane prije datuma početka primjene ove Uredbe trebale bi se pretvoriti u dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom putem izvještaja o konverziji koje sastavljaju nadležna tijela država članica uz savjetovanje s EASA-om.

(5)

Osposobljavanje pilota balona koje je započelo u skladu s Prilogom I. (dijelom FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 prije datuma početka primjene ove Uredbe trebalo bi se u potpunosti priznavati jer obuhvaća jednak ili čak i širi opseg zahtjeva za osposobljavanje nego ova Uredba. Osposobljavanje koje je počelo prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji trebalo bi se priznavati na temelju izvještaja o priznavanju koje uspostave države članice.

(6)

Postojećim organizacijama za osposobljavanje trebalo bi omogućiti dovoljno vremena da prilagode svoje programe osposobljavanja pojednostavnjenim zahtjevima za osposobljavanje, ako je to potrebno.

(7)

Odredbe Uredbe (EU) 2018/395 (5) trebale bi se ažurirati i u pogledu operacija balonima kako bi se u obzir uzela iskustva stečena od donošenja tih propisa i kako bi se pojasnili određeni aspekti, primjerice podnošenje izjava o komercijalnim aktivnostima.

(8)

Mjere iz ove Uredbe temelje se na Mišljenju br. 01/2019 (6) EASA-e u skladu s člankom 75. stavkom 2. točkama (b) i (c) i člankom 76. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1139.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 127. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2018/395 mijenja se kako slijedi:

(1)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Uredba Komisije (EU) 2018/395 оd 13. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima i izdavanje dozvola članovima letačke posade za balone u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća”;

(2)

u članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za letačke operacije balonima te za izdavanje i zadržavanje dozvola pilota i pripadajućih ovlaštenja, privilegija i certifikata za balone ako ti zrakoplovi ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 1. točke (b) točaka i. i ii. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

(*1)  Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.). ”;"

(3)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije i, osim ako su termini drugačije definirani u ovom članku, definicije iz članka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 (*2):”

(*2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).”;"

(b)

umeće se sljedeća točka 7.a:

„7.a

„komercijalna operacija” znači svako upravljanje balonom za novčanu ili drugu naknadu koje je dostupno javnosti ili se, kad nije dostupno javnosti, obavlja na temelju ugovora između operatera i kupca, pri čemu kupac nema nad operaterom nikakvu kontrolu;”;

(c)

točka 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

„uvodni let” znači svaka zračna operacija za novčanu ili drugu naknadu koja se sastoji od zračnog obilaska kratkog trajanja koji radi privlačenja novih učenika ili novih članova pružaju organizacije za osposobljavanje na koje se upućuje u članku 10.a Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 ili organizacije osnovane s ciljem promicanja letačkih sportova ili rekreativnog letenja;”;

(d)

točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

„ugovor o zakupu zrakoplova bez posade” znači ugovor između poduzeća prema kojem je za upravljanje balonom odgovoran zakupnik;”;

(e)

dodaju se sljedeće točke od 13. do 15.:

„13.

„nacionalna dozvola” znači dozvola pilota koju je država članica izdala u skladu s nacionalnim propisima prije datuma početka primjene Priloga III. (dijela BFCL) ovoj Uredbi ili Priloga I. (dijela FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

14.

„dozvola iz dijela BFCL” znači dozvola za članove letačke posade koja ispunjava zahtjeve iz Priloga III. (dijela BFCL) ovoj Uredbi;

15.

„izvještaj o konverziji” znači izvještaj na temelju kojeg se dozvola može konvertirati u dozvolu iz dijela BFCL.”;

(4)

članak 3. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Operateri balona mogu obavljati komercijalne djelatnosti tek nakon što nadležnom tijelu prijave svoju sposobnost i način izvršavanja odgovornosti povezanih s upravljanjem balonom.”;

(b)

drugi podstavak briše se;

(c)

treći podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Prvi podstavak ne primjenjuje se na sljedeće operacije balonima:”;

ii.

točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

uvodne letove s četiri osobe ili manje, uključujući pilota, i letove za potrebe skakanja padobranom koje obavlja organizacija za osposobljavanje iz članka 10.a Uredbe (EU) br. 1178/2011 čije je glavno mjesto poslovanja u državi članici ili organizacija osnovana radi promicanja sportskog ili rekreativnog zrakoplovstva, pod uvjetom da ta organizacija upravlja balonom na temelju vlasništva ili ugovora o zakupu zrakoplova bez posade, da se letom ne stječe dobit koja se dijeli izvan organizacije i da takvi letovi čine tek sporednu djelatnost organizacije;

(d)

letove osposobljavanja koje provodi organizacija za osposobljavanje iz članka 10.a Uredbe (EU) br. 1178/2011 s glavnim mjestom poslovanja u nekoj državi članici.”;

(5)

iza članka 3. umeću se sljedeći članci od 3.a do 3.d:

Članak 3.a

Dozvole pilota i medicinska certifikacija

1.   Ne dovodeći u pitanje Delegiranu uredbu Komisije (EU) (*3), piloti zrakoplova iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe moraju se pridržavati tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka iz Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi i Priloga IV. (dio MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

2.   Iznimno od privilegija imatelja dozvole prema definiciji iz Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi, imatelji tih dozvola mogu obavljati letove iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (d), bez ispunjavanja zahtjeva iz točke BFCL.215 Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi.

3.   Država članica pilotima učenicima koji pohađaju tečaj za osposobljavanje za dobivanje dozvole pilota balona („BPL”) može odobriti korištenje ograničenim privilegijama bez nadzora prije nego što udovolje svim zahtjevima potrebnima za izdavanje BPL-a u skladu s Prilogom III. (dio BFCL), u skladu sa svim sljedećim uvjetima:

(a)

područje primjene danih privilegija temelji se na procjeni sigurnosnog rizika koju obavlja država članica, uzimajući u obzir potrebni stupanj osposobljavanja nužan za postizanje potrebne razine pilotske vještine;

(b)

privilegije su ograničene na sljedeće:

i.

cijelo državno područje države članice koja izdaje ovlaštenje ili dijelove tog područja;

ii.

balone koji su registrirani u državi članici koja izdaje ovlaštenje;

(c)

imatelju ovlaštenja koji podnese zahtjev za izdavanje BPL-a priznaje se osposobljavanje provedeno u okviru ovlaštenja na temelju preporuke odobrene organizacije za osposobljavanje („ATO”) ili prijavljene organizacije za osposobljavanje („DTO”);

(d)

država članica svake tri godine predaje izvještaje i procjene sigurnosnog rizika Komisiji i Agenciji Europske unije za sigurnost zračnog prometa;

(e)

država članica prati korištenje ovlaštenjima izdanima na temelju ovog stavka kako bi osigurala prihvatljivu razinu sigurnosti zračnog prometa i poduzela odgovarajuće mjere u slučaju povećanog sigurnosnog rizika ili bilo kakvih sigurnosnih pitanja.

Članak 3.b

Postojeće dozvole pilota i nacionalni certifikati o zdravstvenoj sposobnosti

1.   Dozvole iz dijela FCL za balone i pripadajuće privilegije, ovlaštenja i certifikati koje je neka država članica izdala prije datuma početka primjene ove Uredbe smatraju se izdanima u skladu s ovom Uredbom. Pri ponovnom izdavanju dozvola iz administrativnih razloga ili na zahtjev imatelja dozvole, države članice te dozvole zamjenjuju dozvolama u formatu navedenom u Prilogu VI. (dio ARA) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

2.   Kada država članica ponovno izdaje dozvole i pripadajuće privilegije, ovlaštenja i certifikate u skladu sa stavkom 1. ovog članka, država članica, ovisno o slučaju:

(a)

prenosi sve privilegije koje su već upisane u dozvole iz dijela FCL u novi format dozvole;

(b)

konvertira privilegije za let balona sa sponom ili komercijalne operacije povezane s dozvolom iz dijela FCL u ovlaštenje za let balona sa sponom ili ovlaštenje za komercijalne operacije u skladu s odredbama iz točaka BFCL.200 i BFCL.215 Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi;

(c)

upisuje datum isteka certifikata instruktora letenja povezanog s dozvolom iz dijela FCL u knjižicu letenja pilota ili izdaje ekvivalentan dokument. Nakon tog datuma piloti se koriste privilegijama instruktora samo ako ispunjavaju uvjete iz točke BFCL.360 Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi.

3.   Imatelji nacionalnih dozvola za balone koje je država članica izdala prije datuma početka primjene Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi smiju se nastaviti koristiti privilegijama koje obuhvaća njihova dozvola do 8. travnja 2021. Do tog datuma države članice te dozvole moraju konvertirati u dozvole i pripadajuća ovlaštenja, privilegije i certifikate iz dijela BFCL u skladu s elementima navedenima u izvještaju o konverziji koji ispunjava zahtjeve iz članka 4. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1178/2011.

4.   Nacionalni certifikati o zdravstvenoj sposobnosti pilota povezani s dozvolom iz stavka 2. ovog članka, koje je država članica izdala prije datuma početka primjene Priloga III. (dio BFCL) ovoj Uredbi ostaju na snazi do datuma njihova sljedećeg produžavanja ili do 8. travnja 2021., ovisno o tome što nastupi ranije. Produžavanje tih certifikata o zdravstvenoj sposobnosti mora biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV. (dio MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

Članak 3.c

Priznavanje osposobljavanja koje je započelo prije datuma početka primjene ove Uredbe

1.   U pogledu izdavanja dozvola i pripadajućih privilegija, ovlaštenja ili certifikata iz dijela BFCL u skladu s Prilogom III. (dio BFCL) ovoj Uredbi, smatra se da je osposobljavanje koje je počelo prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s Prilogom I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, pod uvjetom da je BPL izdan najkasnije do 8. travnja 2021. U tom se slučaju primjenjuje sljedeće:

(a)

osposobljavanje za BPL koje je počelo na balonima koji predstavljaju klasu zračnih brodova uzgonjenih vrućim zrakom, uključujući povezano ispitivanje, može se dovršiti na tim balonima;

(b)

sati osposobljavanja u klasi balona uzgonjenih vrućim zrakom, na balonima koji ne pripadaju grupi A te klase balona, u potpunosti se priznaju u smislu zahtjeva iz točke BFCL.130 točke (b) Priloga III.

2.   Osposobljavanje koje je započelo prije datuma početka primjene ove Uredbe ili Priloga I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011, u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji, priznaje se u svrhu izdavanja dozvola iz dijela BFCL na temelju izvještaja o priznavanju koji izdaje država članica uz savjetovanje s Agencijom Europske unije za sigurnost zračnog prometa.

3.   U izvještaju o priznavanju iz stavka 2. opisuje se opseg osposobljavanja, navodi se za koje se zahtjeve iz dijela BFCL priznavanje daje i, ako je primjenjivo, koje zahtjeve podnositelji zahtjeva moraju ispuniti kako bi im se izdala dozvola iz dijela FCL. Izvještaj uključuje preslike svih dokumenata koji su potrebni kako bi se dokazao opseg osposobljavanja te preslike nacionalnih propisa i postupaka u skladu s kojima je osposobljavanje započelo.

Članak 3.d

Organizacije za osposobljavanje

1.   Organizacije za osposobljavanje za stjecanje dozvola pilota iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe moraju ispuniti zahtjeve iz članka 10.a Uredbe (EU) br. 1178/2011.

2.   Organizacije za osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka kojima je izdano odobrenje u skladu s Prilogom VII. (dio ORA) Uredbi (EU) br. 1178/2011 ili su podnijele izjavu u skladu s Prilogom VIII. (dio DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011 prije datuma početka primjene ove Uredbe svoje programe osposobljavanja prilagođavaju, kada je to potrebno, najkasnije do 8. travnja 2021.

(*3)  Delegirana uredba Komisije (EU) оd 4. ožujka 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).”;"

(6)

Prilog I. (dio DEF) mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

(7)

Prilog II. (dio BOP) mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(8)

dodaje se Prilog III. (dio BFCL) kako je navedeno u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 8. travnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/430 od 18. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu korištenja ograničenih privilegija bez nadzora prije izdavanja dozvole pilota lakog zrakoplova (SL L 75, 19.3.2019., str. 66.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 оd 13. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 71, 14.3.2018., str. 10.).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Lakši pristup pilota općeg zrakoplovstva IFR letenju i revizija zahtjeva za izdavanje dozvole za balone i zračne jedrilice), (mišljenje br. 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019.), dostupno na: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PRILOG I.

Prilog I. „Definicije” (dio DEF) Uredbi (EU) 2018/395 mijenja se kako slijedi:

(1)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije i, osim ako su termini drugačije definirani u ovom Prilogu, definicije iz članka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 i točke FCL.010 Priloga I. (dio FCL) toj Uredbi:”;

(2)

točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećima:

„1.

„prihvatljivi načini usklađivanja (AMC)” znači neobvezujući standardi koje je Agencija prihvatila za opisivanje načina uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EU) 2018/1139 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima;

2.

„alternativni načini usklađivanja (AltMoC)” znači načini koji predstavljaju alternativu postojećim prihvatljivim načinima usklađivanja (AMC) ili oni koji predstavljaju nove načine uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EU) 2018/1139 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima za koje Agencija nije donijela povezane prihvatljive načine usklađivanja;”;

(3)

umeće se sljedeća točka 11.a:

„11.a

„nalet” znači ukupno vrijeme od trenutka kad se košara odvoji od zemlje radi polijetanja do trenutka kad se potpuno zaustavi nakon leta;”;

(4)

umeću se sljedeće točke 17.a i 17.b:

„17.a

„klasa balona” znači kategorizacija balona prema načinu održavanja uzgona koji se koristi za održavanje leta;

17.b

„provjera stručnosti” znači ispitivanje praktične osposobljenosti, koja po potrebi uključuje i usmeno ispitivanje, u svrhu usklađenosti sa zahtjevima u pogledu nedavnog iskustva iz ove Uredbe;”;

(5)

točka 22. zamjenjuje se sljedećim:

„22.

„grupa balona” znači kategorizacija balona prema veličini i kapacitetu kupole;”;

(6)

dodaju se točke od 23. do 26.:

„23.

„ispit praktične osposobljenosti” znači ispitivanje praktične osposobljenosti u svrhu izdavanja dozvole ili ovlaštenja, ili proširenja privilegije, uključujući po potrebi i usmena ispitivanja;

24.

„procjena stručnosti” znači ispitivanje praktične osposobljenosti, znanja i stava u okviru prvog izdavanja, produžavanja ili obnavljanja certifikata instruktora ili ispitivača;

25.

„samostalni let” znači let tijekom kojeg je učenik pilot jedina osoba u balonu;

26.

„let balona sa sponom” znači let sa sustavom sputavanja koji balon tijekom operacije stalno drži pričvršćenim za čvrstu točku, osim ako se spona koristi u postupku uzlijetanja.”.


PRILOG II.

Prilog II. „Letačke operacije balonom” (dio BOP) Uredbi (EU) 2018/395 mijenja se kako slijedi:

(1)

u točki BOP.BAS.010 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Operater, ako to zatraži nadležno tijelo koje provjerava trajnu sukladnost operatera u skladu s točkom ARO.GEN.300 točkom (a) podtočkom 2. Priloga II. (dio ARO) Uredbi (EU) br. 965/2012, mora dokazati da su ispunjeni bitni zahtjevi iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i zahtjevi iz ove Uredbe.”;

(2)

točka BOP.BAS.020 zamjenjuje se sljedećim:

BOP.BAS.020 Trenutačna reakcija na sigurnosni problem

Operater provodi:

(a)

mjere sigurnosti koje je naložilo nadležno tijelo u skladu s točkom ARO.GEN.135 točkom (c) Priloga II. (dio ARO) Uredbi (EU) br. 965/2012; i

(b)

direktive o plovidbenosti i ostale obvezne informacije koje je izdala Agencija u skladu s člankom 77. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) 2018/1139.”;

(3)

točka BOP.BAS.025 zamjenjuje se sljedećim:

BOP.BAS.025 Imenovanje zapovjednika

Operater imenuje zapovjednika koji je kvalificiran djelovati kao zapovjednik u skladu s Prilogom III. (dio BFCL) ovoj Uredbi.”;

(4)

u točki BOP.BAS.300 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim odjeljkom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva ovim Prilogom, ali se nosi u balonu tijekom leta, moraju ispunjavati sljedeća dva zahtjeva:

1.

informacije koje se pružaju putem tih instrumenata ili opreme članovi letačke posade ne upotrebljavaju za ispunjavanje bitnih zahtjeva u pogledu plovidbenosti iz Priloga II. Uredbi (EU) 2018/1139;

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost balona, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.”;

(5)

u točki BOP.ADD.005 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Operater je odgovoran za operacije balonom u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139, zahtjevima iz ovog poddijela i sa svojom izjavom.”;

(6)

u točki BOP.ADD.015 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Za potrebe utvrđivanja usklađenosti s bitnim zahtjevima iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i sa zahtjevima iz ove Uredbe, operater u svako doba svakoj osobi koju je nadležno tijelo ovlastilo odobrava pristup svakom uređaju, balonu, dokumentu, evidenciji, podacima, postupcima ili bilo kojem drugom materijalu koji je relevantan za aktivnost operatera obuhvaćenu područjem primjene ove Uredbe, neovisno o tome je li aktivnost ugovorena ili nije.”;

(7)

točka BOP.ADD.035 zamjenjuje se sljedećim:

BOP.ADD.035 Ugovorene aktivnosti

Kad ugovara dio svoje aktivnosti koja je obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe, operater je odgovoran osigurati da organizacija s kojom je sklopljen ugovor izvršava aktivnosti u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i sa zahtjevima iz ove Uredbe. Operater osigurava i da se nadležnom tijelu, radi utvrđivanja usklađenosti s tim zahtjevima, omogući pristup organizaciji s kojom je sklopljen ugovor.”;

(8)

u točki BOP.ADD.040 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Operater imenuje odgovornog rukovoditelja koji je nadležan osigurati da se sve aktivnosti obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe mogu financirati i obavljati u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i sa zahtjevima iz ove Uredbe. Odgovorni rukovoditelj odgovoran je za uspostavljanje i održavanje djelotvornog sustava upravljanja.”;

(9)

točka BOP.ADD.045 zamjenjuje se sljedećim:

BOP.ADD.045 Zahtjevi u pogledu infrastrukture

Operater mora imati infrastrukturu koja je dostatna za izvršavanje svih zadaća i aktivnosti potrebnih za osiguravanje usklađenosti s bitnim zahtjevima iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i sa zahtjevima iz ove Uredbe te za upravljanje njima.”;

(10)

u točki BOP.ADD.100 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U izjavi iz članka 3. stavka 2. drugog podstavka operater potvrđuje da ispunjava te da će i dalje ispunjavati bitne zahtjeve iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i zahtjeve iz ove Uredbe.”;

(11)

u točki BOP.ADD.105 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Operater bez odgode obavješćuje nadležno tijelo o svim promjenama okolnosti koje utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1139 i zahtjeva iz ove Uredbe, u odnosu na stanje tih okolnosti kakvo je bilo dostavljeno nadležnom tijelu, te o svim promjenama u pogledu informacija iz točke BOP.ADD.100 točke (b) i popisa alternativnih načina usklađivanja iz točke BOP.ADD.100 točke (c), koji su uključeni u izjavu ili su joj priloženi.”;

(12)

u točki BOP.ADD.115 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Ako se na balon registriran u trećoj zemlji primjenjuje ugovor o zakupu bez posade, operater osigurava usklađenost s bitnim zahtjevima koji se odnose na kontinuiranu plovidbenost utvrđenima u Prilozima II. i V. Uredbi (EU) 2018/1139 i sa zahtjevima iz ove Uredbe.”;

(13)

u točki BOP.ADD.300 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Svi članovi letačke posade moraju imati dozvolu i ovlaštenja, koji su izdani ili prihvaćeni u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi i primjereni zadaćama koje su im dodijeljene.”;

(14)

u točki BOP.ADD.300 točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Kad se koristi uslugama članova letačke posade koji rade kao ugovorni djelatnici ili na nepuno radno vrijeme, operater provjerava jesu li ispunjeni svi sljedeći zahtjevi:

1.

zahtjevi iz ovog poddijela;

2.

zahtjevi iz Priloga III. ovoj Uredbi, uključujući zahtjeve o nedavnom iskustvu;

3.

ograničenja vremena letenja i vremena na dužnosti te zahtjevi u pogledu odmora u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice u kojoj operater ima glavno mjesto poslovanja, uzimajući u obzir sve usluge koje član letačke posade pruža drugim operaterima.”;

(15)

u točki BOP.ADD.305 točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Operater pilota imenuje zapovjednikom samo ako ispunjava sljedeće uvjete:

1.

kvalificiran je za ulogu zapovjednika u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

2.

ima najmanje onu razinu iskustva koja je navedena u operativnom priručniku; i

3.

ima primjereno znanje o području iznad kojeg se leti.”;

(16)

točka BOP.ADD.310 zamjenjuje se sljedećim:

BOP.ADD.310 Pružanje osposobljavanja i obavljanje provjera

Osposobljavanje i provjera članova letačke posade koji su potrebni u skladu s točkom BOP.ADD.315 provode se kako slijedi:

(a)

u skladu s programima osposobljavanja i nastavnim planovima koje određuje operater u operativnom priručniku;

(b)

pruža ih primjereno kvalificirano osoblje i, u pogledu osposobljavanja i provjere za let, osobe kvalificirane u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.”;

(17)

Dodatak se zamjenjuje sljedećim:

Dodatak

IZJAVA

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2018/395

Operater

Naziv:

Glavno mjesto poslovanja operatera:

Ime i podaci za kontakt odgovornog rukovoditelja:

Operacija balonom

Datum početka komercijalnih operacija i, prema potrebi, datum promjene postojeće komercijalne operacije.

Informacije o balonima koji se upotrebljavaju, komercijalnim operacijama i upravljanju kontinuiranom plovidbenosti: (1)

Vrsta balona

Registracija balona

Glavna baza

Vrste operacija  (2)

Organizacija za upravljanje kontinuiranom plovidbenosti  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema potrebi, popis alternativnih načina usklađivanja (AltMoC) s upućivanjem na povezane postupke usklađivanja (AMC) (prilog ovoj Izjavi):

Izjave

☐ Operator ispunjava, i nastavit će ispunjavati, bitne zahtjeve utvrđene u Prilogu V. Uredbi (EU) 2018/1139 i zahtjeve iz Uredbe (EU) 2018/395.

Konkretno, operater obavlja svoje komercijalne operacije u skladu sa sljedećim zahtjevima iz poddijela ADD Priloga II. Uredbi (EU) 2018/395:

☐ Dokumentacija sustava upravljanja, uključujući operativni priručnik, ispunjava zahtjeve iz poddijela ADD i svi se letovi obavljaju u skladu s odredbama operativnog priručnika kako je propisano točkom BOP.ADD.005 točkom (b) poddijela ADD.

☐ Svi baloni kojima se upravlja imaju svjedodžbu o plovidbenosti izdanu u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 ili ispunjavaju posebne zahtjeve plovidbenosti koji se primjenjuju na balone registrirane u trećoj zemlji i na koje se primjenjuju ugovor o zakupu s posadom ili ugovor o zakupu bez posade, kako je propisano točkama BOP.ADD.110 i BOP.ADD.115 točkama (b) i (c) poddijela ADD.

☐ Svi članovi letačke posade imaju dozvolu i ovlaštenja koji su izdani ili prihvaćeni u skladu s Prilogom III. Uredbi (EU) 2018/395, kako je propisano točkom BOP.ADD.300 točkom (c) poddijela ADD.

☐ Operater će obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama okolnosti koje utječu na njegovo ispunjavanje bitnih zahtjeva utvrđenih u Prilogu V. Uredbi (EU) 2018/1139 i zahtjeva iz Uredbe (EU) 2018/395 prijavljenih nadležnom tijelu putem ove izjave i o svim promjenama informacija i popisa alternativnih načina usklađivanja koji su uključeni u ovu izjavu i priloženi joj, kako je propisano točkom BOP.ADD.105 točkom (a) poddijela ADD.

☐ Operater potvrđuje da su sve informacije iz ove izjave, uključujući njezine priloge, potpune i točne.

Datum, ime i potpis odgovornog rukovoditelja


(1)  Ispunite tablicu. Ako nema dovoljno prostora za navođenje informacija, one se navode u zasebnom prilogu. Prilog se datira i potpisuje.

(2)  „Vrste operacija” odnose se na vrstu komercijalne operacije koja se obavlja balonom.

(3)  Informacije o organizaciji koja je odgovorna za upravljanje kontinuiranom plovidbenosti moraju uključivati ime organizacije, adresu i upućivanje na odobrenje..


PRILOG III.

„PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ČLANOVIMA LETAČKE POSADE BALONA

[DIO BFCL]

PODDIO GEN

OPĆI ZAHTJEVI

BFCL.001 Područje primjene

U ovom se Prilogu utvrđuju zahtjevi za izdavanje dozvole pilota balona („BPL”) i pripadajućih privilegija, ovlaštenja i certifikata te uvjeti za njihovu valjanost i korištenje.

BFCL.005 Nadležno tijelo

Za potrebe ovog Priloga nadležno tijelo je ono tijelo koje odredi država članica kojoj osoba podnosi zahtjev za izdavanje BPL-a ili pripadajućih privilegija, ovlaštenja ili certifikata.

BFCL.010 Klase i grupe balona

Za potrebe ovog Priloga baloni su kategorizirani u sljedeće klase i grupe:

(a)

klasa balona uzgonjenih vrućim zrakom:

1.

grupa A: kapacitet kupole do 3 400 m3 (120 069 ft3);

2.

grupa B: kapacitet kupole između 3 401 m3 (120 070 ft3) i 6 000 m3 (211 888 ft3);

3.

grupa C: kapacitet kupole između 6 001 m3 (211 889 ft3) i 10 500 m3 (370 804 ft3);

4.

grupa D: kapacitet kupole veći od 10 500 m3 (370 804 ft3);

(b)

klasa balona uzgonjenih plinom;

(c)

klasa miješanih balona;

(d)

klasa zračnih brodova uzgonjenih vrućim zrakom.

BFCL.015 Podnošenje zahtjeva za izdavanje, produžavanje i obnavljanje BPL-a i pripadajućih privilegija, ovlaštenja i certifikata te njihovo izdavanje, produžavanje i obnavljanje

(a)

Sljedeći zahtjevi podnose se nadležnom tijelu u obliku i na način koje odredi to nadležno tijelo:

1.

zahtjev za izdavanje BPL-a i pripadajućih ovlaštenja;

2.

zahtjev za proširenje privilegija BPL-a;

3.

zahtjev za izdavanje certifikata za instruktora letenja (za balone) („FI(B)”);

4.

zahtjev za izdavanje, produžavanje i obnavljanje certifikata za ispitivača u letu (za balone) („FE(B)”); i

5.

zahtjev za sve izmjene BPL-a i pripadajućih privilegija, ovlaštenja i certifikata.

(b)

Zahtjevu iz točke (a) prilažu se dokazi da podnositelj zahtjeva ispunjava odgovarajuće zahtjeve iz ovog Priloga i Priloga IV. (dio MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

(c)

Svako ograničenje ili proširenje privilegija koje daje dozvola, ovlaštenje ili certifikat mora biti upisano u dozvolu ili certifikat koje je izdalo nadležno tijelo.

(d)

Osoba ne smije posjedovati više od jednog BPL-a izdanog u skladu s ovim Prilogom.

(e)

Imatelj dozvole predaje zahtjeve iz točke (a) nadležnom tijelu koje odredi država članica u kojoj je izdana bilo koja njegova dozvola u skladu s ovim Prilogom (dio BFCL) ili Prilogom I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 ili Prilogom III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1976, ovisno o slučaju.

(f)

Imatelj BPL-a može predati zahtjev za promjenu nadležnog tijela nadležnom tijelu koje odredi druga država članica, no u tom slučaju novo nadležno tijelo isto je za sve dozvole.

(g)

Podnositelji zahtjeva podnose zahtjev za izdavanje BPL-a i pripadajućih privilegija, ovlaštenja i certifikata najkasnije 6 mjeseci nakon uspješnog polaganja ispita praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti.

BFCL.030 Ispit praktične osposobljenosti

Osim za ispit praktične osposobljenosti za ovlaštenje za komercijalne operacije kako je navedeno u točki BFCL.215, podnositelj zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti, nakon završenog osposobljavanja, mora imati preporuku ATO-a ili DTO-a odgovornog za osposobljavanje. ATO ili DTO ispitivaču mora dati pristup zapisima o osposobljavanju.

BFCL.035 Priznavanje naleta

Podnositelju zahtjeva za BPL ili pripadajuće privilegije, ovlaštenje ili certifikat u potpunosti se priznaje samostalni nalet, nalet s instruktorom ili nalet u ulozi zapovjednika balona u svrhu postizanja ukupnog naleta potrebnog za dozvolu, privilegiju, ovlaštenje ili certifikat.

FCL.045 Obveza nošenja i predočenja dokumenata

(a)

Prilikom korištenja privilegija koji im pripadaju prema BPL-u, imatelji BPL-a moraju imati sljedeće:

1.

valjan BPL;

2.

valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti;

3.

osobnu identifikacijsku ispravu s fotografijom;

4.

dostatnu količinu podataka u knjižici letenja da se dokaže usklađenost sa zahtjevima iz ovog Priloga.

(b)

Učenici piloti na svim samostalnim letovima moraju imati:

1.

dokumente iz točke (a) podtočaka 2. i 3.; i

2.

dokaz o ovlaštenju koje se zahtjeva u skladu s točkom BFCL.125 točkom (a).

(c)

Imatelj BPL-a ili učenik pilot mora bez neopravdanog odlaganja dati na uvid dokumente iz točke (a) ili (b) na zahtjev ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela.

BFCL.050 Zapisi o naletu

Imatelji BPL-a i učenici piloti moraju imati pouzdane zapise o pojedinostima svih obavljenih letova u obliku i na način koji je utvrdilo nadležno tijelo.

FCL.065 Ograničenje privilegija imatelja BPL-ova starih 70 godina ili više u komercijalnom prijevozu putnika balonom

Imatelji BPL-a koji su navršili 70 godina ne smiju biti piloti balona u komercijalnom prijevozu putnika balonom.

BFCL.070 Ograničenje, privremeno oduzimanje ili trajno oduzimanje dozvola, privilegija, ovlaštenja i certifikata

(a)

Nadležno tijelo BPL i pripadajuće privilegije, ovlaštenja i certifikate izdane u skladu s ovim Prilogom može ograničiti, privremeno oduzeti ili trajno oduzeti u skladu s uvjetima i postupcima navedenima u Prilogu VI. (dio ARA) Uredbi (EU) br. 1178/2011 ako imatelj BPL-a ne ispunjava bitne zahtjeve navedene u Prilogu IV. Uredbi (EU) 2018/1139 ili zahtjeve iz ovog Priloga te Priloga II. (dio BOP) ovoj Uredbi ili Priloga IV. (dio MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

(b)

Imatelji BPL-a dozvolu ili certifikat bez odlaganja moraju vratiti nadležnom tijelu ako su njihova dozvola, privilegija, ovlaštenje ili certifikat ograničeni, privremeno oduzeti ili trajno oduzeti.

PODDIO BPL

DOZVOLA PILOTA BALONA („BPL”)

BFCL.115 BPL – Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije imatelja BPL-a omogućuju mu da bude PIC na balonima:

1.

bez naknade u nekomercijalnim operacijama;

2.

u komercijalnim operacijama, ako imatelj BPL-a ima ovlaštenje za komercijalne operacije u skladu s točkom BFCL.215 poddijela ADD ovog Priloga.

(b)

Odstupajući od točke (a) podtočke 1., imatelj BPL-a koji ima privilegije instruktora ili ispitivača može primati naknadu za:

1.

provođenje letačkog osposobljavanja za BPL;

2.

obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za BPL;

3.

osposobljavanje, testiranje i provjere za privilegije, ovlaštenja i certifikate povezane s BPL-om.

(c)

Imatelji BPL-a koriste privilegije BPL-a samo ako ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve u pogledu nedavnog iskustva i samo ako je njihov certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, koji odgovara privilegijama koje koriste, valjan.

BFCL.120 BPL – Minimalna dob

Podnositelji zahtjeva za BPL moraju imati najmanje 16 godina.

BFCL.125 BPL – Učenik pilot

(a)

Učenik pilot ne smije letjeti samostalno ako nije dobio odobrenje za to i ako nije pod nadzorom instruktora letenja za balone (FI(B)).

(b)

Učenici piloti moraju imati najmanje 14 godina da bi smjeli letjeti samostalno.

BFCL.130 BPL – Zahtjevi povezani s tečajevima za osposobljavanje i iskustvom

Podnositelj zahtjeva za BPL mora završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u ili DTO-u. Tečaj mora biti prilagođen traženim privilegijama i uključuje:

(a)

teorijsko znanje navedeno u točki BFCL.135 točki (a).

(b)

najmanje 16 sati letačkog osposobljavanja na balonima uzgonjenima vrućim zrakom koji predstavljaju grupu A te klase ili balonima uzgonjenima plinom, uključujući najmanje:

1.

12 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom;

2.

10 napuhavanja te 20 polijetanja i slijetanja; i

3.

jedan samostalan let pod nadzorom od najmanje 30 minuta.

BFCL.135 BPL – Polaganje ispita iz teorijskog znanja

(a)

Teorijsko znanje

Podnositelj zahtjeva za BPL mora dokazati razinu teorijskog znanja koja odgovara traženim privilegijama putem sljedećih ispita:

1.

zajednički predmeti:

i.

zrakoplovno pravo;

ii.

ljudska izvedba;

iii.

meteorologija;

iv.

komunikacije; i

2.

specifični predmeti vezani za balone:

i.

načela letenja;

ii.

operativni postupci;

iii.

izvedba leta i planiranje leta;

iv.

opće znanje o zrakoplovima povezano s balonima; i

v.

navigacija.

(b)

Odgovornosti podnositelja zahtjeva

1.

Podnositelj zahtjeva mora pristupiti čitavom setu ispita iz teorijskog znanja za BPL za koji je odgovorno isto nadležno tijelo države članice.

2.

Podnositelj zahtjeva smije pristupiti ispitu iz teorijskog znanja samo ako ga preporuči ATO ili DTO odgovoran za njegovo osposobljavanje, i to nakon što je završio odgovarajuće elemente tečaja teorijskog osposobljavanja na zadovoljavajućoj razini.

3.

Preporuka ATO-a ili DTO-a vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije pristupio polaganju pismenog ispita iz teorijskog znanja barem jedanput u tom razdoblju, potrebu za daljnjim osposobljavanjem određuje ATO ili DTO na temelju potreba podnositelja zahtjeva.

(c)

Kriteriji za uspješno položen ispit

1.

Prolaz na pismenom ispitu iz teorijskog znanja podnositelj zahtjeva postiže ako ima najmanje 75 % bodova na tom ispitu. Nema kaznenih bodova.

2.

Ako nije drugačije određeno u ovom Prilogu, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva uspješno položio ispit iz teorijskog znanja za dozvolu pilota ako je uspješno položio sve propisane pismene ispite teorijskog znanja u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarskog mjeseca u kojem je podnositelj zahtjeva prvi put pristupio polaganju ispita.

3.

Ako podnositelj zahtjeva nije uspio položiti jedan od pismenih ispita iz teorijskog znanja u četiri pokušaja ili nije uspio položiti sve pismene ispite tijekom razdoblja iz podtočke 2., podnositelj zahtjeva mora ponovno polagati sve pismene ispite iz teorijskog znanja.

4.

Prije ponovnog polaganja ispitâ iz teorijskog znanja podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno osposobljavanje u ATO-u ili DTO-u. Opseg i trajanje tog osposobljavanja određuju ATO ili DTO na temelju potreba podnositelja zahtjeva.

(d)

Razdoblje valjanosti

Ispit iz teorijskog znanja vrijedi 24 mjeseca od datuma uspješno položenog ispita iz teorijskog znanja, u skladu s točkom (c) podtočkom 2.

BFCL.140 BPL – Priznavanje teorijskog znanja

Podnositeljima zahtjeva za izdavanje BPL-a priznaje se da udovoljavaju zahtjevima za teorijsko znanje za zajedničke predmete navedene u točki BFCL.135 točki (a) podtočki 1.:

(a)

ako imaju dozvolu u skladu s Prilogom I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 ili Prilogom III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1976; ili

(b)

ako su položili ispite iz teorijskog znanja za dozvolu kako je navedeno u točki (a), pod uvjetom da su to učinili u roku navedenom u točki BFCL.135 točki (d).

BFCL.145 BPL – Ispit praktične osposobljenosti

(a)

Podnositelj zahtjeva za BPL mora polaganjem ispita praktične osposobljenosti dokazati sposobnost da obavlja, kao PIC na balonu, odgovarajuće procedure i manevre sa stručnošću koja odgovara traženim privilegijama.

(b)

Podnositelji zahtjeva ispit praktične osposobljenosti polažu na istoj klasi balona na kojoj su završili tečaj osposobljavanja u skladu s točkom BFCL.130 te, u slučaju balona uzgonjenih vrućim zrakom, na balonu koji predstavlja grupu A te klase.

(c)

Kako bi pristupio ispitu praktične osposobljenosti za izdavanje BPL-a, podnositelj zahtjeva najprije mora položiti odgovarajući ispit iz teorijskog znanja.

(d)

Kriteriji za uspješno položen ispit

1.

Ispit praktične osposobljenosti mora biti podijeljen u različite dijelove, koji predstavljaju sve različite faze leta balona.

2.

Ako podnositelj zahtjeva ne položi bilo koju stavku nekog dijela, smatra se da nije položio cijeli dio. Ako podnositelj zahtjeva ne položi samo jedan dio, ponavlja samo taj dio. Ako podnositelj zahtjeva ne položi više od jednog dijela, ponovno mora pristupiti polaganju cijelog ispita.

3.

Ako podnositelj zahtjeva mora ponoviti ispit u skladu s točkom 2., pad bilo kojeg dijela, uključujući dijelova koje je položio u prethodnom pokušaju, znači da mora ponovno polagati cijeli ispit.

(e)

Ako podnositelj zahtjeva ne uspije položiti sve dijelove u dva pokušaja, mora proći dodatno praktično osposobljavanje.

BFCL.150 BPL – Proširenje privilegija na drugu klasu ili grupu balona

(a)

Privilegije BPL-a ograničene su na klasu balona na kojoj je polagan ispit praktične osposobljenosti iz točke BFCL.145 i, u slučaju balona uzgonjenih vrućim zrakom, balone grupe A te klase.

(b)

U slučaju balona uzgonjenih vrućim zrakom privilegije BPL-a na zahtjev se proširuju na drugu grupu unutar klase balona uzgonjenih vrućim zrakom ako je pilot obavio najmanje:

1.

dva leta osposobljavanja s FI(B)-om na balonu odgovarajuće grupe;

2.

sljedeći broj sati leta kao PIC na balonima:

i.

najmanje 100 sati, ako se traže privilegije za grupu B balona;

ii.

najmanje 200 sati, ako se traže privilegije za grupu C balona;

iii.

najmanje 300 sati, ako se traže privilegije za grupu D balona;

(c)

osim klase miješanih balona, privilegije BPL-a proširuju se na drugu klasu balona ili, ako se traže privilegije za klasu balona uzgonjenih vrućim zrakom, na klasu A balona uzgonjenih vrućim zrakom, na temelju zahtjeva ako je pilot obavio sljedeće za odgovarajuću klasu i grupu balona:

1.

tečaj osposobljavanja u ATO-u ili DTO-u, uključujući najmanje:

i.

pet letova osposobljavanja s instruktorom; ili

ii.

u slučaju proširenja s balona uzgonjenih vrućim zrakom na zračne brodove uzgonjene vrućim zrakom, pet sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i

2.

ispit praktične osposobljenosti, tijekom kojeg pilot FE(B)-u dokazuje da posjeduje odgovarajuću razinu teorijskog znanja za drugu klasu u sljedećim predmetima:

i.

načela letenja;

ii.

operativni postupci;

iii.

izvedba leta i planiranje leta;

iv.

opće znanje o zrakoplovima s obzirom na klasu balona za koju je zatraženo proširenje privilegija.

(d)

Završetak osposobljavanja iz točke (b) podtočke 1. i točke (c) podtočke 1. upisuje se u knjižicu letenja pilota, a potpisuje ga:

1.

u slučaju iz točke (b) podtočke 1., instruktor odgovoran za letove osposobljavanja; a

2.

u slučaju iz točke (c) podtočke 1., voditelj osposobljavanja ATO-a ili DTO-a koji je odgovoran za osposobljavanje.

(e)

Imatelj BPL-a svojim se privilegijama u klasi miješanih balona koristi samo ako ima privilegije za klasu balona uzgonjenih vrućim zrakom i klasu balona uzgonjenih plinom.

BFCL.160 BPL – Zahtjevi u pogledu nedavnog iskustva

(a)

Imatelj BPL-a koriste se privilegijama svoje dozvole samo ako u odgovarajućoj klasi balona obavi:

1.

ili:

i.

najmanje šest sati leta kao PIC, uključujući deset polijetanja i slijetanja kao PIC ili s instruktorom ili samostalno pod nadzorom FI(B)-a, tijekom 24 mjeseca prije planiranog leta; i

ii.

najmanje jedan let osposobljavanja s FI(B)-om tijekom posljednjih 48 mjeseci prije planiranog leta; ili

2.

provjeru stručnosti u skladu s točkom (c) tijekom posljednja 24 mjeseca prije planiranog leta.

(b)

Osim zahtjeva iz točke (a), ako je riječ o pilotu koji je kvalificiran za let na više od jedne klase balona, kako bi se koristio svojim privilegijama u drugoj klasi ili klasama balona, mora obaviti najmanje tri sata leta kao PIC ili s instruktorom ili samostalno pod nadzorom FI(B)-a na svakoj dodatnoj klasi balona tijekom protekla 24 mjeseca.

(c)

Imatelj BPL-a koji ne ispunjava zahtjeve iz točke (a) podtočke 1. i, ako je primjenjivo, točke (b) prije nego što se nastavi koristiti svojim privilegijama mora proći provjeru stručnosti s FE(B)-om na balonu koji predstavlja odgovarajuću klasu.

(d)

Nakon što ispuni uvjete iz točaka (a), (b) ili (c), ovisno o slučaju, imatelj BPL-a s privilegijama za balone uzgonjene vrućim zrakom smije se koristiti svojim privilegijama samo na balonima uzgonjenima vrućim zrakom koji predstavljaju:

i.

istu grupu balona uzgonjenih vrućim zrakom u kojoj je obavljen let osposobljavanja iz točke (a) podtočke 1. podpodtočke ii. ili provjera stručnosti kako je utvrđeno u točki (c), ovisno o slučaju, ili grupu s manjom kupolom; ili

ii.

grupu A balona uzgonjenih vrućim zrakom u slučajevima u kojima je pilot, u skladu s točkom (b), obavio let osposobljavanja u skladu s točkom (a) podtočkom 2. u klasi balona koja nije klasa balona uzgonjenih vrućim zrakom.

(e)

U knjižicu letenja pilota upisuje se da je pilot obavio letove s instruktorom, letove pod nadzorom i let osposobljavanja u skladu s točkom (a) podtočkom 1. i točkom (b) te provjeru stručnosti u skladu s točkom (c), a navedeno potpisuje odgovorni FI(B) u slučajevima iz točke (a) podtočke 1. i točke (b), odnosno odgovorni FE(B) u slučaju iz točke (c).

(f)

Smatra se da imatelj BPL-a koji ima privilegije za komercijalne operacije kako je navedeno u točki BFCL.215 poddijela ADD ovog Priloga ispunjava zahtjeve:

1.

točke (a) i, ako je primjenjivo, točke (b), ako je obavio provjeru stručnosti u skladu s točkom BFCL.215 točkom (d) podtočkom 2. podpodtočkom i. u odgovarajućoj klasi balona tijekom protekla 24 mjeseca; ili

2.

točke (a) podtočke 1. podpodtočke ii., ako je obavio let osposobljavanja kako je utvrđeno u točki BFCL.215 točki d. podtočki 2. podpodtočki ii. u odgovarajućoj klasi balona.

U slučaju klase balona uzgonjenih vrućim zrakom primjenjuju se, ovisno o klasi balona upotrijebljenoj kako bi se ispunili zahtjevi iz točke (f) podtočaka 1. ili 2., ograničenja navedena u točki (d) povezana s privilegijama upravljanja različitim klasama balona.

PODDIO ADD

DODATNA OVLAŠTENJA

BFCL.200 Ovlaštenja za let balona uzgonjenog vrućim zrakom sa sponom

(a)

Imatelj BPL-a smije provoditi letove balona uzgonjenog vrućim zrakom sa sponom samo ako ima ovlaštenje za let balona uzgonjenog vrućim zrakom sa sponom u skladu s ovom točkom.

(b)

Kako bi podnio zahtjev za ovlaštenje za let balona uzgonjenog vrućim zrakom sa sponom, podnositelj zahtjeva mora:

1.

imati privilegije za klasu balona uzgonjenih vrućim zrakom;

2.

najprije obaviti najmanje dva leta osposobljavanja za let balonom uzgonjenim vrućim zrakom sa sponom.

(c)

Završetak osposobljavanja za let balonom uzgonjenim vrućim zrakom sa sponom upisuje se u knjižicu letenja, a navedeno potpisuje FI(B) odgovoran za osposobljavanje.

(d)

Pilot s ovlaštenjem za let balonom uzgonjenim vrućim zrakom sa sponom svojim se privilegijama može koristiti samo ako je tijekom 48 mjeseci koji prethode planiranom letu obavio najmanje jedan let balonom uzgonjenim vrućim zrakom sa sponom ili, ako nije obavio takav let, ako je obavio let balonom uzgonjenim vrućim zrakom sa sponom s instruktorom ili samostalno pod nadzorom FI(B)-a. Obavljanje leta s instruktorom ili samostalno pod nadzorom upisuje se u knjižicu letenja pilota, a navedeno potpisuje FI(B).

BFCL.210 Ovlaštenje za noćno letenje

(a)

Imatelj BPL-a koristi se privilegijama svoje dozvole u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću samo ako ima ovlaštenje za noćno letenje u skladu s ovom točkom.

(b)

Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za noćno letenje mora obaviti najmanje dva jednosatna leta osposobljavanja noću.

(c)

Završetak osposobljavanja za noćno letenje upisuje se u knjižicu letenja, a navedeno potpisuje FI(B) odgovoran za osposobljavanje.

BFCL.215 Ovlaštenje za komercijalne operacije

(a)

Imatelj BPL-a koristi se privilegijama svoje dozvole tijekom komercijalnih operacija balonom samo ako ima ovlaštenje za komercijalne operacije u skladu s ovom točkom.

(b)

Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za komercijalne operacije mora:

1.

navršiti 18 godina;

2.

imati 50 sati naleta te obaviti 50 polijetanja i slijetanja kao PIC na balonima;

3.

imati privilegije za klasu balona u kojoj će se koristiti privilegijama ovlaštenja za komercijalne operacije; i

4.

položiti ispit praktične osposobljenosti u odgovarajućoj klasi balona, tijekom kojeg mora dokazati FE(B)-u da ima kompetencije potrebne za obavljanje komercijalnih operacija balonom.

(c)

Privilegije ovlaštenja za komercijalne operacije ograničene su na klasu balona na kojoj je obavljen ispit praktične sposobnosti u skladu s točkom (b) podtočkom 3. Privilegije se na zahtjev proširuju na drugu klasu balona ako u toj drugoj klasi podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve točke (b) podtočaka 3. i 4.

(d)

Pilot koji ima ovlaštenje za komercijalne operacije koristi se privilegijama tog ovlaštenja za komercijalni prijevoz putnika balonom samo ako je obavio:

1.

u razdoblju od 180 dana prije planiranog leta:

i.

najmanje tri leta balonima kao PIC, od kojih najmanje jedan na balonu odgovarajuće klase; ili

ii.

jedan let kao PIC na balonu odgovarajuće klase pod nadzorom FI(B)-a kvalificiranog u skladu s ovom točkom; i

2.

u razdoblju od 24 mjeseca prije planiranog leta:

i.

provjeru stručnosti na balonu odgovarajuće klase, tijekom koje FE(B)-u dokazuje da ima kompetencije potrebne za komercijalni prijevoz putnika balonom; ili

ii.

tečaj za obnovu znanja u ATO-u ili DTO-u prilagođen kompetencijama potrebnima za komercijalne operacije balonom, uključujući najmanje šest sati teorijskog osposobljavanja i jedan let osposobljavanja na balonu odgovarajuće klase s FI(B)-om kvalificiranim za komercijalne operacije balonom u skladu s ovom točkom.

(e)

Kako bi zadržao privilegije ovlaštenja za komercijalne operacije balonom za sve klase balona, pilot koji ima ovlaštenje za komercijalne operacije s privilegijama proširenima na više od jedne klase balona mora ispuniti zahtjeve iz točke (d) podtočke 2. u najmanje jednoj klasi balona.

(f)

Pilot koji ispuni zahtjeve iz točke (d) i ima ovlaštenje za komercijalne operacije za klasu balona uzgonjenih vrućim zrakom koristi se privilegijama tog ovlaštenja u klasi balona uzgonjenih vrućim zrakom samo na balonima koji predstavljaju:

i.

istu grupu balona uzgonjenih vrućim zrakom u kojoj je obavljena provjera stručnosti u skladu s točkom (d) podtočkom 2. podpodtočkom i. ili let osposobljavanja u skladu s točkom (d) podtočkom 2. podpodtočkom ii.; ili

ii.

grupu balona uzgonjenih vrućim zrakom s manjom kupolom.

(g)

U knjižicu letenja pilota upisuje se da je pilot obavio let pod nadzorom u skladu s točkom (d) podtočkom 1. podpodtočkom ii., provjeru stručnosti u skladu s točkom (d) podtočkom 2. podpodtočkom i. i tečaj za obnovu znanja u skladu s točkom (d) podtočkom 2. podpodtočkom ii., a navedeno potpisuje voditelj osposobljavanja ATO-a ili DTO-a ili FI(B) ili FE(B) odgovoran za tečaj osposobljavanja, nadzor ili provjeru stručnosti, ovisno o slučaju.

(h)

Smatra se da pilot koji je završio provjeru stručnosti operatera u skladu s točkom BOP.ADD.315 Priloga II. (dio BOP) ovoj Uredbi ispunjava zahtjeve iz točke (d) podtočke 2. podpodtočke i.

PODDIO FI

INSTRUKTORI LETENJA

Odjeljak 1.

Opći zahtjevi

BFCL.300 Certifikati instruktora letenja

(a)   Općenito

Instruktor provodi letačko osposobljavanje na balonu samo ako:

1.

ima:

i.

BPL koji obuhvaća privilegije, ovlaštenja i certifikate za koje će pružati letačko osposobljavanje; i

ii.

certifikat instruktora letenja balonom (FI(B)) koji odgovara osposobljavanju koje pruža, izdan u skladu s ovim poddijelom; i

2.

ovlašten je za obavljanje dužnosti PIC-a na balonu tijekom letačkog osposobljavanja.

(b)   Osposobljavanje koje se pruža izvan državnog područja država članica

1.

Odstupajući od točke (a) podtočke 1., u slučaju letačkog osposobljavanja koje se pruža u okviru tečaja osposobljavanja odobrenog u skladu s ovim Prilogom (dio BFCL) izvan državnog područja za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije, nadležno tijelo izdaje certifikat instruktora letenja podnositelju zahtjeva koji ima dozvolu pilota balona u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji ako podnositelj zahtjeva:

i.

ima barem dozvolu koja uključuje, ovisno o slučaju, privilegije, ovlaštenja ili certifikate ekvivalentne onima za koje je ovlašten provoditi osposobljavanje;

ii.

ispunjava zahtjeve utvrđene u ovom poddijelu za izdavanje certifikata FI(B)-a s odgovarajućim privilegijama instruktora; i

iii.

dokaže nadležnom tijelu odgovarajuću razinu poznavanja europskih zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi se mogao koristiti svojim privilegijama instruktora u skladu s ovim Prilogom.

2.

Certifikat se ograničava na provođenje odobrenog letačkog osposobljavanja:

i.

izvan državnih područja za koja su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije; i

ii.

učenicima pilotima koji imaju dovoljno znanje jezika na kojem se provodi letačko osposobljavanje.

Odjeljak 2.

Certifikat instruktora letenja za balone – FI(B)

BFCL.315 Certifikat FI(B)-a – Privilegije i uvjeti

(a)

Pod uvjetom da podnositelji zahtjeva ispunjavaju zahtjeve iz točke BFCL.320 i uvjete u nastavku, certifikat FI(B)-a izdaje se s privilegijama za provođenje letačkog osposobljavanja za:

1.

BPL;

2.

proširenje privilegije na druge klase i grupe balona pod uvjetom da podnositelj zahtjeva obavi barem 15 sati naleta kao PIC u svakoj odgovarajućoj klasi;

3.

ovlaštenje za noćno letenje ili ovlaštenje za let balona sa sponom, pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva prošao odgovarajuće osposobljavanje za pružanje osposobljavanja za odgovarajuće ovlaštenje u ATO-u ili DTO-u; i

4.

certifikat FI(B)-a, pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva:

i.

obavio najmanje 50 sati letačkog osposobljavanja na balonima; i

ii.

u skladu s postupcima koje je nadležno tijelo predvidjelo za tu svrhu, obavio najmanje jedan sat letačkog osposobljavanja za certifikat FI(B)-a pod nadzorom FI(B)-a kvalificiranog u skladu s ovom podtočkom kojeg imenuje voditelj osposobljavanja ATO-a ili DTO-a, uz uvjet da taj FI(B) smatra da je podnositelj zahtjeva na tom letačkom osposobljavanju zadovoljio.

(b)

Privilegije navedene u točki (a) uključuju privilegije za provođenje letačkog osposobljavanja za:

1.

izdavanje odgovarajuće dozvole, privilegija, ovlaštenja ili certifikata; i

2.

produžavanje, obnavljanje ili usklađenost s odgovarajućim zahtjevima u pogledu nedavnog iskustva iz ovog Priloga, ovisno o slučaju.

BFCL.320 FI(B) — Preduvjeti i zahtjevi

Podnositelj zahtjeva za certifikat FI(B)-a mora:

(a)

imati najmanje 18 godina,

(b)

ispunjavati zahtjeve iz točke BFCL.300 točke (a) podtočke 1. podpodtočke i. i točke (a) podtočke 2.;

(c)

imati 75 sati naleta na balonu kao PIC;

(d)

završiti tečaj osposobljavanja za instruktora u skladu s točkom BFCL.330 u ATO-u ili DTO-u; i

(e)

položiti procjenu stručnosti u skladu s točkom BFCL.345.

BFCL.325 Kompetencije i procjena za FI(B)

Podnositelji zahtjeva za certifikat FI(B) moraju biti osposobljeni kako bi bili kompetentni za:

(a)

pripremanje resursa;

(b)

stvaranje atmosfere pogodne za učenje;

(c)

prezentaciju znanja;

(d)

integriranje upravljanja prijetnjom i greškom (TEM) i upravljanja resursima posade (CRM);

(e)

upravljanje vremenskim rasporedom kako bi se postigli ciljevi osposobljavanja;

(f)

olakšavanje učenja;

(g)

procjenjivanje učinka učenika;

(h)

praćenje i ocjenjivanje napretka;

(i)

ocjenjivanje satova osposobljavanja; i

(j)

izvještavanje o rezultatima.

BFCL.330 FI(B) – Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelji zahtjeva za certifikat FI(B)-a najprije moraju položiti poseban prijemni ispit u ATO-u ili DTO-u u roku od 12 mjeseci prije početka tečaja osposobljavanja radi procjene sposobnosti da pohađaju tečaj.

(b)

Tečaj osposobljavanja za FI(B)-a mora obuhvaćati barem:

1.

elemente navedene u točki BFCL.325;

2.

25 sati poučavanja i učenja;

3.

12 sati teorijskog osposobljavanja, uključujući testove napretka; i

4.

tri sata letačkog osposobljavanja, uključujući tri polijetanja i slijetanja.

(c)

Podnositeljima zahtjeva koji već imaju certifikat instruktora u skladu s Prilogom III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1976 ili Prilogom I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 priznaje se da u potpunosti udovoljavaju zahtjevima iz točke (b) podtočke 2.

BFCL.345 FI(B) – Procjena stručnosti

(a)

Podnositelji zahtjeva za izdavanje certifikata FI(B)-a moraju položiti procjenu stručnosti na balonu kako bi ispitivaču kvalificiranom u skladu s točkom BFCL.415 točkom (c) dokazali svoju sposobnost osposobljavanja učenika pilota do razine potrebne za izdavanje BPL-a.

(b)

Ta procjena mora obuhvaćati:

1.

dokazivanje kompetencija opisanih u točki BFCL.325 prije leta, poslije leta i tijekom teorijskog osposobljavanja;

2.

usmeno ispitivanje teorijskog znanja na zemlji, brifinge prije i poslije leta te demonstraciju u letu u odgovarajućoj klasi balona;

3.

odgovarajuće vježbe za procjenu instruktorskih kompetencija.

BFCL.360 Certifikat FI(B)-a – Zahtjevi u pogledu nedavnog iskustva

(a)

Imatelj certifikata FI(B)-a smije se koristiti privilegijama svoje dozvole samo ako je završio:

1.

tijekom tri godine prije planiranog korištenja privilegijama:

i.

osposobljavanje za obnovu instruktorskog znanja u ATO-u ili DTO-u ili u ovlaštenom tijelu, tijekom čega je imatelj pohađao teorijsko osposobljavanje radi obnove i ažuriranja odgovarajućeg znanja za instruktore letenja balonom;

ii.

najmanje šest sati letačkog osposobljavanja na balonima kao FI(B); i

2.

tijekom proteklih devet godina i u skladu s postupcima koje je nadležno tijelo uspostavilo za tu svrhu, jedan let osposobljavanja za letenje na balonu kao FI(B) pod nadzorom FI(B)-a kvalificiranog u skladu s točkom BFCL.315 točkom (a) podtočkom 4. kojeg imenuje voditelj osposobljavanja ATO-a ili DTO-a, uz uvjet da taj FI(B) smatra da je imatelj certifikata na tom letu osposobljavanja zadovoljio.

(b)

Sati letenja kao FE(B) tijekom ispita praktične sposobnosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti u potpunosti se priznaju u smislu zahtjeva iz točke (a) podtočke 1. podpodtočke ii.

(c)

Ako FI(B) koji nadzire let u skladu s točkom (a) podtočkom 2. ne smatra da je imatelj certifikata FI(B)-a zadovoljio na letu osposobljavanja, taj se imatelj certifikata ne može koristiti privilegijama certifikata FI(B)-a dok ne položi procjenu stručnosti u skladu s točkom BFCL.345.

(d)

Kako bi se imatelj certifikata FI(B)-a koji ne ispunjava sve zahtjeve iz točke (a) mogao nastaviti koristiti privilegijama certifikata FI(B)-a, mora ispunjavati zahtjeve iz točke (a) podtočke 1. podpodtočke i. i točke BFCL.345.

PODDIO FE

ISPITIVAČI U LETU

Odjeljak 1.

Opći zahtjevi

BFCL.400 Certifikati ispitivača za balone

(a)   Općenito

Ispitivač provodi samo ispite praktične sposobnosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti u skladu s ovim Prilogom ako je:

1.

imatelj:

i.

BPL-a, uključujući privilegije, ovlaštenja i certifikate za koje je ovlašten provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti, te privilegija osposobljavanja za njih;

ii.

certifikata FE(B)-a, uključujući privilegije koje odgovaraju ispitu praktične osposobljenosti, provjeri stručnosti ili procjeni stručnosti koji se provode, koji je izdan u skladu s ovim poddijelom;

2.

ovlašten za obavljanje dužnosti PIC-a na balonu tijekom ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti.

(b)   Ispitivanja izvan državnog područja država članica

1.

Odstupajući od točke (a) podtočke 1., u slučaju ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti koji se provode izvan državnog područja za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije, nadležno tijelo izdaje certifikat ispitivača podnositelju zahtjeva koji ima dozvolu pilota balona koja je u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji, ako podnositelj zahtjeva:

i.

ima barem dozvolu koja uključuje, ovisno o slučaju, privilegije, ovlaštenja ili certifikate ekvivalentne onima za koje je ovlašten provoditi ispit praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti;

ii.

ispunjava zahtjeve utvrđene u ovom poddijelu za izdavanje odgovarajućeg certifikata ispitivača;

iii.

dokaže nadležnom tijelu odgovarajuću razinu poznavanja europskih zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi se mogao koristiti svojim privilegijama ispitivača u skladu s ovim Prilogom.

2.

Certifikat iz podtočke 1. ograničen je na provođenje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti:

i.

izvan državnih područja za koja su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije; i

ii.

pilota koji dovoljno poznaju jezik na kojem se provjera provodi.

BFCL.405 Ograničenje privilegija u slučaju postojećih interesa

Ispitivač za balone ne provodi:

(a)

ispite praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti za izdavanje dozvole, ovlaštenja ili certifikata podnositeljima zahtjeva kojima je pružio više od 50 % propisanog letačkog osposobljavanja za dozvolu, ovlaštenje ili certifikat za koje se provodi ispit praktične osposobljenosti ili procjena stručnosti; ili

(b)

ispite praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti ako smatraju da bi njihova objektivnost mogla biti upitna.

BFCL.410 Provođenje ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjena stručnosti

(a)

Prilikom provođenja ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjena stručnosti, ispitivač za balone mora:

1.

pobrinuti se da ne postoje jezične prepreke za komunikaciju s podnositeljem zahtjeva;

2.

potvrditi da podnositelj zahtjeva ispunjava sve zahtjeve povezane s kvalifikacijama, osposobljavanjem i iskustvom iz ovog Priloga za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje dozvole, privilegija, ovlaštenja ili certifikata za koje se ispit praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili procjena stručnosti provodi; i

3.

upoznati podnositelja zahtjeva s posljedicama pružanja nepotpunih, netočnih ili neistinitih informacija povezanih s njegovim osposobljavanjem i letačkim iskustvom.

(b)

Nakon ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti ispitivač za balone mora:

1.

obavijestiti podnositelja zahtjeva o rezultatu ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti;

2.

u slučaju uspješno položene procjene stručnosti, za produžavanje ili obnavljanje dozvole unijeti novi datum isteka valjanosti u dozvolu ili certifikat podnositelja zahtjeva, ako ga je za to posebno ovlastilo nadležno tijelo odgovorno za dozvolu podnositelja zahtjeva;

3.

podnositelju zahtjeva dati potpisan izvještaj s ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti i bez neopravdanog odgađanja predati preslike izvještaja nadležnom tijelu odgovornom za dozvolu podnositelja zahtjeva i nadležnom tijelu koje je izdalo certifikat ispitivača. Izvještaj mora sadržavati:

i.

izjavu da je ispitivač za balone od podnositelja zahtjeva primio informacije o njegovom iskustvu i osposobljavanju te potvrdio da su to iskustvo i osposobljavanje u skladu s odgovarajućim zahtjevima iz ovog Priloga;

ii.

potvrdu da su svi zahtijevani manevri i vježbe provedeni te informacije o usmenom ispitu iz teorijskog znanja, ako je to primjenjivo. Ako podnositelj zahtjeva nije uspješno položio neki dio, ispitivač mora zapisati razloge za donošenje takve procjene;

iii.

rezultat ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti i procjene stručnosti;

iv.

izjavu da je ispitivač za balone pregledao i primijenio nacionalne procedure i zahtjeve nadležnog tijela podnositelja zahtjeva ako tijelo nadležno za dozvolu podnositelja zahtjeva nije isto tijelo koje je izdalo certifikat ispitivaču;

v.

presliku certifikata ispitivača za balone u kojem je naveden opseg njegovih/njezinih privilegija u svojstvu ispitivača za balone u pogledu provođenja ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti podnositelja zahtjeva za kojeg nadležno tijelo nije isto tijelo koje je izdalo certifikat ispitivaču.

(c)

Ispitivač za balone mora pet godina čuvati zapise koji sadrže sve detalje ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti i procjene stručnosti koje je proveo te njihove rezultate.

(d)

Na zahtjev nadležnog tijela koje je odgovorno za izdavanje certifikata ispitivača za balone ili nadležnog tijela odgovornog za izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva, ispitivač za balone mora predati sve zapise i izvještaje te sve druge informacije koje se zahtijevaju u svrhu aktivnosti nadzora.

Odjeljak 2.

Certifikat ispitivača u letu za balone – FE(B)

BFCL.415 Certifikat FE(B)-a – Privilegije i uvjeti

Pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve iz točke BFCL.420 i uvjete koji slijede, certifikat FE(B)-a izdaje se na temelju zahtjeva s privilegijama za provođenje:

(a)

ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za BPL i ispita praktične osposobljenosti za proširenje privilegija na drugu klasu balona, pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva obavio 250 sati naleta kao pilot na balonima, uključujući 50 sati letačkog osposobljavanja koje obuhvaća cijeli nastavni plan tečaja za osposobljavanje za dobivanje BPL-a;

(b)

ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za ovlaštenje za komercijalne operacije u skladu s točkom BFCL.215, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete povezane s iskustvom iz točke (a) i da je prošao odgovarajuće osposobljavanje tijekom standardizacijskog tečaja za ispitivače u skladu s točkom BFCL.430;

(c)

procjene stručnosti za izdavanje certifikata FI(B)-a, pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva:

1.

obavio 350 sati naleta kao pilot na balonima, uključujući pet sati osposobljavanja podnositelja zahtjeva za certifikat FI(B)-a;

2.

prošao odgovarajuće osposobljavanje tijekom standardizacijskog tečaja za ispitivače u skladu s točkom BFCL.430.

BFCL.420 Certifikat FE(B)-a – Preduvjeti i zahtjevi

Podnositelj zahtjeva za certifikat FE(B)-a mora:

(a)

ispunjavati zahtjeve iz točke BFCL.400 točke (a) podtočke 1. podpodtočke i. i točke (a) podtočke 2.;

(b)

završiti standardizacijski tečaj za FE(B)-a u skladu s točkom BFCL.430;

(c)

završiti procjenu stručnosti u skladu s točkom BFCL.445.

(d)

dokazati prijašnje radno iskustvo povezano s privilegijama certifikata FE(B)-a; i

(e)

dokazati da mu nisu izrečene sankcije, uključujući privremeno oduzimanje, ograničenje ili trajno oduzimanje neke od dozvola, ovlaštenja ili certifikata izdanih u skladu s ovim Prilogom, Prilogom I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 ili Prilogom III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1976 zbog nesukladnosti s Uredbom (EU) 2018/1139 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima tijekom zadnje tri godine.

BFCL.430 Certifikat FE(B)-a – Standardizacijski tečaj

(a)

Podnositelji zahtjeva za FE(B) moraju pohađati standardizacijski tečaj koji pruža ili nadležno tijelo ili ATO ili DTO i koji odobri to nadležno tijelo.

(b)

Standardizacijski tečaj prilagođava se zahtijevanim privilegijama ispitivača u letu za balone i sastoji se od teorijskog i praktičnog osposobljavanja, što uključuje barem:

1.

provođenje najmanje jednog ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti za BPL ili odgovarajuća ovlaštenja ili certifikate;

2.

osposobljavanje o primjenjivim zahtjevima iz ovog Priloga i primjenjivim zahtjevima letačkih operacija, provođenje ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjena stručnosti te njihovo dokumentiranje i izvještavanje o njima;

3.

brifing o:

i.

nacionalnim administrativnim procedurama;

ii.

zahtjevima za zaštitu osobnih podataka;

iii.

odgovornosti ispitivača;

iv.

osiguranju ispitivača od nesreće;

v.

nacionalnim naknadama; i

vi.

informacijama o načinu pristupa informacijama iz podpodtočaka od i. do v. pri provođenju ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti podnositelja zahtjeva čije nadležno tijelo nije isto tijelo koje je izdalo certifikat ispitivaču.

(c)

Imatelj certifikata FE(B)-a ne smije provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti podnositelja zahtjeva za koje nadležno tijelo nije isto kao ono koje je izdalo certifikat ispitivača, osim ako pregleda najnovije dostupne informacije o odgovarajućim nacionalnim procedurama nadležnog tijela podnositelja zahtjeva.

BFCL.445 Certifikat FE(B)-a – Procjena stručnosti

Podnositelji zahtjeva za prvo stjecanje certifikata FE(B)-a moraju dokazati svoje kompetencije FE(B)-a inspektoru nadležnog tijela ili starijem ispitivaču koje je za to posebno ovlastilo nadležno tijelo odgovorno za certifikat FE(B)-a. Pri procjeni stručnosti, podnositelj zahtjeva provodi ispit praktične osposobljenosti, provjeru stručnosti ili procjenu stručnosti, uključujući brifing, provođenje ispita praktične sposobnosti, provjeru stručnosti ili procjenu stručnosti te procjenu osobe koja polaže ispit, provjeru ili procjenu, poslijeletnu uputu (debriefing) i sastavljanje dokumentacije.

BFCL.460 Certifikat FE(B)-a – Valjanost, produžavanje i obnavljanje

(a)

Certifikat FE(B)-a vrijedi pet godina.

(b)

Certifikat FE(B)-a produžava se ako je imatelj:

1.

tijekom razdoblja valjanosti certifikata FE(B)-a završio tečaj za obnovu znanja ispitivača, koji pruža nadležno tijelo ili ATO ili DTO i koji je odobrilo nadležno tijelo, tijekom kojeg imatelj pohađa teorijsko osposobljavanje radi obnove i ažuriranja odgovarajućeg znanja za ispitivače za balone; i

2.

tijekom 24 mjeseca prije isteka valjanosti certifikata proveo jedan ispit praktične osposobljenosti, jednu provjeru stručnosti ili procjenu stručnosti pod nadzorom inspektora nadležnog tijela ili ispitivača kojeg je za to posebno ovlastilo nadležno tijelo odgovorno za certifikate FE(B)-a, uz uvjet da taj inspektor ili ispitivač smatra da je imatelj certifikata na tom ispitu, provjeri odnosno procjeni zadovoljio.

(c)

Imatelju certifikata FE(B)-a koji ima i certifikat ispitivača ili više njih za druge kategorije zrakoplova u skladu s Prilogom I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 ili Prilogom III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1976 mogu se, u dogovoru s nadležnim tijelom, zajedno produžiti svi certifikati ispitivača.

(d)

Ako je certifikat FE(B)-a istekao, njegov imatelj mora ispuniti zahtjeve iz točke (b) podtočke 1. i točke BFCL.445 prije nego što se nastavi koristiti privilegijama certifikata FE(B)-a.

(e)

Certifikat FE(B)-a može se produžiti ili obnoviti samo ako podnositelj zahtjeva dokaže da kontinuirano ispunjuje zahtjeve iz točke BFCL.410 i zahtjeve iz točke BFCL.420 točaka (d) i (e)..