27.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 58/43


ODLUKA (EU) 2020/263 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. siječnja 2020.

o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe

(preinaka)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Potreban je veći broj izmjena Odluke br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Radi jasnoće tu bi odluku trebalo preinačiti.

(2)

Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 (4) predviđa da robu koja se u sustavu odgode plaćanja trošarine kreće između državnih područja država članica treba pratiti dokument koji je ispunio pošiljatelj.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 684/2009 (5) utvrđuje se struktura i sadržaj pratećeg dokumenta iz Direktive (EU) 2020/262 i postupak za njegovu primjenu.

(4)

Kako bi se poboljšale provjere i pojednostavilo kretanje trošarinske robe unutar Unije, Odlukom br. 1152/2003/EZ uspostavljen je računalni sustav.

(5)

Potrebno je i dalje održavati i razvijati računalni sustav za praćenje kretanja trošarinske robe kako bi se državama članicama omogućilo dobivanje informacije o takvom kretanju u stvarnom vremenu i provođenje potrebnih ručnih i automatiziranih provjera, uključujući provjere za vrijeme kretanja trošarinske robe u smislu poglavlja IV. i V. Direktive (EU) 2020/262 i poglavlja IV. Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 (6).

(6)

Izmjena, proširenje i rad računalnog sustava trebalo bi omogućiti kretanje trošarinske robe unutar Unije u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i kretanje trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju na državnom području jedne države članice i otpremljena na državno područje druge države članice radi isporuke u komercijalne svrhe.

(7)

Izmjena i proširenje računalnog sustava služi ubrzanju aspekata unutarnjeg tržišta u vezi s kretanjem trošarinske robe. Svi fiskalni aspekti koji se odnose na kretanje trošarinske robe trebali bi se razmatrati u okviru izmjena Direktive (EU) 2020/262 ili Uredbe (EU) br. 389/2012. Ova Odluka ne dovodi u pitanje pravnu osnovu bilo kojih budućih izmjena Direktive (EU) 2020/262 ili Uredbe (EU) br. 389/2012.

(8)

Potrebno je definirati podjelu između sastavnica računalnog sustava koje su sastavnice Unije i onih koje nisu sastavnice Unije kao i odgovarajuće dužnosti Komisije i država članica s obzirom na razvoj i uspostavu sustava. Komisija bi u tom kontekstu i uz pomoć odgovarajućeg odbora trebala imati glavnu ulogu u koordinaciji i organizaciji sustava te upravljanja njime.

(9)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu mjera potrebnih za izmjenu, proširenje i rad računalnog sustava, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(10)

Trebalo bi izvršiti pripreme za evaluaciju provedbe računalnog sustava za praćenje trošarinske robe.

(11)

Prije nego što novo proširenje računalnog sustava počne s radom, a s obzirom na dosadašnje probleme, Komisija bi, u suradnji s državama članicama i uzimajući u obzir stajališta relevantnih sektora gospodarskih djelatnosti, trebala istražiti jesu li još uvijek prikladni dosadašnji sustavi koji se temelje na papiru.

(12)

Troškove računalnog sustava trebale bi dijeliti Unija i države članice.

(13)

Zbog veličine i složenosti računalnog sustava potrebno je da i Unija i države članice osiguraju ljudski kadar i financijska sredstva za razvoj i uspostavu sustava. Države članice trebale bi u razvoju nacionalnih sastavnica primijeniti načela utvrđena za vladine elektroničke sustave te bi se prema gospodarskim subjektima trebale odnositi na isti način kao u drugim područjima gdje su računalni sustavi već uspostavljeni. Posebno bi trebale dopustiti gospodarskim subjektima, s naglaskom na malim i srednjim poduzećima aktivnima u ovom sektoru, da koriste nacionalne sastavnice po najnižim mogućim cijenama te bi trebale promicati sve mjere namijenjene očuvanju njihove konkurentnosti.

(14)

S obzirom na to da cilj ove Odluke, to jest osiguravanje temelja za upravljanje daljnjim automatizacijama postupaka utvrđenih zakonodavstvom Unije o trošarinama, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ovom se Odlukom predviđa upravljanje izmjenom, proširenjem i radom računalnog sustava korištenog za kretanje i nadzor trošarinske robe iz članka 1. stavka 1. Direktive (EU) 2020/262 („računalni sustav”).

2.   Računalni sustav namijenjen je za:

(a)

omogućavanje elektroničkog prijenosa administrativnih dokumenata predviđenih Direktivom (EU) 2020/262 i Uredbom (EU) br. 389/2012 i poboljšanje provjera;

(b)

poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta pojednostavnjenjem kretanja trošarinske robe unutar Unije te omogućavanjem državama članicama praćenja tijeka kretanja u stvarnom vremenu i izvršavanja nužnih provjera kada je to potrebno.

Članak 2.

Aktivnosti vezane uz proširenje računalnog sustava počinju do 10. veljače 2021.

Članak 3.

1.   Računalni sustav sastoji se od sastavnica Unije i sastavnica koje nisu sastavnice Unije.

2.   Komisija osigurava da se u radu na sastavnicama računalnog sustava koje su sastavnice Unije detaljna pozornost posveti što većem ponovnom korištenju postojećih sustava i osiguravanju da je računalni sustav kompatibilan s drugim relevantnim računalnim sustavima Komisije i država članica, s ciljem stvaranja integriranog skupa računalnih sustava za nadzor kretanja trošarinske robe unutar Unije i kretanja trošarinske robe i robe koja podliježe drugim porezima i davanjima, a koja dolazi iz trećih zemalja ili odlazi u njih.

3.   Sastavnice računalnog sustava koje su sastavnice Unije su zajedničke specifikacije, tehnički proizvodi, usluge Zajedničke komunikacijske mreže/sučelja mreže zajedničkih sustava i usluge koordiniranja koje koriste sve države članice, isključujući bilo koje vrste ili posebne karakteristike bilo koje takve usluge namijenjene zadovoljavanju nacionalnih potreba.

4.   Sastavnice računalnog sustava koje nisu sastavnice Unije su nacionalne specifikacije, nacionalne baze podataka koje čine dio računalnog sustava, mrežne veze između sastavnica Unije i sastavnica koje nisu sastavnice Unije, te bilo koji softver ili oprema koje država članica smatra potrebnima za osiguravanje potpunog korištenja računalnog sustava u cjelokupnoj svojoj administraciji.

Članak 4.

1.   Komisija koordinira izmjenu, proširenje i rad sastavnica računalnog sustava koje su sastavnice Unije, kao i onih koje nisu sastavnice Unije, i to posebno:

(a)

infrastrukturu i alate potrebne za osiguravanje unutarnjih poveznica i sveukupne interoperabilnosti računalnog sustava;

(b)

razvoj sigurnosne politike najvišeg mogućeg standarda, kako bi se spriječio neovlašteni pristup podatcima i jamčio integritet računalnog sustava;

(c)

instrumente za iskorištavanje podataka u borbi protiv prijevare.

2.   Kako bi se postigli ciljevi iz stavka 1., Komisija sklapa potrebne ugovore o izmjeni i proširenju sastavnica računalnog sustava koje su sastavnice Unije i, u suradnji s državama članicama koje se sastaju unutar Odbora iz članka 7. stavka 1., sastavlja glavni plan i planove upravljanja koji su potrebni za izmjenu, proširenje i rad računalnog sustava.

U glavnom planu i planovima upravljanja navode se početne i redovite zadaće koje moraju provesti Komisija i svaka država članica. U planovima upravljanja navode se datumi završetka radova za zadaće koje su potrebne za izvršenje svakog projekta koji je naveden u glavnom planu.

Članak 5.

1.   Države članice dovršavaju početne i redovite zadaće koje su im povjerene do datuma koji je naveden u planovima upravljanja iz članka 4. stavka 2.

One izvješćuju Komisiju o rezultatima svake zadaće i o datumu njezina završetka. Komisija o tome izvješćuje Odbor iz članka 7. stavka 1.

2.   Države članice ne poduzimaju radnje vezane uz izmjenu, proširenje ili rad računalnog sustava koje bi mogle utjecati na njegove unutarnje poveznice i cjelokupnu interoperabilnost ili njegovo funkcioniranje kao cjeline.

Bilo koje mjere koje država članica želi poduzeti, a koje bi mogle utjecati na unutarnje poveznice računalnog sustava i cjelokupnu interoperabilnost ili na njegovo funkcioniranje kao cjeline, moguće je poduzeti uz prethodnu suglasnost Komisije.

3.   Države članice Komisiju redovito izvješćuju o svim mjerama koje su poduzele kako bi omogućile vlastitoj administraciji da u potpunosti iskoristi računalni sustav. Komisija o tome izvješćuje Odbor iz članka 7. stavka 1.

Članak 6.

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju mjere potrebne za izmjenu, proširenje i rad računalnog sustava u pogledu pitanja iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. drugog podstavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. Ti provedbeni akti ne utječu na odredbe Unije u vezi s ubiranjem i nadzorom neizravnih poreza ili administrativnom suradnjom i međusobnom pomoći u pitanjima neizravnog oporezivanja.

Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Odbor za trošarine. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 8.

1.   Komisija provjerava izvršavaju li se mjere koje se financiraju iz općeg proračuna Europske unije pravilno i u skladu s odredbama ove Odluke.

U suradnji s državama članicama koje se sastaju unutar Odbora iz članka 7. stavka 1. ona redovito prati različite razvojne faze i faze uspostave računalnog sustava s ciljem utvrđivanja ispunjenja postavljenih ciljeva i izdavanja smjernica o tome kako povećati učinkovitost aktivnosti koje su uključene u provedbu računalnog sustava.

2.   Komisija do 10. veljače 2025. i svakih pet godina nakon toga podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i radu računalnog sustava.

U izvješću se, među ostalim, navode metode i kriteriji koje je potrebno koristiti u kasnijoj evaluaciji funkcioniranja računalnog sustava.

Članak 9.

O razvoju i uspostavi računalnog sustava Komisija izvješćuje zemlje koje su podnijele zahtjev za članstvo u Uniji te one, ako žele, mogu sudjelovati u testiranjima koja se trebaju obaviti.

Članak 10.

1.   Troškovi izmjene i proširenja računalnog sustava dijele se između Unije i država članica u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Unija snosi troškove dizajna, nabave, postavljanja i održavanja sastavnica računalnog sustava koje su sastavnice Unije i tekuće operativne troškove sastavnica Unije koje su postavljene u prostorijama Komisije ili u prostorijama podugovaratelja kojeg je odredila Komisija.

3.   Države članice snose troškove izmjene, proširenja i rada sastavnica računalnog sustava koje nisu sastavnice Unije, kao i tekuće operativne troškove sastavnica Unije koje su postavljene u njihovim prostorijama ili u prostorijama podugovaratelja kojeg je odredila dotična država članica.

Članak 11.

1.   Godišnja odobrena sredstva, uključujući namjenska odobrena sredstva za korištenje i rad računalnog sustava nakon provedbenog razdoblja, odobrava proračunsko tijelo u granicama financijske perspektive utvrđene Uredbom (EU) br. 1286/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

2.   Države članice procjenjuju i pribavljaju sredstva i osoblje potrebno za ispunjavanje obveza iz članka 5. Komisija i države članice osiguravaju osoblje te proračunska i tehnička sredstva potrebne za izmjenu, proširenje, rad i daljnji razvoj računalnog sustava.

Članak 12.

Odluka br. 1152/2003/EZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na odluku stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. siječnja 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

N. BRNJAC


(1)  SL C 62, 15.2.2019., str. 108.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. prosinca 2019.

(3)  Odluka br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda (SL L 162, 1.7.2003., str. 5.).

(4)  Direktiva Vijeća (EU)2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (vidjeti stranicu 4 ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 (SL L 121, 8.5.2012., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  Uredba (EU) br. 1286/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o donošenju akcijskog programa za poboljšanje rada poreznih sustava u Europskoj uniji za razdoblje 2014. – 2020. (Fiscalis 2020) i ukidanju Odluke br. 1482/2007/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 25.).


PRILOG

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka br. 1152/2003/EZ

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. prvi stavak

_

Članak 2. drugi stavak

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7. stavak 1.

Članak 7. stavak 1.

Članak 7. stavak 2.

Članak 7. stavak 2.

Članak 7. stavak 3.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 3.

Članak 8. stavak 2.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11. stavak 1. prvi podstavak

_

Članak 11. stavak 1. drugi podstavak

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

_

Prilog