13.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 335/16


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/1466

od 12. listopada 2020.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2018/1544 o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/1544 (1) o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja.

(2)

Odluka (ZVSP) 2018/1544 primjenjuje se do 16. listopada 2020. Na temelju preispitivanja te odluke u njoj utvrđene mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 16. listopada 2021. te bi trebalo ažurirati jedan unos na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članaka 2. i 3., kako je naveden u Prilogu toj odluci.

(3)

Odluku (ZVSP) 2018/1544 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2018/1544 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Ova se Odluka primjenjuje do 16. listopada 2021. Ova se Odluka redovito preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ostvareni.”;

2.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1544 od 15. listopada 2018. o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja (SL L 259, 16.10.2018., str. 25.).


PRILOG

Unos br. 5 na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članaka 2. i 3. pod podnaslovom „A. Fizičke osobe”, kako je naveden u Prilogu Odluci (ZVSP) 2018/1544, zamjenjuje se sljedećim unosom:

Ime

Podaci o identitetu

Razlozi za uvrštavanje

Datum uvrštavanja na popis

„5. Said SAID

također poznat kao: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Funkcija: doktor, član Instituta 3000 (također poznat kao Institut 6000) SSRC-a;

Spol: muški;

Datum rođenja: 11. prosinca 1955.

Said Said važna je osoba u Institutu 3000, također poznatom kao Institut 6000, koji je odjel Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) nadležan za razvoj i proizvodnju sirijskog kemijskog oružja.

21.1.2019.”