27.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 58/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/261

od 19. prosinca 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Člankom 19. Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 (3) utvrđuje se obveza za države članice da vode elektroničke upisnike odobrenja za gospodarske subjekte i skladišta koji su uključeni u kretanje trošarinske robe unutar sustava odgode plaćanja trošarina.

(2)

Direktivom Vijeća (EU) 2020/262 (4) proširuje se uporaba računalnog sustava u okviru Odluke (EU) 2020/263 Europskog parlamenta i Vijeća (5), koji se trenutačno upotrebljava za nadzor kretanja trošarinske robe unutar sustava odgode plaćanja trošarine, na nadzor trošarinske robe puštene u potrošnju na državnom području jedne države članice i zatim premještene na područje druge države članice radi dostave u komercijalne svrhe.

(3)

Kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje računalnog sustava osiguravanjem pohrane potpunih, ažuriranih i točnih podataka, potrebno je izmijeniti područje primjene članka 19. Uredbe (EU) br. 389/2012 kako bi se uključile dvije nove kategorije gospodarskih subjekata: ovjereni pošiljatelji koji su registrirani kao pošiljatelji trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju te ovjereni primatelji koji su registrirani kao primatelji trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju.

(4)

U skladu s člankom 22. Direktive (EU) 2020/262, u slučaju kretanja energenata unutar sustava odgode plaćanja trošarine morem ili unutarnjim plovnim putovima, nadležna tijela države članice otpreme mogu pošiljatelju dopustiti da izostavi pojedinosti o primatelju u trenutku otpreme u nacrtu elektroničkog trošarinskog dokumenta iz članka 20. stavka 2. te direktive. U skladu s Uredbom (EU) br. 389/2012 samo ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta uključuje te informacije u elektronički upisnik. Nužno je da se i registriranom pošiljatelju omogući da u elektronički upisnik unese informacije o njegovu pravu da izostavi pojedinosti o primatelju u trenutku otpreme.

(5)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest proširenje elektroničkog upisnika kako bi se obuhvatili gospodarski subjekti koji premještaju trošarinsku robu puštenu u potrošnju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog osiguravanja usklađenog funkcioniranja računalnog sustava i olakšavanja borbe protiv prijevara on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(6)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a posebno pravo na zaštitu osobnih podataka. Imajući u vidu ograničenja iz ove Uredbe, obrada takvih podataka izvršena u okviru ove Uredbe ne prelazi ono što je nužno i razmjerno za potrebe zaštite legitimnih fiskalnih interesa država članica.

(7)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(8)

Kako bi se datum početka primjene ove Uredbe uskladio s datumom početka primjene odredaba Direktive (EU) 2020/262 o automatizaciji kretanja trošarinske robe koja je puštena u potrošnju na državnom području jedne države članice i zatim premještena na područje druge države članice radi dostave u komercijalne svrhe na državnom području te druge države članice, te kako bi se državama članicama omogućilo dovoljno vremena za pripremu na promjene koje proizlaze iz ove Uredbe, ona bi se trebala primjenjivati od 13. veljače 2023.

(9)

Uredbu (EU) br. 389/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 19. Uredbe (EU) br. 389/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

u stavku 1. točki (a) dodaju se sljedeće podtočke:

„iv.

ovjerene pošiljatelje u smislu članka 3. točke 12. Direktive Vijeća (EU) 2020/262 (*1) ;

v.

ovjerene primatelje u smislu članka 3. točke 13. Direktive Vijeća (EU) 2020/262;

(*1)  Uredba Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (SL L 58, 27.2.2020., str.4.).”;"

2.

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke (f) i (g) zamjenjuju se sljedećim:

„(f)

za ovlaštene držatelje trošarinskog skladišta, porezno skladište ili popis poreznih skladišta na koja se primjenjuje ovlaštenje te, ako je primjenjivo na temelju nacionalnog zakonodavstva, potvrdu da je ovlašten izostaviti pojedinosti o primatelju u trenutku otpreme u skladu s člankom 22. Direktive (EU) 2020/262, da je ovlašten razdvojiti kretanje u skladu s člankom 23. te direktive ili da je ovlašten premjestiti trošarinsku robu na mjesto izravne dostave u skladu s člankom 16. stavkom 4. te direktive te potvrdu da djeluje kao ovjereni pošiljatelj ili ovjereni primatelj u skladu s člankom 35. stavcima 6. i 7. te direktive;

(g)

za registrirane primatelje, ako je primjenjivo na temelju nacionalnog zakonodavstva, potvrdu da je ovlašten premjestiti trošarinsku robu na mjesto izravne dostave u skladu s člankom 16. stavkom 4. Direktive (EU) 2020/262 te potvrdu da djeluje kao ovjereni primatelj u skladu s člankom 35. stavkom 7. te direktive;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka:

„(k)

za registrirane pošiljatelje, potvrdu da je ovlašten izostaviti pojedinosti o primatelju u trenutku otpreme u skladu s člankom 22. Direktive (EU) 2020/262 te potvrdu da djeluje kao ovjereni pošiljatelj u skladu s člankom 35. stavkom 6. te direktive.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. veljače 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

K. MIKKONEN


(1)  Mišljenje od 3. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 17. listopada 2018. (SL C 62, 15.2.2019., str. 108.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 (SL L 121, 8.5.2012., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (vidjeti stranicu 4 ovoga Službenog lista).

(5)  Odluka (EU) 2020/263 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2020. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (vidjeti stranicu 43 ovoga Službenog lista).

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).