26.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 356/5


ODLUKA (EU) 2020/1544 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. listopada 2020.

o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode na sjemenskim usjevima žitarica u Ukrajini i o jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2003/17/EZ (3) propisano je da se pregledi usjeva na terenu koji se provode na određenim sjemenskim usjevima u trećim zemljama navedenima na popisu iz Priloga I. toj odluci pod određenim uvjetima trebaju smatrati jednakovrijednima pregledima usjeva na terenu koji se provode u skladu s pravom Unije i da se sjeme određenih vrsta žitarica proizvedeno u tim trećim zemljama pod određenim uvjetima treba smatrati jednakovrijednim sjemenu proizvedenom u skladu s pravom Unije.

(2)

Ukrajina je podnijela zahtjev Komisiji za priznavanje jednakovrijednosti njezina sustava za preglede usjeva na terenu za sjemenske usjeve žitarica i sjemena žitarica proizvodenog i certificiranog u Ukrajini.

(3)

Komisija je pregledala relevantno zakonodavstvo Ukrajine i na temelju revizije sustava za službene kontrole i certificiranje sjemena žitarica u Ukrajini te njegove jednakovrijednosti sa zahtjevima Unije provedene 2015. objavila svoje zaključke u izvješću pod nazivom „Završno izvješće revizije provedene u Ukrajini od 26. svibnja do 4. lipnja 2015. radi evaluacije sustava za službene kontrole i certificiranje sjemena žitarica te njegove jednakovrijednosti sa zahtjevima Europske unije”.

(4)

Nakon revizije zaključeno je da se pregledi sjemenskih usjeva na terenu, uzorkovanje, ispitivanje i službene naknadne kontrole sjemena žitarica provode primjereno te da ispunjuju uvjete utvrđene u Prilogu II. Odluci 2003/17/EZ i odgovarajuće zahtjeve utvrđene u Direktivi Vijeća 66/402/EEZ (4). Nadalje, zaključeno je da su nacionalna tijela nadležna za provedbu certificiranja sjemena u Ukrajini kompetentna i da djeluju primjereno.

(5)

Stoga je primjereno priznati jednakovrijednost u pogledu pregleda usjeva na terenu koji se provode na sjemenskim usjevima žitarica u Ukrajini i u pogledu sjemena žitarica koje je proizvedeno u Ukrajini i koje su službeno certificirala njezina tijela.

(6)

Odluku 2003/17/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Odluke 2003/17/EZ

Prilog I. Odluci 2003/17/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici, između „TR” i „US” umeće se sljedeći redak:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EEZ”;

(b)

u bilješci uz tablicu, između „TR – Turska” i „US – Sjedinjene Države” umeću se sljedeće riječi:

„UA – Ukrajina,”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Mišljenje od 18. rujna 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 8. listopada 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 14. listopada 2020.

(3)  Odluka Vijeća 2003/17/EZ od 16. prosinca 2002. o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (SL L 8, 14.1.2003., str. 10.).

(4)  Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL 125, 11.7.1966., str. 2309.).