7.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 36/5


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/170

od 6. veljače 2020.

o izmjeni Odluke 2010/231/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Somalije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. travnja 2010. donijelo Odluku 2010/231/ZVSP (1).

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 15. studenoga 2019. donijelo je Rezoluciju (RVSUN) 2498 (2019). Tom rezolucijom potvrđuje se opći i potpuni embargo na oružje za Somaliju te izmjenjuju izuzeća, prethodna odobrenja i obavijesti koji se odnose na isporuku oružja i povezanih materijala u Somaliju. Rezolucijom se potvrđuje zabrana uvoza ugljena iz Somalije te se također uvode ograničenja za prodaju, opskrbu i prijenos komponenata improviziranih eksplozivnih naprava u Somaliju.

(3)

Odluku 2010/231/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Radi provedbe određenih mjera iz ove Odluke potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/231/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

stavci 3., 4. i 4.a zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na:

(a)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta te izravno ili neizravno pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za potporu ili uporabu od strane osoblja Ujedinjenih naroda, uključujući Misiju Ujedinjenih naroda za pomoć Somaliji (UNSOM);

(b)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta te izravno ili neizravno pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za potporu ili uporabu od strane Misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM);

(c)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta te izravno ili neizravno pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za potporu ili uporabu od strane strateških partnera AMISOM-a, koji djeluju isključivo prema strateškom konceptu Afričke unije (AU) od 5. siječnja 2012. (ili naknadnim strateškim konceptima AU-a) te u suradnji i koordinaciji s AMISOM-om;

(d)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta te izravno ili neizravno pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za potporu ili uporabu od strane Misije za obuku Europske unije (EUTM) u Somaliji;

(e)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta, namijenjenih samo za uporabu od strane država članica ili međunarodnih, regionalnih i subregionalnih organizacija koje poduzimaju mjere za suzbijanje djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije, na zahtjev federalne vlade Somalije o kojem je ona obavijestila glavnog tajnika te pod uvjetom da su sve poduzete mjere u skladu s primjenjivim međunarodnim humanitarnim pravom i pravom o ljudskim pravima;

(f)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti ili institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije radi pružanja sigurnosti somalskom narodu. Isporuka predmeta navedenih u prilozima II. i III. te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima podliježu relevantnim zahtjevima u pogledu odobrenja ili obavijesti kako slijedi:

i.

opskrba, prodaja ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu II. namijenjenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti ili institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije radi pružanja sigurnosti somalskom narodu podliježu prethodnom odobrenju Odbora za sankcije za svaki pojedinačni slučaj, kako je utvrđeno u stavcima 4.a i 4.b;

ii.

opskrba, prodaja ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu III. te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti radi pružanja sigurnosti somalskom narodu podliježu prethodnom obavješćivanju Odbora za sankcije, kako je utvrđeno u stavcima 4. i 4.b;

iii.

opskrba, prodaja ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu III. te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima od strane država članica ili međunarodnih, regionalnih ili subregionalnih organizacija, namijenjenih samo za razvoj institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije podliježu prethodnom obavješćivanju Odbora za sankcije kako je utvrđeno u stavku 4.b te se mogu pružiti ako Odbor za sankcije nije donio negativnu odluku u roku od pet radnih dana od primitka takve obavijesti;

(g)

opskrbu, prodaju ili prijenos zaštitne odjeće, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koje samo za osobnu uporabu u Somaliju privremeno izvoze osoblje Ujedinjenih naroda, predstavnici medija i djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima te povezano osoblje;

(h)

opskrbu, prodaju ili prijenos nesmrtonosne vojne opreme namijenjene samo u humanitarne svrhe ili za pružanje zaštite, o kojoj je Odbor za sankcije obaviješten najmanje pet radnih dana unaprijed, samo njemu za informaciju, od strane države članice, međunarodne, regionalne ili subregionalne organizacije koja obavlja opskrbu.”.

„4.   Federalna vlada Somalije ima primarnu odgovornost najmanje pet radnih dana unaprijed obavijestiti Odbor za sankcije o svim isporukama oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu III. te pružanju tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima somalskim nacionalnim snagama sigurnosti, kako je utvrđeno u stavku 3. točki (f) podtočki ii. ovog članka. Umjesto toga, države članice koje isporučuju oružje i povezani materijal ili pružaju tehničke savjete, financijsku i drugu pomoć i obuku povezane s vojnim aktivnostima somalskim nacionalnim snagama sigurnosti mogu najmanje pet radnih dana unaprijed obavijestiti Odbor za sankcije, obavješćivanjem odgovarajućeg nacionalnog koordinacijskog tijela federalne vlade Somalije o obavijesti i pružanjem, prema potrebi, tehničke potpore pri postupcima obavješćivanja federalnoj vladi Somalije, u skladu sa stavcima 13. i 14. RVSUN-a 2498 (2019). Obavijesti moraju sadržavati pojedinosti o proizvođaču i dobavljaču oružja i povezanog materijala svih vrsta, opis oružja i streljiva, uključujući vrstu, kalibar i količinu, predloženi datum i mjesto isporuke te sve relevantne informacije u vezi s planiranom odredišnom jedinicom u somalskim nacionalnim snagama sigurnosti ili planiranim mjestom skladištenja.

4.a   Federalna vlada Somalije ima primarnu odgovornost najmanje pet radnih dana unaprijed zatražiti prethodno odobrenje Odbora za sankcije za sve isporuke oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu II. somalskim nacionalnim snagama sigurnosti, kako je utvrđeno u stavku 3. točki (f) podtočki ii. ovog članka. Umjesto toga, države članice koje isporučuju takve predmete mogu zatražiti prethodno odobrenje od Odbora za sankcije, obavješćivanjem odgovarajućeg nacionalnog koordinacijskog tijela federalne vlade Somalije o zahtjevu za odobrenje i pružanjem, prema potrebi, tehničke potpore pri postupcima obavješćivanja federalnoj vladi Somalije, u skladu sa stavcima 13. i 14. RVSUN-a 2498 (2019).

Zahtjevi za odobrenje moraju sadržavati pojedinosti o proizvođaču i dobavljaču oružja i povezanog materijala svih vrsta, opis oružja i streljiva, uključujući vrstu, kalibar i količinu, predloženi datum i mjesto isporuke te sve relevantne informacije u vezi s planiranom odredišnom jedinicom u somalskim nacionalnim snagama sigurnosti ili planiranim mjestom skladištenja.”;

ii.

dodaje se sljedeći stavak:

„4.b   Države članice traže odobrenje od Odbora za sankcije ili ga obavješćuju, ovisno o slučaju, o isporuci bilo kakvog oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u prilozima II. i III., pružanju tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima institucijama sigurnosnog sektora Somalije koje nisu institucije federalne vlade Somalije u skladu s stavkom 3. točkom (f) podtočkama i. i iii., te o tome usporedno, najmanje pet radnih dana unaprijed, obavješćuju federalnu vladu Somalije.”;

iii.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Zabranjuje se opskrba, preprodaja, prijenos ili stavljanje na raspolaganje radi uporabe oružja ili vojne opreme, prodanih ili isporučenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti ili institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije, bilo kojem pojedincu ili subjektu koji nije u službi somalskih nacionalnih snaga sigurnosti ili institucija somalskog sigurnosnog sektora kojima su bili izvorno prodani ili kojima su oni bili izvorno opskrbljeni, ili državi članici ili međunarodnoj, regionalnoj ili subregionalnoj organizaciji koja obavlja prodaju ili opskrbu.”;

2.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 1.c

„1.   Podložno članku 1. stavku 3. zabranjuje se izravna ili neizravna opskrba, prodaja ili prijenos u Somaliju komponenata improviziranih eksplozivnih naprava koje se nalaze na Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a i koje su navedene u Prilogu IV. ovoj Odluci, od strane državljana država članica ili s državnog područja država članica, bez obzira na to potječu li s državnog područja država članica.

2.   Izravna ili neizravna opskrba, prodaja ili prijenos u Somaliju drugih komponenata improviziranih eksplozivnih naprava navedenih u Prilogu V. ovoj Odluci podliježu prethodnom odobrenju nadležnih tijela država članica. Nadležna tijela država članica ne izdaju takvo odobrenje ako postoje dostatni dokazi koji upućuju na to da će se predmeti upotrijebiti ili postoji značajan rizik da bi se mogli upotrijebiti u proizvodnji improviziranih eksplozivnih naprava u Somaliji.

3.   Države članice obavješćuju Odbor za sankcije o prodaji, opskrbi ili prijenosu predmetâ iz stavka 2. u roku od 15 radnih dana nakon prodaje, opskrbe ili prijenosa. Obavijesti moraju sadržavati sve relevantne informacije, uključujući svrhu uporabe predmetâ, krajnjeg korisnika, tehničke specifikacije i količinu predmeta koji se šalju. Države članice osiguravaju da se federalnoj vladi Somalije i saveznim državama članicama Somalije pruži odgovarajuća financijska i tehnička pomoć radi uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera za skladištenje i distribuciju takvih materijala.

4.   Države članice potiču oprez fizičkih i pravnih osoba pod njihovom jurisdikcijom u pogledu izravne ili neizravne opskrbe, prodaje ili prijenosa prekursora eksploziva i eksplozivnih materijala u Somaliju koji se mogu upotrijebiti u proizvodnji improviziranih eksplozivnih naprava, osim predmeta navedenih u prilozima IV. i V. ovoj Odluci. Države članice vode evidenciju o transakcijama za koje znaju, a odnose se na sumnjive nabave takvih drugih predmeta ili sumnjive upite o takvim drugim predmetima od strane fizičkih ili pravnih osoba u Somaliji, te takve informacije razmjenjuju s federalnom vladom Somalije, Odborom za sankcije i Povjerenstvom stručnjaka za Somaliju.””.

3.

Prilog II. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Odluci.

4.

Dodaje se Prilog III. kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Odluci.

5.

Dodaje se Prilog IV. kako je navedeno u Prilogu III. ovoj Odluci.

6.

Dodaje se Prilog V. kako je navedeno u Prilogu IV. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2020.

Za Vijeće

Predsjednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Odluka Vijeća 2010/231/ZVSP od 26. travnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Somalije i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2009/138/ZVSP (SL L 105, 27.4.2010., str. 17.).


PRILOG I.

„PRILOG II.

POPIS PREDMETA IZ ČLANKA 1. STAVKA 3. TOČKI (F)(I).

1.   

Projektili zemlja-zrak, uključujući prijenosne protuzračne obrambene sustave (MANPADS).

2.   

Oružje kalibra većeg od 12,7 mm i za to oružje posebno projektirane komponente te povezano streljivo. (To ne uključuje ručne protutenkovske raketne bacače kao što su RPG-ovi ili LAW-ovi, tromblonske granate ili lanseri granata).

3.   

Minobacači kalibra većeg od 82 mm i povezano streljivo.

4.   

Protutenkovsko navođeno oružje, uključujući protutenkovske navođene rakete (ATGM-ovi) te streljivo i komponente koji su posebno projektirani za te predmete.

5.   

Punjenja i uređaji posebno projektirani ili modificirani za vojnu uporabu; mine i povezani materijal.

6.   

Teleskopsko oružje s mogućnošću noćnog gledanja.

7.   

Zrakoplovi, posebno projektirani ili modificirani za vojnu uporabu („zrakoplov” znači vozilo s fiksnim krilima, krilima promjenjive geometrije, rotirajućim krilima, zakretnim rotorom ili zakretnim krilom, ili helikopter).

8.   

„Plovila” i amfibijska vozila posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu („plovilo” uključuje svaki brod, lebdjelicu, plovilo male površine vodne linije ili hidrokrilac i trup ili dio trupa plovila).

9.   

Bespilotne borbene letjelice (navedene kao kategorija IV. u Registru UN-a za konvencionalno oružje).

”.

PRILOG II.

„PRILOG III.

POPIS PREDMETA IZ ČLANKA 1. STAVKA 3. TOČKE (F) PODTOČAKA II. I III.

1.   

Sve vrste oružja kalibra do 12,7 mm i povezano streljivo.

2.   

RPG-7 i netrzajno oružje te povezano streljivo.

3.   

Kacige proizvedene u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama ili usporedivim nacionalnim standardima.

4.   

Zaštitni prsluci ili zaštitna odjeća, kako slijedi:

(a)

meki zaštitni prsluci ili zaštitna odjeća proizvedena u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama ili njihovim ekvivalentima (vojni standardi ili specifikacije uključuju barem specifikacije za zaštitu od krhotina);

(b)

tvrde ploče za zaštitne prsluke koje pružaju balističku zaštitu jednaku razini III ili veću od te razine (NIJ 0101.06 iz srpnja 2008.) ili nacionalni ekvivalenti.

5.   

Kopnena vozila posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu.

6.   

Komunikacijska oprema posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu.

7.   

Oprema za određivanje položaja s pomoću globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) posebno projektirana ili modificirana za vojnu uporabu.

”.

PRILOG III.

„PRILOG IV.

POPIS PREDMETA IZ ČLANKA 1.C STAVKA 1.:

1.   

Tetril (trinitrofenilmetilnitramin);

2.   

Oprema koja je posebno projektirana za vojnu uporabu i posebno projektirana za aktiviranje, električno napajanje s jednokratnim radnim učinkom, pražnjenje ili detonaciju improviziranih eksplozivnih naprava (IEN).

3.   

„Tehnologija”„potrebna” za „proizvodnju” ili „uporabu” predmeta navedenih u stavcima 1. i 2. (Pojmovi „tehnologija”, „potrebna”, „proizvodnja” i „uporaba” preuzeti su sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (1).)

”.

(1)  SL C 98, 15.3.2018., str. 1.


PRILOG IV.

„PRILOG V.

POPIS PREDMETA IZ ČLANKA 1.C STAVKA 2.:

1.   

Oprema i uređaji, koji nisu navedeni u točki 2. Priloga IV, posebno projektirani za pokretanje eksploziva električnim ili neelektričnim sredstvima (npr. uređaji za aktivaciju, detonatori, upaljači, uže za detonaciju).

2.   

„Tehnologija”„potrebna” za „proizvodnju” ili „uporabu” predmeta navedenih u stavku 1. (Definicije pojmova „tehnologija”, „potrebna”, „proizvodnja” i „uporaba” nalaze se na Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije).

3.   

Eksplozivni materijali, kako slijedi, i smjese koje sadržavaju jedan ili više eksplozivnih materijala:

(a)

smjesa amonijeva nitrata i loživog ulja (ANFO);

(b)

nitroceluloza (koja sadržava više od 12,5 % dušika w/w);

(c)

nitroglikol;

(d)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

pikril klorid;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

4.   

Prekursori eksploziva:

(a)

amonijev nitrat;

(b)

kalijev nitrat;

(c)

natrijev klorat;

(d)

dušična kiselina;

(e)

sumporna kiselina.

”.