26.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 54/16


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258

оd 16. prosinca 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (1), a osobito njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kako bi se odgovorilo na potrebe utvrđene u relevantnim detaljnim temama, Komisija bi trebala utvrditi broj i nazive varijabli za skup podataka u području dohotka i životnih uvjeta (EU-SILC).

(2)

Istraživanje EU-SILC ključan je instrument za pružanje informacija potrebnih u okviru europskog semestra i europskog stupa socijalnih prava, osobito o distribuciji dohotka, siromaštvu i socijalnoj isključenosti, te za razne povezane politike EU-a u području životnih uvjeta i siromaštva, npr. o siromaštvu djece, pristupu zdravstvenoj skrbi i drugim uslugama, stanovanju, prezaduženosti i kvaliteti života. Također je glavni izvor podataka za mikrosimulacije i brze procjene distribucije dohotka i stopâ siromaštva.

(3)

Broj varijabli koje treba prikupiti nije za više od 5 % veći od broja varijabli koje se prikupljaju za područje dohotka i životnih uvjeta u trenutku stupanja na snagu Uredbe (EU) 2019/1700.

(4)

Komisija je u okviru izrade ovog delegiranog akta provela odgovarajuća savjetovanja s nacionalnim stručnjacima,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Broj i nazivi varijabli za skup podataka u području dohotka i životnih uvjeta utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 261I, 14.10.2019., str. 1.


PRILOG

Broj i nazivi varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

Detaljna tema

Identifikator varijable

Naziv varijable

Informacije o prikupljanju podataka

DB010

Godina ankete

24 tehničke varijable (godišnje)

DB020

Zemlja boravišta

3 izvedene varijable (godišnje)

DB040

Regija boravišta

 

DB050

Stratum

 

DB060

Primarna jedinica uzorkovanja (PSU)

 

DB062

Sekundarna jedinica uzorkovanja (SSU)

 

DB070

Redoslijed odabira primarne jedinice uzorkovanja

 

DB075

Rotacijska grupa

 

DB076

Val anketiranja

 

DB110

Status kućanstva

 

DB120

Kontakt na adresi

 

DB130

Rezultat upitnika o kućanstvu

 

DB135

Prihvat ankete kućanstva

 

RB010

Godina ankete

 

RB020

Zemlja boravišta

 

HB010

Godina ankete

 

HB020

Zemlja boravišta

 

HB040

Datum anketiranja kućanstva

 

HB050

Mjesec anketiranja kućanstva

 

HB060

Godina anketiranja kućanstva

 

HB100

Broj minuta za ispunjavanje upitnika o kućanstvu

 

PB010

Godina ankete

 

PB020

Zemlja boravišta

 

PB090

Datum osobnog anketiranja

 

PB100

Mjesec osobnog anketiranja

 

PB110

Godina osobnog anketiranja

 

PB120

Broj minuta za ispunjavanje osobnog upitnika

Identifikacija

DB030

Identifikacijski broj kućanstva

9 tehničkih varijabli (godišnje)

RB030

Identifikacijski broj osobe

 

RB032

Redni broj osobe u kućanstvu

 

RB040

Sadašnji identifikacijski broj kućanstva

 

RB100

Osoba ili sustanar iz uzorka

 

HB030

Identifikacijski broj kućanstva

 

HB070

Identifikacijski broj osobe koja odgovara na upitnik o kućanstvu

 

PB030

Identifikacijski broj osobe

 

PB265

Identifikacijski broj osobe koja je ispunila pojedinačni upitnik

Težine

DB080

Težina za kućanstvo zbog nacrta uzorka

16 tehničkih varijabli (godišnje)

DB090

Poprečna težina kućanstva

 

DB095

Longitudinalna težina kućanstva

 

RB050

Poprečna težina osobe

 

RB060

Bazna težina osobe

 

RB062

Longitudinalna težina (dvogodišnje razdoblje)

 

RB063

Longitudinalna težina (trogodišnje razdoblje)

 

RB064

Longitudinalna težina (četverogodišnje razdoblje)

 

RB065

Longitudinalna težina (petogodišnje razdoblje)

 

RB066

Longitudinalna težina (šestogodišnje razdoblje)

 

RL070

Djeca: poprečna težina za skrb za djecu

 

PB040

Poprečna težina osobe (svi članovi kućanstva u dobi od 16 godina ili stariji)

 

PB050

Bazna težina osobe (svi članovi kućanstva u dobi od 16 godina ili stariji)

 

PB060

Poprečna težina osobe za odabranog davatelja podataka

 

PB070

Težina za osobu zbog nacrta uzorka za odabranog davatelja podataka

 

PB080

Bazna težina osobe za odabranog davatelja podataka

Značajke anketiranja

RB250

Status podataka

4 tehničke varijable (godišnje)

HB130

Metoda anketiranja (kućanstvo)

 

PB260

Priroda sudjelovanja u anketi

 

PB270

Metoda anketiranja (osoba)

Lokacija

1 tehnička varijabla (godišnje)

DB100

Stupanj urbanizacije

Demografija

RB080

Godina rođenja

9 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

RB081

Dob u navršenim godinama

9 izvedenih varijabli (godišnje)

RB082

Dob u navršenim godinama u trenutku anketiranja

 

RB083

Rođendan prošao u trenutku anketiranja

 

RB090

Spol

 

RB110

Status članstva

 

RB120

Lokacija na koju se osoba preselila

 

RB220

Identifikacijski broj oca

 

RB230

Identifikacijski broj majke

 

RB240

Identifikacijski broj supružnika/partnera

 

RB245

Status davatelja podataka

 

PB140

Godina rođenja

 

PB150

Spol

 

PB160

Identifikacijski broj oca

 

PB170

Identifikacijski broj majke

 

PB180

Identifikacijski broj supružnika/partnera

 

PB190

Bračno stanje

 

PB200

Izvanbračna zajednica

Državljanstvo i migrantsko podrijetlo

RB280

Zemlja rođenja

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

RB290

Zemlja glavnog državljanstva

 

PB230

Zemlja rođenja oca

 

PB240

Zemlja rođenja majke

Sastav kućanstva

RB200

Status boravka

2 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

RG_Z#

Mreža kućanstva

Sastav kućanstva – dodatne posebne pojedinosti

HB110

Vrsta kućanstva

3 izvedene varijable (godišnje)

HB120

Veličina kućanstva

 

PB205

Partneri koji žive u istom kućanstvu

Trajanje boravka u zemlji

1 varijabla koja se prikuplja (godišnje)

RB285

Trajanje boravka u zemlji boravišta u završenim godinama

Invaliditet i europski minimalni modul zdravlja

PH010

Opće zdravlje prema vlastitoj percepciji

3 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PH020

Dugotrajni zdravstveni problemi

 

PH030

Ograničenje aktivnosti zbog zdravstvenih razloga

Zdravlje djece

RCH010

Opće zdravstveno stanje (dijete)

2 varijable koje se prikupljaju (svake tri godine)

RCH020

Ograničenje aktivnosti zbog zdravstvenih razloga (dijete)

Pristup zdravstvenoj skrbi

PH040

Neispunjena potreba za liječničkim pregledom ili liječenjem

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PH050

Glavni razlog neispunjene potrebe za liječničkim pregledom ili liječenjem

 

PH060

Neispunjena potreba za stomatološkim pregledom ili liječenjem

 

PH070

Glavni razlog neispunjene potrebe za stomatološkim pregledom ili liječenjem

Pristup zdravstvenoj skrbi (djeca)

HCH010

Neispunjena potreba za liječničkim pregledom ili liječenjem (djeca)

4 varijable koje se prikupljaju (svake tri godine)

HCH020

Glavni razlog neispunjene potrebe za liječničkim pregledom ili liječenjem (djeca)

 

HCH030

Neispunjena potreba za stomatološkim pregledom ili liječenjem (djeca)

 

HCH040

Glavni razlog neispunjene potrebe za stomatološkim pregledom ili liječenjem (djeca)

Položaj u glavnoj aktivnosti (prema vlastitoj percepciji)

RB211

Položaj u glavnoj aktivnosti (prema vlastitoj percepciji)

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PL032

Trenutačni ekonomski status prema vlastitoj percepciji

 

PL040 A

Položaj u zaposlenju

 

PL040B

Položaj u zaposlenju (zadnji posao)

Osnovne značajke posla

PL051 A

Zanimanje na glavnom poslu

5 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

PL051B

Zanimanje (zadnji posao)

 

PL111 A

Ekonomska djelatnost lokalne jedinice za glavni posao

 

PL111B

Ekonomska djelatnost lokalne jedinice (zadnji posao)

 

PL145

Glavni posao na puno ili nepuno radno vrijeme (prema vlastitoj percepciji)

Trajanje ugovora

1 varijabla koja se prikuplja (godišnje)

PL141

Trajanje glavnog posla

Detaljna situacija na tržištu rada

PL073

Broj mjeseci rada u punom radnom vremenu kao zaposlenik

1 varijabla koja se prikuplja (godišnje)

PL074

Broj mjeseci rada u nepunom radnom vremenu kao zaposlenik

11 izvedenih varijabli (godišnje)

PL075

Broj mjeseci rada u punom radnom vremenu kao samozaposlena osoba (uključujući pomažućeg člana obitelji)

 

PL076

Broj mjeseci rada u nepunom radnom vremenu kao samozaposlena osoba (uključujući pomažućeg člana obitelji)

 

PL080

Broj mjeseci provedenih u nezaposlenosti

 

PL085

Broj mjeseci provedenih u mirovini

 

PL086

Broj mjeseci nesposobnosti za rad zbog dugotrajnih zdravstvenih problema

 

PL087

Broj mjeseci provedenih u učenju

 

PL088

Broj mjeseci obvezne vojne službe

 

PL089

Broj mjeseci provedenih u obavljanju kućanskih poslova

 

PL090

Broj mjeseci provedenih u drugim aktivnostima

 

PL271

Trajanje zadnjeg razdoblja nezaposlenosti

Nadzorne odgovornosti

1 varijabla koja se prikuplja (godišnje)

PL150

Nadzorna odgovornost na glavnom poslu

Prethodno radno iskustvo

PL016

Postojanje prethodnog radnog iskustva

2 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PL200

Broj godina provedenih na plaćenom poslu (kao radnik ili samozaposlena osoba)

Kalendar aktivnosti

PL211 A

Glavna aktivnost u siječnju

12 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

PL211B

Glavna aktivnost u veljači

 

PL211C

Glavna aktivnost u ožujku

 

PL211D

Glavna aktivnost u travnju

 

PL211E

Glavna aktivnost u svibnju

 

PL211F

Glavna aktivnost u lipnju

 

PL211G

Glavna aktivnost u srpnju

 

PL211H

Glavna aktivnost u kolovozu

 

PL211I

Glavna aktivnost u rujnu

 

PL211J

Glavna aktivnost u listopadu

 

PL211K

Glavna aktivnost u studenome

 

PL211L

Glavna aktivnost u prosincu

Sati rada

PL060

Broj uobičajenih sati rada tjedno na glavnom poslu

2 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PL100

Ukupan broj uobičajenih sati rada tjedno na drugom, trećem, ... poslu

Razina postignutog obrazovanja

1 varijabla koja se prikuplja (godišnje)

PE041

Razina postignutog obrazovanja

Sudjelovanje u programima formalnog obrazovanja (trenutačno)

RL010

Predškolsko obrazovanje

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

RL020

Obrazovanje u obveznom školovanju

 

PE010

Sudjelovanje u formalnom obrazovanju i osposobljavanju (učenik, student ili naučnik)

 

PE021

Sadašnji/zadnji stupanj formalnog obrazovanja ili aktivnosti osposobljavanja

Kvaliteta života

PW010

Opće zadovoljstvo životom

2 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PW191

Povjerenje u druge

Materijalna oskudica

HD080

Zamjena istrošenog namještaja

14 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

HH050

Mogućnost priušćivanja adekvatnog grijanja

 

HS040

Mogućnost priušćivanja tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće

 

HS050

Mogućnost priušćivanja obroka s mesom, piletinom, ribom (ili vegetarijanskim ekvivalentom) svaki drugi dan

 

HS060

Mogućnost podmirivanja neočekivanih financijskih izdataka

 

HS090

Imate li računalo

 

HS110

Imate li automobil

 

HS120

Mogućnost spajanja kraja s krajem

 

PD020

Zamjena iznošene odjeće novom (koja nije rabljena)

 

PD030

Dva para odgovarajućih cipela (uključujući jedan par cipela za sve vremenske prilike)

 

PD050

Okupljanje s prijateljima/obitelji (rodbinom) na piću/jelu barem jednom mjesečno

 

PD060

Redovno sudjelovanje u slobodnim aktivnostima

 

PD070

Potrošnja malog novčanog iznosa na sebe svaki tjedan

 

PD080

Internetska veza za osobnu uporabu kod kuće

Oskudica koja posebno pogađa djecu

HD100

Nešto nove odjeće (koja nije rabljena)

13 varijabli koje se prikupljaju (svake tri godine)

HD110

Dva para odgovarajućih cipela (uključujući jedan par cipela za sve vremenske prilike)

 

HD120

Voće i povrće jednom dnevno

 

HD140

Jedan obrok s mesom, piletinom ili ribom (ili vegetarijanskim ekvivalentom) najmanje jednom dnevno

 

HD150

Knjige u kućanstvu primjerene njihovoj dobi

 

HD160

Oprema za slobodne aktivnosti na otvorenom

 

HD170

Kućne igre

 

HD180

Redovita slobodna aktivnost

 

HD190

Proslave u posebnim prigodama

 

HD200

Povremeno pozivanje prijatelja na igru ili jelo

 

HD210

Sudjelovanje u školskim izletima i školskim događanjima koji se plaćaju

 

HD220

Prikladno mjesto za učenje ili pisanje domaće zadaće

 

HD240

Odlazak na odmor izvan mjesta stanovanja najmanje tjedan dana godišnje

Glavne značajke stanovanja

HH010

Vrsta stambenog prostora

3 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

HH021

Osnova korištenja stana kućanstva

 

HH030

Broj soba dostupnih kućanstvu

Troškovi stanovanja, uključujući smanjene troškove režija

HH060

Trenutačna najamnina za nastanjeni stambeni prostor

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

HH070

Ukupni troškovi stanovanja

 

HH071

Otplata glavnice hipotekarnog kredita

 

HS022

Smanjeni troškovi režija

Skrb za djecu

RL030

Skrb za djecu u centrima izvan škole (prije/poslije)

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

RL040

Skrb za djecu u cjelodnevnom boravku

 

RL050

Skrb za djecu koju pruža stručni odgojitelj u djetetovu ili odgojiteljevu domu

 

RL060

Skrb za djecu koju pružaju bake/djedovi, članovi kućanstva isključujući roditelje, drugi rođaci, prijatelji ili susjedi

Dohodak od rada

PY010G/PY010N

Dohodak radnika u gotovini ili gotovinskom ekvivalentu

5 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

PY020G/PY020N

Negotovinski dohodak radnika

 

PY021G/PY021N

Službeni automobil

 

PY030G

Doprinos poslodavca za socijalno osiguranje

 

PY050G/PY050N

Dobiti ili gubici u gotovini od samozapošljavanja

Dohodak od socijalnih transfera

HY050G/HY050N

Obiteljski doplatak/doplatak za djecu

8 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

HY060G/HY060N

Davanja/naknade za socijalnu isključenost koja nije drugdje klasificirana

32 varijable poznate zemljama (godišnje)

HY070G/HY070N

Naknade za troškove stanovanja

 

PY090G/PY090N

Davanja za nezaposlenost

 

PY110G/PY110N

Davanja za nadživjele osobe

 

PY120G/PY120N

Davanja za slučaj bolesti

 

PY130G/PY130N

Davanja za invalidnost

 

PY140G/PY140N

Naknade za obrazovanje

 

HY051G

Obiteljski doplatak/doplatak za djecu (doprinosni i utemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY052G

Obiteljski doplatak/doplatak za djecu (doprinosni i neutemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY053G

Obiteljski doplatak/doplatak za djecu (nedoprinosni i utemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY054G

Obiteljski doplatak/doplatak za djecu (nedoprinosni i neutemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY061G

Davanja/naknade za socijalnu isključenost koja nije drugdje klasificirana (doprinosni i utemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY062G

Davanja/naknade za socijalnu isključenost koja nije drugdje klasificirana (doprinosni i neutemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY063G

Davanja/naknade za socijalnu isključenost koja nije drugdje klasificirana (nedoprinosni i utemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY064G

Davanja/naknade za socijalnu isključenost koja nije drugdje klasificirana (nedoprinosni i neutemeljeni na provjeri materijalnog stanja)

 

HY071G

Naknade za troškove stanovanja (doprinosne i utemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

HY072G

Naknade za troškove stanovanja (doprinosne i neutemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

HY073G

Naknade za troškove stanovanja (nedoprinosne i utemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

HY074G

Naknade za troškove stanovanja (nedoprinosne i neutemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY091G

Davanja za nezaposlenost (doprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY092G

Davanja za nezaposlenost (doprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY093G

Davanja za nezaposlenost (nedoprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY094G

Davanja za nezaposlenost (nedoprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY111G

Davanja za nadživjele osobe (doprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY112G

Davanja za nadživjele osobe (doprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY113G

Davanja za nadživjele osobe (nedoprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY114G

Davanja za nadživjele osobe (nedoprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY121G

Davanja za slučaj bolesti (doprinosne i utemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY122G

Davanja za slučaj bolesti (doprinosne i neutemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY123G

Davanja za slučaj bolesti (nedoprinosne i utemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY124G

Davanja za slučaj bolesti (nedoprinosne i neutemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY131G

Davanja za invalidnost (doprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY132G

Davanja za invalidnost (doprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY133G

Davanja za invalidnost (nedoprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY134G

Davanja za invalidnost (nedoprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY141G

Naknade za obrazovanje (doprinosne i utemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY142G

Naknade za obrazovanje (doprinosne i neutemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY143G

Naknade za obrazovanje (nedoprinosne i utemeljene na provjeri materijalnog stanja)

 

PY144G

Naknade za obrazovanje (nedoprinosne i neutemeljene na provjeri materijalnog stanja)

Dohodak od mirovina

PY080G/PY080N

Mirovina iz pojedinačnih privatnih fondova

2 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

PY100G/PY100N

Davanja za starost

4 varijable poznate zemljama (godišnje)

PY101G

Davanja za starost (doprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY102G

Davanja za starost (doprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY103G

Davanja za starost (nedoprinosna i utemeljena na provjeri materijalnog stanja)

 

PY104G

Davanja za starost (nedoprinosna i neutemeljena na provjeri materijalnog stanja)

Ostali dohoci, uključujući dohodak od imovine, kapitala i novčanih transfera među kućanstvima

HY040G/HY040N

Dohodak od najma/zakupa nekretnine ili zemljišta

7 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

HY080G/HY080N

Primljeni redovni gotovinski transferi među kućanstvima

 

HY081G/HY081N

Primljene alimentacije (obvezne + dobrovoljne)

 

HY090G/HY090N

Kamate, dividende, dobit od kapitalnih ulaganja u poduzeće bez pravne osobnosti

 

HY100G/HY100N

Otplata kamata na hipotekarni kredit

 

HY110G/HY110N

Dohodak koji primaju osobe mlađe od 16 godina

 

HY170G/HY170N

Vrijednost dobara proizvedenih za vlastitu potrošnju

Stvarno plaćeni porezi i doprinosi nakon umanjenja

HY120G/HY120N

Redovni porezi na bogatstvo

7 varijabli koje se prikupljaju (godišnje)

HY121G/HY121N

Porezi plaćeni za vlasništvo glavnog stana kućanstva

 

HY130G/HY130N

Plaćeni redovni novčani transferi među kućanstvima

 

HY131G/HY131N

Plaćene alimentacije (obvezne + dobrovoljne)

 

HY140G/HY140N

Porez na dohodak i doprinosi za socijalno osiguranje

 

HY145N

Uplata manje uplaćenog poreza/povrat preplaćenog poreza radi izravnanja porezne obveze

 

PY035G/PY035N

Doprinosi u pojedinačne privatne mirovinske planove

Ukupan godišnji dohodak na razini osoba i kućanstava

HI010

Promjena dohotka kućanstva u usporedbi s prethodnom godinom

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

HI020

Razlog povećanja dohotka

4 izvedene varijable (godišnje)

HI030

Razlog smanjenja dohotka

 

HI040

Očekivani dohodak kućanstva u sljedećih 12 mjeseci

 

HY010

Ukupan bruto dohodak kućanstva

 

HY020

Ukupan raspoloživi dohodak kućanstva

 

HY022

Ukupan raspoloživi dohodak kućanstva prije socijalnih transfera, osim davanja za starost i davanja za nadživjele osobe

 

HY023

Ukupan raspoloživi dohodak kućanstva prije socijalnih transfera, uključujući davanja za starost i davanja za nadživjele osobe

Dospjele neplaćene obveze

HS011

Dospjele neplaćene obveze za hipoteku ili plaćanje najamnine

4 varijable koje se prikupljaju (godišnje)

HS021

Dospjele neplaćene obveze za režije

 

HS031

Dospjele neplaćene obveze za rate najma/kupnje ili drugu otplatu kredita

 

HS150

Financijsko opterećenje otplate dugova od najma/kupnje ili kredita

Modul ad hoc tema za 2021.

 

 

Način i uvjeti života djece u razdvojenim i spojenim obiteljima

HK010

Broj djece koja su članovi kućanstva, a čiji drugi roditelj živi izvan kućanstva

12 varijabli koje se prikupljaju

HK020

Broj djece koja nisu članovi kućanstva, a čiji roditelj živi u kućanstvu

1 izvedena varijabla (godišnje)

PK010

Član kućanstva ima djecu koja nisu članovi kućanstva

RK010

Identifikacijski broj roditelja i redni broj djeteta koje nije član kućanstva

RK020

Dob djeteta koje nije član kućanstva

PK020

Glavni razlog zašto se s djecom koja su članovi kućanstva ne provodi više vremena

PK030

Glavni razlog zašto se s djecom koja nisu članovi kućanstva ne provodi više vremena

 

RK030

Uobičajeno vrijeme potrebno roditelju da dođe do djeteta koje nije član kućanstva

 

RK040

Učestalost kontakata tijekom zadnjih 12 mjeseci (putem telefona, društvenih medija itd.) s djetetom koje nije član kućanstva

 

RK050

Dijete ima sobu u kojoj može spavati (uključujući spavaću sobu koju dijeli s braćom i/ili sestrama)

 

RK060

Učestalost aktivnog provođenja vremena s djetetom (obroci, igra, zadaća, šetnja, razgovor itd.)

 

RK070

Koliko noći mjesečno dijete prespava u kućanstvu (prosjek)

 

RK080

Zakonsko skrbništvo nad djecom