27.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 94/1


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/452

оd 26. ožujka 2020.

o izmjeni Provedbene Odluke (EU) 2019/570 u pogledu odgovara na katastrofe male vjerojatnosti, ali visokog učinka

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 2011)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1. točku (ha),

budući da:

(1)

Odlukom br. 1313/2013/EU utvrđuje se pravni okvir sustava rescEU. Riječ je o pričuvi kapaciteta na razini Unije kojima se želi pružiti pomoć u vrlo zahtjevnim situacijama u kojima se ukupnim postojećim kapacitetima na nacionalnoj razini i onima koje države članice stave na raspolaganje u Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu ne može djelotvorno odgovoriti na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/570 (2) utvrđuju se sastav sustava rescEU u smislu kapaciteta i njegovi zahtjevi u pogledu kvalitete. Sustav rescEU zasad se sastoji od kapaciteta za gašenje šumskih požara iz zraka, kapaciteta za medicinsku evakuaciju zrakom, kapaciteta za zdravstveni tim za hitne slučajeve i kapaciteta za stvaranje zaliha medicinske opreme.

(3)

U članku 21. stavku 4. Odluke br. 1313/2013/EU predviđa se mogućnost uspostave kapaciteta sustava rescEU kao odgovor na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka. Kako bi se uspostavili ti kapaciteti, u ovoj bi Odluci trebalo definirati kategorije rizika male vjerojatnosti, ali visokog učinka, vodeći računa o mogućim scenarijima za takve rizike.

(4)

rescEU kapaciteti koji su uspostavljeni kao odgovor na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka trebali bi se u potpunosti financirati sredstvima Unije zbog njihove visoko specijalizirane prirode, visokih troškova te oskudice na razini Unije. U skladu s člankom 21. stavkom 4. i člankom 23. stavkom 4.b Odluke br. 1313/2013/EU, za takve kapacitete financijskom pomoći Unije trebali bi se pokrivati svi troškovi koji su potrebni kako bi se osiguravala raspoloživost i mogućnost raspoređivanja te pokrili svi operativni troškovi kada se ti kapaciteti raspoređuju u okviru Mehanizma Unije.

(5)

Prije nego što provedbenim aktima kapacitete definira kao kapacitete sustava rescEU, Komisija bi trebala procijeniti može li se njima odgovoriti na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka.

(6)

Postupak kojim se određeni kapaciteti namjenjuju za odgovor na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka trebao bi se temeljiti na njihovoj strateškoj važnosti, provoditi na transparentan način i u bliskoj suradnji s državama članicama.

(7)

Kako bi se upravljalo rizicima male vjerojatnosti, ali visokog učinka, kao što su, među ostalim, veliki biološki napadi ili epidemije koje za posljedicu imaju veliki broj pacijenata s vrlo zaraznim bolestima, takve se pacijente preporučuje medicinski evakuirati (Medevac HID), a koristiti bi se trebali i kapaciteti za medicinsku evakuaciju žrtava katastrofa zrakom i zdravstveni tim za hitne slučajeve tip 3 (EMT tip 3). Trebalo bi upotrebljavati i kapacitete za stvaranje zaliha medicinske opreme za odgovor na dugotrajne ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju koje zbog svojeg opsega i složenosti mogu narušiti pružanje socijalnih, ekoloških i gospodarskih usluga te usluga javnog zdravstva.

(8)

S obzirom na izvanredno stanje uzrokovano COVID-om 19 kapaciteti za stvaranje zaliha medicinske opreme trebali bi se uvesti retroaktivno od datuma na koji su Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2020/414 (3) određeni kao dio sustava rescEU jer je nužno brzo uspostaviti zajedničku europsku pričuvu koja može pomoći državama članicama u njihovom odgovoru.

(9)

Provedbenu odluku (EU) 2019/570 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 33. stavka 1. Odluke br. 1313/2013/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2019/570 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

ukupnih procijenjenih troškova kapaciteta sustava rescEU za stvaranje zaliha medicinske opreme;”;

(b)

dodaju se točke (f) i (g) kako slijedi:

„(f)

kategorija rizika male vjerojatnosti, ali visokog učinka;

(g)

kapaciteta sustava rescEU koji su uspostavljeni za upravljanje rizicima male vjerojatnosti, ali visokog učinka.”;

(2)

umeću se sljedeći članci:

„Članak 3.d

Kategorije rizika male vjerojatnosti, ali visokog učinka

Za potrebe uspostave kapaciteta sustava rescEU koji su potrebni za odgovor na rizike male vjerojatnosti, ali visokog rizika, Komisija u obzir uzima sljedeće:

(a)

nepredvidljivost ili izvanrednu narav katastrofe;

(b)

razmjere katastrofe, uključujući velik broj žrtava, velik broj smrtnih slučajeva i velik broj raseljenih;

(c)

produljeno trajanje katastrofe;

(d)

stupanj složenosti katastrofe;

(e)

mogući rizik ozbiljnog narušavanja funkcioniranja nacionalne vlade, uključujući u pogledu pružanja socijalnih, ekoloških i gospodarskih usluga te usluga javnog zdravstva ili narušavanja kritične infrastrukture iz članka 2. točke (a) Direktive Vijeća 2008/114/EZ (*1);

(f)

zemljopisni doseg, uključujući mogućnost da se učinci prošire i preko granica;

(g)

ostale čimbenike, kao što je puna aktivacija aranžmana Vijeća za integrirani politički odgovor na krizu (IPCR) ili pozivanje na klauzulu o solidarnosti u skladu s člankom 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 3.e

Kapaciteti sustava rescEU koji su uspostavljeni za odgovor na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka

1.   Kapaciteti koji odgovaraju događajima opisanima u barem dvije kategorije, kako je navedeno u članku 3.d, uspostavljaju se s ciljem odgovora na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka.

2.   Komisija će za svaki kapacitet sustava rescEU koji je definiran u skladu s člankom 2. stavkom 2. razmotriti može li ga se uspostaviti za odgovor na rizike male vjerojatnosti, ali visokog učinka.

3.   Kapaciteti sustava rescEU na koje se upućuje u članku 2. stavku 2. točkama (c), (d), (e) i (f) uspostavljaju se u cilju upravljanja rizicima male vjerojatnosti, ali visokog učinka. Financijskom pomoći Unije pokrivaju se svi troškovi koji su potrebni kako bi kapaciteti bili raspoloživi i kako bi ih se moglo raspoređivati, u skladu s člankom 21. stavkom 4. Odluke br. 1313/2013/EU.

4.   Kada se kapaciteti sustava rescEU na koje se upućuje u članku 2. stavku 2. točkama (c), (d), (e) i (f) raspoređuju u okviru Mehanizma Unije, financijskom pomoći Unije pokriva se 100 % operativnih troškova u skladu s člankom 23. stavkom 4.b Odluke br. 1313/2013/EU.

(*1)  Direktiva Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite (SL L 345, 23.12.2008., str. 75.).”"

Članak 2.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Primjenjuje se od 19. ožujka 2020.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2020.

Za Komisiju

Janez LENARČIČ

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 924.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/570 оd 8. travnja 2019. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kapaciteta sustava rescEU i o izmjeni Provedbene odluke Komisije 2014/762/EU (SL L 99, 10.4.2019., str. 41.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/414 оd 19. ožujka 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/570 u pogledu kapaciteta sustava rescEU za stvaranje zaliha medicinske opreme (SL L 82I, 19.3.2020., str.1.).