11.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/10


SMJERNICA (EU) 2020/634 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 7. svibnja 2020.

o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2020/29)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvi podstavak njegova članka 12. stavka 1. u vezi s prvom alinejom članka 3. stavka 1. i članak 18.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”), Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro mogu, radi ostvarivanja ciljeva Europskog sustava središnjih banaka, provoditi kreditne operacije s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na tržištu, a da se pritom odobravanje kredita temelji na odgovarajućem instrumentu osiguranja. Opći uvjeti pod kojima su ESB i nacionalne središnje banke spremni provoditi kreditne operacije, uključujući kriterije kojima se određuje prihvatljivost instrumenata osiguranja za potrebe kreditnih operacija Eurosustava, utvrđeni su u Smjernici (EU) 2015/510 Europske središnje banke (ESB/2014/60) (1).

(2)

Nastavno na mjere ublažavanja u odnosu na instrumente osiguranja koje je Upravno vijeće donijelo 7. travnja 2020., Upravno vijeće donijelo je 22. travnja 2020. dopunski skup odluka kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. Ove nove mjere imaju za cilj ublažiti negativan učinak potencijalnih smanjenja rejtinga koja proizlaze iz gospodarskog pada zbog izbijanja bolesti COVID-19 na dostupnost instrumenata osiguranja Eurosustava. Zajedno s mjerama donesenim 7. travnja 2020., ove nove mjere imaju za cilj osigurati da druge ugovorne strane Eurosustava ostanu u mogućnosti održavati i mobilizirati dovoljno instrumenata osiguranja kako bi bile u mogućnosti sudjelovati u operacijama Eurosustava za puštanje likvidnosti te da je stoga Eurosustav u mogućnosti podržati odobravanje kredita gospodarstvu europodručja. U skladu s time, sudjelovanje u tim operacijama s ovim instrumentima osiguranja trebalo bi se temeljiti na privremeno izmijenjenim kriterijima prihvatljivosti instrumenata osiguranja i mjerama za kontrolu rizika.

(3)

Te nove mjere proporcionalne su suzbijaju ozbiljnih rizika za stabilnost cijena, transmisijski mehanizam monetarne politike i gospodarske izglede europodručja, prouzročene izbijanjem bolesti COVID-19.

(4)

S obzirom na navedeno, Upravno vijeće smatra da Eurosustav može privremeno nastaviti prihvaćati kao instrumente osiguranja utrživu imovinu i izdavatelje te imovine koji ispunjavaju minimalne zahtjeve kreditne kvalitete na dan 7. travnja 2020., neovisno o pogoršanju kreditnih rejtinga prema odlukama agencija za kreditni rejting prihvaćenih u Eurosustavu, dok god rejtinzi ostanu iznad određenih razina kvalitete. Istovremeno, Upravno vijeće smatra da to ne bi trebalo utjecati na kriterije prihvatljivosti za izravne kupnje u okviru ESB-ovih programa kupnje imovine.

(5)

S ciljem osiguravanja odgovarajućeg transmisijskog mehanizma monetarne politike i uzimajući u obzir potrebu drugih ugovornih strana Eurosustava, koje sudjeluju ili će sudjelovati u operacijama Eurosustava za puštanje likvidnosti, da održavaju dovoljno instrumenata osiguranja za te operacije, Upravno vijeće smatra da je potrebno primijeniti dodatne privremene mjere iz ove Smjernice do prvog datuma prijevremene otplate u okviru trećeg programa ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja.

(6)

Kako bi se brzo reagiralo na trenutno stanje pandemije, o ovoj bi Smjernici trebalo obavijestiti nacionalne središnje banke što je prije moguće nakon njezina donošenja.

(7)

Smjernicu ESB/2014/31 (2) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene Smjernice ESB/2014/31

Smjernica ESB/2014/31 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak 8.b:

„Članak 8.b

Prihvaćanje određene utržive imovine i izdavatelja koji su prihvatljivi na dan 7. travnja 2020.

1.   Pojmovi korišteni u ovom članku imaju isto značenje kao u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB 2014/60).

2.   Neovisno o odredbama članka 59. stavka 3., članka 71. i članka 82. stavka 1. točke (a) Smjernice (EU) 2015/510, utrživa imovina - osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom - izdana 7. travnja 2020. ili prije tog datuma, koja na dan 7. travnja 2020. ima javni kreditni rejting koji je dodijelio najmanje jedan prihvaćeni sustav VIKP-a, koja je u skladu s minimalnim zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava čini prihvatljivi instrument osiguranja za kreditne operacije Eurosustava pod uvjetom da u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020.:

(a)

ima javni kreditni rejting koji je dodijelio najmanje jedan prihvaćeni sustav VIKP-a, koji je u skladu s, najmanje, 5. stupnjem kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava; i

(b)

nastavlja udovoljavati svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji se primjenjuju na utrživu imovinu kako su utvrđeni u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Radi otklanjanja dvojbi, javni kreditni rejting na dan 7. travnja 2020. iz ovog stavka određuje Eurosustav na temelju pravila iz članka 82. stavka 1. točke (a), članka 82. stavka 2., članka 83, članka 84. točke (a) i (b), članka 85. i članka 86. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

3.   Ako se usklađenost utržive imovine s minimalnim zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava na dan 7. travnja 2020. određuje na temelju rejtinga VIPK-a za izdavatelja ili rejtinga VIPK-a za garanta koju je osigurao prihvaćeni sustav VIKP-a, ta utrživa imovina čini prihvatljivi instrument osiguranja za kreditne operacije Eurosustava pod uvjetom da u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020.:

(a)

rejting VIKP-a za izdavatelja ili rejting VIPK-a za garanta, ovisno o slučaju, za tu utrživu imovinu u skladu je s najmanje 5. stupnjem kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava; i

(b)

ta utrživa imovina nastavlja udovoljavati svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji se primjenjuju na nju kako su utvrđeni u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

4.   Utrživa imovina - osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom - izdana nakon 7. travnja 2020., čiji su izdavatelji ili garanti, ovisno o slučaju, imali 7. travnja 2020. javni kreditni rejting, koji je dodijelio najmanje jedan prihvaćeni sustav VIKP-a, koji je bio u skladu s minimalnim zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava, čini prihvatljivi instrument osiguranja za kreditne operacije Eurosustava pod uvjetom da, u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020.:

(a)

ta utrživa imovina ima javni kreditni rejting koji je dodijelio najmanje jedan prihvaćeni sustav VIKP-a, koji je u skladu s najmanje 5. stupnjem kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava; i

(b)

ta utrživa imovina udovoljava svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji se primjenjuju na utrživu imovinu kako su utvrđeni u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Radi otklanjanja dvojbi, javni kreditni rejting iz točke (a) ovog stavka određuje Eurosustav na temelju pravila iz članka 82. stavka 1. točke (a), članka 82. stavka 2., članka 83., članka 84. točke (a) i (b), članka 85. i članka 86. Smjernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

5.   Pokrivene obveznice izdane nakon 7. travnja 2020. u okviru programa pokrivenih obveznica koji je 7. travnja 2020. sam imao kreditnu procjenu dodijeljenu od strane najmanje jednog prihvaćenog sustava VIKP-a, koji je u skladu s minimalnim zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava, čini prihvatljivi instrument osiguranja za kreditne operacije Eurosustava pod uvjetom da:

(a)

u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020. program pokrivenih obveznica ima javni kreditni rejting koji je dodijelio najmanje jedan prihvaćeni sustav VIKP-a, koji je u skladu s najmanje 5. stupnjem kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava; i

(b)

te pokrivene obveznice udovoljavaju svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji se primjenjuju na njih kako je utvrđeno u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

6.   Utrživa imovina iz članka 87. stavka 2. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) koja 7. travnja 2020. nije imala javni kreditni rejting koji je dodijelio prihvatljivi sustav VIKP-a , nego je 7. travnja 2020. imala implicitnu kreditnu procjenu koju je izveo Eurosustav u skladu s pravilima iz članka 87. stavka 1. i 2. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) koja je u skladu sa zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava, čini prihvatljivi instrument osiguranja za kreditne operacije Euroustava neovisno o datumu njezina izdavanja pod uvjetom da, u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020.:

(a)

izdavatelj ili garant, ovisno o slučaju, te utržive imovine udovoljava najmanje zahtjevima kreditne kvalitete koji odgovaraju 5. stupnju kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava; i

(b)

ta utrživa imovina udovoljava svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji se primjenjuju na nju kako je utvrđeno u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

7.   Neovisno o odredbama članka 59. stavka 3., članka 71. i članka 82. stavka 1. točke (b) Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), vrijednosni papiri osigurani imovinom koji su izdani 7. travnja 2020. ili prije tog datuma, koji su na dan 7. travnja 2020.imali najmanje dva javna kreditna rejtinga, a svaki od njih je dodijelio različiti prihvaćeni sustav VIKP-a, koji su u skladu s minimalnim zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava na temelju Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), čine prihvatljivi instrument osiguranja za kreditne operacije Eurosustava pod uvjetom da u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020.:

(a)

imaju najmanje dva javna kreditna rejtinga, a svaki od njih je dodijelio različiti prihvaćeni sustav VIKP-a, koji je u skladu s najmanje 4. stupnjem kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava; i

(b)

nastavljaju udovoljavati svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji se primjenjuju na vrijednosne papire osigurane imovinom kako su utvrđeni u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Radi otklanjanja dvojbi, zahtjevi iz članka 3. stavka 1. točke od (a) do (d) i članka 3. stavka 4. ove Smjernice ne primjenjuju se na vrijednosne papire osigurane imovinom iz ovog stavka.

8.   Vrijednosni papiri osigurani imovinom koji su 7. travnja 2020. prihvaćeni od strane Eurosustava kao prihvatljivi instrumenti osiguranja na temelju članka 3. stavka 1. ove Smjernice ostaju prihvatljivi pod uvjetom da u svakom trenutku nakon 7. travnja 2020.:

(a)

imaju dva javna kreditna rejtinga najmanje 4. stupnja kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici Eurosustava koja su dodijelila dva prihvaćena sustava VIKP-a; i

(b)

nastavljaju udovoljavati svim drugim zahtjevima koji se na njih primjenjuju na temelju članka 3. stavka 1. (osim razine rejtinga), članka 3. stavka 2.a i članka 3. stavka 4. ove Smjernice.

Radi otklanjanja dvojbi, članak 3. stavak 2. i članak 3. stavak 5. ove Smjernice ne primjenjuju se na vrijednosne papire osigurane imovinom iz ovog stavka.

9.   Sve dok je prihvaćena kao prihvatljivi instrument osiguranja od strane Eurosustava u skladu s ovim člankom, utrživa imovina, uključujući pokrivene obveznice, iz stavaka od 2. do 6. podliježe korektivnim faktorima utvrđenim u Prilogu II.b ovoj Smjernici. Vrijednosni papiri osigurani imovinom iz stavaka 7. i 8. podliježu korektivnim faktorima utvrđenim u Prilogu II.a ovoj Smjernici. Korektivni faktoru računaju se na temelju sadašnjeg rejtinga koji se primjenjuje na bilo koji dan nakon 7. travnja 2020. u skladu s pravilima koja se odnose na prioritet kreditne procjene VIKP-a kako je utvrđeno u člancima od 83. do 88. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

10.   Pored korektivnih faktora određenih u stavku 9. primjenjuju se sljedeći dodatni korektivni faktori:

(a)

na vrijednosne papire osigurane imovinom, pokrivene obveznice i neosigurane dužničke instrumente koje izdaju kreditne institucije koji se teoretski vrednuju u skladu s pravilima sadržanim u članku 134. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), primjenjuje se dodatni korektivni faktor u obliku umanjenja vrijednosti od 4 %;

(b)

na vlastite pokrivene obveznice primjenjuje se dodatni korektivni faktor i. od 6,4 % koji se primjenjuje na vrijednost dužničkih instrumenata kojima su dodijeljeni stupnjevi kreditne kvalitete 1 i 2 i ii. od 9,6 % koji se primjenjuje na vrijednost dužničkih instrumenata kojima su dodijeljeni stupnjevi kreditne kvalitete 3, 4 i 5;

(c)

za potrebe stavka (b) „vlastita upotreba“ znači kada druga ugovorna strana dostavlja ili upotrebljava pokrivene obveznice koje je izdala ili za koje jamči sama druga ugovorna strana ili neki drugi subjekt s kojim je u bliskoj vezi kao što je određeno u skladu s člankom 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60);

(d)

ako se dodatni korektivni faktor iz stavka (b) ne može primijeniti u pogledu sustava upravljanja instrumentom osiguranja od strane NSB-a, agenta treće srane ili sustava TARGET2-Securities u pogledu samoosiguranja, u tim sustavima ili platformi primjenjivat će se dodatni korektivni faktor na cjelokupnu vrijednost izdavanja pokrivenih obveznica koje se mogu upotrebljavati za vlastite potrebe.

11.   Radi otklanjanja dvojbi, odredbe ovog članka neovisne su i ne uzimaju se u obzir u svrhu procjene prihvatljivosti za izravne kupnje u okviru programa kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima (PSPP) (*1); treći program kupnje pokrivenih obveznica (CBPP3) (*2); program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABSPP) (*3); program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (CSPP) (*4); i hitni program kupnje imovine zbog pandemije (PEPP) (*5).

(*1)  Odluka (EU) 2020/188 Europske središnje banke od 3. veljače 2020. o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (preinaka) (ESB/2020/9) (SL L 39, 12.2.2020., str. 12.)."

(*2)  Odluka (EU) 2020/187 Europske središnje banke od 3. veljače 2020. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2020/8) (SL L 39, 12.2.2020., str. 6.)."

(*3)  Odluka (EU) 2015/5 Europske središnje banke od 19. studenoga 2014. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2014/45) (SL L 1, 6.1.2015., str.4.)."

(*4)  Odluka (EU) 2016/948 Europske središnje banke od 1. lipnja 2016. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2016/16) (SL L 157, 15.6.2016., str. 28.)."

(*5)  Odluka (EU) 2020/440 Europske središnje banke od 24. ožujka 2020. o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije (ESB/2020/17) (SL L 91, 25.3.2020., str. 1.).“."

2.

Prilog II.a zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.a

Korektivni faktori (u %) koji se primjenjuju na vrijednosne papire osigurane imovinom prihvatljivi na temelju članak 3. stavka 2. i članka 8.b ove Smjernice

Kreditna kvaliteta

Ponderirano prosječno trajanje (*6)

Korektivni faktor

3. stupanj

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

4. stupanj

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

.

3.

Prilog II.b zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.b

Korektivni faktor (u %) koji se primjenjuje na utrživu imovinu osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom, iz članka 8.a i 8.b

 

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (*7)

Kupon s nepromjenjivom i kupon s promjenjivom kamatnom stopom

bez kupona

Kupon s nepromjenjivom i kupon s promjenjivom kamatnom stopom

bez kupona

Kupon s nepromjenjivom i kupon s promjenjivom kamatnom stopom

bez kupona

Kupon s nepromjenjivom i kupon s promjenjivom kamatnom stopom

bez kupona

4. stupanj

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

5. stupanj

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

.

Članak 2.

Referentni podaci koji se koriste

Prilikom utvrđivanja usklađenosti za razdoblje između 7. travnja 2020. i 18. svibnja 2020. sa zahtjevima kreditne kvalitete koji se primjenjuju na imovinu, izdavatelje i garante iz članka 8. b. stavaka od 2. do 8. Smjernice ESB/2014/31, nacionalne središnje banke pozivaju se na referentne podatke koji se odnose na tu imovinu, izdavatelje i garante na dana 7. travnja 2020. koje je dostavio ESB.

Članak 3.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka i ostaje na snazi do 29. rujna 2021.

2.   Nacionalne središnje banke poduzimaju potrebne mjere radi usklađivanja s člankom 1. ove Smjernicom i primjenjuju ih od 18. svibnja 2020. Nacionalne središnje banke izvješćuju ESB o propisima i sredstvima u vezi tih mjera najkasnije do 11. svibnja 2020.

3.   Nacionalne središnje banke usklađuju se s člankom 2. ove Smjernice od datuma kada ova Smjernica stupi na snagu.

Članak 4.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. svibnja 2020.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o Općoj dokumentaciji) (ESB/2014/60) (SL L 91, 2.4.2015., str. 3.).

(2)  Smjernica ESB/2014/31 Europske središnje banke od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 240, 13.8.2014., str. 28.).

(*6)  tj. [0–1) ponderirano prosječno trajanje kraće od jedne godine, [1–3) ponderirano prosječno trajanje od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine, itd.

(*7)  tj. [0–1) preostalo dospijeće kraće od jedne godine, [1–3) preostalo dospijeće od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine, itd.