21.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/5


ODLUKA (EU) 2020/547 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2020.

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2020. radi pružanja hitne pomoći državama članicama i daljnjeg jačanja mehanizma Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (1), a posebno njegovu točku 14.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2) utvrđena je pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije.

(2)

U skladu s člankom 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 Komisija je izračunala apsolutni iznos pričuve za nepredviđene izdatke za 2020. (3).

(3)

Nakon što su ispitane sve ostale financijske mogućnosti za reagiranje na nepredviđene okolnosti u okviru gornje granice preuzetih obveza za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za 2020. te uzimajući u obzir mobilizaciju ukupne razlike za obveze za puni iznos od 2 392 402 163 dostupnih u 2020. i instrumenta fleksibilnosti za puni iznos od 1 094 414 188 EUR dostupnih u 2020., potrebno je mobilizirati pričuvu za nepredviđene izdatke za namirivanje potreba prouzročenih izbijanjem bolesti COVID-19 povećanjem odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2020. iznad gornje granice preuzetih obveza u naslovu 3. VFO-a.

(4)

Budući da je situacija vrlo specifična, ispunjen je uvjet krajnje nužde iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(5)

Ova Odluka povezana je s financiranjem uključenim u izmjenu proračuna br. 2 općeg proračuna Europske unije za 2020. Kako bi se osigurala usklađenost s tom izmjenom proračuna, ova Odluka trebala bi se primjenjivati od datuma njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za opći proračun Unije za financijsku godinu 2020. mobilizira se pričuva za nepredviđene izdatke kako bi se osigurao iznos od 714 558 138 EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze iznad gornje granice preuzetih obveza u naslovu 3. (Sigurnost i građanstvo) višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 2.

Ukupni iznos od 714 558 138 EUR iz članka 1. nadoknađuje se razlikom u okviru gornje granice preuzetih obveza za financijsku godinu 2020. iz naslova 5. (Administracija) višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 17. travnja 2020.

Sastavljeno u Bruxellesu, 17. travnja 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)  Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 15. svibnja 2019. o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2020. u skladu s kretanjima BND-a (COM(2019) 310).