5.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/125


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/365

оd 17. prosinca 2019.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu i završnim obradama za primjene u određenim ručnim motorima s unutarnjim izgaranjem

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava opasne tvari navedene u Prilogu II. toj direktivi. To se ograničenje ne primjenjuje na izuzete primjene navedene u Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU.

(2)

Kategorije električne i elektroničke opreme na koje se primjenjuje Direktiva 2011/65/EU navedene su u Prilogu I. toj direktivi.

(3)

Olovo je ograničena tvar navedena u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je Delegiranom Direktivom 2014/72/EU (2) dopustila izuzeće za korištenje olova u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem koji zbog tehničkih razloga moraju biti postavljeni izravno na ili u kućište ili cilindar ručnih motora s unutarnjim izgaranjem (klase SH:1, SH:2 i SH:3 Direktive 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3)) (dalje u tekstu „izuzeće”), uvrštavanjem tih primjena u Prilog III. Direktivi 2011/65/EU. Izuzeće za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. trebalo je isteći 31. prosinca 2018. u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom te direktive.

(5)

Komisija je 30. lipnja 2017. primila zahtjev za produljenje izuzeća za kategorije 6. i 11. (dalje u tekstu „zahtjev za produljenje”), to jest u roku iz članka 5. stavka 5. Direktive 2011/65/EU. U skladu s tom odredbom izuzeće ostaje na snazi do donošenja odluke o zahtjevu za produljenje.

(6)

U skladu s člankom 5. stavkom 7. Direktive 2011/65/EU u okviru ocjenjivanja zahtjeva za produljenje provedena su savjetovanja s dionicima.

(7)

Olovo je uobičajen element u slitinama za lemljenje koji služi za kontroliranje točke taljenja. Alternativni materijali koji zamjenjuju ograničenu tvar uspješno su testirani. Međutim, potrebno je dodatno razdoblje kako bi se potvrdila pouzdanost bezolovnih proizvoda.

(8)

Trenutačno na tržištu nisu dostupne alternative bez olova kojima bi se osigurala dovoljna pouzdanost za primjene obuhvaćene izuzećem.

(9)

Zbog nedostatka pouzdanih alternativa zamjena ili eliminacija olova znanstveno je i tehnički trenutačno neizvediva u određenim ručnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Stoga je primjereno produljiti izuzeće. Produljenje izuzeća je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i stoga se njime ne narušava zaštita okoliša i zdravlja koja je njome predviđena.

(10)

Izuzeće za kategorije od 1. do 7. te kategorije 10. i 11. trebalo bi produljiti do 31. ožujka 2022. u skladu s člankom 4. stavkom 3. i člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom Direktive 2011/65/EU. Imajući na umu rezultate stalnih nastojanja da se pronađu pouzdane zamjene, razdoblje trajanja izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(11)

Kad je riječ o kategorijama 8. i 9., postojeće se izuzeće nastavlja primjenjivati u razdobljima valjanosti utvrđenima u članku 5. stavku 2. drugom podstavku Direktive 2011/65/EU. Radi pravne jasnoće datume isteka izuzeća trebalo bi navesti u Prilogu III. toj direktivi.

(12)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 31. ožujka 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. travnja 2021.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.

(2)  Delegirana direktiva Komisije 2014/72/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem (SL L 148, 20.5.2014., str. 78.).

(3)  Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998., str. 1.). Direktiva 97/68/EZ stavljena je izvan snage Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU unos 41 zamjenjuje se sljedećim:

„41

Olovo u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem koji zbog tehničkih razloga moraju biti postavljeni izravno na ili u kućište ili cilindar ručnih motora s unutarnjim izgaranjem (klase SH:1, SH:2 i SH:3 Direktive 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1))

Primjenjuje se na sve kategorije i istječe:

31. ožujka 2022. za kategorije od 1. do 7. te kategorije 10. i 11.,

21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9.


(*1)  Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998., str. 1.).”