8.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/18


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/511

od 26. ožujka 2020.

o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 300. stavak 3. i članak 305.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/852 od 21. svibnja 2019. o određivanju sastava Odbora regija (1),

uzimajući u obzir prijedloge belgijske, njemačke i malteške vlade,

budući da:

(1)

Člankom 300. stavkom 3. Ugovora predviđeno je da se Odbor regija sastoji od predstavnika regionalnih i lokalnih tijela koji imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela ili su politički odgovorni izabranoj skupštini.

(2)

Člankom 305. Ugovora predviđeno je da članove Odbora regija i jednak broj zamjenika članova imenuje Vijeće na mandat od pet godina u skladu s prijedlozima svake države članice.

(3)

Budući da je mandat članova i zamjenikâ članova Odbora regija istekao 25. siječnja 2020., trebalo bi imenovati nove članove i zamjenike članova.

(4)

Vijeće je 10. prosinca 2019. donijelo Odluku (EU) 2019/2157 (2). Tom odlukom imenovani su, za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025., članovi i zamjenici članova koje su predložile češka, danska, estonska, ciparska, latvijska, luksemburška, nizozemska, austrijska, rumunjska, slovenska, slovačka i švedska vlada. Odlukom (EU) 2019/2157 također su imenovani, za isto razdoblje, tri člana koje je predložila belgijska vlada, 21 član i 20 zamjenika članova koje je predložila njemačka vlada, osam članova i osam zamjenika članova koje je predložila irska vlada, 16 članova i 16 zamjenika članova koje je predložila španjolska vlada, 10 članova i 14 zamjenika članova koje je predložila talijanska vlada, četiri člana i četiri zamjenika članova koje je predložila malteška vlada te osam članova i osam zamjenika članova koje je predložila finska vlada. Članovi i zamjenici članova za koje Vijeće nije zaprimilo prijedloge dotične države članice prije 15. studenoga 2019. nisu mogli biti obuhvaćeni Odlukom (EU) 2019/2157.

(5)

Vijeće je 20. siječnja 2020. donijelo Odluku (EU) 2020/102 (3). Tom odlukom imenovani su, za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025., članovi i zamjenici članova koje su predložile grčka, francuska, hrvatska, litavska, mađarska i portugalska vlada, kao i četiri člana i četiri zamjenika članova koje je predložila belgijska vlada, jedan član kojeg je predložila bugarska vlada, jedan član i jedan zamjenik člana koje je predložila irska vlada, jedan član i jedan zamjenik člana koje je predložila španjolska vlada, 14 članova i 10 zamjenika članova koje je predložila talijanska vlada te 21 član i 20 zamjenika članova koje je predložila poljska vlada. Članovi i zamjenici članova za koje Vijeće nije zaprimilo prijedloge dotične države članice prije 20. prosinca 2019. nisu mogli biti obuhvaćeni Odlukom (EU) 2020/102.

(6)

Vijeće je 3. veljače 2020. donijelo Odluku (EU) 2020/144 (4). Tom odlukom imenovani su, za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025., četiri člana i četiri zamjenika članova koje je predložila španjolska vlada, kao i jedan član i jedan zamjenik člana koje je predložila finska vlada. Članovi i zamjenici članova za koje Vijeće nije zaprimilo prijedloge dotične države članice prije 23. siječnja 2020. nisu mogli biti obuhvaćeni Odlukom (EU) 2020/144.

(7)

Belgija je predložila svoje kandidate za svoja preostala mjesta članova i zamjenikâ članova, Njemačka je predložila svojeg kandidata za jednog zamjenika člana, a Malta je predložila svojeg kandidata za jednog člana. Te bi članove i zamjenike članova trebalo imenovati za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025. Ova bi se Odluka stoga trebala primjenjivati retroaktivno od 26. siječnja 2020.

(8)

Imenovanje ostalih članova i zamjenikâ članova za koje još nisu dostavljeni prijedlozi Vijeću uslijedit će u kasnijoj fazi,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Odbor regija imenuju se sljedeće osobe za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.:

kao članovi, osobe navedene prema državi članici u Prilogu I.;

kao zamjenici članova, osobe navedene prema državi članici u Prilogu II.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 26. siječnja 2020.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2020.

Za Vijeće

Predsjednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  SL L 139, 27.5.2019., str. 13.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2019/2157 od 10. prosinca 2019. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025. (SL L 327, 17.12.2019., str. 78.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2020/102 od 20. siječnja 2020. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025. (SL L 20, 24.1.2020., str. 2.).

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2020/144 od 3. veljače 2020. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025. (SL L 32, 4.2.2020., str. 16.).


PRILOG I.

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I -I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


PRILOG II.

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II -II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II -ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt