30.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 362/20


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/1582

od 23. listopada 2020.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastancima stranaka Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je Odlukom Vijeća (EU) 2019/407 sklopila Sporazum za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu („Sporazum”) (1). Očekuje se da će Sporazum stupiti na snagu do kraja ove godine.

(2)

Sastanak stranaka odgovoran je za donošenje mjera kojima bi se osigurala provedba Sporazuma radi postizanja cilja sprečavanja nereguliranog ribolova u onom dijelu središnjeg Arktičkog oceana koji je otvoreno more i to primjenom zaštitnih mjera očuvanja i upravljanja u okviru dugoročne strategije zaštite zdravih morskih ekosustava i osiguravanja očuvanja i održivog iskorištavanja ribljih stokova. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeno je da Unija osigura da aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi budu dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi i koristi za zapošljavanje te doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup u upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, predviđeno je da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenih spoznaja i savjetovanja te da postupno eliminira odbacivanja ulova i promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u zaključcima Vijeća od 19. studenoga 2019. o oceanima i morima, uključujući Arktik, Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije naslovljenoj „Integrirana politika Europske unije za Arktik” te zaključcima Vijeća od 24. ožujka 2017. naslovljenim „Međunarodno upravljanje oceanima: Plan za budućnost naših oceana”, potpora Sporazumu i moguće stvaranje regionalne organizacije ili aranžmana za upravljanje ribarstvom na otvorenome moru Arktika važan je cilj Unije kako bi se zaštitio arktički okoliš i osigurao održivi razvoj u arktičkoj regiji i oko nje na temelju međunarodne suradnje.

(5)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima stranaka Sporazuma u razdoblju od 2020. do 2024. jer će mjere očuvanja i upravljanja koje se donesu u skladu s tim Sporazumom biti obvezujuće za Uniju te će moći presudno utjecati na sadržaj prava Unije, odnosno uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (3) i (EZ) br. 1224/2009 (4) te Uredbu (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(6)

S obzirom na ograničeno poznavanje i na prirodu ribolovnih resursa na području Sporazuma te na potrebu da se stoga u stajalištu Unije uzmu u obzir razvoj događaja, uključujući nove znanstvene i druge relevantne informacije koje su predstavljene prije ili tijekom sastanaka stranaka, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje od 2020. do 2024.

(7)

Nakon ove Odluke može uslijediti zasebna odluka Vijeća o otvaranju pregovora o osnivanju jedne ili više dodatnih regionalnih ili podregionalnih organizacija ili aranžmana za upravljanje ribarstvom na otvorenome moru Arktika,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima stranaka Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu („Sporazum”) u skladu je s načelima i smjernicama o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima stranaka Sporazuma (6).

Članak 2.

Prije svakog sastanka stranaka Sporazuma, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama iz članka 1.

U tu svrhu i na temelju tih informacija Komisija Vijeću pravovremeno prije svakog sastanka stranaka Sporazuma dostavlja dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog utvrđivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba zauzeti u ime Unije.

Ako na sastanku stranaka Sporazuma ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi.

Članak 3.

Stajalište Unije iz članka 1. Vijeće ocjenjuje i, ako je potrebno, revidira na prijedlog Komisije najkasnije do sastanka stranaka Sporazuma u 2025.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. listopada 2020.

Za Vijeće

Predsjednica

S. SCHULZE


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2019/407 od 4. ožujka 2019. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu (SL L 73, 15.3.2019., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

(6)  Vidjeti dokument ST 11439/20 na http://register.consilium.europa.eu.