29.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 359/8


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1573

оd 28. listopada 2020.

o izmjeni Odluke Komisije (EU) 2020/491 o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7511)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. o utvrđivanju područja primjene članka 143. točaka (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe (1), a posebno njezin članak 53. prvi stavak u vezi s člankom 131. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (2), a posebno njezin članak 76. prvi stavak u vezi s člankom 131. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije (EU) 2020/491 (3) kako je izmijenjena Odlukom Komisije (EU) 2020/1101 (4) odobrava se oslobađanje od carina i poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 do 31. listopada 2020.

(2)

Komisija se 29. rujna 2020., u skladu s uvodnom izjavom 5. Odluke (EU) 2020/491, savjetovala s državama članicama i Ujedinjenom Kraljevinom o potrebi produljenja, nakon čega su države članice zatražile produljenje oslobađanja.

(3)

Ujedinjena Kraljevina zatražila je produljenje odluke (EU) 2020/491 do kraja prijelaznog razdoblja. Odredbe zakonodavstva Unije o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe, u skladu s člankom 5. stavcima 3. i 4. te člankom 8. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj uz Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) primjenjuju se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u odnosu na Sjevernu Irsku od kraja prijelaznog razdoblja. Međutim, Ujedinjena Kraljevina nije zatražila oslobađanje od carina i izuzeće od PDV-a na robu uvezenu u Sjevernu Irsku. Stoga bi se produljenje Odluke (EU) 2020/491 trebalo primjenjivati samo na Ujedinjenu Kraljevinu do isteka prijelaznog razdoblja u skladu s člankom 127. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju.

(4)

Roba koju su države članice uvozile u skladu s Odlukom (EU) 2020/491 omogućila je državnim organizacijama ili organizacijama koje su odobrila nadležna tijela u državama članicama pristup potrebnim lijekovima, medicinskoj opremi i osobnoj zaštitnoj opremi, koje nedostaje. Statistički podaci pokazuju da se i dalje uvoze velike količine te robe. Budući da stopa zaraze bolešću COVID-19 u državama članicama i dalje predstavlja rizik za javno zdravlje i budući da države članice i dalje javljaju da nedostaje robe potrebne za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19, razdoblje primjene predviđeno Odlukom (EU) 2020/491 potrebno je produljiti.

(5)

Kako bi se državama članicama omogućilo pravilno izvješćivanje o obvezama koje proizlaze iz Odluke (EU) 2020/491, primjereno je produljiti rok predviđen u članku 2. Odluke (EU) 2020/491. Rok za izvješćivanje za Ujedinjenu Kraljevinu trebalo bi prilagoditi kako bi se uzela u obzir kraća primjena oslobađanja.

(6)

Savjetovanje s državama članicama o zatraženom produljenju u skladu s člankom 76. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i člankom 53. Direktive 2009/132/EZ provedeno je 14. listopada 2020.

(7)

Odluku (EU) 2020/491 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (EU) 2020/491 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice najkasnije do 31. kolovoza 2021. Komisiji dostavljaju sljedeće informacije:”;

(b)

dodaje se sljedeći drugi stavak:

„Ujedinjena Kraljevina informacije iz prvog stavka dostavlja Komisiji najkasnije do 30. travnja 2021.”;

(2)

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 3.

Članak 1. primjenjuje se na robu uvezenu od 30. siječnja 2020. do 30. travnja 2021.

Međutim, u pogledu uvoza u Ujedinjenu Kraljevinu, članak 1. primjenjuje se od 30. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2020.

Za Komisiju

Paolo GENTILONI

Član Komisije


(1)  SL L 292, 10.11.2009., str. 5.

(2)  SL L 324, 10.12.2009., str. 23.

(3)  Odluka Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. (SL L 103, 3.4.2020., str. 1).

(4)  Odluka Komisije (EU) 2020/1101 od 23. srpnja 2020. o izmjeni Odluke Komisije (EU) 2020/491 o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. (SL L 241, 27.7.2020., str. 36.).